Irida Apple Dedunna 2017-11-26

2017 fkdjeïn¾ 26 Sùà

Ül‰l[z‰»z‰ R£pp‰n~‹ù ƒŒñxp‰ ~v` Sùà R¥rz‰ Y£zšp oMv ~£YDb£{ IV »Y£f~

~¹~ˆYyjx - ùnŠñ rÜyj ridmi@timesnetwork.lk

v¹ p¹ Ãxp‰»p‰ ñë~ˆ~¨p‰f Possitive Thinking {»[‰v Negative Thinking p¨l‰ Ü»xp‰p B»p Ãxzx‹. Xx »nYv Ü»xp‰p B»p. »ƒ‰lª{; Rr‹ ƒŒlv¨ áp‰ Rr‹ ´x¨j© »{p‰pv B»pvx‹, ƒù xp{vx‹ Ãxz£ ƒŒlp‰ Sp‰p{£. áp‰ AY {§»j‰ p¥l‰l¹? Wl»Y£f Negative Thinking Üt¨jv »v£Yn np‰p{n »{p‰»p‰? Possitive Thinking {z´ áp‰ ƒŒlp{£ vv ´x¨j© »{p{£, vv »K {¥»H Yyp{£ Ãxz£ . ƒ¥t¥x‹ ´x¨j© {§»j‰ p¥ll‰, »KY ƒù [Œ»xˆ p¥ll‰ vf r±|‰pxY‰ p¦ Ãxz£l‰ ƒŒlp{£ pK Rp‰p A Y¦z‰z Negative Thinking . Wl»Y£f »K »nYv ÜJtv Wx£»[ vp~ {¥»fp‰»p‰ p¦. Wx£f ƒù [Œxl‰ AY ny£[p‰p r§†{p‰. {¥yãjl‰ ny£[p‰p r§†{p‰. Positive Thinking {zv ýlyY‰ R{§zY‰ Ü»xp{£. vp¨~ˆ~»xY‰ {§j£v Xx »nYv Ü»xp‰p B»p. Xp‰p UàƒyjxY‰. áp‰ Xx£ vp¨~ˆ~»xY‰ WY‰Y Y~£n t¥qz£ Ì{l‰ »{p{£. Wl»Y£f Xx£ ƒŒlp{£ v¨† Ìýl Y£»zv Wxl‰ WY‰Y vv »~{j¥z‰z {£»[‰ Sp‰p{£, Wx£ lvx‹ v»[‰ XY‰»Y£v Ãxz£. Xx£ W»ƒv ƒŒl£»[p Sp‰p{£. áp‰ t¥ù»{z£{l‰ Xx£z»[‰ Xx Ãùx‹ r¥Úx‹ Ìý»l‰ v¥nŠ»n »{p »v£p{£ƒù r±|‰pxY‰ {§»j£l‰, áp‰ Xx£ Negative Thinking r¥l‰l à»[p p¦»p‰. Wl»Y£f Xx£»[‰ vp~ Tf {h£ ý|£z Yh£{¥ÒvYf rl‰ »{p{£. W»ƒv »p»{x‹ BY Rr‹ »v»ƒv ƒŒlª»{£l‰, W»ƒv Ì{l‰ {§»j£l‰ W»ƒv Ì{l‰ »{p{£. W»ƒv p¥Ü {§»j£l‰ Al‰ »Y£»ƒ£vƒù Ì{l‰ »{p{£. Rp‰p, A »nYv Ü»xp»Y£f, A »Yp£»[‰ vp~ Yh£ {¥»fp‰»p p¦. Wx£f R{|³ R{|³l£{xf Rp¨{ Wx£ Ì{l‰ »{p{£. »KY Rûl‰ Rnƒ~Y‰! r§nŠ[z»xYª»[‰ vp~ Ãxp »nŠ |Y‰Üvl‰{ Üx£[p‰p op£l‰vY Rnƒ~ˆ{zf ýlyY‰ lë»xp‰ t¦. op£l‰vY Rnƒ~ˆ {»[‰v Vj£l‰vY Rnƒ~ˆ Ãxp Xx »n»Y‰v ~Kñ|²jxY‰ Ü»xp‰p B»p. v¹ Ãxp‰»p‰ Vj£l‰vY Rnƒ~ˆ ýlyY‰vl‰ ƒùxp‰»p‰ p¦. op£l‰vY Rnƒ~ˆ ýlyY‰vl‰ ƒùxp‰»pl‰ p¦. Xx »nYv Balance Yyz£ Üx£[l‰lv vp~ Stable . áp‰ [Œp‰p Ü»xp{£. áp‰ Rr‹ ƒŒlv¨»Y£ [Œp‰p op£l‰vYx‹, [Œp‰p rl‰lª Yy»[p rl‰lª Yy»[p xp{£. ë{£[p‰h t¥ù {§»j£l‰? ë{£[p‰h A»Y‰ Rël‰ r¥l‰»l WY B»p. Wl»Y£f ƒŒl Balance W»Y‰ Üx£[p‰p pK Positive »Yp£f Negative r¥l‰»lp¨l‰ UnN B»p »{p{£. ƒ£v¨ãy¥{»p‰ »KY Ãx{p»Y£f R»rˆ »Y»pY‰f ƒŒ»lp‰p r§†{p‰, Wl»Y£f Vj£l‰vY r¥l‰l n »[£hY‰ {Ñp‰»p‰ Ãxz£ {»[‰ ~‹lªýz‰zY‰? v¹ Ãxp‰»p‰ Xx »nYv B»p, WYYf ƒŒl [Œ»x£l‰ {¥y´x‹ Ãxp WYx‹. áp‰ Xx ~vƒy¥ Sp‰p{»p‰, “vf v¨Yªl‰ t¦, vf ƒùxp‰p¦, vf »K {¥h t¦.” Ãxz£ ƒŒlp Rx. A»[£z‰»z£p‰»[‰ A Rnƒ~ Rr‹ »K Ü»xp‰»p‰ Xtf Rƒp‰p, nÃp‰p z¥»tp R»rˆ ~v£c»xˆ ~¨zu »nt~ˆ Y£j‰h ÃŒrxY‰. ýýo vÜ vl£p‰ly, ýýo n¯}ˆÑ ÃŒrxY‰. Al‰ »K ƒ¥v WYÃp‰v Ãx»{p WY »r£ã ~£oYxY‰ Ü»xp{£. A lvx‹ Positive Thinking . Rn n{»~ˆ R»rˆ ~¹{£nxf ëñl‰l »{p‰»pl‰ A [¥p lvx‹. “Ìý»l‰ Wr£ »{z£ t¹. X»ƒ‰ xp{£... Ã~‹v Go WYY‰ p¦...” “R¥x‹ vp¨~ˆ~»x£‰ Xx r§¹Ç »nxYf Xx lyK ƒŒl Yztz Yy[p‰»p‰? tzrp‰ Rr‹, Empty Pocket Full Happening .” “ã{z£, r§l£z£ ƒ¥v»nxY‰ ´ƒ£v ~¨t{£µ{ nÃp‰p Ul‰~£ƒ Yyp‰p, Success WY »Y£»ƒ£vƒù Achieve Yy[p‰p Ul‰~£ƒ Yyp‰p. “ Yes I Can ” Ãxz£ ƒŒlp‰p.”

