Næstved Købstads Grundtaxt 1682 [AFSKRIFT]

NÆSTVED KØBSTAD 1682 Ved Johan Jørgensen . E NEVÆLDEN så det som bekendt som en af sine for­ nemste opgaver at skabe orden og enhed i et sam­ fund, der trods alle tidligere bestræbelser stadig bar præg af „middelalderlig“ uensartethed. Netop i 1680erne satte regeringen mange kræfter ind på dette reformarbejde, og på flere områder nåedes resultater, der fik varig be­ tydning. Man kan blot tænke på Christian V.s danske lov (1683), indførelsen af ensartet mål og vægt for hele lan­ det (s. å.) eller det store matrikelværk (1688), der gav et nyt og mere retfærdigt grundlag for beskatningen af landbefolkningen. Også byerne havde i høj grad regerin­ gens opmærksomhed. I 1682 ordnedes deres styre og handelsforhold, og ligesom på landet søgte man også i købstæderne tilvejebragt et nyt grundlag for skatte­ udskrivningen. De kommissioner til undersøgelse af køb- stædernes forhold, der udnævntes i januar 1682, fik der­ for bl. a. til opgave at overvåge udarbejdelsen af grund- taxter for byerne. Bygningerne og grundene skulle taxe- res under hensyn til deres mere eller mindre gunstige beliggenhed for „næring“ ; den samlede vurdering skulle deles med 8, hvorved man fik „grundtaxten“, der skulle være udgangspunktet for skatteudskrivningen. Blandt disse købstadtaxationer, der nu findes i Rigs­ arkivet (Rentekammeret, C.A. a VI 5, Kommissionsakter vedrørende købstædernes økonomiske forhold 1682—85), indtager Næstveds en fornem plads. De tyve „w-villige“ (d. v. s. uvildige) borgere, der blev udpeget til at taxere byen, har ikke fået lov til at tage sig opgaven let. De har omhyggeligt måttet opmåle, beskrive og taxere hver ejen- Historisk Samfund 22

330 —

-

dom; men når man kommer til disse vurderingssummer, gør man dog klogt i ikke at glemme, at grundtaxten blev optaget af hensyn til skatteopkrævning, så at det næppe er at gå de „w-villige“ mænds ære for nær, hvis man reg­ ner med en for lav vurdering. Sammen med Roskilde, Ringsted, Skelskør og Sorø var Næstved underlagt en kommission, der bestod af as­ sessor i kommercekollegiet Johannes Fincke til Skullerup- holm, sekretær i danske kancelli Balthasar Seckmann, for­ pagter på Ahrenfeldtsborg Henrik Hein og herredsfoged i Ringsted herred, rådmand i Ringsted (fra 1683 borg­ mester i Køge) Cort Plum. Disse mænd har virket nid­ kært — ingen af de andre kommissioner har efterladt sig så udførlige taxationer — og det er i første række dem, vi kan takke for det væld af oplysninger om det gamle Næstved, som taxationen byder os. Den, der for­ dyber sig i den tilsyneladende „tørre“ opremsning af ejendomme og navne, vil snart opdage, at vi i virkelig­ heden ejer en „Næstved Vejviser“ eller „Næstveds Be­ skrivelse“ fra 1682. Grundtaxten gengives i let bearbejdet form. Hvor det synes urimeligt at gengive originalens ordrige be­ skrivelse, har en forkortelse fundet sted, således skrives i stedet for: 27 alen i længden og 11 alen i bredden, blot 27X11 alen. Såvidt gørligt markeres adskillelsen mellem ejendommenes forskellige bestanddele ved semikolon. Af gammeldags udtryk, som forekommer, er der grund til at nævne følgende: brandmur = grundmur

børnegods = umyndiges ejendom halvhus = hus, der kun har halvtag loft — etage

lude — udbygning på et hus vedhammer = brændehus vægrum, væg, fag = den del af en bindingsværks­ væg, der begrænses af to lodrette stolper.

Grundtaxtens forside.

22*

332 —

Offentliggørelsen af Næstved grundtaxt skyldes et samarbejde mellem Historisk Samfund for Præsø Amt og Nationalmuseets 2. afdeling. Til studier over danske køb­ stadsforhold under enevælden har „Statens almindelige videnskabsfond“ ydet dr. phil. O. Norn en bevilling, der bl. a. har muliggjort arbejdet med grundtaxterne fra 1682. For denne støtte bedes fondens styrelse også på dette sted modtage en ærbødig tak. NESTVED BYES GRUND TAXT. Saasom dend bleff Lignet och satt, efter 20 :w-villige, paa Raadstuen opmelte, och udi æd tagen borgeres Taxt Saauelsom 4 Raadmends, och Byefogdens ofveruerelse. En huer udi en af de 5 Byens fieringer, Dog som ingen af forn. mend sielfver, iboede, Sluttet Dend ... Aprilis: Anno 1682. Ao 1682, d. 7. Novem. Efterregnet wed A . W o g e n s e n * ). Indkom i Rente Cam[meret] d. 28. Juli 82.

B ro efierd in g . (1) Latinæ skole grundmuret i længden 18 ah, 6'/2 fag, 2 loft højt, teglhængt; med have lige lang ved skolen ... 11 alen bred; hol­ des vedlige af begge kirker; (2) Grundmuret hus er 6 boliger på kirkegår­ den, er 21 vægrum, 1 loft, og jordkælder under, teglhængt; til de 3 er haverummet 27X11 alen og til de 3 er det 27X6 alen;

grund 6 rd. bygn. 46 rd.

*) Anders Vogensen, renteskriver 1680—89.

— 333 —

derudi residerer hørerne, organisten og klokkeren; grundene å 2 rd. bygn. (3) Nok på kirkegården 2 boliger, grundmuret „sider 2 Staehels Quinder i“ 6 fag, 1 loft høj m. kælder; ejer: St. Peders kirke, den ene grund den anden „ bygn. (4) Hus næst op til, som kirken tager lejen af, 6 fag grundmur, 2 loft høj med kælder; jordskyld til St. Peder k. 7 mrk. årl. ejer: St. Peder k. grund lejer: Rasmus Skoflikker bygn. (5) Have ved åen 59V^X70 alen; Borgm. Zacarias Hansen grund (6) Gård, ud til gaden 4 fag stuehus, 1 loft, klinet og teglhængt; 10 fag, 2 loft højt, muret med „Mellum werch“ klinet til går­ den (?) og teglhængt til åen; 5 vægrum, 1 loft højt, klinet, hængt m. tegl; staldhus i gården 8 vægge med portrum, 1 loft højt, klinet og hængt med tegl; gårdsrum 17X29 alen; have ud til strædet 26X27 alen; have til åen 20X20 ah; heraf gives jordskyld til Vartov af gården 4 mrk.; af en have 1 mrk. ejer: Berendt Ledertoer grund bygn. (7) Øde hus op til, 6 fag, 1 loft, klinet og tegl­ hængt, mesten forfalden; giver jordskyld til Vartov 1 mrk. 51/2 sk. grund ejer: Berendt Ledertoer bygn.

12 rd. 40 rd.

2 rd. li/2rd. 13 rd.

2 rd. 25 rd.

12 rd.

14 rd. 66 rd.

2 rd. 2 rd.

— 334 —

(8) Hus, 2 fag klinet og teglhængt, dog „teig- lene mestenn nedfaldenn“ ; ejer: sal. Jacob Rabsted grund lejer: Karen Jacob Hansens bygn. (9) Eufuert Ledertoers bolig, 9 fag til gaden, klinet og teglhængt; med gammelt brøger- hus 3 fag klinet; meget forfalden; ledig; have2lX21 alen; giver jordskyld til kirken årlig 8 si. mrk.; St. Peders kirke har denne bolig i pant, sal. Jacob Rabsteds arvinger har en part grund bygn. (10) Lidet stk. hus bag kirkens boliger 3 fag, ej andet.; ejer: St. Peders kirke, grund lejer: Ingeborg Klokkers bygn. Ud i det brede stræ d e. (11) Liden øde bolig, 2 vægrum, klinet og tegl­ hængt; med have 12X6 alen; ejer: Peder Skielschiør grund lejer: Dorete Skielschiørs bygn. (12) Bolig, 3 vægrum, klinet og teglhængt; m. have 12X6 alen; ejer: Peder Skielschiør grund lejer: Jacob Bager bygn. (13) Bolig, 3 fag med portrummet, klinet og teglhængt; m. have 5X4 alen; jordskyld til Vartov årl. 2 mrk. grund ejer: Anders Bøcher bygn. (14) 2 boliger, 7 fag, klinet og teglhængt, intet andet;

1 rd. 1 rd.

6 rd. 10 rd.

i/2rd. 1 rd.

IV 2 rd. 1 rd.

IV 2 rd. 2 rd.

2 rd. 8 rd.

— 335 —

[ingen ejer anført] grund lejere: Maren Bertels og Karen Christens bygn. (15) Øde hus neden ved, 7 vægrum; m. have 14X14 alen; er ledig, grund ejer: St. Peders kirke bygn. (16) Hus, 4 vægrum, ej andet; giver jordskyld til St. Peders kirke 1 mrk. 11 sk. grund ejer: Herman Rytter, [ingen lejer nævnt] bygn. (17) Øde hus, 3 vægrum, klinet og teglhængt, ej andet; giver jordskyld til St. Peders kirke 1 mrk. 6 sk. årl. grund ejer: Peder Skielschiør bygn. (18) Gård, 7 vægrum stuehus til gaden muret med sten mellem stolperne, 1 loft, jordkæl­ der under alt; i gården 13 vægrum til bryggers og andet, klinet og teglhængt; gårdsrum 191/^X5 alen; have 42X21 alen; børnegods grund lejer: Mette sal. Hr. Eilers bygn. (19) Hus, 5 vægge til gaden, 4 til gården, 1 loft, muret og klinet og teglhængt; lidet gårds­ grund bygn. (20) Hus, 3 vægrum, 2 loft, muret mellem stol­ per til gaden og teglhængt; gårdsrum 7X5 alen; ejer: Oluf Weichters børn grund lejer: Niels Weichter bygn, rum; [ingen lejer anført] ejer: Jørgen Clemmindsøn

3

rd.

6 rd.

3 rd. 3 rd.

11/2 rd. 4 rd.

IV 2 rd. 2 rd.

9 rd. 32 rd.

2 7rd. 4 rd.

2 rd. 31/a rd.

— 336 — (21) Gård, gadehus 8 vægrum, 2 loft; 6 væg­

rum, 1 loft m. port, m. kælder under 2 væg­ rum; 3 fag gammel hus i gården; gårds­ rum 14X28 alen; have 56X14 alen; grund 10 rd. ejer: Jochum Snecher bygn. 40 rd.

(22) 3 boliger, 11 vægrum gadehus, 1 loft, mu­ ret, klinet og teglhængt; gårdsrum og have 56X14 alen

grund 7 rd. bygn. 16 rd.

ejer: Maren si. hr. Haagens

(23) Gård, 10 vægrum stuehus til gaden, 2 loft, muret i tavl til gaden, klinet til gården og teglhængt, kælder under 2 fag; et tvær­ hus i gården er 5 fag, 1 loft, klinet og tegl­ hængt; hus i gården 12 fag, 2 loft, muret, klinet og teglhængt: gården 16X14 alen; have 42X42 alen; giver årl. jordskyld til St. Peders k. 8 mrk. ejer: Christen .Ledertoer (24) Gård, 13 vægge stuehus til gaden, 1 loft, muret til gaden, klinet til gården; bryg­ gers 7 fag, 1 loft, klinet, alt teglhængt; nok et lidet stk. hus i gården 3 fag, klinet og teglhængt med kælder under; tværhus til stald 4 vægrum, klinet og teglhængt; gårdsrum 21X5 alen; giver jordskyld til St. Peders k. 8 mrk. lO1/« sk. (25) Gård, 15 vægrum stuehus til gaden, 1 loft, muret mellem stolper og klinet til gaden med jordkælder under 7 fag; tværhuset til porten 2 vægrum; hus i gården ud til Christen Ledertoers grd. til stald, fæhus og vognhus 12 fag, 2 loft, klinet og tegl- lejer: Niels Farfuer ejer: Christen Ledertoer

grund 25 rd. bvgn. 110 rd.

grund 12 rd. bygn. 68 rd.

— 337 —

hængt; tværhus til bryggers ud til åen 11 fag, 1 loft, klinet og teglhængt; gården 21X8 alen; grund 20 rd ejer: Christian Gabrielsen rådm. bygn. 100 rd

(26) Gård, 12 vægrum gammel hus ud til gaden, muret og klinet, 1 loft og teglhængt; hus ud til åen i gården 8 vægrum, 1 loft, kli­ net og teglhængt; halvhus i gården 8 væg­ rum, 1 loft, klinet og teglhængt; gården 21X10 alen; lidet halvhus uden døren til enbod 2 fag, klinet og teglhængt; jordskyld til kirken årl. 4 mrk. (27) Peder Rasmussens grd., 6 vægrum stuehus m. porten ud til gaden, 1 loft, klinet og teglhængt; bryggers i gården 9 vægrum, 1 loft med jordkælder under 3 fag; tvær­ hus i gården 11 fag, 1 loft, klinet og tegl­ hængt; gården 9X9 alen; jordskyld til kir­ ken 1 dr. (28) Gård, 6 vægrum stuehus ud til gaden med porten, 1 loft, muret mellem stolper til gaden, klinet til gården og teglhængt;*) bryggers 4 fag, 1 loft, klinet og tegl­ hængt*); tværhus 6 fag, 1 loft, klinet og teglhængt; (29) Et gammelt forfaldent halvhus til en ved- hammer åben uden klining; gården 21X6 alen; giver jordskyld til kirken 4 mrk. [hverken ejer eller lejer nævnes]. ejer: Johann Hinrich Bager ejer: Peder Jørgensen ejer: Peder Skielschiør

grund 12 rd bygn. 50 rd

grund 12 rd bygn. 60 rd

grund 10 ' rd. bygn. 45, rd.

) Gentages, sikkert ved en fejl.

— 338

(30) Grd., 17 vægrum stuehus til gaden med portrummet og boden 1 loft, muret til gaden, klinet til gården, jordkælder under 2 vægge og teglhængt; bryggers i gården 13 fag, 1 loft, klinet og teglhængt; hus tvært over gården 12 fag, 1 loft med lude; 1 baggården 3 fag klinet og teglhængt; et andet sidehus i gården 7 fag, 2 loft, klinet og teglhængt; et andet lidet hus derhos 5 fag med kælder under 2 fag, klinet og teglhængt; gården 29X13 alen; baggården 14X14 alen; giver jordskyld til Vartov 6 mrk. curant 131/2 sk. grund 36 rd. ejer: Mette sal. Jørgen Tommesens bygn. 160 rd.

(31) Bolig, 6 fag gadehus, 2 loft, muret med tavl og teglhængt; giver jordskyld til Vartov 2 mrk. cu. 4 sk. lejer: Holger Skomager grund (32) Gård, 10 fag stuehus og boden ud til ga­ den med porten 2 loft, muret i tavl og teglhængt, jordkælder under 7 vægrum; tværhus i gården til stue og stald 13 væg­ rum, 1 loft, muret, klinet og teglhængt; sidehus langs ned i gården 7 fag, 2 loft, kælder under 2 fag; gården 28X10 al.; have 70X24 al.; gammelt forfaldent hus i haven 7 vægge, lidet af 1 loft, klinet og teglhængt; hus i haven 3 vægge, klinet og teglhængt; giver jordskyld til Vartov 4 mrk. ejer: Hans Pape

5 rd.

bygn. 15 rd.

grund 50 rd. bygn. 250 rd.

ejer: Hans Pape

(33) Gård, 11 fag stuehus til gaden, 2 loft, mu­ ret i tavl og teglhængt; hus ud til Mølle

— 339 —

gaden med porten 12 fag, 2 loft, jordkælder under 4 fag, alt muret i tavl ud til gaden og teglhængt; hus i gården 6 fag, 2 loft, klinet og teglhængt; tværhus ned til haven 10 fag, 1 loft, klinet og teglhængt med kæl­ der under 4 fag; hus i gården 9 fag, 2 loft, muret i tavl og teglhængt; anpart i et hus i haven 3 fag, gammel, klinet og tegl­ hængt; dito hus i haven 7 fag, klinet og teglhængt; gården 30X14 al.; haven 77X60 al.; lejer: Christian Kohi grund (34) Gård, 11 fag stue- og cammerhus til gaden, med porten, muret og klinet, 1 loft; gam­ mel sidehus i gården 11 vægrum, klinet og teglhængt med kælder under 3 vægrum; tværhus 8 vægrum; alt 1 loft og teglhængt; gården 30X10 alen; jordskyld til St. Pe­ ders k. årl. 5 mrk. 4 sk. ejer: Herman Jensen

60 rd.

bygn. 200 rd.

ejer: Peder Jørgensen Skomager grund 10 rd. bygn. 50 rd.

(35) Gård, 9 vægrum m. stuehus og port til gaden, 2 loft, muret mellem stolper og tegl­

hængt; sidehus i gården 5 vægge, 1 loft - . m. kælder under 2 vægge; lude 3 vægge; gården 21X6 al.; haven35X7 al.; grund 12 rd. ejer: Peder Treschoemager bygn. 50 rd.

(36) Jens Christensens Strede er 6 boliger, gi­ vet af Christen Jensen til de fattige, 13 vægrum, klinet og teglhængt; bebos af nogle fattige;

grund 3 rd. bygn. 6 rd.

ejes af de fattige

å

340 —

(37) Hus, 6 vægge stuehus til gaden, 1 loft, muret, klinet og teglhængt; gården 24X10 al.; haven 25X18 al.

grund 9 rd. bygn. 22 rd.

ejer: Christopher Wefuer

(38) Gård, 13 vægrum stue- og cammerhus m. port ud til gaden, 2 loft muret og tegl­ hængt; baghus i gården 8 vægge, 1 loft, kælder under 3 vægge, muret og klinet; gården 10X16 al.; have 15X10 al.; lejer: Peder Madsøn

grund 16 rd. bygn. 45 rd.

ejer: Erich Herlofsøn

(39) 2 øde boliger, 9 fag, klinet og teglhængt; jordsmon til have 16X16 alen

grund 4 rd. bygn. 9 rd.

(40) Øde plads ved de store møller, lagt øde over 30 år, 63X81 alen, ej nyttig i ringeste måde, er ikkun mødding og morads ejer: Margrete Laurids Kochis.

(41) Sal. Peder Ladefogeds øde have hvorpå „it Skarns lidet klinit huus“ med halmtag. 2

vægrum; haven 35X301/2 al. lejer: Jens Hachelseskærer ejer: M. Povel i Lille Næstved

grund 3 rd. bygn. 1 rd.

(42) Gård, 13 fag til gaden, muret til gaden, klinet til gården, 1 loft; ud til Brogade 15 fag, muret til gaden, klinet til gården, 1 loft, er stegers, bryggers, 2 portrum, en stue og et kammers, alt teglhængt; un­ der det ene hus jordkælder under 3 fag, og 3 fag under det andet; tværhus 7 fag

— 341 —

m. kælder under 3 fag; gammelt halvhus og en vedhammer 10 fag; gården 21X14 al.; have bag gården 14X14 al. grund 30 rd. ejer: S. Jørgen Holstes efterleverske, bygn. 80 rd.

(43) Gård, 13 fag stuehus m. porten ud til ga­ den, 1 loft, muret til gaden, klinet til går­ den, kælder under 3 fag, teglhængt; bryg­ gers og stegers 6 fag, 1 loft, klinet m. ler og hængt m. tagsten; 5 fag halvhus i går­ den, klinet og teglhængt; gården 14X14 alen, jordskyld til Vartov 6 mrk. (44) Gård, 7 fag stuehus, smedie og port til ga­ den, klinet. 1 loft, hængt med tagsten; i/2 gammelt hus i gården 6 fag, gården 16X10 al.; have 7X7 al.; jordskyld 5mrk. grund ejer: Jørgen Kleinsmed bygn. (45) Bolig, 6 fag stue- og porthus, 1 loft, muret til gaden, klinet til gården og teglhængt; gammelt bryggers 5 fag, klinet og hængt med tegl; gammelt forfaldent tværhus i gården 4 fag mestendel nedfalden; gården 10X10 alen; jordskyld til Vartov 6 mrk. ejer: Johan Troli (46) Gård, 6 fag stuehus m. portrummet til ga- / den, 2 loft, muret til gaden, klinet til går­ den og teglhængt; stegers 3 fag, 1 loft, klinet m. ler og teglhængt; hus i gården 7 fag, 1 loft, klinet og teglhængt m. kælder under 5 fag, under huset til gaden kælder på 2 fag; tværhus 4 fag, 1 loft, klinet og ejer: Lauritz Rasmussen

grund 15 rd. bygn. 35 rd.

8 rd. 23 rd.

grund 6 rd. bygn. 16 rd.

— 342 —

teglhængt; gården 15X11 alen; haven 19X14 al.; jordskyld til kirken 5 mrk 5 sk.

grund 15 rd bygn. 35 rd

ejer: Steffen Hattemager

(47) Hus, 4 fag til gaden, 2 loft m. kælder un­ der, muret til gaden, klinet til gården og teglhængt; i gården 4 fag gammel hus, 1 loft, klinet og teglhængt; gården 4X3 alen;

grund 8 rd bygn. 20 rd

lejer: Hans Angsborig ejer: Nicolai Liiders

(48) Gård, 8 fag stuehus m. port til gaden, mu­ ret til gaden, klinet til gården og tegl­ hængt; stegers og bryggers 4 fag, 1 loft; gadehuset 2 loft; stegerset lerklinet og teglhængt; 8 fag tvært over gården til kammerser, alt lerklinet, 1 loft og tegl­ hængt, kælder under 3 fag; nok et halvhus 1 gården 6 fag, klinet og teglhængt; går­ den 15X12 alen; haven 14X15 alen ejer: Bertel Lauritsen visiterer (49) Gård, 18 fag stue til gaden med bod, 2 loft, muret mellem stolper og teglhængt og 2 kældre under: den ene 11 fag, den anden 4 fåg; sidelænge til bryggers 18 fag ud til gaden og kirkegården, 2 loft, muret med sten mellem stolper og teglhængt; et andet gammelt sidehus 8 fag lerklinet og tegl­ hængt, 1 loft; nok derhos et staldhus 9 fag, klinet og teglhængt, 1 loft; gården 24X17 alen; jordskyld til Vartov årl. 6 mrk 10 sk. 2 hvid;

grund 18 rd bygn. 50 rd

grund 40 rd bygn. 250 rd

ejer: Borgm. Zacarias Hansen

— 343 —

(50) Gård, 9 fag m. portrum ud til gaden, kæl­ der under 2 ^ fag, 1 loft, muret til gaden, klinet til gården; tværhus i gården 7 fag, 1 loft, lerklinet; gården 9X21 alen; have 15X7 alen; grund ejes af St. Peders kirke bygn. kapellanen Hr. Eyler bor udi (51) Hus, 4 fag stuehus til gaden, muret mel­ lem stolper og klinet til gården og tegl­ hængt ; ejer: Jørgen Lauritsen Wefuer grund bygn. 4 10 (52) Hus, 7 fag til gaden, 2 loft, lerklinet og teglhængt; (53) Hus, 7 vægge til gaden, 1 loft, jordkælder under 4 fag, teglhængt ; stegers 2 fag, ler­ klinet ; grund ejer: Niels Buntmager bygn. 6 16 (54) Bolig, 7 fag m. port til gaden, 1 loft, mu­ ret mellem stolper ud til gaden og tegl­ hængt; stegers halvhus 4 vægrum, klinet, 1 loft; gård 12X9 alen; grund ejer: Niels Mogensen Skinder bygn. 9 24 (55) Bolig, 5 vægrum til gaden 2 loft, muret til gaden, klinet til gården, teglhængt, kæl­ der under 4 vægrum; lude på gårdsrummet 3 vægge, klinet og teglhængt; giver jord­ 10 20 ejer: Jacob Wedsel Wefuer skyld til kirken 3 mrk. lejer: Jens Andriesen grund ejer: Mette sal. Jørgen Tommesens bygn. 8 24

rd. rd.

rd. rd.

grund 6 rd. , bygn. 16 rd.

rd. rd.

rd. tå .

rd. rd.

344 —

(56) Øde plads, ey wed deds Eyermand er, 14X15 alen med øde jordsmon til have 14X8 alen; (57) 2 huse, er begge 8 vægrum til gaden, 1 loft, muret til gaden, klinet til gården; gård 6X18 alen; lejere: Kirsten Giarmesters og grund Johanne walchequinde bygn. ejer: Jørgen Skinder. 9 22 (58) Gammelt forfaldent øde hus, 5 vægrum til gaden, muret og klinet og teglhængt; gården 5ft XII alen; grund ejer: Christen Ledertoer bygn. (59) Bolig, 8 fag gammel stuehus og portrum til gaden, 2 loft, klinet og teglhængt; side­ hus 9 fag, klinet og teglhængt, 1 loft; gård 18X9 alen; have 9X18 alen; jordskyld til Vartov 1 dr.; grund ejer: Hans Hollender Bager bygn. 10 24 (60) Gård, 14 vægrum stuehus, bod og port, 2 loft, muret med sten og teglhængt, jord­ kælder under 4 vægrum; bryggers ud til gaden 9 fag, 1 loft, muret med sten og tegl­ hængt ; i gården 4 vægrum, muret med sten og teglhængt; lude 4 fag til stald; gården 14X14 alen; jordskyld til St. Peders kirke 8 mrk. grund 25 ejer: Peder Jørgensen bygn. 180 (61) Hus, 5 vægrum til gaden, m. kælder under, 1 loft højt, muret, klinet og teglhængt; gammelt bryggers i gården 5 vægrum, 1

grund rd.

rd. rd.

rd. rd.

rd. rd.

rd. rd.

— 345 —

loft, klinet og teglhængt; gård19X3 alen; jordskyld til kirken 2% mrk.

grund 6 rd. bygn. 14 rd.

ejer: Hinrich Skomager

(62) Gård, 10 vægrum og port til gaden 2 loft høj, muret med sten og teglhængt; sidehus 10 vægrum, 1 loft, muret og klinet, kælder under 4 fag, teglhængt; tværhus i gården til lo og stald 6 vægrum, 1 loft, klinet og teglhængt; gård 23X14 alen; have 23X38 alen; nok jordsmon 24%X8 alen; jord­ skyld til Vartov 6 mrk.

grund 24 rd. bygn. 90 rd.

ejer: Jørgen Skinder

Summarum udi bemeldte Broefiering: grund 665 rd. bygn. 2518% rd.

Møllefiering. Hus, til gaden 8 fag, 1 loft, muret med sten mellem stolperne til gaden, klinet til går­ den og teglhængt; i gården et møllehus 6 fag, teglhængt og klinet; haven 63X29 alen; lejer: Jens Hjulmand

( 1 )

grund 6 rd.

( 2 ) bygn. 13 rd. Have, 43X63 alen, et andet stk. jord *- 49X14 alen; grund 12 rd. ejer: Hans Horneman (3) Lidet øde sted, 9X7 alen; jordskyld, til Kbh. hospital årl. 2 mrk. courant; grund 1 d. rix. ejer: Michel Møeler og 3mk. (4) Hus, 6 fag til gaden m. port, 1 loft, tegl­ hængt, muret mellem stolper til gaden, Historisk Samfund 23 ejer: Michel Møeler

— 846 —

men klinet i gården; tværhus i gården 4 fag, teglhængt og klinet; gård 9X7 al.; have 41X24 alen; lejer: Christen Slagter (5) 2 huse, 4+3 vægrum til gaden, begge tegl­ hængt og tavlmuret til gaden, men klinet til gårdén; have 21X14 alen; gård 24X7 alen; ledig; ejer: de fattige (6) Hus, 4 fag til gaden, teglhængt og tavl­ muret; have og gård 18X8 alen; lejer: Laurits Kieldersvend (7) Hus, 4 fag til gaden, teglhængt, tavle­ muret til gaden, klinet til gården; have og ejer: Hr. Oluf i Skielbym. fl. ejer: de fattige

grund 6 rd bygn. 12 rd

grund 4 rd bygn. 8 rd

grund 8 rd bygn. 6 rd

gård 21X29 alen; ejer: Hr. Oluf m. fl.

grund 4 rd bygn. 8 rd

lejer: Christopher Snecher

(8) Have m. lysthus af 2 fag, 2 loft, klinet og teglhængt, port til gaden som er 2 fag, tavlmuret og teglhængt; haven 126X35 alen; ledig; ejer: Hr .Oluf i Skielby og kgl. maj. „Ge- machsforvaldter“ Christen Jensen grund 36 rd bygn. 6 rd

(9) Hus, 8 fag til gaden m. portrum, tegl­ hængt, tavlemuret til gaden, klinet til går­ den, 1 loft; tværhus i gården teglhængt,

7 fag, klinet; gård 17X16 alen; ejer: Anders Lauridsens børn

grund 5 rd bygn. 10 rd

lejer: Jep Skoflikker

— 347 —

(10) Gård, 12 fag til gaden m. portrummet 1 loft, teglhængt og tavlmuret til gaden, kli- net i gården, en liden bod findes under vin­ duerne ud til gaden, kælder under samme hus på 3 fag; hus langs i gården 12 fag, 1 loft, er stegers og bryggers, klinet og teglhængt; tværhus 9 vægrum, 1 loft, kli­ net og teglhængt, er stald og lo; gården

18X14 alen; haven 126X15 alen; grund 20 rd ejer: de fattige bygn. 40 rd lejer: Maren si. Niels urtegårdsmands

(11) Bolig, 5 fag til gaden, 1 loft, teglhængt, tavlemuret til begge sider; have og gård 10X18 alen; ledig;

grund 4 rd bygn. 8 rd

ejer: JochumRode

(12) Hus, 7 fag til gaden, 1 loft, teglhængt og tavlemuret til begge sider; have 16X14 alenm. gården;

grund 8 rd bygn. 12 rd

ejer: JochumRode lejer: Niels Tømmermand.

(13) Bolig, 12 fag til gaden m. port, 1 loft, tavlemuret til gaden, klinet til gården; 3 fag hus i gården til stald, teglhængt og klinet; gården 15X13 alen; ledig; ejer: Rasmus Koch

grund 8 rd bygn. 30 rd

(14) Hus, 4 fag til gaden, teglhængt, tavlemur til gaden, klinet til gården; gården 9X8

alen; ejer: Jochum Rode lejer: Hans Jensen Skomager

grund 4 rd bygn. 8 rd 23*

— 348 —

(15) Hus, 3 (fag) til gaden, teglhængt, 1 loft, tavlmuret til gaden, klinet til gården; går­ den 3(/oX9 alen;

grund 2 rd. bygn. 5 rd.

ejer: Jochum Rode lejer: Ellen Remmesniders

(16) Hus, 6 fag, 2 loft, teglhængt, tavlemuret til gaden, klinet til gården; gården 5X4 alen; årlig jordskyld til Kbh. hospital 1 d. courant;

grund 4 rd. bygn. 16 rd.

ejer: Michel Arendtsen Sidst

lejer: Oluf Skinder

(17) Gård, I 8 V 2 fag til Møllegade m. port, 2 loft, teglhængt, tavlmuret til gaden, kli­ net til gården, kælder under 12 fag, ud til gaden enbod under stuevinduerne, en svale på samme hus til gården; langs i gården ud til Ringstedgade et hus 9 fag, 1 loft, teglhængt, tavlemuret til gaden, men kli­ net i gården, til bryggers og stegers, kæl­ der under 4 fag; halvhus i gården 5 fag, 1 loft, klinet og teglhængt, til cammerser; hus ved siden 2 loft, 9 fag til vognskjul og stue, teglhængt og klinet; tværhus i går­ denmed 2 stalde og port ind i laden 13 fag, klinet og teglhængt; lade som går bag ind i haven 7 fag, klinet og teglhængt, 1 loft; halvhus i baggården til vedhammer 6 fag, 1 loft, teglhængt og klinet bagtil; fårehus 5 fag, klinet og teglhængt; forreste gård 19X23 alen; baggården 35X13 alen; haven der bag ved 161X47 alen; jordskyld til byen 8 sk.

grund 120 rd. bygn. 450 rd.

ejer: Hans Rasmussen i Kbh. lejer: borgm. Jørgen Eggers

— 349

(18) Gård, 10 fag til gaden, 2 loft, teglhængt, tavlemuret til gaden, klinet i gården; lidet portrum for enden ud til gaden, 1 loft og teglhængt; hus langs i gården til stegers og bryggers 11 fag, teglhængt, 1 loft, tavle- muret fortil, klinet bagtil; tværhus i går­ den 5 fag, 1 loft, teglhængt og. klinet, til stald og port til haven; gården 21X15 alen; findes et udskud på 3 vægrum til trappe og en svale; haven 175X28 alen; jordskyld til byen 8 sk. (19) Gård, 7 fag til gaden m. portrum, 1 loft, teglhængt, tavlemuret til gaden, klinet til gården; hus langs i gården 9 fag, 1 loft, teglhængt og klinet, til bryggers og ste­ gers; strax derhos 4 fag til et cammers, teglhængt og klinet, 1 loft; tværhus 5 fag, 1 loft, teglhængt og klinet til stald og en port til haven; gården 35X10 alen; haven 161X16 al.; jordskyld til St. Peders k. 5 mrk. 5!/2 sk. (20) Gård, 6 fag til gaden m. portrum, 1 loft, tavlemuret til gaden, klinet i gården, tegl- hængt; langs i gården 9 fag, klinet og teglhængt, 1 loft til stegers og bryggers; gården fra porten og til husstolpen 21X2 alen, fra husstolpen op ad til haven 22X10 alen; haven 70X121/2 alen; lejer: si. Jens Wefuers quinde, ejer: Thor Ibsen ejer: M. Jacob Bartschiær

grund 50 rd. bygn. 56 rd.

grund 25 rd. bygn. 40 rd.

grund 16 rd. bygn. 20 rd.

ejer: si. Iver Pottemagers børn

(21) Gård, 6 fag til gaden og et portrum på 2 fag, 1 loft, teglhængt, tavlemuret til ga-

— 350 —

den, klinet til gården; langs i gården 10 fag, 1 loft, klinet og teglhængt, til stegers og bryggers; halvhus på samme side 9 fag, teglhængt og klinet, 1 loft, til fæhus; tvær­ hus 7 fag, 1 loft, klinet og teglhængt, til stald og vognskjul og port; gården 22X6 alen fra porten til husstolpen cg 21X10 alen fra husstolpen til tværhuset; haven 58X15 alen; et vænge uden for 84X87 alen; ejer: Vichtor Jensen og si. Anders Laurid- sens børn. (22) Gård, 9 fag til gaden m. portrum, 1 loft, teglhængt og tavlmuret til gaden, klinet til gården; langs i gården 9 fag, teglhængt, til bryggers og stegers; tværhus 8 fag, teglhængt og klinet, til stald og vedham­ mer; halvhus 7 fag, 1 loft, teglhængt og klinet; gården 38X12 alen; haven 56X17 alen; jordskyld til St. Peders kirke 5 mrk. 51/2 sk. (23) Gård, 10 fag til gaden m. portrum, 1 loft, muret i tavl og klinet i gården; langs i gården 10 fag til bryggers og stegers, 1 loft, teglhængt og klinet; tværhus til stald 9 fag, klinet og teglhængt; gården 21X14 alen; haven 70X18 alen; jordskyld til St. Peders k. 5 mrk. 5V 2 sk. lejer: Anne Knuds ejer: Nicolaj Lyder

grund 60 rd

bygn. 40

rd

grund 24 rd bygn. 50 rd

grund 24 rd bygn. 40 rd

ejer: Jens Sadelmager

(24) Gård, 4 fag til gaden og et portrum tegl­ hængt, tavlemuret og klinet til gården; halvtagshus i gården 7 vægrum, teglhængt

— 351 —

og klinet, med øde kælder under; disse huse er ganske forfalden; tværhus i stald 5 fag, klinet og teglhængt, i lige måde;gård 21X6 alen; have bagved 66X10 alen; jordskyld til St. Peders k. 1 sldr. lejer: Peder Olsen Bådsmand ejer: børnegods. (25) Gård, 7 fag til gaden m. portrum, 2 loft, tavlemuret til gaden, klinet i gården tegl­ hængt; langs i gården 7 fag til stegers og bryggers, med kælder under 2 fag, klinet og teglhængt, 1 loft; tværhus 1 loft til stald 6 fag, teglhængt og klinet; gården 21X6 alen; haven 63X12 alen; jordskyld til Kbh. hospital 1 rd.; (26) Øde sted, 49X19Va alenm. noget gammelt undertømmer; haven 154X18 alen; jord­ skyld til St. Peders k. 6 mrk. IOV 2 sk. ejer: Jacob Christophersen byfoged i Vor­ dingborg (27) Gård med hosliggende hus, 9 fag til gaden og et portrum 2 fag, 1 loft, teglhængt, tavlmuret til gaden, klinet til gården; langs i gården til bryggers og stegers 10 fag, teglhængt og klinet; tværhus til stald 7 fag, 1 loft, klinetog teglhængt; gården 30X14 alen; en plads for enden af tvær­ huset 8X8 alen; haven bag ved 154X18 alen; ejer: Anne si. Niels Skomagers

grund 12 rd bygn. 18 rd

grund 20 rd bygn. 35 rd

grund 32 rd

3.

grund 30 rd bygn. 30 rd

ejer: Hans Rotgieter

(28) 2 boliger, tilsammen 10 fag til gaden m. portrum til begge, til gaden er begge tegl

— 352 —

hængt, 1 loft, tavlmuret, men klinet til går­ den; i den, som Lisebet si. Gabriel Althus bebor, findes i gården et tværhus til stald 4 fag, klinet og teglhængt; gården 18X9 alen; den anden bolig har langs op i gården 7 fag til „en Smide“ og et cammers 1 loft, teglhængt og klinet; tværhus til stald 5 fag; gården fra porten og til hjørnestolpen 17X4 alen, fra husstolpen til tværhuset 17X4 alen, fra husstolpen til tværhuset 17X13 alen; til den anden våning er en have 185X9 al.; og til smedens 175X11 alen; lejere: Elisabeth si. Gabriel ejer: Jens Laursen på Nysø m. fl. (29) Gård, 8 fag til gaden m. portrum, 1 loft, teglhængt, tavlemuret til gaden, klinet til gården; langs i gården 7 fag til stegers og bryggers, klinet og teglhængt, 1 loft; gården 15X6 alen; have 168X15 alen; årl. jordskyld til St. Peders k.1 dr.; grund (30) Gård, 10 fag til gaden m. port, 1 loft, tegl­ hængt, tavlemuret til gaden, klinet til går­ den; langs i gården 6 fag, 1 loft, stenhængt og klinet, til stegers og bryggers; tværhus til stald 4 fag, 1 loft, klinet og teglhængt; halvhus 3 fag, 1 loft. klinet og teglhængt, til „Stenkar“ ; nok 4 fag til halvhus, tegl­ hængt, klinet på den ene side, til vognskjul; gården fortil 17X10 alen og bag til 13X12 alen; have derhos 135X19 alen; jordskyld til Kbh. hospital 4 mrk. courant; grund 24 rd. ejer: Christopher Mortensen bygn. 36 rd. grund 32 rd. bygn. 38 rd. Althus og Ertmand Smid 24 rd. ejer: Hans Roschild bygn. 26 rd.

— 353 —

(31) Hus næst hos, 4 fag til gaden, 1 loft, tegl­ hængt og tavlmuret til gaden, klinet i går­ den; 2 små fag i gården til stegers, tegl­ hængt og klinet; gården 9X9 alen; jord­ skyld til St. Peders k. 2 mrk. lO1/^ sk. lejer: Jacob Bøcher (32) Hus, 3 fag til gaden; ingen gårdsrum uden med Hans Feldbereder ejer: Hans Feldbereder (33) Gård, 7 fag til gaden m. port, 1 loft, tavl­ muret til gaden, klinet til gården; langs i gården 13 fag stegers og bryggers og cam- mers, klinet ogteglhængt; tværhus i gården til stald og stenkar 5 fag, klinet og tegl­ hængt; gården fra porten til husstolpen 34X7 alen, neden i gården 14X24 alen; ha­ ven 119X22 alen; (34) Gård, 9 fag, 2 loft til gaden m. port, tavl­ muret og teglhængt, men klinet i gården; langs i gården stegers og bryggers 1 loft, 13 fag, klinet og teglhængt; gården fra porten til stolpen 24X7 alen; baggården 24X12 alen; lejer: Tomas Glarmester bygn. ejer: Hans Feldbereder ejer: Christopher Mortensen bygn.

grund 4 rd

8 rd

grund 2 rd

4 rd

grund 30 rd bygn. 34 rd

im­

grund 14 rd bygn. 30 rd

lejer: Peder Hatemager ejer: Anders Pouelsøn

/

(35) Gård, 9 fag til gaden m. port, 2 loft, tavl­ muret til gaden, klinet til gården, tegl­ hængt, under vinduerne til gaden er to små træboder; langs i gården 7 fag til stegers og bryggers, teglhængt og klinet; for en-

— 354 —

den af samme hus en lude til svendecam- mers på 2 fag; halvhus 2 fag klinet og tegl­ hængt; nok et forfaldent hus langs i går­ den til stald og brændeovn 12 fag, klinet og teglhængt; lude til vognskjul 4 fag; lude til gang i haven 4 fag; gården fra por­ ten til husstolpen 13X4 alen; baggården 38X9 alen; haven 70X11 alen; jordskyld til Kbh. hospital 4 mrk. courant 5 sk. 1 hvid;

grund 28 rd. bygn. 62 rd.

éjer: Andris Pottemager

(36) Gård, 9 fag til gaden, 2 loft m. port, tegl­ hængt og tavlemuret, under vinduerne til gaden en bod; langs i gården 11 fag til ste­ gers og bryggers, tavlemuret på den ene og klinet på den anden side, teglhængt og to loft høj; langs for enden af samme hus 9 fag til kammerser og pakhus, tavlemuret og teglhængt, kælder under 5 fag; tvær­ hus til stald 8 fag, 2 loft. tavlemuret på den ene, klinet på den anden side, tegl­ hængt; gården fra porten til hjørnestolpen 20X4 alen; fra stolpen til tværhuset 23X8 alen; i baggården 8 fag stald, 1 loft, kli­ net og teglhængt; baggården 15X24 alen; jordsmon for enden af tværhuset 11X14 alen; haven bagved 52X24 alen; grund 45 rd. ejer: Hans Nielsøn bygn. 100 rd.

(37) Gård, 7 fag til gaden m. port, 2 loft, tavle­ muret og teglhængt med en Smede udi, klinet til gården; langs i gården 7 fag til stegers og bryggers, klinet og teglhængt; på samme side 6 fag halvhus, klinet til kammerser; tværhus neden i gården til

— 355 —

stald 4 fag, klinet og teglhængt, 1 loft; gården 24X7 alen; ejer: Peiter Moesse Smed

grund 10 rd bygn. 34 rd

(38) Bolig, 6 fag til gaden, tavlemuret til gaden, klinet i gården, teglhængt; gården 6X9

grund 3 rd bygn. 7 rd

ejer: Jørgen Pedersøn alen; lejer: si. Kirsten Ladefogets

(39) Gård, 8 fag tikgaden m. portrum, 1 loft, tavlemuret og teglhængt; langs i gården stegers og bryggers 8 fag, 1 loft, de 4 fag er klinet på begge sider og de 4 andre er klinet på den ene og tavlemuret på den an­ den side og alle er teglhængt ; tværhus 5 fag, 2 loft, tavlemuret på den ene side, klinet på den anden; nok et hus næst hos til stald 4 fag, 2 loft, klinet på begge sider og teglhængt; gården fra porten og til brøndstolpen er 8X7 alen, fra stolpen til tværhuset 12X16 alen; baggården mellem haven og tværhuset 11X9 alen; have 51X8 alen; (40) Gård, 6 fag til gaden m. portrum, 2 loft, teglhængt tavlemuret til gaden, klinet i gården; langs i gården 4 fag til stegers, teglhængt og klinet; tværhus 7 fag, tegl­ hængt og klinet, til stald; 4 fag halvhus klinet og teglhængt; gården fra porten til husstolpen 8X4 alen, fra stolpen til tvær­ huset 12X13 alen; haven 42X14 alen; ejer: Rasmus Skinder ejer: Maren si. Rasmus Kockis

grund 30 rd bygn. 45 rd

grund 30 rd bygn. 40 rd

— 356 —

(41) Gård, 9 vægrum til gaden m. portrum, teglhængt, tavlemur til gaden og klinet til gården; langs i gården bryggers og stegers 7 fag, klinet og teglhængt; hus tværs i går­ den, står i bygning, 7 fag og endnu ikke klinet eller tækt; gården 19X9 alen; giver jordskyld til Kbh. hospital 5 mrk. grund 12 rd. ejer: Michel Johansen bygn. 34 rd.

(42) Gård, 12 vægrum til gaden, 2 loft, tavle­ muret og teglhængt; nok et nyt hus til ga­ den 6 fag, 2 loft, tavlmuret og teglhængt, med portrum og pakhus og en kælder un­ der; halvhus bygt ud i gården 4 fag, tavle­ muret og teglhængt; langs i gården 13 fag bryggers og stegers, teglhængt, tavlemuret på den ene, klinet på den anden side; tvær­ hus i gården til stald 10 fag, 2 loft, tegl­ hængt og tavlemuret på dene ene og klinet på den anden side; gården 17X17 alen; ha­ ven 18X35 alen; et stk. jord for enden af tværhuset 10i/jX7 alen; (43) Bolig, 5 fag til gaden, 2 loft, tavlemuret til gaden, klinet i gården, teglhængt og kæl­ der under 1 fag; langs i gården 7 fag køk­ ken, bryggers og kammers, teglhængt og klinet; gården indtil husstolpen 17X3 al., og fra husstolpen til „Haugierdet“ 21X111/2 al. lejer: Hinrich Gosmer ejer: Hans Hansøn Lysholm

grund 35 rd. bygn. 160 rd.

grund 10 rd. bygn. 30 rd.

ejer: Hans Hansøn Lysholm

(44) Bolig, 7 fag til gaden m. portrum, tegl­ hængt, tavlemuret til gaden, klinet til

— 357 —

gården; gammelt hus langs i gården til stegers og „bag oufn“ 8 fag, klinet og tegl­ hængt; gården fra porten 18X13 alen; en slippe 7X7 alen; kålhave 24X11 alen; jord­ skyld til Kbh. hospital 6i/> mrk. courant 4 sk. lejer: Anders Bøcher (45) Have bagved, m. lysthus 4 fag, teglhængt og klinet, 140X51 al. og et stykke jord eragtet 40X40 alen; grund ejer: borgm. Johan Funch bygn. (46) Gård, 9 fag til gaden m. portrum, 1 loft, teglhængt, tavlemuret til gaden, klinet til gården, med liden bod til gaden; langs i gården 10 fag bryggers og kammerser, teglhængt og klinet; gården fra porten til hjørnestolpen 38X6 alen, fra hjørnestol­ pen til gærdet 27X13 alen. lejer: Peder Pottemager (47) Gård, 9 fag til gaden m. portrum, 2 loft, tavlemuret og teglhængt, kælder under de 7 fag, og 2 gamle boder ud til gaden; langs i gården bryggers, stegers og kam­ merser 17 fag, 2 loft, teglhængt, tavle­ muret til gaden, klinet bag til; et hus på den anden side 7 fag, 1 loft, med 2 kam­ merser, klinet og teglhængt; tværhus i går­ den til stald 14 fag er gammel, tavlemuret og teglhængt; gården fra porten til hjørne­ stolpen 3 5 X 41/2 alen, fra hjørnestolpen til tværhuset 21X30 alen; haven fra tvær- ejer: Kirsten Michels ejer: borgm. Johan Funch

grund 16 rd bygn. 20 rd

40 rd 2 rd

grund 10 rd bygn. 24 rd

— 358 —

huset 31X62 alen, enghave derhos 104X63 alen

grund 60 rd. bygn. 80 rd.

ejer: Johanne Caspers

(48) Gård, 11 fag til gaden, 1 loft, teglhængt, tavlemuret; langs i gården 15 fag bryg­ gers, stegers og stald, teglhængt og klinet, 1 loft, teglhængt og tavlemuret; i gården 15 fag til bryggers, stegers og stald, tegl­ hængt, klinet, 1 loft; gammelt tværhus til stald, med nogle gamle sten på, 6 fag; gården fra porten 24X14 alen; haven 24X9V2 alen; (49) 2 våninger, 10 fag til gaden, 2 loft, tegl­ hængt, tavlemuret til gaden, klinet til går- den; haven 112X18 alen; lejer: Peder Lemvig og Jørgen Skinder ejer: Peder Kremmers arvinger bygn. 20 (50) Hus; 2 fag til gaden ved Ringsted port, muret mellem stolperne; halvhus ud til ha­ ven 6 fag, klinet og teglhængt; haven fra halvtaghuset til hjørnegærdet 114X33 alen, fra hjørnegærdet til enden 65X45 alen; årl. jordskyld af et jordsmon i haven til,Kb. hospital 2 mrk. cour.; (51) Gård ud til Hiultorvet, 8 fag, 2 loft, tegl­ hængt og tavlemuret; langs i gården ud til Ringstedgade 19 fag bryggers, pakhus og port, 1 loft, teglhængt, tavlemuret til gaden, klinet i gården; neden i gården 8 V 2 fag stald, 1 loft, teglhængt og klinet; går ejer: borgm. Johan Funch lejer: Hans Hansen ejer: Jens Jensen i Giødstrup.

grund 20 rd. bygn. 50 rd.

grund 20 rd.

rd.

grund 30 rd. bygn. 30 rd.

— 359 —

den 38X8 alen; baggården 10X12 alen; haven 36X11 alen; ejer: Jacob Christophersøn

grund 30 rd bygn. 130 rd

Rådmand

(52) Gård, 8 fag til gaden, 2 loft, teglhængt og tavlemuret, derforuden et portrum, som han alene bruger ikkun indkørsélen, men det, som er over porten, skal tilhøre Niels Bagers grd., som beréttes; langs i gården bryggers, stegers og kammers 15 fag, klinet og teglhængt; gården 32X10 alen; have bag ved 55X10 alen; årlig jordskyld til St. Peders kirke 5 mrk. 6 sk. (53) 2 våninger, den ene 4 fag til gaden og 2 fag over porten, som Rasmus Lolliche har sit indkørsel, med en gammel bod under vinduerne, 2 loft, tavlemur til gaden, kli­ net i gården; langs i gården stegers og bryggers 9 fag, teglhængt og klinet; ba­ gers 4 fag, teglhængt og klinet; 2y% fag til stald teglhængt og klinet; tværhus 4 fag, klinet og teglhængt; årl. jordskyld til St. Peders k. 3 mrk. lejer: i det ene bor Jacob Jensen grund 10 rd ejer: Kirsten Bagers bygn. 20 ~fd (54) Den anden våning, som KirstenBagers grund 20 rd bygn. 40 rd ejer: Rasmus Lolliche

selv bebor: 8 fag til gaden, 2 loft m. port, teglhængt, tavlemuret til gaden og klinet til gården; til begge våninger gårdsrum 2 3 ^ X 13 alen; og have 17X6 alen; der findes jordkælder til gaden under 2 fag;

grund 8 rd bygn. 20 rd

ejer: Kirsten Bagers

— 360 —

(55) Våning, 13 fag til gaden, 1 loft, teglhængt, tavlemuret til gaden, klinet til gården; i gården bagers og bryggers 3 fag, teglhængt og klinet; 3 fag halvhus, teglhængt og kli­ net; gården 13X8 alen; (56) Øde plads ud til Hiultorvet, 10 fag til ga­ den og 21 alen lang som står i en trekant; giver jordskyld til Kbh. hospital 21V3 sk. ejer: borgm. Johan Funch (57) Gård, 27 fag til gaden, 2 loft, teglhængt, muret mellem stolperne til gaden, til går­ den er nogle tavle klinet, 2 kældre ud til gaden på 6 og 4 fag; portrum; en lude i gården på 5 fag til køkken, teglhængt og tavlemuret; nok en svale 6 fag; i gården på den søndre side 17 vægrum, 2 loft, tegl­ hængt og tavlemuret til gården og klinet bagtil, til bryggers og nogle kammerser, kælder under 4 fag; item en svale 6 fag; ud til haven 8 fag,2 loft, teglhængt og tavle­ muret, med kælder under 8 fag og svale på 3 fag; tværhus fra „Haustuen“ 16 fag m. portrum, 2 loft højt, teglhængt ogmuret imellem tavlene til gården, men klinet til baggården, kælder under 3 fag og en svale ovenpå, 15 fag, er til stald; på den nordre side 13 fag, 2 loft til pakhus, muret i tavl til gården, klinet bag til; gården 30X42 alen; i baggården en forfalden vedham­ mer 7 fag med vognskjul under og en øde stald; gården 24X 14J/t alen; have 45X18 alen; jordskyld til Kbh. hospital 1 dr. cour. ejer: Kirsten si. Esche Malers

grund 12 rd. Dygn. 28 rd.

grund 3 rd.

rd rd.

grund 100 bygn. 500

ejer: borgm. Johan Funch

— 361 —

(58) Gård, 10 fag til gaden m. port, 2 loft, tegl­ hængt og tavlemuret på begge sider, kæl­ der under 6 fag; lude ud til gården 8 fag til kammerser, teglhængt; tværhus 8 fag, 2 loft til bryggers og en stue, teglhængt og muret i tavlerne til gården, klinet i ha­ ven, kælder under 3 fag; lude ud til haven til stald 8 fag, klinet og teglhængt; gården 18y2>

grund 32 rd bygn. 100 rd

grund 24. rd bygn. 66' rd

— iUt- i+^rr-i ^S + i-rp-T«’* 3L grXn tia -xl,

ir~ ^ i

y ~ y i

*}f»r ^ £ ^ s ~^ y £ ^ e& 4*-+2/,. ^»,,

~S 'Z±Jty .'2 g j& -jr

fm

v/ , , I, .r -^_

t* .

V i*-*-*-**

yj£**+t

«.•«^ Q$fa>r-m‘*~i& y» »**-«?

^*-*Wf»* ,’» /0^yt

'^Wy

&§jf**<***Æm*M**$'

*,^nr?rwr Z-'"'■*•*•-^-V^4r*

** l A^Ji:

jr *. .4

f

¿T% * **y*

”$*»*

%*++% •r- ,

¿ A ^ ^ r r 9' ^ #A>~V •?»**■ <*‘*»**-V■<* J^£Sf&«f( $2tSL&>'

/ v.'« m *-* s*^t^$'v,£)i*'r-t‘

1

*T~tr/

ijh^ssC t

&*+ ,

».«"»1

v«#-*

p9**+~

\ysv+*Hry

J /'»r'r X y ^ .¡y

***•*+ <* ‘+*&%*f**%* ,v^- •Av&C «*-*-C”iri< r i «.i**-^»V-»^«j»

/

^ -pi» "fVji

W H ®

■■¿fe*

4

t ^ r f ^ ^ 7 Z ^ T < ~ £ Z *

Uc

Si^r .-,.X.v • -•/- — i r- *• r-*~’-~^r» -4 -2 tf-

' )£**hn4~

2 sider fra grundtaxten hvor ejendommene i

«**«*,■ • f ,

- **“

*«*

<*•*’ *» I '

i

#

¿*^ t^***,.

4-

>-> h »-.»' m »4 m .)>.

:

* u ¡ ^ ^ r z f j /, % t : j y : : - ^ z *-**■' , y - f - (

¿¡å**-****# & *$■ ‘& A A * f Tf~v iv i> U ■Mit '*'“* V * f * m*rr£*~y** ~4f-l

'

¿22~<^

#&**+&

f xKpr^j»^*^* &*%& ty$~**xL$*

»vyV 4^2-»-^•-*-3^ ,*V<*-*& • * * ‘

5 ^ y-Å vS^r

#lfr

|

&

■****»-*

<- *

,*•"*.* * i-*** __*> / c. , <■**-*••—^**"■#*£<' **x*-x*’C^*-viV; *%+-& <*# *•*< ‘ iLi*.*, •¡/t*?’ S~ f t » 1 -

*f

Møllefjerding nr . 55, 55, 57 oø 55 beskrives.

24*

— 364 —

side, 2 loft, med kælder under 4 fag; tvær­ hus 7 fag, 2 loft til stald og kammers; gården 20X7 alen; jordskyld til Kbh. hospital 31/2 mrk. cour. 2 sk. grund ejer: Niels Hvid rådmand bygn. (61) Gård, 8 fag til gaden m. port, 2 loft, kæl­ der under 2 fag, teglhængt og tavlemuret; langs i gården stegers og bagers, 4 fag, 2 loft, teglhængt og klinet; tværhus 4 fag, 2 loft til stald, tavlemuret på den ene, klinet på den anden side; gården 13X6 alen; ejer: de fattige, Magdalene (62) Gård, 8 fag til gaden med portrum, 2 loft, kælder under 5 fag, teglhængt og mu­ ret mellem stolperne til gaden, klinet til gården; tværhus 8 fag, 2 loft, klinet og teglhængt, til kammers og vognskjul, jord­ kælder under 4 fag; bag tværhuset lude til stald på 5 små fag, klinet og teglhængt; 2 fag stegers teglhængt og klinet; gården 18X4 alen; jordskyld til Kbh. hosp. 1 rd. står ledig (63) Gård, 7 fag til gaden, teglhængt, tavle­ muret til gaden, klinet til gården; langs 1 gården til bryggers og pakhus 11 fag, 2 loft, muret mellem tavlene til gaden, klinet til gården; halvhus i gården 8 fag, klinet og teglhængt; kælder under stue­ huset 7 fag; nok findes 2 halve fag hus, 2 loft, muret mellem tavlene, som er fra Dienis Guldsmeds gård; gården 12X14y2 Rotertis m. fl. ejer: Else Jørgensdatter Lesø

22 rd. 68 rd.

grund 18 rd. bygn. 52 rd.

grund 12 rd. bygn. 46 rd.

— 365 —

alen; jordskyld til Kbh. hosp. 3% mrk. cour. 5 sk.; til St. Peders k. 5 mrk. 5% sk. lejer: Margret Gads ejer: Hans Nielsen Aalborig assessor i; Commercekolliget og Jacob (64) Gård, 9 vægrum til gaden m. portrum, nok til gaden 2 halve fag, er til hobe 2 loft, teglhængt og tavlemuret, kælder under hele huset til gaden; et udskud i gården på 3 fag til køkken, teglhængt og muret mellem tavlene; tværhus 10 fag, 1 loft til en stue, en stald og et vognskjul, teglhængt og muret mellem stolperne; gården 8X21 alen; have 12X6 alen; baggård 7X7 alen; jordskyld til Kbh. hosp. 7J/o mrk. cour. 4 Røbbers arvinger (65) Gård, 4 fag til gaden, 2 loft m. port, tavle­ muret og teglhængt; langs i gården 6 fag, 2 loft, tavlemuret og teglhængt, til stuehus og findes derpå 2 gamle svaler; nok på samme side 8 fag, 1 loft til stue og køkken, teglhængt, muret mellem tavlene til går- den, klinet bag til, kælder under 4 fag; forreste gård 44X3 alen; nok på samme længde 8 fag, 1 loft, klinet og teglhængt, til bryggers og kammers; vedhus 5. fag kli­ net; tværhus 9 fag til vognskjul og lude, teglhængt og klinet m. kælder under 3 fag; på østre side i baggården 14 fag til lo, fæ­ hus og stald, teglhængt og klinet; et lidet stykke hus midt i gården er teglhængt og klinet; baggården 28X17 alen; gårdsrum

grund 24 rd bygn. 70 rd

sk., nok til bem. hosp. 31/2 mrk. 5 sk. grund 30 rd ejer: Dienis Welladtz bygn. 130 rd

.. .

366 —

bag- det lidet hus 12X10 alen; haven 35X10 alen; St. Peders k. (66) Øde gård, 12 fag til gaden, som duer indtet; byggepladsen indtil 59X15 alen, hvorpå noget gammelt undertømmer, 2 øde kældre; have 51!/^X18 alen; (67) Gård, 9 fag til gaden, 2 loft, tavlemur til gaden, klinet til gården, teglhængt, kæl­ der under 4 fag; langs i gården 11 fag, 2 loft, tavlemuret på den ene, klinet på den anden side, teglhængt, til stue og kammer­ ser; 4 fag til bryggers ganske forfalden, teglhængt, muret mellem tavlene på den ene og klinet på den anden side; gammelt tværhus 7 fag stenhængt; gården 47X5 alen; haven 26X20 alen; jordskyld til Kbh. hospital 2 mrk. 12 sk. (68) Gård, 9 fag til gaden m. porten, 2 loft, teglhængt, muret mellem tavlene både til gaden og gården, kælder under 7 fag og en bod under vinduerne ud til gaden; langs i gården 13 fag til stegers, bryggers ogkam­ mers, 2 loft, teglhængt, tavlemuret på den ene og klinet på den anden side; tværhus midt i gården 2 loft, 6 fag til stald, er kli­ net; forreste gård fra portstolpen til hus­ hjørnet er 27X4 alen, fra hjørnehuset til tværhuset 28X12 alen; i baggården halv­ hus 6 fag, teglhængt og klinet; et lidet stk. jord 12X4 alen; tværhus 5 fag, klinet Sognepræstens residens til [ejer ej anført] ejer: Niels Krabbe

grund 20 rd bygn. 120 rd

grund 16 rd bygn. 10 rd

grund 20 rd bygn. 60 rd

— 367 —

og teglhængt, til stald; en have 11X11 alen; jordskyld til St. Peders k. 4 mrk. lejer: Jacob Guldsmid ejer: Hr. Laurids i Vallensved (69) Gård, 12 fag til gaden.m. portrum, 2 loft, kælder under 7 fag, bod under vinduerne til gaden, teglhængt og muret mellem tav­ lene; udskud til gården 4 fag, teglhængt; langs i gården 18 fag, 1 loft, teglhængt, tavlemuret fortil, klinet bagtil, til bryg­ gers, stegers, kammers og stald; tværhus 10 fag. 2 loft. muret mellem stolperne til gården og klinet på den anden side og teglhængt, til vedhus og et kammers; går­ den fra porten til hjørnestolpen 25X13 alen, fra stolpen til tværhuset 13X8 alen; i baggården 4 fag halvhus, teglhængt og klinet, til en lo; et andet 7 fag, teglhængt og klinet, til vedhammer og et vognskjul under; baggården til hjørnestolpen 8X8 alen, fra hjørnestolpen til „Haugierdet“ 14X12 alen, haven fra plankeværket til hjørnet 21X13 alen, fra gærdet til Ring- stedgade 56 alen lang og bredden til Ring- stedgade 18 alen og oven til 13 alen, hvoraf

grund 30 rd. bygn. 120 rd.

tilforn har været et byggested, 18 alen lang «-* og 10 alen bred indtil Ringstedgade; ejer: kgl. maj. tolder grund 60 rd. Kay Langlohr bygn. 200 rd.

(70) Våning, 7 fag til gaden, 2 loft, tavlemuret til gaden, klinet i gården; langs i gården 9 fag 2 loft, klinet og teglhængt; fra planke­ værket til hjørnestolpen er gården 16X3 alen, fra stolpen til gærdet 36X14 alen;

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86

Made with FlippingBook - Online magazine maker