ktcurtain

ผ้ าม่ านคุ ณภาพดี ในราคาที่ เหมาะสม ผ้ าม่ านคุ ณภาพดี ในราคาที่ เหมาะสมก็ มี ให้ เราเห็ นอยู ่ มากมาย มั นขึ ้ นอยู ่ กั บว่ า ผ้ าม่ านที่ เราเลื อกใช้ มั นใช้ กั บ งานไหน มากกว่ า เพราะคุ ณภาพของผ้ าม่ าน มั นขึ ้ นอยู ่ กั บหลาย ๆ ปั จจั ย และราคาก็ เป็ นตั วชี ้ คุ ณภาพของผ้ าม่ านอยู ่ พอสมควร แต่ สุ ดท้ ายคื อ เราจะเอาผ้ าม่ านไปใช้ ไปติ ดตรงไหน หรื อใช้ กั บงานอะไรมากกว่ า การเลื อกผ้ าม่ านเพื่ อนามาใช้ งาน หากเราคิ ดกั นแต่ ราคา เราก็ อาจจะได้ ผ้ าม่ าน หรื อแบบม่ านที่ ไม่ ได้ หลากหลาย นั ก การเลื อกใช้ ผ้ าม่ านที่ ดี จึ งขึ ้ นอยู ่ กั บวั ตถุ ประสงค์ การใช้ เป็ นหลั ก เช่ น หากเราคิ ดจะเอามาใช้ กั บการทาธุ รกิ จ เช่ น ใน ธุ รกิ จสปาที่ ต้ องการความหรู หรา หรื อดู กลมกลื น มี ความละมุ น หรื อในธุ รกิ จโรงแรม ที่ ต้ องมี การต้ อนรั บลู กค้ า หากใช้ ผ้ าม่ านที่ คุ ณภาพค่ อนข้ างต ่ า หรื อคิ ดแต่ ราคาถู กอย่ างเดี ยวโดยที่ ไม่ ได้ สนใจเรื่ องความเข้ ากั นมั นก็ ดู จะแย่ สั กหน่ อย

หรื อ หากเป็ นพื ้ นที่ ส่ วนตั วที่ เราไม่ จาเป็ นต้ องใช้ ผ้ าม่ านที่ คุ ณภาพดี มากก็ ได้ หรื อไม่ จาเป็ นที่ จะต้ องใช้ ผ้ าเกรดเอ ราคาแพงมาเป็ นม่ าน ลองคิ ดดู ง่ าย ๆ ว่ า เรามี บ้ านอยู ่ สองหลั ง แต่ หากคุ ยกั นเรื่ องผ้ าม่ าน เมื่ อตกแต่ งกั นแล้ ว ราคาอาจจะ ต่ างกั นเป็ นหมื่ น หรื อเหยี ยบแสนได้ ง่ าย ๆ เหมื อนกั น เพราะ ถึ งแม้ จะมี ส่ วนที่ ต้ องใช้ ม่ านเหมื อนกั น แต่ รู ปแบบ และ ผ้ าที่ ใช้ แตกต่ างกั น มั นก็ ย่ อมที่ จะทาให้ ราคาแตกต่ างกั นมากอยู ่ แล้ ว สาหรั บการเลื อกผ้ าม่ าน หากเราคิ ดถึ งเรื่ องราคาเป็ นสิ่ งแรกในการเลื อกใช้ ผ้ าม่ าน การเลื อกม่ านสาเร็ จรู ป จะ ช่ วยให้ เราประหยั ดได้ มากกว่ าวิ ธี อื่ น ๆ เพราะปั จจุ บั น ทั ้ งรางม่ าน ทั ้ งผ้ าม่ าน แบบสาเร็ จรู ปมั นมี มากมายหลายแบบ เราไม่ มี ความจาเป็ นที่ จะต้ องสั่ งตั ดม่ านเลยด้ วยซ ้ า หากเราเลื อก ม่ านแบบนี ้ นอกจากจะประหยั ดเงิ นแล้ วยั งสามารถติ ดตั ้ งได้ เร็ ว ด้ วย แต่ ข้ อเสี ยของม่ านสาเร็ จรู ปก็ คื อ บางครั ้ งมั นอาจจะไม่ ได้ เหมาะกั บแบบบ้ านของเราก็ ได้ เพราะหากแบบบ้ าสนของเรา มั นช่ างแหวกแนว หรื อเป็ นแบบที่ ต้ องผสมกั นหลายแบบ การใช้ ม่ านแบบสาเร็ จมั นก็ ดู จะไม่ เหมาะอยู ่ เหมื อนกั น

Made with FlippingBook - Online magazine maker