БРОШУРА ПРОЛЕТ '18

ФУТБОЛНИ ОБУВКИ I МЪЖЕ

79 00 97 90

19 %

Обувки LZG 700 X TF • Горна част от синтетична кожа • Puntoflex - позволява на крака правилно да се сгъва и да се връща в изходна позиция

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

118 00

98 00

Обувки COPA TANGO 18.4 TF • Горначастизработенаотсинтетична кожа • Специаленрелефендизайнвпреднатачастзапо-голямконтролвърхутопката • Traxionподметкаосигуряващастабилностимаксималносцеплениес настилката,бездаувеличаванатоварванетовърхукрака

Обувки NEMEZIZ TANGO 17.4 TF • Горначастотсинтетичнакожазапо-добърконтролнадтопката • Безшевнаконструкциязаповчекомфорт • AgilityTouchSkinгорначаст,коятоприлягапокраказапо-голямкомфортпридвижение • Traxionподметка,осигуряващастабилност

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

129 00

129 99

Обувки LEGENDX 7 ACADEMY TF • CalfskinLeather -телешкакожазаоптималенконтактстопката • WebbedCables -системаинтегрираназаедносвръзките,чиятоцеледаподобри стабилносттанакракавобувката • Междиннаподметкаотпяна,разположенапоцялатадължинанастъпалото • Turf(TF) -гуменаподметка,осигуряващапрецизносцеплениезамигновеноускорение

Обувки FUTURE 18.4 TT • Горначастотсинтетичнакожа • Специаленрелефендизайнзапо-голямконтролвърхутопката • Подметкаотгума

КЪМ ПРОДУКТА

137 00

Обувки COPA TANGO 18.3 TF • Горначастотестественакожаисинтетика • Специаленрелефендизайнвпреднатачастзапо-голям контролвърхутопката • МеждиннаподметкаотEVAпяна

КЪМ ПРОДУКТА

149 00

ОбувкиMERCURIALX VICTORY 6 TF • Горначастотсинтетичнакожа • NikeSkinTechnology -mesh-backedsyntheticетънъкматериал,сцелусещаненаблизостдотопката • Шитаподметкавпреднатачастнаобувкатазаповечездравина • Turf(TF) -гуменаподметка,осигуряващапрецизносцеплениезамигновеноускорениеибързи движениянаестествентеренисинтетичнанастилка

2 WWW.SPORTDEPOT.BG

www.sportdepot.bg

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker