Profo-nytt 3/2020

P R O F O - N Y T T

En enkel blodprøve hos fastlegen kan redde liv!

side 18 1000menn dør hvert år 52 000menn lever med prostatakreft  

PROFO-NYTT

Bidragsytere

3/2020 - 17. årgang

i denne utgaven

Daniel Ask Hovedstyreleder, Prostatakreftforeningen

Styreleder Daniel Ask

JanickeMathisen Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Design/layout Orgservice / Tomy Hoang

Forsidefoto  Adobe stock

Elisabeth Ødemark Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Prostatakreftforeningen  Thomles gate 4, 0270Oslo  22 53 55 35  post@prostatakreft.no  www.prostatakreft.no Org.nr: 987 509 791

Turid Andersen Likepersonsutvalget, Prostatakreftforeningen

Bli medlem 

Per WilhelmGjertsen Brukermedvirker, Prostatakreftforeningen

Stoff og tips Vi tar gjerne imot stoff og tips fra medlemmene og andre lesere. For henvendelser send en e-post til post@prostatakreft.no innsendte bidrag kan bli redigert og forkortet. Siste frist på stoff til neste nummer er 15. november 2020

Det er nå halv pris påmedlemskontingenten ut året Har du en partner som ikke er medlem i PROFO? Et partnermedlemskap koster kun 125 kr ut 2020.

Har du fått ny e-postadresse så send gjerne denne til post@prostatakreft.no E-post er raskt, miljøvennlig og kostnadsbesparende.

Innhold

PROFO-nytt 3/2020, 17. årgang

8 Prostatakreftuka Uke 37, 2020

4 Lederen har ordet Daniel Ask

36 Hovedstyret og lokallagene i Prostatakreft- foreningen 28 Sterk økning i ulovlig import av potensmidler 9 LIVE-sending Med programleder Erik Aasheim 22 Prostatakreft i media Lokallagene bidrar

14 Seksualitet og samliv Tre historier

18 Tidlig oppdagelse av prostatakreft Med Nils OleOftebro 26 Tilgang til gratis medisin for kreftpasienter Hvorfor er det såvanskelig? 34 Møt en likeperson Turid Andersen

24 Godkjent ny

behandling av prostatakreft Innføring av Apalutamid 30 Brukermedvirkning og hva er en brukermedvirker? Per WilhelmGjertsen

Kjære PROFO-venner

 Hovedstyreleder Daniel Ask  Tomy Hoang

E tter seks måneder med koronapandemi blåser det ikke bare på top- pene, men rusker skik- kelig i hele samfunnet. Vi har vel aldri hatt en liknende krise. 2020 har så langt vært et både tanke- vekkende og annerledes år. Det har også vært et annerledes år også for Prostatakreftforenin- gen (PROFO), både i driften av lokallagene og sentralt. Det gode samarbeidet med sekretariatet vårt har likevel fungert utmerket. En «kjapp» organisasjon med korte linjer til beslutninger og med evne til å gjøre raske grep. Når det gjel- der lokale aktiviteter, er det mange lokallag som har hatt utfordringer med å arrangere sine temamøter og andre samlinger. Sensommeren og høsten har,

tross situasjonen vi er i, vært en travel periode for arbeidsutval- get og hovedstyret. De to før- ste numrene av PROFO-nytt i år har tatt opp problemer rundt

4 PROFO-NYTT 3/2020

prostatakreft og Covid-19. Koro- natelefonen vår var flittig brukt og nyttig den første tiden av pan- demien. Den er nå avsluttet, men likepersonstelefonen vår 22 53 55 35 er fremdeles tilgjengelig på dagtid. Pågående prosjekter Vi har benyttet anledningen til å søke Stiftelsen Dam om pro- sjektmidler. Noen har vi fått, og noen venter vi svar på. Ikke bare søknadene, men også gjennomfø- relsen av prosjektene, er ofte kre- vende. Vi har allerede fått penger til og utarbeidet «Samtaleguiden» som ligger tilgjengelig på hjem- mesiden vår og kan også bestilles i nettbutikken i papirform. Den er ment å være til å være en hjelp for våre medlemmer for å gjøre samtalen med legen konstruktiv. Vi har også laget en digital quiz i samarbeid med Munn- og halskreftforeningen og Lymfe- kreftforeningen. Brosjyrer og in- formasjonsmateriell blant annet en brosjyre i lommeformat, er

blitt oppdatert. To digitale med- lemsundersøkelser er gjennom- ført, filmer om prostatakreft og samliv/seksualitet er lansert og er nå tilgjengelig på hjemmesiden. Dette kan du lese mer om på side 14. Videre har vi nettopp fått inn- vilget økonomiske midler til en treningsdagbok, trener rett hjem, som er beregnet spesielt for oss. Dette vil vi komme tilbake til i neste utgave av PROFO-nytt. I tillegg prøver vi også å få midler til en digital Profoskole. Den lov- pålagte undervisningen av pro- statapasienter og deres pårørende har ikke vært enkel for sykehus/ helseforetak å gjennomføre. Der- for ønsker vi å bidra inn i dette arbeidet. Vi jobber også med å sette opp en oversikt over brukerre- presentanter blant medlemmene, foruten en oversikt over de som ønsker å bidra med brukermed- virkning i ulike fora. Du kan lese mer om hva brukermedvirkning er og hvorfor denne rollen er vik- tig, på side 30.

PROFO-NYTT 3/2020 5

Likepersonskursene våre som var planlagt i år er foreløpig satt på vent. Prostatakreftuka 2020 September har hvert år vært må- neden med store folkemøter, mye verving og høy aktivitet. Riktig- nok har aktiviteten i foreningen også i år vært høy, men likevel på en annen måte. Uke 37 og for- beredelsen dagene i forkant, var hektiske, med planlegging og gjennomføring av Prostatakreftu- ka. Uken startet med en to-timers «LIVE-sending» med innslag fra fastlege, urolog og kreftlege i stu- dio. Se detaljer om denne dagen og uka på side 8. Pandemien tvang oss til å av- lyse folkemøte i Bergen, hvor det var mange forhåndspåmeldte. Vi håper å få gjennomført det- te arrangementet senere. Møtet i Trondheim klarte vi derimot å gjennomføre. Thormod Høyen var hovedtaler. Dette var en vel- dig vellykket kveld, inspirerende og med flere nye innmeldelser i foreningen.

