Teestrup - Flygtningetransport til Tyskland 1945

Luftvæmskontoret Raadhus e t , Has lev

Afskrift.

Statene civile Luftværn har under 2o' September tilskrevet Luftrøerns- chefen i Haslev saaledes; Af de allierede Myndigheder er der givet Tilsagn om,at de her i Landet værende tyske Flygtninge fra den engelske Zone 1 Tyskland vil kunne trans- porteres til Tyskland i den nærmeste Fremtid. Man skal derfor anmode Hr. Luftværnschefen om foreløbig ved de tyske Tillidsmænds Hjælp omaaaende at udpege og i store Luftbeskyttelsesomraader at saiiil© tyske Flygtninge fra nedennævnte Omraader arTyskland* Siesvig—Ho 1 sten Hamburg Aurich LQneburg Hannover Braunschweig B&ckburg Hildesheim MOnster Dusseldorf Aachen KSln Amsberg Minden Llppe Detmold Forud for Borttransporten skal de paagældende afsendes til den nærmeBte Samlelejr for Flygtninge, der vil blive oprettet i Sønderborg ( for Sønderjylland ) Oksbølle^ren ( for Lejrens egne; Aarhus ( for Nordjylland og Fyn) Haslev ( for Sjælland udenfor København og Lolland-Faister) og København C for det storkøbenhavnske Omraade). Transporten af Flygtninge maa dog først paabegyndes efter nærmere Ordre herfra, Idet Tidspunktet for Afrejsen endnu Ikke definitivt er fastlagt,og Opholdet 1 Samlelejrene maa Indskrænkes saa meget som muligt. Med Hensyn ti& Bevogtning under Transporten til Samlelejrene bestemmes, at Transporten bør ske pr. Jernbane og saa vidt muligt under Kontrol. For saa vidt det skønnes, at de paagældende Flygtninge ikke ved Flugt vil unddra elg Hjemtransporten, kan Rejsen dog undtagelsesvis ske uden Bevogtning,meden paa den anden Side saadanne Flygtninge, om hvem det formodes, at de vil søge at unddrage sig Hjemtransporten, bør overgives til den stedlige Politimester til Transport til Samlelejr. Man forventer,at Arbejdet med at udpege eventuelt foreløbig paa Stedet samle de paagældende Flygtninge freraskyndes mest muligt,Idet Afrejsen til Samlelejre kan blive beordret med kort Varsel, hvilket hermed meddeles til Underretning og Foranstaltning; hvorefter man skriftlig beder sig oplyst, hvormange og hvilke Personer, der fra Deres Lejr kan hjemsendes. \ Haslev, den 25* September 191+5* Luftvsrnscfiøfens Stedfortræder Osnabruck Oldenburg Stade Bremen

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker