VAB-Magazine juli-augustus 2020

voorsprong. “De renovatie van de E17 met een nieuwe fundering en een nieuw weg- dek tussen Zwijndrecht en Kruibeke rich- ting Gent was gepland voor deze zomer. Deze werkzaamheden werden al uitge- voerd in april-mei. Aansluitend doen we nu, in juni-juli, de rijrichting Antwerpen. Dit werk was aanvankelijk gepland voor de zomer van 2021.” “Het verkeer wordt op 2x2 rijstroken ge- bracht, waardoor de rijbaan waar gewerkt wordt volledig vrij is. Dat is veiliger voor de wegenwerkers én het zorgt voor een betere kwaliteit in de verharding. Omdat er in één keer geasfalteerd kan worden en er minder voegnaden zijn, verhoogt de le- vensduur van het wegdek.” “Na deze fase starten we met het plaat- sen van de geluidsschermen langs de noordkant van de E17. In het najaar wer- ken we de verlichting en de signalisatie af. Hierdoor is de zone van de E17 een jaar

vroeger klaar. We gaan ervan uit dat we de mijlpalen halen en dat we tegen 2025 het nieuwe wegennet in gebruik kunnen ne- men”, aldus Roos Mariën. Leveringen Externe factoren kunnen alsnog roet in het eten gooien, omdat veel bedrijven lange tijd platlagen en de aanvoer van grondstof- fen en materialen in gevaar komt. “Bij de werken aan de E17 hebben we daar weinig last van gehad. De aannemer had veel in eigen hand, wat ook één van de redenen was dat hij deze vervroegde en versnelde uitvoering aangedurfd heeft. Elders op de werf zien we die effecten wel. Zo is bij- voorbeeld de levering van brugdekliggers vertraagd.” Rol van het thuiswerk en de fiets Het slagen van de Oosterweelverbinding is voor een stuk ook afhankelijk van een mo-

dal shift . Meer beton gieten en tunnels gra- ven alleen zal het verkeersinfarct rondAnt- werpen namelijk niet oplossen. Er wordt ook gerekend op een verandering in het verplaatsingsgedrag. Ook daar is er goede hoop, nu veel mensen van thuiswerken ge- proefd hebben. “Het is een goede evolutie dat we bewust nadenken over het nut en belang van elke verplaatsing die wemaken. Thuiswerk vindt nu versneld bijkomende ingang en dat is positief. Ook de omslag naar de ets die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden, is heel belangrijk. Op Linkeroever investeren we fors in bij- komende etsinfrastructuur voor functio- neel etsverkeer. In totaal leggen we 16,5 kilometer etspaden aan en op gevaarlijke kruispunten komen etsbruggen en -tun- nels. We zijn ervan overtuigd dat de men- sen die de afgelopen periode van de ets geproefd hebben, die blijven gebruiken”, besluit Roos Mariën.

39

JULI-AUGUSTUS 2020 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs