afaq 51

أنشطة وفعاليات

أنشطة وفعاليات

الجمعية السعودية لطب األسنان تشارك في اليوم العالمي لسرطان الثدي واليوم العالمي للسكر

والزمـاء املتطوعـن بهـدف التوعيـة مـن األمـراض وتأثياتهـا عـى الفـم واألسـنان. ويف الريـاض أيضـا كان للجمعيـة مشـاركة فاعلـة بالتزامـن مـع اليـوم العاملـي ملـرىض السـكري وذلـك يف مدينـة امللـك عبدالعزيـز الطبيـة ويف الحديثـي – مـول بالخـرج وضمـن حديقـة الوطـن بالريـاض أيضــاً، حيــث مثــل الجمعيــة ســعادة الدكتــور سـمي الثمـري املـ ف عـى الحمـات التوعويـة يف الجمعيـة وفريـق مـن املتطوعـن قامـوا بنـ ات التوعويـة حـول مـرض السـكري وتوزيـع النـ وعلقتــه بالفــم واألســنان

كمـا شـاركت الجمعيـة أيضـا يف اليـوم العاملي ملرىض م تحـت شـعار 2022 نوفمـر 14 السـكر املصـادف (نتعلـم لنحمـي مسـتقبلنا) وقـد مثـل الجمعيـة يف كلتـا املناسـبتي سـعادة الدكتـورة سـمية عسـيلن نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لطـب األسـنان وبمشـاركة بعـض مـن الزميـات

شــاركت الجمعيــة الســعودية لطــب األســنان يف االحتفـال باليـوم العاملـي لسطـان الثـدي املصـادف م بالتعــاون مــع كليــة طــب 2022 أكتوبــر 25 األسـنان يف جامعـة امللـك عبدالعزيـز بجـدة بهـدف التوعيــة مــن رسطــان الثــدي وأهميــة الوقايــة والعــاج.

13

12

51 - العدد 2023 يناير

51 - العدد 2023 يناير

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker