การเตรียมตัวก่อนเข้าค่าย SMART-i 2024

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

การเตรียมตัวมาค่าย 2024 SMART-i CAMP

DAY CAMP @ มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 5วันและ10 วัน

DAY CAMP

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 10 วัน @Sanctuary Studio สุขุมวิท 103 กรุงเทพ

OVERNIGHT CAMP ค่ายนอนค้างคืน ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ. ลพบุรี

การเตรียมตัวก่อนมาค่าย กรุณาดำ เนินการดังนี้

ส่งผลการตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วมค่าย @smart-i-camp 1

2 2 กดเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อติดตามรูปภาพ วิดีโอ กิจกรรมของนักเรียน

02

5 4

วัน คืน

1

ผู้เข้าร่วมค่ายต้องส่งผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าค่าย

Click เพื่อส่งผลการตรวจ

2

3

ผู้ปกครองควรได้รับการฉีดวัคซีน แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

กำ หนดให้มีการคัดกรอง โดยวัดอุณหภูมิ ตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าทำ กิจกรรม

4

ในระหว่างค่ายจะทำ การตรวจคัดกรอง เชื้อโควิดสำ หรับผู้มีอาการบ่งชี้ เช่น มีไข้ เจ็บคอ

www.smart-icamp.com

SMART-i Academy

Incident Action plan แผนเผชิญเหตุโควิด 19 แผนเผชิญเหตุของทางค่ายได้รับการจัดทำ ขึ้นอย่างรอบคอบ โดยคำ นึงถึงความปลอดภัยของเด็กๆ เป็นสำ คัญ ทางค่ายได้ แบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับความเสี่ยง ดังนี้

กลุ่มเสี่ยงต่ำ

1

เด็กที่ไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติด เชื้อ ไม่มีอาการป่วยใดๆ และอยู่คนละ กลุ่ม คนละห้องกับผู้ติดเชื้อ เด็กกลุ่ม นี้จะได้รับการดูแลตามปกติ พร้อมทั้ง มีการเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพอย่าง สม่ำ เสมอ

กลุ่มเสี่ยงสูง

2

เด็กที่มีการสัมผัสใกล้ชิดหรืออยู่ในพื้นที่ เดียวกับผู้ติดเชื้อ แต่ยังไม่แสดงอาการ รวมถึงเด็กที่อยู่กลุ่มกิจกรรมหรือนอน ห้องเดียวกับผู้ติดเชื้อ เด็กกลุ่มนี้จะถูก แยกตัวออกจากกลุ่มอื่นๆ และได้รับการ ตรวจสุขภาพ ดูแลอย่างใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบอาการอย่างต่อเนื่อง

เด็กที่ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 จะถูกแยกออกจากกลุ่มอื่นๆ ทันที และจะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ ทางค่ายจะ ประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อรับตัวน้อง กลับบ้าน หรือจัดรถ Ambulance เพื่อส่ง ไปยังสถานพยาบาลที่ผู้ปกครองเลือก ( ผปค เป็นผู้ออกค่ารถ )

กลุ่มติดเชื้อ

3

Incident Action plan แผนเผชิญเหตุโควิด 19 ทางค่ายให้ความสำ คัญกับการ สื่อสารข้อมูล อย่างต่อเนื่องกับ ผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบความคืบหน้าและสามารถร่วม มือกันในการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทางค่ายจะ ดำ เนินการค่ายต่อไปตามปกติ โดยจะมีการตรวจคัดกรองเด็กด้วย วิธี Swab ทางจมูกทุก 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถตรวจจับการติด เชื้อได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเด็กได้รับการ ตรวจพบเชื้อ COVID- 19 ทางค่ายจำ เป็นต้องสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน แต่เพื่ออำ นวย ความสะดวกแก่ผู้ปกครอง เด็กที่ติดเชื้อและต้องกลับบ้านไป สามารถกลับมาเรียนชดเชยได้ในภายหลัง โดยมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพียง 2,000 บาทต่อวัน ส่วน เด็กที่ต้องการกลับบ้านแต่ยังไม่พบ เชื้อ สามารถกลับมาเรียนชดเชย ได้เช่นกัน โดย คิดค่าใช้จ่ายตาม จำ นวนวันที่ใช้ไป ตามจริง ทางค่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนเผชิญเหตุที่ได้จัดเตรียมไว้นี้ จะ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองได้ว่า เราพร้อมที่จะดูแลบุตรหลาน ของท่านอย่างดีที่สุด ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด แต่คำ นึงถึงผลกระทบ ต่อตัวเด็กและครอบครัว เราจะร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