Tidlig oppdagelse «Tidlig oppdagelse» har vært PROFOs sentrale budskap i alle år, og med ekstra fokus de sis- te årene. www.tidligoppdagelse. no er nå vårt nye domene, og jeg anbefaler leserne å besøke den- ne nettsiden. For alle kreftfor- mer er tidlig oppdagelse viktig for å kunne oppnå helbredende behandling. Prostatakreft er en av kreftformene hvor forvarsel/ symptomer vanligvis (nesten all- tid) er fraværende i tidlig hel- bredende fase, noe som gjør metodeutredningen spesielt utfor- drende. Kommende prosjekter Selv om «tidlig oppdagelse» er vårt største og viktigste innsats- område, ønsker vi også å sette fo- kus på at flere og flere leveår går tapt med prostatakreft fordi den gjennomsnittlige diagnosealderen går ned. Det er en klar økning av menn under 60 år med prosta- takreft. Andre innsatsområder for PROFO fremover vil også være

6 PROFO-NYTT 3/2020

å ta initiativ overfor helsepoliske organ når det gjelder å ta i bruk nye metoder/hjelpemiddel, tarm- beskyttelse ved stråling, og sikre- re og tryggere metoder ved biop- sier/vevsprøvetaking. I vår næringslivskomité jobbes det godt for å få en suksessfull kampanje neste år. Pandemien har «nektet» oss å gjennomføre den i år. Men i 2021 går vi «all in». Både det ekstraordinære lands- møtet og tillitsvalgtkonferansen

som vi planla å gjennomføre i ok- tober, er foreløpig utsatt. Jeg takker både lokallag og sekretariat for oppfinnsomhet og godt samarbeid i mine første måneder som leder, og ønsker at dere fortsatt er inspirert til å vise handlekraft og empati i arbeidet. La oss trekke i samme «retning», om vårt viktigste innsatsområ- de: tidlig oppdagelse av prosta- takreft. 

URINLEKKASJE? Husk at det finnes diskrete og komfortable produkter spesielt utviklet for menn - sånn at du kan føle deg trygg! Attends for Men er anatomisk formede dråpesamlere og innlegg for deg med liten til moderat urinlekkasje. Du kan bestille gratis vareprøve og brosjyre av Attends for Men på vår nettside attends.no/menn eller tlf: 800 32 090 .

Attends Helse og Omsorg

attends.no attends.no/blogg

PROFO-NYTT 3/2020 7

Prostatakreftuka

 Adobe stock

I uke 37 gjennomførte Prostatakreftforeningen (PROFO) Prostatakreftuka, for aller første gang. Koronarestriksjonene førte til at våre årlige folkemøter ikke lot seg gjennomføre i september som vanlig. PROFO vedtok derfor å for å etablere Prostatakreftuka, en uke med ulike aktiviteter, både digitalt og fysisk. Prostatakreftuka var svært vellykket, og vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere og alle som har sørget for at dette ble en flott uke.

8 PROFO-NYTT 3/2020

LIVE- sending

 Programleder Erik Asheim i studio

En viktig del av Prostatakreftuka, var en LIVE-sending som ble sendt direkte fra vårt studio i Oslo, mandag 7. september. Med programleder Erik Aasheim fulgte vi mannens løp fra møtet med fastlegen, til utredning og til slutt til eventuell behandling for prostatakreft.

 Janicke Mathisen  Tomy Hoang

se og livskvalitet. Dessverre er det mange som ikke prioriterer å høre på sin egen kropp, før det er for sent. - Vi merker ikke så mye til den gode helsa før den faktisk blir dårlig, poengterte El-Safadi i foredraget. En årlig helsesjekk kan derfor være lurt for å avdekke eventuelle sykdommer. Før den årlige hel- sesjekken kan det være hensikts- messig å forberede seg. El-Safadi

Se hele LIVE-sendingen 

youtu.be/r-wBlqmRPVY

Ta ansvar for egen helse – oppsøk fastlegen i tide

Tidligere fastlege Badboni El-Sa- fadi holdt et engasjerende fore- drag om viktigheten av at menn tar ansvar for egen helse. Både mosjon, et godt variert kosthold og begrenset alkoholinntak er viktig for å opprettholde god hel-

PROFO-NYTT 3/2020 9

 Erik Aasheim, Andreas Stensvold og Karol Axcrona

har flere ganger opplevd at kvin- ner har med en liten huskelapp når de kommer til han for kon- sultasjon. Her kan også menn bli flinkere. Det er ikke alltid så lett å huske hva man skal ta opp med legen sin, og en liten liste over ting du trenger hjelp med kan derfor være en god hjelp. Erik Aasheim hadde flere gjes- ter i studio, blant annet urolog og overlege Karol Axcrona fra Akershus universitetssykehus og onkolog Andreas Stensvold ved Sykehuset Østfold. Begge var opptatt av fastlegens viktige rolle for å avdekke kreft:

- Fastlegene er hjørnesteinen når vi behandler for kreft gene- relt. Også når de skal kureres er det viktig at man har god dialog med fastlegen i forhold til syke- melding og støtteordninger, for- talte Stensvold. Axcrona støttet Stensvolds oppfordringen om en god dialog med fastlegen, og hadde en klar oppfordring: - Be fastlegen om å ta en blod- prøve, og også kjenne med finge- ren på prostata.

Se foredraget til Badboni El-Safadi  youtu.be/y3eMDzzxNqA

10 PROFO-NYTT 3/2020

tidlig, før man får symptomer. PSA er en prostataprøve, men det er viktig å huske på at det ikke er en kreftprøve. En forhøy- et PSA-verdi trenger ikke nød- vendigvis tilsi at du har kreft og mange mener derfor at en even- tuell masseundersøkelse av menn kan føre til overdiagnostikk og overbehandling. - Vi drømmer om en annen markør, men dette er det beste vi har akkurat nå. Jeg har blitt mer trygg på PSA screening, for nå har vi mulighet til MR og opp- følgning. Vi har nå mekanismer for å unngå overbehandling, kon- staterte Stensvold i studio. Urolog Axcrona var enig i Stensvolds konklusjon: - Vi har en høyere dødelighet for prostatakreft her i landet, og Norge ligger i toppen over dø- delighet på verdensbasis. Og da virker det ganske innlysende, om det er noe sted man skal innføre en screening, bør det være i Nor- ge. Vi bør i hvert fall starte med en forskningsbasert screening, argumenterte Axcrona.

Bør vi innføre PSA-screening? Under LIVE-sendingen var det også en diskusjon om fordelen ved en masseundersøkelse av menn, med screening av PSA. Urolog Yngve Nygård presenter- te utredning av prostatakreft og fordeler og ulemper ved PSA-te- sting. PSA står for prostata spesifikt antigen og er et enzym som kun produseres i prostata og er en del av sædvæsken. Dersom man har prostatakreft, vil mengden av PSA-enzymet i blodet som regel øke. Ved en PSA-test kan man derfor oppdage prostatakreften

PROFO-NYTT 3/2020 1 1

Det var også mulig å sende inn spørsmål til sendingen. Dessverre ble det ikke tid til å besvare alle. Mange av spørsmålene var knyt- tet til PSA-verdier, og når man eventuelt burde bli sendt videre til urolog. Det er dessverre ikke så lett å besvare spesifikt på dis- se spørsmålene da det avhenger av flere ulike faktorer, men Sten- svold har en klar oppfordring: Dersom du har en forhøyet ver- di når du er hos legen, bør legen også kjenne med fingeren. Tar du en ny blodprøve med noe tids mellomrom og har to PSA-verdi- er som stiger etter hverandre, bør du bli henvist til urolog. Lurer du på hva urologen gjør, og hva som venter deg om du skal til urolog for utredning? Da kan du se foredraget til Yngve Nygård her  youtu.be/gUM4JXXC8bo Utredning av prostatakreft Wolfgang Picker er radiolog og jobber med MR-diagnostikk, og var også gjest i studio. Mange av de pasientene Picker jobber med har fått en forhøyet PSA, og blitt

 Wolfgang Picker og Karol Axcrona

henvist for en MR av prostata for å identifisere hvor man skal ta prøve. MR-diagnostikk er viktig av flere grunner, blant annet fordi en femtedel av alle kreftsvulster ikke er mulig å kjenne med en finger. I tillegg vil det være let- tere å identifisere hvor svulsten ligger, slik at behandlingen blir mest mulig målrettet. - Sammenligner man situasjo- nen i dag, med for 15 år siden, lever man nå i en helt annen ver- den. Vi har kommet dit at PSA som tidlig diagnostikk er veldig meningsfull, fordi det er start- punktet i diagnostiseringen, po- engterte Picker.

12 PROFO-NYTT 3/2020

Les mer portrettintervju med Wolfgang Picker her  online.flippingbook.com/view/195868/

Behandling av prostatakreft Kreftlege Jon Reidar Iversen for- talte om kreftlegens rolle, og de ulike behandlingsformene. En av de viktigste oppgavene til en kreftlege er å opplyse om be- handlingsalternativene og følge opp pasientens behandling. De fleste med prostatakreft vil få val- get mellom operasjon eller strå- lebehandling. Dette valget er for mange svært vanskelig, og ofte får pasienten beskjed om at sann- synligheten for å bli frisk eller å få alvorlige bivirkninger, stort sett er den samme. En god dia- log med kreftlegen om hva som er best for pasienten er derfor ve- sentlig. Dessverre er det ikke et enkelt svar som passer for alle, og til syvende og sist er det pasients valg. 

 Jon Reidar Iversen

Prostatakreftuka ble gjennomført med økonomisk støtte fra:

Se foredraget til Iversen her  youtu.be/nwQRobsSw5M

PROFO-NYTT 3/2020 13

Seksualitet og samliv Prostatakreftforeningen vet at det er mange menn som trenger oppfølgning og tilbud i forbindelse med kreftforløpet eller i etterkant av behandling. Det er knyttet en rekke utfordringer med tanke på det å håndtere sin nye livssituasjon. Dette gjelder særlig forhold knyttet samliv og seksualitet.

 El isabeth Ødemark  Istock

14 PROFO-NYTT 3/2020

P å bakgrunn av en un- dersøkelse gjennomført blant foreningens egne medlemmer kommer det tydelig frem at tap av ereksjon, dårlige- re ereksjon, manglende lyst, lyst, men manglende evne, partneres problemer med bruk av hjelpe- midler med mer, er svært utbredt blant menn som har gjennomgått prostatakreftbehandling. Mange etterlyser hjelp til hvordan de kan komme forbi det fysiske som har gått tapt, men beholde nærheten ved å styrke forholdet på andre måter. Vi tror at løsningen ligger i kommunikasjon, men dette er vanskelig ting å snakke om. Med støtte fra Stiftelsen Dam har vi laget informasjons- og opplysningsfilmer for menn som har gjennomgått prostatakreft- behandling, og deres partnere. Spesialist i sexologisk rådgiv- ning Margrete Wiede Aasland har hatt samtaler med flere av PROFOs medlemmer og deres pårørende. Vi får svar på en rek- ke spørsmål som forhåpentlig- vis vil oppmuntre til refleksjon.

Hvordan har kreftbehandlingen påvirket samlivet? Hvordan kan man, sammen med sin partner (hvis man er i et forhold), tilpasse seg en ny situasjon med erektile utfordringer? Hvordan kan man skape intimitet i forholdet uten sex? Seerne får møte par og single som deler sine personlige histo- rier. Resultatet av samarbeidet med Wiede Aasland er seks ulike fil- mer og i første omgang vil vi dele tre historier. Historiene kan du lese mer om under, og filmene kan du se her:

Se filmene her 

prostatakreft.no/prostatakreft-og-samliv

Kjetil og Kikki deler erfaringer fra før og etter diagnosen. Etter be- handlingen har Kjetil fått erektil dysfunksjon. Kikki forteller om lite informasjon til pårørende om hvilke konsekvenser behandlin- gen ville ha for sexlivet. For dem er ikke hjelpemidler veien og gå, men heller å finne en ny måte å være sammen på.

PROFO-NYTT 3/2020 15

het og seksualitet er så mye mer enn samleie, og er så verdifullt. Kjærtegn er så viktig! Det hand- ler om samspill, og de har mye glede av samlivet sitt. Turid opp- lever at det er verre for en mann å ikke få ereksjon, men det er man- ge måter å glede en partner på. De griper sjansen når den dukker opp. Trond var singel da han fikk di- agnosen i 60-årene. Da han ikke hadde planer om barn, valgte han operasjon. Livet var viktigere enn seksualiteten. Han forteller vide- re om ereksjonen som dabbet av og han testet ut ulike hjelpemid- ler. For Trond er det sprøyte som gir best resultat for å få ereksjon. Han må være litt i forkant når det gjelder planlegging. For Trond er lekkasje en større utfordringer enn manglende erek- sjon og lekkasjen har påvirkete sexlivet hans. Det kan fort bli litt pinlig og det er viktig å tømme blæren i forkant av sex, og kan derfor ikke være spontan på sam- me måte som før. 

Under hormonbehandlingen mistet Kjetil lysten og Kikki be- skriver dette som en tøff periode. Likevel har de klart å finne andre måter å nå og bekrefte hverandre på. De finner intimiteten på en annen måte enn før. For Kikki og Kjetil har seksualitet blitt noen annet enn prestasjon. Kikki opp- lever at mange menn er opptatt av å tilfredsstilles en partner, men at det er like viktig å være seksuelt nær på andre måter, og de er beg- ge enige om at det fineste i deres forhold er evnen til å snakke med hverandre, og da om alt! Terje og Turid forteller at intimi- teten er blitt bedre etter operasjo- nen. Man ser på livet på en helt annen måte, og det kommer en inderlighet inn i det å ha hver- andre. Man er mer nær enn tid- ligere. Terje er opptatt av erotikk og sex og han bruker sprøyte for å få ereksjon. Han er opptatt av å eksperimentere og får god støtte av Turid som kaller ham en god læremester. De har derfor like gode orgasmer som før. Kjærlig-

16 PROFO-NYTT 3/2020

VinnFlax-lodd

Forhvertmedlemduverver, får duettFlax-lodd!Kanskjedublir millionær?

PROFO har lokallag over hele landet, og vi har alltid bruk for aktive medlemmer! Husk at vi også har partnermedlemskap og støttemedlemskap. Hvert enkelt medlem er viktig for at PROFO kan fortsette vårt arbeid med å ivareta de som blir berørt av prostatakreft, både pasienter og pårørende. Flere medlemmer gir større økonomisk spillerom for organisasjonen og muligheten til påvirke øker.

Verv et nytt medlem her

prostatakreft.no/vervekampanje/

PROFO-NYTT 3/2020 1 7

tidligoppdagelse.no

Tidlig oppdagelse av prostatakreft: En enkel blodprøve hos fastlegen kan redde liv!

 Janicke Mathisen  Tomy Hoang

Si JA til tidlig oppdagelse av prostatakreft. Vipps til #89475

1 av 7 menn vil få prostatakreft i løpet av livet.

En enkel blod- prøve hos fast- legen redder liv.

Altfor mange menn dør fordi prostatakreften deres oppdages for sent. Prostatakreftforeningen har derfor startet en informasjonskampanje om tidlig oppdagelse av prostatakreft.

18 PROFO-NYTT 3/2020

- Tidlig oppdagelse er vik- tig for å redde liv, og det gjelder også prostatakreft. Det er viktig å komme inn på et stadium der det er mulig å behandle prostatakref- ten. Ni av ti får diagnosen sin ved en tilfeldighet, derfor er innførin- gen av PSA-screening så viktig, understreker hovedstyreleder Da- niel Ask. PSA står for prostata spesifikt antigen. Det er et enzym som kun produseres i prostata og er en del av sædvæsken. Dersom man har prostatakreft, vil mengden av PSA-enzymet i blodet som regel øke. Noen har et naturlig høye- re eller lavere nivå av PSA-nivå i blodet. Det er derfor viktig å sammenligne blodprøver over tid. Krever innføring av PSA-screening Den europeiske urologforenin- gen (EAU) krever at det innføres nasjonale PSA-screeningspro- gram. PROFO stiller seg bak kravet om et nasjonalt PSA-scre- eningsprogram, og vil gå i dialog med norske helsemyndigheter. Forskning gjennomført av Uni-

Tidligoppdagelse.no Det er dessverre store kunn- skapshull i befolkningen. Få vet faktisk hva prostatakreft er, selv om hele 5000 menn får prostatakreft hvert år. Vi øn- sket derfor å høre med folk på gata om de hadde en forme- ning om hva prostata og pro- statakreft er. Resultatet kan du se på tidligoppdagelse.no

versitetet i Gøteborg viser at an- tallet dødsfall minsker med opptil 30 prosent ved hjelp av masseun- dersøkelse av PSA. Et nasjonalt program for PSA-testing er et helt nødvendig tiltak for å redu- sere dødstallene Tidlig oppdagelse fører til økt livskvalitet Høsten 2019 gjennomførte Den europeiske prostatakreftforenin- gen, UOMO, en undersøkelse om livskvalitet hos menn som har el- ler har hatt prostatakreft. Nesten 3000 menn fra 25 ulike land

PROFO-NYTT 3/2020 19

besvarte undersøkelsen. Prosta- takreftforeningen er medlem av UOMO, og mange av PROFOs medlemmer har svart på undersø- kelsen. Faktisk er Norge det lan- det med høyest svarprosent. Resultatene av undersøkelsen viser at en stor andel, uavhengig av behandlingsmetode, opplever store problemer med inkontinens og seksuelle utfordringer etter be- handling. Vi hører dessverre ofte at prostatakreft er en sykdom for gamle menn. Mange sitter med inntrykket at tap av seksualfunk- sjon derfor er mindre relevant.

Denne undersøkelsen viser tyde- lig at det motsatte faktisk er til- fellet. Resultatene viser også at livs- kvaliteten er best for dem som oppdager prostatakreften tidlig, mens kreften ennå kan kureres: - Dette viser at tidlig oppda- gelse og bevissthet rundt prosta- takreft er essensielt for å unngå unødvendig tap av livskvalitet. Når det er mulig og trygt, bør aktiv overvåkning være første pri- oritet for å sikre best livskvalitet for menn med prostatakreft, kon- staterte André Deschamps ved publiseringen av resultatene. For å kunne helbrede menn for prostatakreft er det helt nødven- dig å oppdage kreften før symp- tomene kommer. Oppdager man Har du symptomer kan det være for sent. Derfor er det viktig med tidlig oppdagelse av prostatakreft.

Har du tre nære slektninger med prostatakreft, eller to i familien fikk prostatakreft før de fylte 60 år, har du en økt ri- siko for å få prostatakreft selv. Menn med kjent forekomst av BRCA-2 mutasjon i familien bør ta en årlig PSA-test fra fylte 40 år, andre med familiær oppho- ping av prostatakreft fra fylte 50 år.

20 PROFO-NYTT 3/2020

kreften tidlig, er sjansen for å overleve større. Hvis prostatakreft gir symptomer som for eksempel vannlatingsvansker, er det ofte et uttrykk for at den er langtkom- men, og hos mange av disse pa- sientene vil det også være tegn til spredning.  Les mer om undersøkelsen her  europa-uomo.org/news/quality-of-li- fe-worse-than-previously-thought-euro- pa-uomo-reports/

Nils Ole Oftebro er blant våre mest anerkjente og pro- filerte skuespillere og har spilt flere store roller på sce- ne og i film enn de fleste i sin generasjon. På begynnelsen av 2010-tallet fikk han prosta- takreft, og valgte å operere seg i Tyskland. Han har siden den tid engasjert seg i pro- statakreftsaken, og fronter vår kampanje om tidlig opp- dagelse av prostatakreft. Nils Ole har en klar oppfordring til alle menn: - Menn har ikke vært prio- ritert de siste 15 årene i norsk helsevesen og det er derfor viktig at du som mann, tar ansvar over egen helse og ber om å bli undersøkt! Gå inn på lenken under for å se filmer med Nils Ole Of- tebro.

Tidligdiagnose.no 

PROFO-NYTT 3/2020 21

Prostatakreft i media

 Janicke Mathisen

videre til utredning. Biopsien Lars utførte i 2015 viste at han tilsynelatende hadde en godar- tet form, og han ble satt på aktiv overvåkning. Etter hvert bestem- te Lars seg for å reise til Tyskland for operasjon. Nestleder i foreningen, Dag Utnes, har skrevet om prosta- takreft i lokalavisen Helgelendin- gen. Han har et klart budskap: Prostatakreftforeningen i Mosjø- en vil ha masseundersøkelse av menn over 45 år.  Les artikkelen her  dagsavisen.no/nyheter/innenriks/ en-enkel-blodprove-kan-avslore-kref- ten-1.1768874 Les artikkelen her  helg.no/prostatakreftforeningen-i-mosjo- en-vil-ha-masseundersokelse-av-menn-ov er-45-ar-test-deg-mann/o/5-24-585405

Det er gledelig å se at lokallage- ne gjør et godt arbeid med å nå ut til befolkningen. I løpet av sep- tember har medlemmer og vår kampanje om tidlig oppdagelse blitt fremhevet i flere lokale og regionale aviser. Blant annet har NTB skrevet en sak som har blitt solgt til blant annet Dagsavisen, Avisa Nord- land og Rogalands avis. Saken portretterer Prostatakreftforenin- gens lokallagsleder i Oslo, Lars Bjerke, og intervjuer Hovedsty- releder Daniel Ask. Lars fortel- ler sin historie om hvordan han oppdaget prostatakreften, kun 49 år gammel. Med en kamerat som var under behandling for prosta- takreft, var Lars også bekymret for egen helse. En enkel blodprø- ve viste at PSA-verdien var litt forhøyet. Dette kan være et tegn på prostatakreft, og han ble sendt

22 PROFO-NYTT 3/2020

Du er viktig. Bli medlem idag! Støtt Prostatakreftforeningens arbeid for et bedre tilbud innen diagnostisering, behandling og rehabilitering for alle som rammes av prostatakreft.

Bli medlem 

www.prostatakreft.no/butikk

Godkjent ny behandling av prostatakreft

 El isabeth Ødemark  Shutterstock

P å møte i Beslutnings- forum 31. august, ble det vedtatt at Apalu- tamid (Erleada) kan innføres til behandling av kastra- sjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft. Det vil si at menn med prostatakreft som ikke har effekt av hormonbehandling og som har høy risiko for spredning, kan få utskrevet legemiddelet. Apalutamid utsetter utviklingen av metastaser, spredningen av kreften, med en mediantid på to år. Det er begrensede mulighe- ter for å få fjernet kreft som har

spredning. Derfor vil det være viktig å få behandling som utset- ter dette. Ifølge Beslutningsforum, er vedtaket et resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring, så vel som beslutning om ikke å innføre behandlingen. I et intervju med HealthTalk, sier overlege og professor Jan Ol- denburg på Akershus universi- tetssykehus at Apalutamid kan forlenge livet til pasientene med hele 14 måneder. Behandlingen

24 PROFO-NYTT 3/2020

vil være aktuell for om lag 50-100 pasienter årlig. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. oktober 2020.  Les protokollen fra møtet her  nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/ Protokoll%20fra%2031.%20august%20 2020%20%28til%20godkjenning%29.pdf Les intervjuet med overlege og professor Jan Oldenburg her  healthtalk.no/alle-artikler/pro- stata-fikk-ja-fra-beslutningsfor- um-legemiddel-utsetter-spred- ning-av-prostatakreft-og-forlenger-li- vet-med-14-m%C3%A5neder/

Hva er Beslutningsforum for nye metoder? Beslutningsforum er et statlig organ som ble etablert i 2013. Organet bestemmer hvilke medisiner og behandlingsfor- mer som skal tilbys pasienter i spesialhelsetjenesten. Forumet består av de fire administreren- de direktørene fra de regionale helseforetakene. I tillegg er det med en observatør fra bruker- utvalgene og en sekretær fra Helse Midt-Norge RHF .

PROFO-NYTT 3/2020 25

Tilgang til gratismedisin for kreftpasienter – hvorfor er det så vanskelig?

 El isabeth Ødemark  Shutterstock

flere godkjente alternativer. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke finnes andre behandlingsmulig- heter, men at de ikke er tilgjenge- lige i det offentlige helsevesenet? Det beste alternativet for å gjø- re andre behandlingsalternativer tilgjengelig på, er kliniske studi- er. Et annet alternativ er å tilgang til den best dokumenterte og godkjente behandlingen. Dette skjer overraskende nok ikke all- tid i Norge i 2020. I de tilfellene hvor myndighetene og legemid- delindustrien de siste årene ikke har blitt enige om prisfastsettelse,

I sommer pågikk det en debatt i media rundt tilgang til gratis me- disin for norske kreftpasienter. Et samlet kreftmiljø pekte på at myn- dighetenes frykt for kostnader var ubegrunnet. Spesialistene mente at pasienter som kan ha nytte av ikke-godkjente medisiner, må få tilgang til disse. Mange kreftpasienter i Norge har behov for ulike behandlin- ger og forskningen leverer stadig nye behandlingsalternativer. Det oppstår likevel situasjoner hvor kreftpasientene og det medisinske miljøet opplever at det ikke finnes

26 PROFO-NYTT 3/2020

var frykten for at pasienter som har nytte av slik behandling, se- nere vil kunne belaste helsevese- net økonomisk om medikamentet blir markedsført. Det ville bety at medisinen dekkes av det offentli- ge, selv om den ikke er godkjent av Beslutningsforum. Dette er ifølge fagfolkene en teoretisk for- ståelig begrunnelse, men ordnin- gen omfattet kun kreftpasienter i «siste stadium», og da vil be- handlingen i beste fall å forlenge livet hos noen pasienter med må- neder. Dette vil igjen bety at de fleste pasienter som får medisin gjennom CUP-ordningen, ikke lenger er i livet når medikamentet har fått markedsføringstillatelse. Dette innebærer også at behand- ling ikke har belastet det norske samfunnet økonomisk, men har hatt stor betydning for den enkel- te pasienten. Et samlet kreftmiljø i Norge mener at det må åpnes opp igjen for denne ordningen og at de an- svarlige partene finner en snarlig løsning til det beste for kreftpasi- enter i Norge. 

kommer ikke de ulike behand- lingsalternativene på markedet. Det finnes også et tredje alter- nativ, «Compassionate Use Pro- gram» (CUP). CUP innebærer at medikamenter som har vist å ha effekt i kliniske studier, men som foreløpig ikke er godkjent i Eu- ropa, tilbys gratis av legemiddel- firmaer til enkeltpasienter. Dette gjør at alvorlig syke pasienter får tilgang til medikamenter med dokumentert effekt i påvente av godkjenningsprosessen. CUP var tidligere et alternativ, og en rekke pasienter fikk forlen- get livet med en slik behandling. Behandlingen var også uten kost- nad for det norske helsevesenet. En lege kunne søke et legemid- delfirma om å få medikamentet til en spesifikk pasient. Legen søkte samtidig om godkjennings- fritak til Legemiddelverket, som vanligvis var en formalitet så len- ge begrunnelsen er god. Denne muligheten har nå blitt stengt. Fagmiljøet mener at den mu- lige årsaken til at myndighetene hadde fjernet denne ordningen,

PROFO-NYTT 3/2020 27

Sterk økning i ulovlig import av potensmidler

 Janicke Mathisen  Shutterstock

Fra nyttår 2020 ble det mulig å kjøpe potensmiddelet Viagra Re- septfri (sildenafil) på apoteket. Det eneste kravet er obligatorisk veiledning fra en farmasøyt, for å avklare eventuelle sykdommer el- ler medisiner som ikke kan kom- bineres med Viagra Reseptfri. Målet med den nye ordningen var å redusere faren for feilbruk, bivirkninger samt ulovlig kjøp på nett. Ifølge NRK har tollvese- net beslaglagt like store mengder potensmidler så langt i år, som i hele 2019.Dette tallet er svært bekymringsfullt og enn annen utvikling enn det som var forven- tet. Tollvesenet har gjort stikkprø- ver av de importerte potensmid-

Viagra er et legemiddel som vir- ker mot erektil dysfunksjon, også kalt impotens. Erektil dysfunk- sjon er en vanlig følge av pro- statakreftbehandling og er en bivirkning av både kirurgi, strå- le- og hormonbehandling. Etter prostataektomi opplever ca. 70 prosent ereksjonssvikt. Legemid- delet virker ved å hjelpe blodår- er i penis til å utvide seg, slik at blodet strømmer bedre og gjør det lettere å få en erigert penis.

lene, og finner ofte feil i mengder av virkestoffet, samt at sendinge- ne ikke inneholder det de lover. Er man riktig uheldig kan man

28 PROFO-NYTT 3/2020

risikere å få noe helt annet enn det man tror man har bestilt. Farmasøyt og nestleder i hel- sekomiteen, Sveinung Stensland (H), var saksordfører da Stortin- get gjennomførte vedtaket. I et intervju med NRK uttaler han at det er flere mulige årsaker til den drastiske økningen. Blant annet påpeker han at potensmiddelet på nett kan fremstå som billigere

enn den du får kjøpt reseptfritt på apoteket. Det er derfor vik- tig å huske at man fortsatt kan få resept på større og rimelige pak- ninger enn de som tilbys resept- fritt.  Les saken her  nrk.no/innlandet/flere-bestiller-ulov- lig-potensmidler-som-viagra-fra-utlan- det-1.15114621

Lekkasjer, stråleskader, ereksjonssvikt eller smerter ved samleie?

C.1 Laid Fingervibrator

BOS 2000-3 Batteridrevet ereksjonspumpe

NeuroTrac MyoPlus Pro Kombinert EMG biofeedbackapparat og elektrostimulator

Over ser du noen av våre trygge og effektive produkter. Disse kan rekvireres kostnadsfritt. Besøk vår hjemmeside og les mer om produkter for bekken- bunnsplager, inkontinens, smertelindring, muskelplager og seksuell helse. Hjemmeside: quintet.no Telefon: 55 98 15 55 E-post: post@quintet.no

PROFO-NYTT 3/2020 29

Brukermedvirkning  El isabeth Ødemark  Adobe stock

B rukermedvirkning inne- bærer å inkludere bruke- re i beslutningsprosesser knyttet til egen helse, utvikling av tjenester og tilbud eller innen styring på overordnet nivå. For brukeren innebærer det å bli tatt på alvor og møtt med respekt. I dag er dette godt forankret i lov- verk og sentrale dokumenter. I lov om pasient- og brukerrettig- heter, § 3-1, tydeliggjøres retten til medvirkning. Pasient er en person som tar kontakt med hel- se- og omsorgstjenesten og ber om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten tilbyr helse- hjelp. Bruker er en person som mottar tjenester som ikke er hel- sehjelp. Brukere og pasienter har rett til å delta aktivt i valg som gjelder egen helse og behandling, og de har rett til å medvirke i ut- forming av helse- og omsorgstje- nester. Helsepersonell på sin side

har plikt til å legge til rette for at medvirkning skjer. Målet er at pasienten eller bru- keren skal få et godt tilbud, som er tilpasset deres behov. For at pasienten skal ha mulighet til å medvirke, skal den som tilbyr helse- og omsorgstjenester gi pa- sienten informasjon slik at han eller hun får innsikt i sin helsetil- stand og innholdet i helsehjelpen. Det er vanlig å skille mellom brukermedvirkning på tre ulike nivåer, henholdsvis individ-, tje- neste- og systemnivå. De tre ni- våene henger sammen og påvirker hverandre. Det å få til reell med- virkning er en utfordrende, men viktig prosess. PROFOs bruker- medvirkere deltar på systemnivå. Å styrke den enkeltes innsyn og innflytelse kan redusere uba- lansen i makt mellom bruker og fagperson. Det å lytte til og ta hensyn til brukernes kunnskap,

30 PROFO-NYTT 3/2020

– og pårørendeorganisasjoner vel- ges inn i ulike råd og utvalg. Re- presentantene skal bidra med sin kunnskap til fagfolk, administra- sjon og politikere i planlegging, utforming og drift av et bedre tjenestetilbud. Medvirkningen gjelder innen flere områder, på flere nivåer i organisasjonen og både på lokale og sentrale virk- somheter. På flere områder er det oppret- tet brukerråd, og også her er spil- ler PROFOs brukermedvirkere en aktiv rolle. Sammen med an- dre brukermedvirkere bidrar der- med egenerfaring og andre med erfaringer fra feltet. De fungerer både som samarbeidspartnere og rådgivere for helse- og omsorgs- tilbydere. 

interesser og behov kan bidra til å utvikle tjenester som er bru- kervennlige, effektive og som har høy kvalitet. Det legges opp til at tilbudene vil bli mer treffsikre med brukermedvirkning. Pasienten eller brukeren har en rett, men ingen plikt til å delta i utformingen av tjenestetilbudet. Retten til brukermedvirkning gjelder kun for helse- og om- sorgstjenestetilbud som er tilgjen- gelig og blir ansett som forsvarlig. Brukermedvirkning på systemnivå Dette nivået handler om at bru- kere inngår i et likeverdig samar- beid med tjenesteapparatet og er aktivt deltakende i planleggings- og beslutningsprosesser fra start til mål. Representanter fra bruker

PROFO-NYTT 3/2020 31

Hva er din bakgrunn? Etter eksamen artium har jeg tjenestegjort 20 år i Luftforsva- ret som luftvernartillerist, jager- flyger og helikopterflyger. Etter at jeg sluttet i Luftforsvaret, har jeg jobbet som helikopterflyger i Norsk Luftambulanse i 20 år. Her var jeg Flygesjef i perioder. I årene som pensjonist har jeg jobbet som montør og alt-mulig- mann med fritidsbåter hos en for- handler i Fredrikstad. Hva gjør en brukermedvirker? Veldig kort fortalt sitter en bru- kermedvirker mellom brukeren/ pasienten og ledelsen ved en av- deling eller et sykehus. Han/hun skal i hovedsak tale pasientens sak. Det er ikke egen sykdom man skal fremme, men på gene- relt grunnlag, medvirke til at ru- tinene for behandling av pasien- tene og trivsel blir bedre dersom dette kan gjøres. Det er viktig at leger ikke prater over hodene på pasient og pårørende. En med- virker skal være brukernes stem- me og sørge for at disse ikke blir glemt.

Møt bruker- medvirker PerWilhelm Gjertsen

 Per Wi lhelm Gjertsen  Privat

Jeg heter Per WilhelmGjertsen, er 77 år ung og gift med Grethe i snart 54 år. Vi har 2 sønner, 6 barnebarn og 1 oldebarn. Jeg fikk påvist prostatakreft for ca. 10 år siden. Men den var av en snill type, så jeg er under aktiv overvåkning. Dette er den tredje «behandlingsformen» etter ope- rasjon og strålebehandling.

32 PROFO-NYTT 3/2020

og transplantasjon) ved Oslo uni- versitetssykehus (OUS) HF. Etter en litt trang fødsel, ble vi endelig organisert med en leder, nestleder og to medlemmer. Takket være koronaspøkelset har det vært be- grenset møtevirksomhet. Men de møtene og oppgavene vi har hatt foreløpig har vært veldig interes- sante. Vi har bla. fått en grundig informasjon om utbygging av Nye OUS. Vi har også fått et “pakke- forløp” som vi kommenterte. Vil du oppfordre andre til å bli brukermedvirker? Jeg vil absolutt anbefale andre til å bli brukermedvirker. Det er en unik måte å få innblikk i helse- vesenet på, samt at du har en stor mulighet til å påvirke systemet til det beste for brukeren/pasienten. PROFO utarbeider nå en liste over hvilke sykehus i Norge som har brukermedvirkning eller bru- kerråd. Så er du interessert er det bare å ta kontakt. 

Hvordan blir man brukermedvirker? Som regel kommer det en fore- spørsel fra Kreftforeningen til en pasientorganisasjon som igjen anbefaler et av sine medlemmer. Dette medlemmet blir så innkalt til et intervju i regi av Kreftfore- ningen. Blir du godkjent, gjen- nomgår du et kurs på 1-2 dager samt et elektronisk kurs som gir deg et kursdiplom. Hvorfor valgte du å si ja til å bli brukermedvirker? Jeg valgte å bli brukermedvirker da jeg syntes dette virket veldig interessant. I tillegg kunne det gi en mulighet for å fremme PRO- FO sin sak, samt jobbe for et bedre miljø for brukere/pasienter. Her tror jeg det er mye upløyd mark. Leger har sitt eget språk, og dette språket er ikke det en- kleste å forstå. Hvordan opplever du det å være brukermedvirker? Etter kursing ble jeg valgt inn i brukerrådet for KIT (Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin

PROFO-NYTT 3/2020 33

Møt en likeperson  Turid Andersen  Privat

Jeg valgte da å melde meg inn i PROFO og representere pårøren- degruppen. Hvorfor ble du likeperson? En kreftrammet har og vil få mange spørsmål. Slik hadde jeg det også både før og etter min behandling. Jeg søkte svar hos Kreftforeningen som igjen hen- viste meg til «min» pasientfo- rening. Det var som å komme hjem. Der fant jeg likesinnede som hadde vært igjennom det samme som meg. Jeg tok kurs i regi av pasientforeningen og ble sertifisert som likeperson. Det føltes naturlig å stille meg til rå- dighet som pårørendelikeperson i PROFO da min mann ble syk. Å være pårørende til en kreftsyk er ganske annerledes enn å være kreftsyk selv. En for veldig mange en vanskelig rolle. Du står nær, men føler likevel at du står på si- delinjen. Da kan en likeperson være til støtte og hjelp. Hvordan er det å være likeperson? Det er fint å være til hjelp og

Turid Andersen, 70 år.

Hvor er du likeperson? Jeg er pårørende likeperson for PROFO på Vardesenteret Radi- umhospitalet/Ullevål og på kreft- poliklinikken Sykehuset Østfold Kalnes. Jeg er også tilgjengelig på telefonen ved behov. Hvor lenge har du vært likeperson? Jeg har vært likeperson i 17 år. Jeg fikk selv en kreftdiagnose for 18 år siden og var likeper- son for min diagnosegruppe. Da min mann fikk prostatakreft fikk jeg en ny rolle som pårørende.

34 PROFO-NYTT 3/2020

støtte for andre i samme situasjon er en god følelse. En som den an- dre kan kjenne seg igjen i. Det er vår erfaring som kreftsyk eller pårørende til en kreftsyk som er unik. Det er viktig å være bevisst sin rolle som likeperson. Først og fremst skal vi være der som et medmenneske og ha den andre i fokus. Hvordan håndterer du de dårlige dagene? Alle har vi dårlige dager. Det er slik det er å være menneske. Hel- digvis har jeg lite av de mindre gode, «klokka har gått rundt». Jeg elsker å være ute i naturen og har stor hage med blomster og grønn- saker. Det å grave og plante, se det spire og gro, det er terapi for meg. Å gå tur langs sjøen eller i skogen sammen med «gubben» det gir også ro i sjelen. I likepersonsrollen kan vi også oppleve dårlige/triste dager. Etter en vanskelig og vond samtale tar jeg gjerne kontakt med en annen likeperson. Da prater vi oss gjen- nom det.

Har du noen erfaringer som like- person du vil dele med leserne? Jeg vil gjerne referere til en tele- fonsamtale jeg fikk fra en pårø- rende. Mannen hadde fått prosta- takreft og partneren startet opp med å ramse opp alle sine be- kymringstanker. Etter å ha lyttet i ca. 10 minutter takket damen for samtalen og la på. Jeg had- de ikke sagt et ord. Allikevel var hennes opplevelse av å bli hørt verdifull. Det å lytte er essen- sen i det å være likeperson. Noen andre er der for deg. Jeg ønsker at flere pårørende vil bli likeper- soner. Vi trenger å være sterke sammen. 

Ønsker du noen å snakkemed? Mange partnere kan ha stor nytte av å snakke med andre som har vært gjennom det samme for å lufte sine bekymringer. Ring vår likepersonstelefon på:  22 53 55 35

PROFO-NYTT 3/2020 35

Hovedstyret og lokallagene i Prostatakreftforeningen

Hovedstyret Verv

Navn

Region

E-post

Mobil

Hovedstyreleder

Daniel Ask Dag Utnes Per Gjertsen

Region Midt daniel@prostatakreft.no Region Nord dag@prostatakreft.no

92 01 29 93 92 04 49 37

Nestleder

Økonomiansvarlig Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Region Nord Lokallag/Verv Helgeland/Styreleder Hålogaland/Styreleder

Region Øst per.gjertsen@prostatakreft.no 91 39 52 99

Hans-Fredrik Donjem Region Midt hans.donjem@prostatakreft.no 99 61 29 65

Egil Egge

Region Vest egil.egge@prostatakreft.no

46 89 99 21 93 04 20 60

Peder Gjetmundsen Region Sør

Bjørn Garlimo

Uavhengig

bjorn.garlimo@prostatakreft.no 93 06 34 52

Navn

E-post

Mobil

Dag Utnes

helgeland@prostatakreft.no halogaland@prostatakreft.no salten@prostatakreft.no troms@prostatakreft.no lofoten@prostatakreft.no finnmark@prostatakreft.no vesteralen@prostatakreft.no

92 04 49 37 90 03 61 99 91 81 59 27 90 97 33 87 92 26 56 69 97 63 30 26 97 16 21 85

Gunnar Schjelderup

Salten/Styreleder Troms/Styreleder

Knut Skjolden Steinar Larsen Olav Sørensen

Lofoten/Styreleder Finnmark/Styreleder Vesterålen/Styreleder

Per-Einar Fiskebeck

Arne Sjonsti

RegionMidt Lokallag/Verv

Navn

E-post

Mobil

N.møre og Romsdal/Styreleder Helge Hansen

nord.romsdal@prostatakreft.no

90 02 51 70

Nord-Trøndelag/Styreleder Sør-Trøndelag/Styreleder

Nils Martin Hynne

nord-trondelag@prostatakreft.no 91 34 17 75

Rolf Brovold Daniel Ask

sor-trondelag@prostatakreft.no sunnmoere@prostatakreft.no

90 59 62 73 92 01 29 93

Sunnmøre/Styreleder

36 PROFO-NYTT 3/2020

Region Vest Lokallag/Verv Bergen/Styreleder Fonna/Styreleder

Navn

E-post

Mobil

Bjørn Garlimo

bergen@prostatakreft.no

93 06 34 52 95 92 23 53 91 16 74 82 93 06 34 52 46 89 99 21

Olav Gunnar Hjelmeland fonna@prostatakreft.no

Haugalandet/Styreleder

Per-Arne Vik Bjørn Garlimo

haugalandet@prostatakreft.no

Sogn og Fjordane/Styreleder

bergen@prostatakreft.no stavoo@prostatakreft.no

Stavanger og omegn/Styreleder Egil Egge

Region Sør Lokallag/Verv Agder Øst/Styreleder Agder Vest/Styreleder

Navn

E-post

Mobil

Peder J. Gjetmundsen

aust-agder@prostatakreft.no vest-agder@prostatakreft.no buskerud@prostatakreft.no telemark@prostatakreft.no vestfold@prostatakreft.no

93 04 20 60 91 67 48 90 92 62 70 20 47 90 32 49 95 14 67 26

Georg Kallestad

Nedre Buskerud/Styreleder

Arne Moe

Telemark/Styreleder Vestfold/Styreleder

Arne Gundersen

Håkon Fæste

Region Øst Lokallag/Verv

Navn

E-post

Mobil

Asker og Bærum/Styreleder

Einar Andresen

askerogbaerum@prostatakreft.no 95 10 33 26

Oslo/Styreleder 99 53 04 40 Ringerike/Hadeland/Styreleder Sigurdur Helgi Jonsson ringerike-hadeland@prostatakreft.no 90 64 91 82 Romerike/Styreleder Ola Pramm romerike@prostatakreft.no 91 10 28 48 Østfold/Styreleder Øystein Engdal ostfold@prostatakreft.no 95 16 57 79 Innlandet/Styreleder Simen Fådal Stenseth hed-op@porostatakreft.no 90 75 94 30 Lars Bjerke oslo@prostatakreft.no

Se oppdatert liste av lokallagene i foreningen på nettsiden vår

prostatakreft.no/lokallag 

PROFO-NYTT 3/2020 37

Gi en gave til kampen mot prostatakreft!

Din støtte til Prostatakreftforeningen betyr mye for at foreningen kan fortsette kampen mot prostatakreft!

Dersom du ønsker å bidra med en gave kan du benytte kontonummer 5081 08 74268 , eller du kan enkelt finne oss på VIPPS. Søk på « Prostatakreftforeningen » eller 89475 for å finne oss. Tusen takk for din gave!

Følg oss på Facebook

Følg oss

facebook.com/ prostatakreftforeningen

Har du spørsmål omprostatakreft? Ring oss på 22 53 55 35 

Støtt våre lokallag med spillekortet ditt

Vipps

uten kostnad Gå inn på linken

Støtt vårt viktige arbeid gjennom å gi en pengegave av valgfri størrelse til foreningen! Vipps et valgfritt beløp til

under for å se liste over Prostatakreftforeningens grasrotmottakere. Takk for din støtte!

#89475 Takk for at du støtter vårt arbeid!

www.prostatakreft.no/ grasrotandelen/

Visste du at?

Tips! Knip hver dag! 1 av 4 menn over 40 år opplever urinlekkasjer

Urinlekkasjer er vanligere enn du tror

Urinlekkasjer er vanligere enn du tror Ufrivillige lekkasjer rammer ikke bare kvinner, men også menn. Lekkasjen er forskjellig fra mann til mann, men uansett om du opplever noen dråper nå og da, eller større lekkasjer finnes det et produkt som kan hjelpe deg. Spør apoteket eller bandagisten om råd eller gå inn på våre nettsider. Bruk riktig beskyttelse Bruk riktig beskyttelse Mange menn er ikke klar over at det finnes et bredt sortiment av absorberende beskyttelse tilpasset menn. Alle TENA Men produktene er diskré og maskuline, og gir sikker beskyttelse mot lekkasjer. Mange menn er ikke klar over at det finnes et bredt sortiment av absorberende beskyttelse tilpasset menn. Alle TENA Men produktene er diskré og maskuline, og gir sikker beskyttelse mot lekkasjer. Ufrivillige lekkasjer rammer ikke bare kvinner, men også menn. Lekkasjen er forskjellig fra mann til mann, men uansett om du opplever noen dråper nå og da, eller størr lekkasjer finnes d t t produkt s m kan hjelpe deg. Spør apoteket ell r band gisten om råd eller gå inn på våre nettsider. Mange menn er ke over at det finne t

Ved å gjøre knipeøvelser 5 minutter om dagen styrker du bekkenet og forebygger plager. Øvelsene kan du gjøre hvor som helst. Les mer på www.tenamen.no Tips! Knip hver dag! Ved å gjøre knipeøvelser 5 minutter om dagen styrker du bekkenet og forebygger plager. Øvelsene kan du gjøre hvor som helst. Les mer på www.tenamen.no Livsstilstips for å få kontroll over lekkasjene Livsstilstips for å få kontroll over lekkasjene

Oppretthold væskebalansen Oppretthold væskebalansen l l

Kutt røyken Slapp av Kutt røyken t l Slapp av

Tren Tren

Moderer inntak av kaffe, alkohol og kunstige søtningsmidler Moderer inntak av kaffe, alkohol og kunstige søtni gsmidler d rer in l l i i i l

Bestill din gratis vareprøve på www.tenamen.no Tilgjengelig i apotek, hos bandagist og www.tenabutikken.no

Bestill din gratis vareprøve på www.tenamen.no Tilgjengelig i apotek, bandagist og www.tenabutikken.no

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online