R£n»M Ãxp‰»p‰ WYv Y»HÃp‰ ýq{ ýq{ Y¦vY‰

xm£Mmx »l‰y¥K Ry»[px‹ Rr‹ R£n»M Yyp‰p B»p.

ý´ƒf.

Rr‹ A WY WY‰»Yp£{ Identify

Yy[l‰l£v, Rr‹f ƒù rƒ~¨x‹. r±|‰»p‰ R¥Ü»{p‰»p‰,

ƒ£v¨ãy¥{»p‰ Xx Ãxp vp¨~ˆ~ ~Ktp‰ol£ R¥lª»…‰ xKl£Y‰ ãyYf ƒù Rr‹f R{»t£‰o»xp‰ Ì{l‰ »{p‰p pK Rr‹ »Y£x‹ R£Y£y»xp‰ ƒŒlª»{£l‰ n »ƒ£q? ]Gfpx {¥Õ Rnƒ~ˆ{z »p£[¥…ršv ë~£»p. lvp‰»[‰ Rnƒ~ˆ{zf 100%Y‰v [¥…»rp Rx pK »z£‰»Y p¦. A t{ v¨z‹p‰v »ƒ£qf »l‰y¥K[l x¨lªx‹. lvp‰»[‰ Rnƒ~ˆ{zf »[£h£Y‰v [¥…»rp{ pK ]Gfpx Rh¨»{p‰ Ì{l‰ »{p‰p r§†{p‰. Y{và{l‰ [¥ƒ¥ë»xY‰f r‹ùñ»xYª»[‰ Rnƒ~ˆ{l‰ r‹ùñ»xY‰f [¥ƒ¥ë»xY»[‰ Rnƒ~ˆ{l‰ ~v£p »{p‰»p‰ p¦. A »nY »l‰y¥K Ry»[p Ì{l‰ {§»j£l‰ Ì{l‰ »{p‰p »z‰~‹x‹. UàƒyjxY‰ Ãxp{ pK, [¥ƒ¥ë»xY‰f ƒŒlp‰p B»p {§j£v Wx£ Yyp‰»p‰ Yl£ Yyp WY. pv¨l‰ r‹ùñ»xY‰

“R¥x‹ Wx£ W»ƒv Y»M?” Ãxp W»Yp‰ Rr‹ ƒŒlp WY ë~£»p. Wx£»[ Style WY AY lvx‹ Ãxz£ Rr‹ »l‰y¥K Ry»[p ÜJt pK A [p¨»np¨{ ƒùv ~yzx‹. r±|‰px »KYx‹. ñë~ˆ~¨ lvp‰ ƒŒlp ý´ƒf Rël‰ Rx ƒŒlp‰p B»p Ãxz£ ƒŒlp{£. Wl»Y£f lvp‰ ƒŒlp ý´ƒf, Rël‰ »Yp£ ƒŒlp ý´ƒ [¥…r§»p‰ p¥Ü {§»j£l‰ lvx‹ r±|‰»p‰!

~¹{£nx – Rp¨rv£ [z‰Yh{z

R£n»M r±|‰p Ãxp Yl£{l‰ ƒù. r±|‰pxY‰ lvx‹. r±|‰pxY‰ p¥l‰l¹ AY R£nyxY‰ »p»{x‹. Ã~‹v tp‰opxÃp‰ r±|‰pxY‰ p¥l‰pK AY tp‰opxY‰ »p»{x‹. tp‰opx Ü»xp l£Y‰Yz‰ r±|‰pxY‰ Ü»xp{£. ~yz{ Rr‹ W»ƒv ƒŒlp‰p ƒŒl r±[ªj Y… x¨lªx‹. Rr‹ WYv Y»HÃp‰ ýq{ ýq{ Yp{£ {»[‰ »nxY‰ lvx‹ Xx ~£v£p³ R£n»M ƒ¥vàv R£n»M Ãxz Y¦»{£l‰ Rr‹f »v£YY‰n »{p‰»p‰? Rp‰p A xm£Mmx »l‰y¥K Ry»[px‹ Rr‹ R£n»M Yyp‰p B»p. »ƒ£qv ý´ƒ pK Rr‹ »l‰y¥K[p‰p B»p »KYx‹, “Rr‹ ƒŒlp ý´ƒ R»rˆ ý´ƒ – Our Thinking Pattern Ãxz£.” Style WY AY lvx‹ Ãxz£ Rr‹ »l‰y¥K Ry»[p ÜJt pK A [p¨»np¨{ ƒùv ~yzx‹. Ãxp‰»p‰. Rr‹ WYv Y»HÃp‰

ƒŒlp‰p B»p {§jƒv Wx£ ëƒk »{p{£. Wl»Y£f áp‰, r‹ùñ »Y»pY‰f ƒŒlp‰p Bp »{z£{f [¥ƒ¥p¨ »Yp£ R¥ýz‰z£

lvp‰»[‰ ƒŒl r±[ªj Y… x¨lªx‹ pK, Wx£f AYf R£l‰v |Y‰ÜxY‰ {»[‰v r¥ƒ¥´z‹ Çp‰lpxY‰ Üïx x¨lªx‹ »p‰n? vp¨~ˆ~»xY‰f R{|³ »{p‰»p‰ ƒŒl {¥»fp‰»p‰ p¥lª{ Üx£[p‰p»p‰. ƒŒl {¥f§»j£l‰ v¨Yªl‰v Yyp‰p t¦»p. Wl»Y£f ƒŒl {¥»fp‰p p¥lª{ Üx£[p‰p ƒ¥Ñ Ãx£µv lvx‹, t¨ã nƒ»vl‰ Y²vx. r£z‹»xp‰ »t£‰¿êb¹[ Ãxz£ Ãxp‰»pl‰ AYf lvx‹. Rp‰p W»lp‰f Wp‰p lvx‹ Ry áp‰ Yz‹p‰ ÃN{ ý´ƒf Rr‹ ƒŒlp ý´ƒ ~Y~ˆ Yy[l x¨l‰»l‰. ƒ£v¨ãy¥{»p‰ »K z‹r‹ v£z£{ ý»|‰}»xp‰v R»rˆ ly¥j ryKry£{ »t£»ƒ£v U{vp£»{p‰v Ãx{p{£. ly¥j Rxf Positive Thinking [¥p […rp»Y£f, R£n»M, R£ny r±|‰p p¥l‰pK »r±ˆvx, ýyƒ{ Ãxp »nŠ …`Œp‰v [¦»{p{£. ƒù, AY lvx‹ ly¥jx‹ Ãxp‰»p‰. p¥l‰l¹ {x~x‹»p‰. R£n»M r±|‰p Ãxp Yl£{l‰ ƒù. r±|‰pxY‰ lvx‹. r±|‰pxY‰ p¥l‰l¹ AY R£nyxY‰ »p»{x‹. Ã~‹v tp‰opxÃp‰ r±|‰pxY‰ p¥l‰pK AY tp‰opxY‰ »p»{x‹. tp‰opx Ü»xp l£Y‰Yz‰ r±|‰pxY‰ Ü»xp{£. ~yz{ Rr‹ W»ƒv ƒŒlp‰p ƒŒl r±[ªj Y… x¨lªx‹. Rr‹ WYv Y»HÃp‰ ýq{ ýq{ Yp{£ {»[‰ »nxY‰ lvx‹ Xx ~£v£p³ R£n»M Ãxp‰»p‰. Rr‹ WYv Y»HÃp‰ ƒ¥vàv R£n»M Ãxz Y¦»{£l‰ Rr‹f

r‹…‹[p‰»pl‰ p¦.

l{ »Y»pY‰ Sp‰p{£ “p¦ vf ƒ¥v»nxY‰v Yyp‰p r§†{p‰.” Ãxz£ Ãxp, Rr‹ AY r‹…‹[p‰»pl‰ p¦. l{ »Y»pY‰ Ãxp{£, “Wx£f t¥ù »nxY‰ p¦, Wx£ Yyp ƒ¥v »nxY‰v ƒùxp{£.” Ãxp »Y»pY‰ Sp‰p{£ pK AYl‰ Rr‹f r‹…‹[p‰p t¦. “»Y»pY‰ Ãxp{£, “vv »KY Yyp{£, vf ƒùx£ý, W»ƒv ƒù »p£[Œxl‰ vf r±|‰pxY‰ p¦, Wl»Y£f v¹ »K ý´ƒf Yyp{£.” Ãxz£. Rp‰p Wx£ lvx‹ ëxv »Yp£. AYx‹ v¹ Ãxp‰»p‰, [Œp‰ny rl‰lª Yyz£ …` Üx£[p‰p»Y£f, {lªy t£z‰´xYªl‰ l{ r¥l‰lÃp‰ Üx£[p‰p Ãxz£. ƒ£v¨ãy¥{»p‰ »K R£Y£yxf n R»rˆ t¨ãyc£jp‰{ƒp‰»~ˆl‰ »nŠ|p£ Yyz£ Ü»xp‰»p‰? t¨ãyc£jp‰{ƒp‰»~ˆ»[‰ Rnƒ~Y‰ lvx‹ v¹ »K Ãxp‰»p‰. »v»ƒvx‹, »z£‰Y»xˆ »nr¥l‰lY‰ Ü»xp{£. WYY‰ op£l‰vY Rnƒ~ˆ, WYY‰ Vj£l‰vY Rnƒ~ˆ. “vF¿év£ rÑrà lm£[»l‰p RuŒ~Kt¨nŠo£” t¨ãnƒv lª… A ~‹xû »nŠ v¥´p‰ Üx£»[p, ~vty{ r{l‰{£»[p xp ƒ¥Ñ »nŠ|p£ Yyp{£. áp‰ Ãxv¨ tzp‰p, op£l‰vY Rnƒ~ˆ [Œp‰ny pK, Vj£l‰vY Rnƒ~ˆ {lªy pK A »n»Y‰ v¥n Ü»xp‰»p‰ »v£YY‰n? l{l‰ ~yz Yyp‰pK. [Œp‰ny Ü»xp{£ RY‰YyxY‰ r±v£jx n{z£ r§Dap‰p. {lªy Ü»xp{£ RY‰YyxY r±v£jxY‰ r§y£ r¥Ü»yp‰p. SƒŒp‰p. áp‰ Xx »nYv WYlª Yy£v »v£YY‰n? ï¹ã{x‹. Uà~špx‹.

Yl£ Yyƒv Wl¥p »z£Yª R{§zY‰. pv¨l‰ A ~ˆ{u£{xp‰ »nY »l‰y¥K[p‰p{ pK, Wl¥p r±|‰p Rh¨x‹.

~‹nŠo£Mm »[°lvf Bp‰pK »[ny Sqzl‰ t¨ã»{p‰p Üt¨j£. pv¨l‰ Wx£ Wl¥ëp‰ [Œ»xˆ R¥x‹? t¨ã»{p‰p Üt¨j£.

pv¨l‰ »K ~Ktp‰ol£{»xˆ [¥ÒK WY‰Y AY Rv£y¥x‹.

W»ƒpK R£nyx Yyp »np‰»pY‰ ƒŒlp‰p Bp »ƒ£qv ý´ƒ »v£YY‰n ƒ£v¨ãy¥{»p‰? »ƒ£qv ý´ƒ pK Rr‹ »l‰y¥K[p‰p B»p »KYx‹, “Rr‹ ƒŒlp ý´ƒ R»rˆ ý´ƒ – Our Thinking Pattern Ãxz£.” ïùq »{p‰p r§†{p‰, »rK{Üx »{p‰p r§†{p‰, ~»ƒ£‰nùx »{p‰p r§†{p‰. Y{§y¥l‰

ƒŒlp‰»p‰ Wx£z»[‰

»v£YY‰n »{p‰»p‰? Rp‰p A

AY lvx‹ vF¿év£ rÑrà. t¨ãƒ£v¨ny¥»{£‰ »K r¥l‰lf

xp‰»pl‰ p¦.

Ry r¥l‰lf xp‰»pl‰ p¦. »v£Yn Rr‹f v¥nf Wp‰p Xx

»nr¥l‰lv nÃp‰p B»p.

»nr¥l‰lv áY‰»Y£l‰»p v¥nf Wp‰»p. p¥l‰pK »Y»pY‰ Xx WY

r¥l‰lY‰ ýlyY‰ áY‰»Y£l‰, AYf »r±ˆyjx »{z£ R{§z‰ »{z£ xp{£.

ys; k;r lsÍfï jpk tl;=j

ƒ£v¨ãy¥{»p‰ Xx Y£yjxl‰ WY‰Y r§nŠ[z»xY‰

ys; k;r lsÍfï jpk tl;=j

Made with FlippingBook Online document