การแต่งกาย ค่ายนอนค้างคืน

1

2

รองเท้าทะมัดทะแมง เหมาะกับ การลุกนั่ง (แตะ หุ้มส้น ผ้าใบ ไม่แนะนำ รองเท้ามีส้น)

ชุดลำ ลองทะมัดทะแมง เหมาะกับการลุกนั่ง

4

ผู้หญิงแนะนำ สวมกางเกง

3

6

จัดเตรียมรองเท้าแตะ (หากรองเท้าแห้งยาก ควรเตรียมสำ รอง 1 คู่)

จัดเตรียมเสื้อ กางเกง ที่พร้อมเปียก พร้อมเลอะ 1-2 ชุดและเตรียมถุง สำ หรับแยกใส่ชุดที่เปียก

7

5

วันสุดท้ายของค่าย สวมเสื้อค่าย (แจกเสื้อในค่าย)

ชุดสำ หรับงานปาร์ตี้ SMART-i ในคืนที่ 4 ของค่าย

04

ในตรีม Back to School

5 4

วัน คืน

1 2 3

ชุดลำ ลอง 5 ชุด (ตามจำ นวนวันเข้าค่าย + สำ รอง 1 ชุด) ทะมัดทะแมง ผู้หญิงควรสวมกางเกง ชุดนอน 4 - 5 ชุด (สามารถใส่ออกมาออกกำ ลังกายตอนเช้าได้) ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ของใช้ส่วนตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู รองเท้าแตะ และรองเท้าผ้าใบ อย่างละ 1 คู่ กระเป๋าเป้สำ หรับใส่ของพกติดตัวได้ ยาประจำ ตัว พร้อมเอกสารบ่งใช้ หน้ากากอนามัย โทรศัพท์มือถือ สามารถนำ มาได้ เพื่อติดต่อ. ผู้ปกครองตามเวลาที่กำ หนด (~ 3 ทุ่มของทุกวัน) งดนำ ของมีค่า อาวุธ ของมีคม ของเล่นมาในค่าย นักเรียนสามารถนำ เงินมาได้ไม่เกิน 500 บาท

4 5 6 7 8

10 9 11

06

5 4

วัน คืน

1 2 3

ที่พัก และรถรับส่ง

อาหารเช้า กลางวัน เย็น เบรค 3 มื้อ เช้า บ่าย และนมก่อนนอน น้ำดื่มบริการตลอดวัน (แก้วน้ำใช้แล้วทิ้ง) สื่อการเรียนและอุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อค่าย 1 ตัว หมวกและป้ายชื่อ

4

5 6 7 8 9

หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ประกันอุบัติเหตุ

07

การรับส่งนักเรียน ค่ายนอนค้างคืน

การส่งนักเรียน โรงเรียนโสมาภาพัฒนา รามอินทรา ลงทะเบียน 7.00 น. รถออก 7.30 น. ถึงลพบุรี ~11.00 น

จุดส่ง : เวลา :

ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนเองที่ลพบุรี เวลา 11.00 น. **ไม่มีอาหารบนรถระหว่างเดินทาง มีเพียงของว่าง และนม ผู้ปกครองโปรดดูแลอาหารเช้าของน้องๆ เวลา 10.30 น.

08

การรับส่งนักเรียน ค่ายนอนค้างคืน

การรับนักเรียน วันสุดท้ายของค่ายเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม สรุปการเรียนรู้ พร้อมรับน้องกลับ ที่ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท กำ หนดการเข้าร่วมประชุม 9.30 น . ลงทะเบียน 10.00 น . Parent Workshop การเรียนรู้ในค่าย โดยครูแก๊ป 12.00 น . รับประทานอาหารร่วมกัน 13.00 น . น้องนำ เสนอผลงาน / พูดคุยกับพี่เลี้ยง 14.30 น . เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ กรณีผู้ปกครองไม่สะดวกเข้าร่วมน้องจะกลับพร้อมพี่เลี้ยง ผู้ปกครองสามารถรับน้องได้ที่โรงเรียนโสมาภา พัฒนา รามอินทรา เวลา 17.30 น.

09

สำ หรับเด็กผู้ชาย เราจัดบ้านเป็นหลัง หลังละ 3 ห้องนอน นอนห้องละ 3-4 คน มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดคืน สำ หรับเด็กผู้หญิง เราจัดเป็นบ้าน หลังใหญ่มี 5 ห้องนอน นอนห้องละ 3-4 คน มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดคืน ทุกๆห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัว น้องๆ ไม่จำ เป็นต้องออกนอกบ้าน สำ หรับหอพักหญิง เราออกแบบก่อสร้าง ห้องน้ำรวมสไตล์ฟิตเนส มีขนาดใหญ่ให้ บริการได้ทั่วถึง การจัดเด็กเข้ากลุ่มนอนมีสองแนวทาง 4.1 แบ่งนอนตามวัย คือน้องรุ่นราว คราวเดียวกันจะได้อยู่ด้วยกัน 4.2 แบ่งนอนตามความต้องการผู้ ปกครอง คือ สามารถเลือกนอนกับเพื่อน หรือญาติได้ การจัดห้องนอน ของเด็กค่าย

" เราให้ความสำ คัญกับการดูแลสวัสดิภาพ ของเด็กๆทั้งด้านสุขภาพ และความ ปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตใจ "

หลังจากสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดทั้งวัน ถึง 20.30 น.เด็กๆจะรับอาหารว่างและนม ก่อนกลับเข้าห้องนอน ในช่วงนี้ เด็กๆจะมี โอกาสโทรหาคุณพ่อคุณแม่และทำ กิจกรรม ในกลุ่มนอน ก่อนจะ เข้านอนเวลา 22.00 น. เวลาเข้านอน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Science Challenge Adventure

Friend zone Auction

ต้นไม้ แห่งปณิธาน

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

MORNING

กิจกรรม เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

High Element

Water Fight

Parents Workshop

Cook-Off Challenge

AFTERNOON

Mind- fullness

EVERNING

Farewell Party

Identify My felling

Social Awareness

ได้รับการโค้ชเชิงสติจากระบบค่าย และพี่เลี้ยง (Mentoring) เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา ความล้มเหลว เพื่อรู้จักและเรียนรู้ มีทัศนคติเชิงบวกกับอุปสรรค ได้ชุดประสบการณ์แห่งความสำ เร็จ ตราตรึงลงไปในตัวเด็ก พ่อแม่ได้มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลง เติบโตทางความคิดของลูก พ่อแม่ได้ประยุกต์เทคนิคต่างๆ ในค่ายไปปรับใช้ที่บ้าน สิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากค่ายนี้

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Goal Setting Activities

Debrief Auction

Synergy Activities

Team Building

Think Win-Win

MORNING

Workshop Perent Meet

Time Management Activities

Synergy Activities

Puzzle Room

Camp Context

AFTERNOON

Self- Esteem

Letter to My Future

The River of Life

EVERNING

Celebrate All Wins

สิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากค่ายนี้

ได้ประสบการณ์เรียนรู้กระบวนการ SMART-I Model และ Mentoring เรียนรู้ที่จะโฟกัสในสิ่งที่ตนเองควบคุมได้ รู้จักเทคนิค S.T.E.P (หยุด คิด พิจารณา และเลือกลงมือทำ )

เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองเลือกกระทำ ฝึกวิธีคิดแบบ win-win ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ฝึกการรับฟังและร่วมไม้ร่วมมือ

Critical Thinking & Detective

5 4

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Team Building

Debrief

Field Trip ทัศนศึกษา

Scavenger Hunt

Comunication

MORNING

Auction

Workshop Perent Meet

Paper Village

Heuristic กิจกรรมสืบค้น

Escape Room

Camp Context

AFTERNOON

รู้จักฉัน รู้จักเธอ

Night Challenge

Were Wolf Challenge

EVERNING

Fare well Party

สิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากค่ายนี้

เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การฟังข้อมูลรอบด้าน การตัดสินใจ “เชื่อ” ข้อมูลที่ถูกต้อง เรียนรู้การนำ ข้อมูลที่ “กลั่นกรอง” แล้ว มาใช้อย่างเป็นประโยชน์ ฝึกการทำ งานเป็นทีม สังเกตุ รับฟังอย่างเข้าใจ และไม่ด่วนตัดสิน

Grit &Astronomy

5 4

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Maze Runner

Team Building

Time Crisis

Debrief

ทรงกลมฟ้า

MORNING

Auction

Workshop Perent Meet

Star Direction

Intro to Grit Grit interview

Field Trip ทัศนศึกษา

Water Challenge

AFTERNOON

Story Telling

Stargazing (ดูดาว)

Grit Pie Exercise

EVERNING

Celebrate All Wins

สิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากค่ายนี้

ได้รับการโค้ชเชิงเป้าหมาย(GoalCoaching) และ Mentoring เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา-ความล้มเหลว เพื่อรู้จักและเรียนรู้ใจตนเอง ได้ทดลองทำ สิ่งใหม่ที่หลากหลาย ค้นหาความถนัด พ่อแม่ได้มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลง เติบโตทางความคิดของลูก พ่อแม่ได้ประยุกต์เทคนิคต่างๆ ในค่ายไปปรับใช้ที่บ้าน

SELF- COMpassion

5 4

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Debrief

Art& Craft

Team Building

Nerf Laser Guns

Field Trip ทัศนศึกษา

MORNING

Auction

Workshop Perent Meet

Field Trip ทัศนศึกษา

Camp Context

ประตูมิติ

STEM

AFTERNOON

The Adventurers

ใบหน้า ปริศนา

EVERNING

Celebrate All Wins

หลุมดำ

สิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากค่ายนี้

เท่าทันอารมณ์ตนเอง รู้จักสังเกตุผู้อื่น เรียนรู้ว่าโลกใบนี้ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทั้งตัวเรา และผู้อื่น ฝึกชื่นชม ขอบคุณ ขอโทษ ผู้อื่น ฝึกเผชิญกับความผิดพลาดของตนในอดีต และเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง สัมผัสกับการให้อภัย ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น

แผนที่

โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี

SMART-i

ค่ายไปเช้า - เย็นกลับ (DAY CAMP)

ณ มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ สถานที่จัดค่าย

มูลนิธิคณเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย

ทองหล่อ 25

สถานที่จัดค่าย 5 และ 10 วันไป - กลับ

200 เมตร. โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน

BTS ทองหล่อ 1.9 กิโลเมตร

300 เมตร สถานีตำ รวจทองหล่อ

J 500 เมตร Avenue

Growth Mindset Camp 7 Habits Camp Dino Camp Travel Through Time Camp

การเตรียมตัวก่อนมาค่าย

กรุณาดำ เนินการดังนี้

ส่งผลการตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วมค่าย @smart-i-camp 1

2 2 Add Facebook กลุ่ม เพื่อติดตามรูปภาพ วิดีโอ กิจกรรมของนักเรียน

02

มาตรการ COVID-19 ค่ายไปเช้า - เย็นกลับ

1

2

ผู้เข้าร่วมค่ายตรวจ ATK 2 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ก่อนมาเข้าค่ายในแต่ละสัปดาห์

โดยผู้ปกครองตรวจเอง และส่งผลตรวจทางไลน์

Click เพื่อส่งผลการตรวจ

ผู้ปกครองควรได้รับการฉีดวัคซีน แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

3

กำ หนดให้มีการคัดกรอง โดยวัดอุณหภูมิ ตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าทำ กิจกรรม

www.smart-icamp.com

SMART-i Academy

สิงที่ต้องจัดเตรียม

1 2 3

กระเป๋าเป้สำ หรับใส่ของพกติดตัวได้ ยาประจำ ตัว พร้อมเอกสารบ่งใช้ หน้ากากอนามัย โทรศัพท์มือถือ สามารถนำ มาได้ เพื่อติดต่อ. ผู้ปกครองตามเวลาที่กำ หนด งดนำ ของมีค่า อาวุธ ของมีคม ของเล่น มาในค่าย

4

5

6 กระบอกน้ำส่วนตัว

สิงที่ต้องจัดเตรียม

1 2 3

กระเป๋าเป้สำ หรับใส่ของพกติดตัวได้ ยาประจำ ตัว พร้อมเอกสารบ่งใช้ หน้ากากอนามัย โทรศัพท์มือถือ สามารถนำ มาได้ เพื่อติดต่อ. ผู้ปกครองตามเวลาที่กำ หนด งดนำ ของมีค่า อาวุธ ของมีคม ของเล่น มาในค่าย

4

5

6 กระบอกน้ำส่วนตัว

การรับส่งนักเรียน ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ

การส่งนักเรียนวันแรก เริ่มเรียน 8.30 น. เลิกเรียน 16.30 น. มารับเด็กได้ไม่เกินเวลา 18.00น.

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชื่อกลุ่ม กับเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนตามกลุ่ม (เริ่มรับ 7.30 น.) รับชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย หมวก ป้ายชื่อ คู่มือนักเรียน รับบัตรรับส่งนักเรียน (สำ หรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมารับนักเรียน) ลงนามรับทราบข้อตกลงการอยู่ค่ายนักเรียน ผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เข้าห้องประชุม

การส่งนักเรียนวันถัดไป ลงทะเบียนตามกลุ่ม นักเรียนผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และเข้าห้องประชุม

การรับส่งนักเรียน ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ

การรับนักเรียน แสดงบัตรรับส่งนักเรียนต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง พร้อมลงทะเบียน

กรณีฝากผู้อื่นรับนักเรียนแทน กรุณานำ บัตรรับส่งมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

กรณีไม่มีบัตรมาแสดง ผู้ปกครองแจ้งชื่อผู้รับ มาที่Line@ของค่ายผู้รับแสดงบัตรประชาชน ให้ตรงกับที่แจ้งใน Line

ค่ายจะปล่อยนักเรียนกลับตามลำ ดับที่ลงทะเบียน

การรับส่งนักเรียน ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ

วันที่ 4 ของค่าย กิจกรรม Adventure สถานที่ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล 2000, ศรีสมาน , ปากเกร็ด เวลานัดหมาย 8.00 น . ( ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง ) ออกเดินทาง 8.30 น . เวลาเลิก 16.30 น . ( ตามปกติ ) แต่งกาย เสื้อส้ม กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ การรับส่งนักเรียนเพื่อทำ กิจกรรมนอกสถานที่ วันที่ 4 , 8 ของค่าย **ผู้ปกครองรับและส่งนักเรียนที่จุดเดิม มีรถรับส่งไปทำ กิจกรรมข้างนอก** Growth Mindset Camp

วันที่ 5 ของค่าย

วันที่ 6 ของค่ายกิจกรรมถ่ายหนังสั้น ให้นักเรียนแต่งกายตามบทละครที่ได้รับ ( เนื่องจากถ่ายหนังด้วยระบบ Green Screen)

งดแต่งกายสีเขียว

8

การรับส่งนักเรียน ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ

วันที่ 9 ของค่าย กิจกรรม Laser เวลานัดหมาย 8.00 น . ( ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง ) ออกเดินทาง 8.30 น . แต่งกาย เสื้อยึดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ วันที่ 5 ของค่าย กิจกรรม Adventure สถานที่ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล 2000, ศรีสมาน , ปากเกร็ด เวลานัดหมาย 8.00 น . ( ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง ) ออกเดินทาง 8.30 น . เวลาเลิก 16.30 น . ( ตามปกติ ) แต่งกาย เสื้อส้ม กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ การรับส่งนักเรียนเพื่อทำ กิจกรรมนอกสถานที่ วันที่ 5 , 9 ของค่าย **ผู้ปกครองรับและส่งนักเรียนที่จุดเดิม มีรถรับ ส่งไปทำ กิจกรรมข้างนอก** 7 Habits Camp เวลาเลิก 16.30 น . ( ตามปกติ )

การแต่งกาย ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 1 2

รองเท้าทะมัดทะแมงเหมาะ กับ การลุกนั่ง (แตะ หุ้มส้น ผ้าใบ ไม่แนะนำ รองเท้ามีส้น)

ชุดลำ ลองทะมัดทะแมง เหมาะกับการลุกนั่ง

4

ผู้หญิงแนะนำ สวมกางเกง

3

วันที่ 8 ของค่าย (ปืนเลเซอร์) สวมเสื้อ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

5

วันที่ 5 (Adventure และวัน สุดท้ายของค่ายสวมเสื้อค่ายสีส้ม (แจกให้วันที่ 2 ของค่าย มีการวัด ตัวหน้างาน)กางเกงขายาว รองเท้า ผ้าใบ

แผนที่มูลนิธิเซนคาเบรียล (มีที่จอดรถในอาคาร)

สถานีที่ใกล้ อาคารมูลนิธิ เซนต์คาเบรียล (ทองหล่อ 25) มากที่สุด มีดังนี้: - โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน ห่างออกไป 100 เมตร และใช้เวลาเดิน 5 นาที

มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ Growth Mindset ค่ายไปเช้าเย็นกลับ 10 วัน

Water Fight Laser Gun

Laser Gun

Water Fight

มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ 7 HABITS CAMP เวลา 8.30-16.30 น. ค่ายไปเช้าเย็นกลับ 10 วัน

Travel เวลา 8.30-16.30 น.

มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ

GROWTH MINDSET DESIGN THINKING การเตรียมตัวเข้าค่าย

SANCTUARY STUDIO

1/8 ซอยเทพสง่า 2 อุดมสุข 51 สุขุมวิท 103 บางจาก พระโขนง

1.1 กิโลเมตร สถานีรถไฟฟ้าศรีอุดม

4 กิโลเมตร ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

3.5 กิโลเมตร พาราไดซ์ ปาร์ค ศรีนครินทร์

1 กิโลเมตร อุดมสุข ปาร์ค

Growth Mindset & Desigh Thinking Camp

www.smart-icamp.com

การเตรียมตัวก่อนมาค่าย

กรุณาดำ เนินการดังนี้

ส่งผลการตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วมค่าย @smart-i-camp 1

2 2 Add Facebook กลุ่ม เพื่อติดตามรูปภาพ วิดีโอ กิจกรรมของนักเรียน

02

มาตรการ COVID-19 ค่ายไปเช้า - เย็นกลับ

1

2

ผู้เข้าร่วมค่ายตรวจ ATK 2 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ก่อนมาเข้าค่ายในแต่ละสัปดาห์

โดยผู้ปกครองตรวจเอง และส่งผลตรวจทางไลน์

Click เพื่อส่งผลการตรวจ

ผู้ปกครองควรได้รับการฉีดวัคซีน แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

3

กำ หนดให้มีการคัดกรอง โดยวัดอุณหภูมิ ตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าทำ กิจกรรม

www.smart-icamp.com

SMART-i Academy

สิงที่ค่ายจัดเตรียมให้ 1

อาหารกลางวัน 1 มื้อ เบรค 2 มื้อ น้ำดื่มบริการตลอดวัน (แก้วน้ำใช้แล้วทิ้ง) อุปกรณ์เครื่องเขียน ประกอบด้วย ดินสอสี ดินสอ สีเมจิก ฯลฯ เสื้อค่าย 1 ตัว (วัดตัวหน้างาน รับเสื้อวันที่ 2 ของค่าย) หมวก

2 3

4

5 6 7 8

หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ป้ายชื่อ ประกันอุบัติเหตุ

9

40

สิงที่ต้องจัดเตรียม

1 2 3

กระเป๋าเป้สำ หรับใส่ของพกติดตัวได้ ยาประจำ ตัว พร้อมเอกสารบ่งใช้ หน้ากากอนามัย โทรศัพท์มือถือ สามารถนำ มาได้ เพื่อติดต่อ. ผู้ปกครองตามเวลาที่กำ หนด งดนำ ของมีค่า อาวุธ ของมีคม ของเล่น มาในค่าย

4

5

6 กระบอกน้ำส่วนตัว

การแต่งกาย ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 1 2

รองเท้าทะมัดทะแมงเหมาะ กับ การลุกนั่ง (แตะ หุ้มส้น ผ้าใบ ไม่แนะนำ รองเท้ามีส้น)

ชุดลำ ลองทะมัดทะแมง เหมาะกับการลุกนั่ง

4

ผู้หญิงแนะนำ สวมกางเกง

3

วันที่ 8 ของค่าย (ปืนเลเซอร์) สวมเสื้อ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

5

วันที่ 5 (Adventure และวัน สุดท้ายของค่ายสวมเสื้อค่ายสีส้ม (แจกให้วันที่ 2 ของค่าย มีการวัด ตัวหน้างาน)กางเกงขายาว รองเท้า ผ้าใบ

การรับส่งนักเรียน ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ

การส่งนักเรียนวันแรก เริ่มเรียน 8.30 น. เลิกเรียน 16.30 น. มารับเด็กได้ไม่เกินเวลา 18.00น.

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชื่อกลุ่ม กับเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนตามกลุ่ม (เริ่มรับ 7.30 น.) รับชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย หมวก ป้ายชื่อ คู่มือนักเรียน รับบัตรรับส่งนักเรียน (สำ หรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมารับนักเรียน) ลงนามรับทราบข้อตกลงการอยู่ค่ายนักเรียน ผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เข้าห้องประชุม

การส่งนักเรียนวันถัดไป ลงทะเบียนตามกลุ่ม นักเรียนผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และเข้าห้องประชุม

การรับส่งนักเรียน ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ

การรับนักเรียน แสดงบัตรรับส่งนักเรียนต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง พร้อมลงทะเบียน

กรณีฝากผู้อื่นรับนักเรียนแทน กรุณานำ บัตรรับส่งมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

กรณีไม่มีบัตรมาแสดง ผู้ปกครองแจ้งชื่อผู้รับ มาที่Line@ของค่ายผู้รับแสดงบัตรประชาชน ให้ตรงกับที่แจ้งใน Line

ค่ายจะปล่อยนักเรียนกลับตามลำ ดับที่ลงทะเบียน

การรับส่งนักเรียน ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ

วันที่ 8 ของค่าย กิจกรรม VR Challenge สถานที่ Zero Latency Thailand @Emquartier เวลานัดหมาย 8.00 น . ( ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง ) ออกเดินทาง 8.30 น . แต่งกาย เสื้อยึดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ สถานที่ Rock Domain Climbing Gym 1780 ถ . บางนา - ตราด , กรุงเทพมหานคร เวลานัดหมาย 8.00 น . ( ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง ) ออกเดินทาง 9.00 น . เวลาเลิก 16.30 น . ( ตามปกติ ) แต่งกาย เสื้อส้ม กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ วันที่ 5 ของค่าย กิจกรรม Adventure in Rock Domain การรับส่งนักเรียนเพื่อทำ กิจกรรมนอกสถานที่ วันที่ 5 , 8 ของค่าย **ผู้ปกครองรับและส่งนักเรียนที่จุดเดิม มีรถรับ ส่งไปทำ กิจกรรมข้างนอก** Design Thinking เวลาเลิก 16.30 น . ( ตามปกติ )

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

ตารางค่าย

รีวิวค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker