Express_2016_05_25

S model shown. 2016 COROLLA

bi-weekly for 60 months with $1,000 down payment when you apply the $1,500 Customer Incentive . ¸ Includes freight and fees. HST extra. ALL-IN LEASE |2016 COROLLA CE $ 69 ‡ at 0.99 % apr CUSTOMER INCENTIVE ¸ $ 1 , 500

AWD Limited model shown. 2016 RAV4

$ 109 ‡ 1.99 % apr bi-weekly for 60 months with $2,600 down payment when you apply the $1,000 Customer Incentive ¸ . Includes freight and fees. HST extra. ALL-IN LEASE |2016 RAV4 FWD LE $ 1 , 000 CUSTOMER INCENTIVE ¸ at

Now you can earn Aeroplan ® Miles when you purchase a new 2016 Toyota model at an Ontario Toyota Dealership. †

GETYOURTOYOTA.CA

3PTP[LK[PTLSLHZLVɈLYZH]HPSHISLMYVT;V`V[H-PUHUJPHS:LY]PJLZVUHWWYV]LKJYLKP[Æ  SLHZL(79MVYTVU[OZVUHUL^*VYVSSH*,4HU\HS4VKLS)<9*,4(9(=->+3,4VKLSA-9,=;(^P[OHUHSSPUWYPJLVM   LX\HSZH IP^LLRS`WH`TLU[VM    MVYWH`TLU[Z^P[OH  KV^UWH`TLU[VY[YHKLLX\P]HSLU[ when you apply the $1,500/$1,000 Customer Incentive -PYZ[IP^LLRS`WH`TLU[K\LH[SLHZLPUJLW[PVU;V[HSSLHZLVISPNH[PVUPZ   (SSPUSLHZLPUJS\KLZ MYLPNO[HUKMLLZ7+,,/-64=0*MLLHUKHPYJVUKP[PVU[H_^OLYLHWWSPJHISL/:;SPJLUZPUNYLNPZ[YH[PVUHUKPUZ\YHUJLHYLL_[YH+LHSLYTH`SLHZLMVYSLZZ)HZLKVUHTH_PT\TVM2424(KKP[PVUHS24JOHYNLVM  MVYL_JLZZRPSVTL[YLZPMHWWSPJHISL ½  *\Z[VTLY0UJLU[P]LPZH]HPSHISLVUH*VYVSSH*,9(=->+3,4VKLSA-9,=;HUK]HSPK[VYL[HPSJ\Z[VTLYZL_JS\KPUNÅLL[ZHSLZ^OLUSLHZLKÄUHUJLKVYW\YJOHZLKMYVTHU6U[HYPV;V`V[HKLHSLYZOPW*\Z[VTLY0UJLU[P]L^PSS[HRLWSHJLH[[PTLVM KLSP]LY`PUJS\KL[H_HUK^PSSHWWS` after taxes have been charged on the full amount of the negotiated price =LOPJSLZYLJLP]PUN*\Z[VTLY0UJLU[P]LZT\Z[ILSLHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU4H`HUK4H`†(LYVWSHUVɈLYZZWLJPÄJ[V]LOPJSLW\YJOHZL VɈLYZ]HSPKMYVT4HYJO[V4H`HYLUV[YL[YVHJ[P]LHUKHWWS`[V;V`V[HHUK:JPVU]LOPJSLZVUS`;LZ[+YP]L!5L^;V`V[HHUK:JPVU]LOPJSLZVUS`4H_PT\T[LZ[KYP]LKH`Z[LZ[KYP]LZJHSLUKHY`LHYWLY(LYVWSHU4LTILY7\YJOHZL!5L^;V`V[HVY:JPVU ]LOPJSLYL[HPSW\YJOHZLSLHZL;V`V[H]LOPJSL+V\ISL4PSLZVɈLYLSPNPIPSP[`PZJHSJ\SH[LKVUUH[PVUHS4:97HUK4:97KVLZUV[PUJS\KLMYLPNO[7+0HPYJVUKP[PVUPUNJOHYNL[H_LZSPJLUZLPUZ\YHUJLYLNPZ[YH[PVUK\[PLZSL]PLZMLLZKLHSLYMLLZVYV[OLYJOHYNLZ;V`V[H]LOPJSLT\Z[ ILW\YJOHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU4HYJO[V4H`:JPVUP4T\Z[ILW\YJOHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU4HYJO[V4H`:LY]PJL!:LY]PJLVɈLYZ]HSPKMYVT4HYJOZ[[V4H`:LY]PJLVɈLYPZHWWSPJHISLVUS` [V;V`V[HHUK:JPVU=LOPJSLZ(WWSPLZ[VJ\Z[VTLYWHPK9LWHPY6YKLYH[*HUHKPHU;V`V[HKLHSLYZOPWZLY]PJLJV\U[LY"L_JS\KLZIVK`ZOVWZLY]PJLZUV9LWHPY6YKLYV]LY[OLJV\U[LYWHY[ZHJJLZZVY`W\YJOHZLZ^HYYHU[`NVVK^PSS,*7YLSH[LKZLY]PJLZWHY[ZSHIV\Y(WWSPLZ[V 9LWHPY6YKLYZVWLULKVUVYHM[LY4HYJO4LTILYZ^PSSLHYUTPSLWLY[OYLZOVSKVM ZWLU[-VYL_HTWSL4LTILYZ^PSSLHYUTPSLZMVYHW\YJOHZLVM   *\Z[VTLYZT\Z[ILHU(LYVWSHU4LTILYWYPVY[V[OLJVTWSL[PVUVM[OL[YHUZHJ[PVU6ɈLYZ\IQLJ[[VJOHUNL ^P[OV\[UV[PJL:VTLJVUKP[PVUZHWWS`:LL`V\Y+LHSLYMVYKL[HPSZŽ(LYVWSHUHUK[OL(LYVWSHUSVNVHYLYLNPZ[LYLK[YHKLTHYRZVM(PTPH*HUHKH0UJ£+LHSLY-LLZTH`ILHKKLKHUKTH`ILJVTWYPZLKVMHKTPUPZ[YH[PVUKVJ\TLU[H[PVUMLLZ=05,[JOPUNHU[P[OLM[WYVK\J[Z JVSK^LH[OLYWHJRHNLZVYV[OLYMLLZ-LLZTH`]HY`I`+LHSLY6ɈLYZHYL]HSPKIL[^LLU4H`HUK4H`HUKHYLZ\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL(SSYPNO[ZHYLYLZLY]LK+LHSLYTH`SLHZLVYZLSSMVYSLZZ7SLHZLZLL`V\YWHY[PJPWH[PUN6U[HYPV;V`V[H+LHSLYMVYM\SSKL[HPSZ Your local Dealer may charge additional fees of up to $989. Charges may vary by Dealer. ȍ

Made with FlippingBook flipbook maker