Pederstrupvej 82, 2750 Ballerup

Offentlig vurdering pr. 1. oktober 2021

Ejendomsværdi *) heraf grundværdi Ejd. værdi påklaget

8.151.000 kr. 8.150.000 kr.

ikke oplyst

Grundskyld

kr. kr.

Dækningsafgift

Ejd. er ikke under omvurd.

ikke oplyst

*) foreløbig beskatningsgrundlag, ikke ejendomsvurdering.

Planforhold

Grunden er underlagt lokalplan nr. 101 for et erhvervsområde omkring Pederstrupvej (vedtaget januar 1998) for området Ballerup Erhvervspark omkring Pederstrupvej i Ballerup.

Til vejledende brug gengives uddrag fra lokalplanen, som følger (kursiv):

Lokalplansområdet opdeles i 3 planområder: A, B og C. Nærværende grundstykke er underlagt planområde B og kan anvendes til erhvervsform a l: administrations- og fremstillingsvirksomhed m.v. Der kan inden for omr a det opføres eller indrettes bebyggelse til administrations- og kontor- form a l , herunder handels- og servicevi rksomhed samt lettere produktionsaktivitet (herunder farmaceutisk virksomhed, pilot plants og lignende), laboratorier, værksteds- og lagerform a l med tilknytning til de p a gældende virksomheder, n a r det kan indpasses i omr a det, uden at karakteren af administrationsomr a de brydes. Herudover kan der opføres eller indrettes bebyggelse til s a danne industri-, h a ndværks- samt lager- og engroshandelsvirksomheder, der under hensyn til grundvandsbeskyttelsen lader sig indpasse og efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i omr a det. Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 7.500 m 2 .

Bebyggelse kan opføres i 1-3 etager med en bygningshøjde der ikke overstiger 14 m.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.

Bebyggelse i planområde B vil kunne placeres i naboskel mod planområde C.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software