Pederstrupvej 82, 2750 Ballerup

Erhvervsgrund beliggende i Ballerup Erhvervspark på 14.300 m2.

SALGSNOTAT

Erhvervsgrund

Ballerup Erhvervspark Grundstykke på 14.300 m 2 Bebyggelsesprocent 50, byggeret ca. 7.150 m 2 Mulighed for opførelse af erhverv/domicilbyggeri i 1-3 etage

Adresse Pederstrupvej 82 2750 Ballerup

Prisforlangende Kontant kr. 17,5 mio.

Sagsnr. 2210009

INDLEDNING

Dette notat er udarbejdet med henblik på at præsentere erhvervsgrunden beliggende Pederstrupvej 82, 2750 Ballerup til salg. Grunden er velbeliggende i et af Ballerup Kommunens mange erhvervsparker med landets største koncentration af højteknologiske virksomheder. Der kan opføres ca. 7.150 m 2 byggeri til administrations- og kontor- form a l, herunder handels- og servicevirksomhed samt lettere produktionsaktivitet (herunder farmaceutisk virksomhed, pilot plants og lignende), laboratorier, værksteds- og lagerform a l med tilknytning til de p a gældende virksomheder Ejendommen er er ejet af af OBH-Gruppen A/S. Selskabet kan ikke handles.

GENEREL BESKRIVELSE

Ballerup Kommune er en københavnsk forstadskommune beliggende i Region Hovedstaden på Sjælland. Der er ca. 49.300 indbyggere (2021). Ballerup er blevet en universitetsby, og i årtier været begunstiget af skoler med såvel teknisk som merkantile uddannelser. På Lautrupvang er DTU Diplom konsolideret, og campusområdet omkring universitetet er i fortsat udvikling. 3.000 studerende og lærere har deres daglige gang her. Med til campus-tanken hører dels at understøtte kollegiemiljøer og andre attraktive boligtilbud for forskere og familier, bl.a. så de studerende efter endt uddannelse ønsker at bosætte sig i kommunen nær de mange arbejdspladser; dels lokalt at tilvejebringe inspirerende, kulturelle miljøer og attraktive idræts- og fritidstilbud, hvor de unge kan samles. I erhvervsområderne og omkring de store uddannelsesinstitutioner vil man afprøve mulighederne for synergieffekter mellem forskellige parter. Derfor arbejder kommunen for udvikling af et inspirerende campusområde med forsknings- og innovationsmiljøer for potentielle væksterhverv, hvor studerende og virksomheder kan mødes. Blandt andet inspireret af DTU Science Park i Lyngby og Hørsholm. Det skaber højt uddannede arbejdskraft til virksomhederne. Ballerup er kendt for at være en af hovestadsregionens stærke erhvervskoncentrationer. Kommunen er karakteriseret ved de relativt mange store, vidensbaserede og internationale virksomheder, og ved at en meget stor del af arbejdspladserne er beliggende i egentlige erhvervsområder - erhvervsparker. Erhvervsparkerne er Ballerup Erhvervspark, Ballerup Industripark, Lautrup (der rummer landets største koncentration af højteknologiske virksomheder), Skovlunde Erhvervspark, Måløv Erhvervspark og Kildedal. Nærværende grundstykke ligger i Ballerup Erhvervspark. Området er på godt 50 ha og ligger på grænsen mellem by og land vest for Ballerup bymidte. Omkring Pederstrupvej ligger virksomheder som Symphogen, Struers, Energinet.dk, Ambu, Jakon m.fl.

PRISFORLANGENDE

Prisforlangende er kr. 17,5 mio. kontant., svarende til en byggeretspris på kr. 2.473 pr. m 2 ved beregnet byggeret på 7.150 m 2 .

Beliggenhed

Adresse

Pederstrupvej 82, 2750 Ballerup 3x, Pederstrup By, Pederstrup

Matrikel nr. Kommune

Ballerup

Areal

Matrikulært areal

14.300 m 2

heraf vej

0 m 2 0 m 2

Erhvervsbyggeri

Offentlig vurdering pr. 1. oktober 2021

Ejendomsværdi *) heraf grundværdi Ejd. værdi påklaget

8.151.000 kr. 8.150.000 kr.

ikke oplyst

Grundskyld

kr. kr.

Dækningsafgift

Ejd. er ikke under omvurd.

ikke oplyst

*) foreløbig beskatningsgrundlag, ikke ejendomsvurdering.

Planforhold

Grunden er underlagt lokalplan nr. 101 for et erhvervsområde omkring Pederstrupvej (vedtaget januar 1998) for området Ballerup Erhvervspark omkring Pederstrupvej i Ballerup.

Til vejledende brug gengives uddrag fra lokalplanen, som følger (kursiv):

Lokalplansområdet opdeles i 3 planområder: A, B og C. Nærværende grundstykke er underlagt planområde B og kan anvendes til erhvervsform a l: administrations- og fremstillingsvirksomhed m.v. Der kan inden for omr a det opføres eller indrettes bebyggelse til administrations- og kontor- form a l , herunder handels- og servicevi rksomhed samt lettere produktionsaktivitet (herunder farmaceutisk virksomhed, pilot plants og lignende), laboratorier, værksteds- og lagerform a l med tilknytning til de p a gældende virksomheder, n a r det kan indpasses i omr a det, uden at karakteren af administrationsomr a de brydes. Herudover kan der opføres eller indrettes bebyggelse til s a danne industri-, h a ndværks- samt lager- og engroshandelsvirksomheder, der under hensyn til grundvandsbeskyttelsen lader sig indpasse og efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i omr a det. Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 7.500 m 2 .

Bebyggelse kan opføres i 1-3 etager med en bygningshøjde der ikke overstiger 14 m.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.

Bebyggelse i planområde B vil kunne placeres i naboskel mod planområde C.

Teoretisk byggeretter

Den teoretiske byggeret er beregnet som følger:

Matrikulært areal Bebyggeslseprocent

14.300 m 2

50 %

Byggeret

7.150 m 2

Eksisterende bygninger (ubebygget grund)

0 m 2

Teoretisk byggeret *)

7.150 m 2

Prisforlangende

Købesum

17.500.000 kr.

Tinglysning

106.660 kr. 75.000 kr. 181.660 kr.

Juridisk bistand (ansl.) Købers ansl. handelsomkostninger

181.660 kr.

-refusion af depositum (sælges fri for lejere)

0 kr.

Kontant kapitalbehov

17.681.660 kr.

svarende til pris pr. byggeret (anslået)

7.150 m 2

2.473 kr.

Øvrige oplysninger Servitutter/deklarationer Der henvises til uofficiel kopi af tingbogsattest. Teknisk gennemgang Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af grunden og der foreligger ikke en tilstandsrapport. Køber opfordres til selv, med egen byggesagkyndig, at gennemgå grunden. Gæld udenfor købesummen Ingen gæld udenfor købesummen. Overtagelse Grunden kan overtages efter nærmere aftale. Momsreguleringsforpligtigelse Grunden er momsregistreret. Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes.

Tinglysningsafgift Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften samt stempelomkostninger ved udtagelse af skøde.

Besigtigelse

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 70 20 54 44

Besigtigelse

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at !informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og Norvik opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software