Næstved - Driftsregnskab for Næstved Luftværnsforening, 1943

D r i f t s r e g n s k a b

i ^ s i o Y n o i a n o ' i a i v s S l v a r a n -

CE *.-&r iLk- 2L j - . i; il • I .atT

c.MI .IbT

At øi ni s1tra t i on; id verse Kontor a r b e jd e ....................... . • Kontorartikler m. v . Fragt og Porto • . . . . O g ly aningaarbe -3 de? ................... Diverse Mødeudgifter . . . . . . . . . . . . . UddannelsesarbeMe i H jalpetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . å&Hgg&l Dansk Luftværnsforenlng . . . . . . . . . . Bidrag t i l D.K.B. ............ ...................... Revision 1941 /42 . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................. 10 £,»* Ina te fit.r ljtn /4 2 . . . Overskud overført t i l Kapital Konto A d m i n i s t r a t i o n * å n n o n c e r , ? o r t o , T e l e f o n o g i e j s e r K o n t o r a r t i k l e r m . v . .............................. ... G a l * b u i a & a a r f r e j d e : f o r e d r a g o g f i l a s f o r e v i s n i n g . . • • • « asi u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U d a n n e l s e a a r b e i d e i U n d e r v i s n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D i v e r s e U d g i f t e r » D r a g t e r , E m b l e m e r , i - o r b i n d s s a g e r . . M ø d e u d g i f t e r ...................................... . . . . . . ........... B id r a g .................................................. .. V a s k ....................................................... ... ............................. B r a n d v a g t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bioaster .......................... .................... .. Afgift l o ft a f I n d t o g t e r i 1941/42 . O v e r s k u d o v e r f ø r t t i l K a p i t a l K o n t o

275 .91 47 ,95 261 76

350 ,62 796,lo 720 ,83

433«13 5 oo,oo 125*oo

1 . 113,18 151 ,62 433 ,02 1 .5 7 9 ,7 6

Kr. 5 .145 ,13 * mmmmmmmmmmm = a c=

D a n s k e

K v i n d e r s -

a7 ,6o

385 ,41

Æ .Æ

72 ,3o -JltSR

3o7,3o 4o,oo

292 ,7o 9o,9o 9 1 ,7o

4 ,74 6 ,oo 5 7 , 8 o

543 ,84 62 ,65 5 o 2 , 6 o

Kr.

1 .8 4 1 ,8e

tts a x s e a fc a m sea S a a l e t s t a t u s e a c s s s x 3 « G R B a s x a * * 3 S s . x s B a s i i

A k t i v e r

Kassebeholdning*

Luftvsernsforeningen

..........

...........

3 , oo

Indestgaendei Bank og...par-,. girot I^uftværasforeningen........................

...........

2 . 869,47 7 7 1 ,3o

Kvindeudvalget

.........

3*64o,77

Kr. 3 -6 4 3 ,7 7 .

Made with FlippingBook - Online magazine maker