Næstved Købstads Grundtaxt 1682 [AFSKRIFT]

330 —

-

dom; men når man kommer til disse vurderingssummer, gør man dog klogt i ikke at glemme, at grundtaxten blev optaget af hensyn til skatteopkrævning, så at det næppe er at gå de „w-villige“ mænds ære for nær, hvis man reg­ ner med en for lav vurdering. Sammen med Roskilde, Ringsted, Skelskør og Sorø var Næstved underlagt en kommission, der bestod af as­ sessor i kommercekollegiet Johannes Fincke til Skullerup- holm, sekretær i danske kancelli Balthasar Seckmann, for­ pagter på Ahrenfeldtsborg Henrik Hein og herredsfoged i Ringsted herred, rådmand i Ringsted (fra 1683 borg­ mester i Køge) Cort Plum. Disse mænd har virket nid­ kært — ingen af de andre kommissioner har efterladt sig så udførlige taxationer — og det er i første række dem, vi kan takke for det væld af oplysninger om det gamle Næstved, som taxationen byder os. Den, der for­ dyber sig i den tilsyneladende „tørre“ opremsning af ejendomme og navne, vil snart opdage, at vi i virkelig­ heden ejer en „Næstved Vejviser“ eller „Næstveds Be­ skrivelse“ fra 1682. Grundtaxten gengives i let bearbejdet form. Hvor det synes urimeligt at gengive originalens ordrige be­ skrivelse, har en forkortelse fundet sted, således skrives i stedet for: 27 alen i længden og 11 alen i bredden, blot 27X11 alen. Såvidt gørligt markeres adskillelsen mellem ejendommenes forskellige bestanddele ved semikolon. Af gammeldags udtryk, som forekommer, er der grund til at nævne følgende: brandmur = grundmur

børnegods = umyndiges ejendom halvhus = hus, der kun har halvtag loft — etage

lude — udbygning på et hus vedhammer = brændehus vægrum, væg, fag = den del af en bindingsværks­ væg, der begrænses af to lodrette stolper.

Made with FlippingBook - Online catalogs