Nakskov - Alsang-Aften paa Fredag i Nakskov 1940

Alsang^Aften paa Fredag i Nakskov

Det store Stævne finder Sted paa Torvet

VER hele Landet er Kræfterne for Tiden i Gang for at faa ar- rangeret Alsang-Aftener efter Møn- stret fra Aalborg for paany at lære Danskerne at synge og drage vore rige Sangskatte frem som en kraf- tig Understregning af den nationale Samhørighed i en tung og alvorlig Tid. Her i Bladet er der flere Gange slaaet til Lyd for at faa arrangeret Alsang-Aftener i Nakskov. Lærerne og Ad- junktFigand har sat sig for at faa Tanken realiseret. Vi kan i Dag meddele, at den første af disse Aftener vil finde Sted paa Fredag, og efterhaanden vil antagelig flere følge efter. Fra Politiet foreligger Tilladelse til Aftenens Afholdelse, og det store

Sang-Stævne holdes paa Torvet i Tiden fra Kl. 19,30— 21. Borgmester taler til Indledning, og derefter begynder Sangen, idet Lektor har lovet at knytte Forbindelsen mellem de en- „kelte Numre med Oplysninger om defes— Tilblivelse, Komponisterne • " -^ s . v. Der'bttver trykt et lille Hæfte, som kommer til at indeholde de Sange, der synges i Løbet af Aftenen, og man haaber ogsaa paa at kunne faa skaffet Musik; men denne Side af Sagen er ikke løst endnu. Foreløbig reserverer Nakskovit- terne Fredag Aften til Deltagelse i Alsangen, og det er slet ikke udeluk- ket, at det vil vise sig, at det vil komme til at knibe med, at Torvet kan rumme de mange Mennesker, der vil deltage.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker