VAB-Magazine juli-augustus 2020

TEKST STIJN SMETS FOTO BELGA

Alle hens aan dek bij de Oosterweelwerken

INTERVIEW

Even leek het erop dat door de coronacrisis het hele Oosterweelproject een pak vertraging zou oplopen. De lagere verkeersdrukte zorgde er echter voor dat sommige werken plots een jaar eerder klaar zijn.

T oen ons land op 18 maart in lock- down ging, kwamen ook de meeste werven van de Oosterweelverbin- ding in en rond Antwerpen tot stilstand. Bijzonder ongelegen, want de Ooster- weelwerken hebben een strakke tijds- planning. Niemand die half maart wist hoe lang de kranen en bulldozers stil zouden staan. “De lockdown overvalt je, maar je stelt de gezondheid van de mede- werkers voorop, want je bent bezorgd”, zo vertelt Roos Mariën, projectcommunica- tor van Lantis , het overheidsbedrijf dat als bouwheer de werken in goede banen leidt.“Dat gevoel heerste zowel bij ons als bij Rinkoniên, het aannemersconsortium dat momenteel aan de slag is op Linkeroe- ver, en dus werd alles stilgelegd.” Mijlpalen “De impact op de hele planning zou echter zeer groot worden als we bepaalde wer- ken naar achter dienden te schuiven. Als

je één belangrijke werf in een omvangrijke planning als de Oosterweelwerken mist, dan kan dat echt een sneeuwbaleffect heb- ben op het geheel. De planningen kleurden donkerrood en we vreesden om belangrij- ke mijlpalen te missen. Tegelijk stelden we vast dat er bijna geen verkeer was. Zowel van burgers als van bedrijven kregen we de vraag of het geen goed idee was om in deze rustige periode zware wegenwerken uit te voeren, uiteraard op een veilige manier. Vlaams minister van Mobiliteit en Open- bare werken Lydia Peeters speelde in die heropstart van de wegenwerken een cru- ciale rol.” Veiligheid eerst Er mocht dan al de wil zijn om te werken, dat moest uiteraard wel kunnen gebeuren in de juiste omstandigheden, waarbij nie- mand op de werven de gezondheid van collega’s in gevaar kon brengen. “Begin april hebben we samen met de federaties

van wegen- en waterbouw een memoran- dum ondertekend, waarin overeengeko- men werd hoe we de werven op een vei- lige manier konden heropstarten”, aldus minister Peeters. “De verkeersarme peri- ode bracht heel wat voordelen met zich mee voor de wegenwerken. Er zijn werken die sneller uitgevoerd of zelfs vervroegd konden worden. Een win-win voor ieder- een, zeker voor de omwonenden, maar ook voor automobilisten.” Hoe uiten de genomen maatregelen zich concreet? “Op de werf worden alle nodi- ge veiligheidsmaatregelen getroffen om de hygiëne te garanderen. De aannemer in- formeert vooraf alle arbeiders persoonlijk en voorziet op regelmatige afstand infor- matieborden en sanitaire stations met wa- ter, zeep en handgel. Om de maatregelen rond social distancing te kunnen naleven, voorziet hij apart vervoer voor de werkne- mers, zodat ze niet allemaal samen in één voertuig zitten. Er werd ook een coronaco- ordinator aangesteld, die dagelijks inspec- tierondes uitvoert op de werf”, aldus Roos Mariën van Lantis. Voorsprong op schema Dankzij deze maatregelen konden de wer- ven opnieuw opgestart worden en door de lagere verkeersdrukte werd een te ver- wachten achterstand plots omgezet in een

“Als je één belangrijke werf in een omvangrijke planning als de

Oosterweelwerken mist, dan kan dat een sneeuwbaleffect hebben op het geheel.”

38

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs