Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

AKTYWNA TABLICA 2021

nowa szkoła

TYLKO U NAS W ZESTAWACH „AKTYWNA TABLICA” OTRZYMASZ:

· dostawę · montaż · szkolenie · pomoc techniczną · pakiet pomocy edukacyjnych

Szanowni Państwo,

Zakupione u nas pomoce dydaktyczne w ramach Programu spełniają następujące warunki: 1. Posiadają deklarację CE lub certyfikat zgodności z normą; 2. Posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta; 3. Są fabrycznie nowe (wy - produkowane nie wcze - śniej niż 9 miesięcy przed dostawą) iwolneodobcią - żeńprawamiosóbtrzecich; 4. Posiadają dołączone nie - zbędne instrukcje i mate - riały dotyczące użytko - wania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te mate - riały i instrukcjeniemuszą być sporządzonew języku polskim; 5. Posiadają okres gwarancji udzielonej przez produ - centa lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

mamy przyjemność zaprezentować Państwu spójną i kompleksową ofertę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i multimedial - nych pomocy dydaktycznych. Asortyment znajdujący się w niniej - szej publikacji wpisuje się w wytyczne edycji rządowego progra - mu Aktywna Tablica 2020–2024, który umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Proponujemy idealne rozwiązania dla pracowni przyrodniczych, językowych i informatycznych oraz intuicyjne i proste w obsłu - dze programy multimedialne dostosowane do wieku, umiejętności i przede wszystkim potrzeb każdego ucznia.

Selekcji produktów dokonaliśmy w oparciu o aktualną podstawę programową, kryteria i rekomendacje dofinan - sowania w ramach niniejszego projektu Aktywna Tabli- ca oraz liczne konsultacje z metodykami i specjalistami w dziedzinie edukacji. W tym roku wsparcie finansowe w ramach Aktywnej Tablicy może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Maksymalne kwoty dofinansowania:

Wkład własny

(14 tys. zł + 3 500 zł wkładu własnego) Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finan - sowego w latach 2017–2019. Szkoły ponadpodstawowe.

Finansowy

Rzeczowy

przeznaczony na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w programie.

sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne.

(35 tys. zł + 8 750 zł wkładu własnego) Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.

wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie.

zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze spe - cjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiada - jący różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

W ramach wkładu finansowego katalog mozliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo. Będzie można kupić dowolnie wybrany sprzęt, pomoce dydaktyczne czy narzędzia, wykorzystujące TIK do 20% projektu.

Wkład własny może być rzeczowy lub finansowy.

(100 tys. zł + 25 tys. zł wkładu własnego) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)

Najważniejsze terminy:

złożenie wniosków przez szkoły do organów prowadzących w latach 2021–2024: DO DNIA 15 MAJA ; złożenie wniosków przez organy prowadzące w latach 2021–2024: DO DNIA 30 MAJA ; kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem finansowym na szczeblu wojewody w latach 2021–2024: DO DNIA 15 CZERWCA ; przekazanie środków finansowych w latach 2021–2024: DO DNIA 30 LIPCA ;

wykorzystanie wsparcia finansowanego: DO KOŃCA ROKU BUDŻETOWEGO .

szkoła podstawowa

Środki finansowe zostaną przeznaczone na następujący sprzęt:

Wymaganiem priorytetowym dla szkoły podstawowej, ponadpodstawowej oraz szkoły za granicą przy - stępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Tego warunku nie musza spełniać szkoły, które wnioskowały o udzielenie wsparcia finansowego na zakup lapto - pów wraz ze sprzętem do transmisji audiowizualnej w 2020 r., szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewido - mych lub słabowidzących. Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej oferty Nowej Szkoły zawartej w niniejszym katalogu oraz na naszej stronie: www.nowaszkola.com a także ze wsparcia naszych Doradców Handlowych i Biura Obsługi Klienta. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego: sklep.nowaszkola.com Życzymy udanych zakupów i ciekawych inspiracji.

2

tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym lub sama tablica bez projektora

szkoła podstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

7

projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe

szkoła podstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci niewidomych 25 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 32

głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku

dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali monitory interaktywne

zespół Nowej Szkoły

szkoła ponadpodstawowa

34

druk 3D oraz drukarki druku wypukłego

szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkoła podstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci niewidomych, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

brail notatniki, linijki, i drukarki brajlowskie

40

kodowanie i robotyka roboty i akcesoria

szkoła podstawowa

sprzęt multimedialny

17 500 zł

22 091 zł

AT 2001

Zestaw Aktywna Tablica 2021 SP1

Techno l og i a poz yc j onowan i a w podczerwi en i (dot ykowa), można obs ł ug iwać t ab l i cę p i sak iem, w ł asnym pal cem bądź dowolnym, innym pr zedmiot em; mode l : DTO - i78C; obszar i nt er ak t ywny [szer./wys . cm]: 159,0 x 118,0; p r zeką t na wymi ar u i nt er akt ywnego [cm, (ca l e)]: 201,50cm (79,3"); wym. zewnęt r zny [sze r./wy s . cm]: 169,20 x 128,40; p r zeką t na wym. zewnę t r znego [cm, (ca l e)]: 212,40cm (83,6"); format 4:3; gr uboś ć [cm]: 3; waga [kg]: 22,5; powier zchni a t ab l i cy: cerami czna, matowa, magnet yczna o wysok iej odpornośc i na zar ysowania, uszkodzenia mechani czne25 lat gwaranc j i na powierzchnię ł atwa do czyszczeni a, dos t osowana do uż ywani a p i saków suchoś c i era lnych; f unkc j a myszy; f unkc j a 10 - t ouch - j ednoczesna praca dz i es i ęc i u osób bez koni ecznoś c i dz i e l eni a obszar u roboczego na 10 s t ref ; t echno l og i a rozpoznawani a ges t ów mul t i ges t ure; nie wymaga używania spec jalnych pi saków – obs ł ugiwana pal cem; powier zchni a umoż l iwi a j ąca s tosowanie pi saków suchośc ieralnych; rozwi ązanie P l ug&P l ay - bez pot r zeby i ns t a l ac j i s t erowni ków; czu ł oś ć na nac i sk - czu j ni k i IR odb i era j ą ni e t y l ko l ekk i dot yk, a l e t eż zb l i żeni e p i saka/pa l ca mni e j ni ż 2 mm od powi er zchni t ab l i c y; prec yz j a: ± 1mm; t empo ś l edzeni a sygna ł u: 6ms - 12 ms; zas i l an i e: ener g i a j es t pob i er ana z kompu t er a za poś redn i c t wem kab l a USB. ; pobór moc y : < 250 mA ; wymagany sys t em oper ac y j ny Wi ndows XP/ V i s t a/7/8/10, Mac, L i nux; bogat e, f unkc jona lne i i nt u i c y j ne oprogramowani e pozwa l a na rea l i zac j ę wi e l u pr zydat nych, k reat ywnych f unkc j i : rozpoznawani e p i sma od r ę c znego,od t wa r zan i e v i deo z moż l iwo ś c i ą „p i s an i a” na f i lmi e, z r zu t y v i deo, sz ybk i e t wo r zen i e f i gu r geome t r yc znych. P r og r am pos i ada bogat ą b i b l iot ekę za ł ączni ków zwi ązanych z pr zedmiot ami szko lnymi , a t ak że wspó ł pracu j e z wi ęk szoś c i ą format ów gra f i cznych. Int egr u j e s i ę z programami pak i et u MS Of f i ce pozwa l a j ąc na ręczne dop i sywani e not at ek do dokument ów (w formi e gr a f i c zne j ). ; wyposażen i e: pó ł ka na p i sak i , kabe l USB, 2 p i sak i , zes t aw mont ażowy;; wymagani a atmos fer yczne - t emperat ura podczas prac y: od 0 C do 60 C, wi l got noś ć : od 10% do 90%; cer t y f i kat y produkt u: CE, ROHS; gwaranc j a: 5 l at na t ab l i cę, 1 rok na pozos t a ł e komponent y DA 0423 Tablica interaktywnadotykowamyBOARD84C x 2

x 2

DA 2083 Głośniki myBoard

Idealnie kompatybilne z tablicą interaktywną myBoard głośniki o mocy 40W!; do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie audio).; gniazda w HUB: mini USB do podłączenia półki interaktywnej, USB do podłączenia tablicy, HDMI do podłączenia tablicy, USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia, micro USB – wyjście na komputer, wejście uniwersalne, np.: MP3, telefon, gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack), ; zasilanie: 2x chinch do podłączenia głośników; przyciski + i – do regulacji głośności (również regulować można suwakiem w systemie operacyjnym); zestaw współpracuje wyłącznie z tablicami myBoard! Silver; gwarancja 12 miesiące DA 3073 Projektor krótkoogniskowy Epson EB-530 x 2 Przekątna ekranu: 50” – 108”; jasność: 3200 lm; rozdzielczość: XGA, 1024 x 768; moc lampy: 215 W; wymiary: 34,4 x 31,5 x 9,4 cm; format obrazu: 4:3; złącza: wejście audio t ypu cinch, wejście mikrofonu, stereofoniczne wejście audio mini - jack (2x), stereofoniczne wyjście audio mini - jack, wejście S-Video, wejście sygnału komponentowego (2x), wejście sygnału kompozytowego, wejście HDMI, wyjście VGA, wejście VGA (2x), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), inter fejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, złącze USB 2.0 typu B, złącze USB 2.0 typu A Łączność bezprzewodowa: WiFi Ready; głośniki: tak;

w zestawie za 1 zł:

x 2

DA 2146 Kabel zasilający PremiumCord Schuko-C13 x 2

DA 0782 Uchwyt ścienny do projektora

MPP Chemia dla klas VII–VIII LJ 0023

MPP. Biologia dla klas V–VIII LJ 0022

x 2

TN 0042 Kabel HDMI 10metrów

DA 0955 Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

lub inny produkt z pakietów ze strony 5 i 6 o wartości do 1 599 zł

2

AT 2002

Zestaw Aktywna Tablica 2021 SP2

Obszar interakt ywny [cm]: 168,0 x 118,0; wymiar zewnęt rzny [cm]: 172,0 x 125,0; format : 4:3 grubość [cm]: 3,6; waga [kg]: 19,5; technologia: podczerwień; powierzchnia tabl i cy: matowa, magnet yczna, suchościeralna, uszkodzenie nie wp ł ywa na dzia łanie tabl icy; porcelanowa PolyVision e3; precyzja: <0,05 mm; tempo ś ledzenia: 8 ms – 16 ms; zasi lanie: za pośrednic twem kabla USB; pobór prądu: <0,5 W; system operacyjny: Windows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bi t y), MAC, L inux; oprogramowanie: Av tek Interac t i ve Sui te; wyposażenie: inst rukcja obs ł ugi, kabel USB, 4 x pisak, uchwy t y do montażu na ścianie DA 3098 2xTablica interaktywnaAvtekTT-Board80Pro x 2 Przekątna ekranu: 50” – 108”; jasność: 3200 lm; rozdzielczość: XGA, 1024 x 768; moc lampy: 215 W; wymiary: 34,4 x 31,5 x 9,4 cm; format obrazu: 4:3; złącza: wejście audio t ypu cinch, wejście mikrofonu, stereofoniczne wejście audio mini - jack (2x), stereofoniczne wyjście audio mini - jack, wejście S-Video, wejście sygnału komponentowego (2x), wejście sygnału kompozytowego, wejście HDMI, wyjście VGA, wejście VGA (2x), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), inter fejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, złącze USB 2.0 typu B, złącze USB 2.0 typu A Łączność bezprzewodowa: WiFi Ready; głośniki: tak DA 3073 Projektor krótkoogniskowy Epson EB-530 x 2

x 2

17 500 zł

DA 9590 Głośniki myBoard

Soundbar Studio to smukły i elegancki głośnik, który doskonale wpisze się w wystrój każdego pomioeszczenia. Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniających wytrzymałość i niezawodność. Wbudowane głośniki o mocy 2x20W doskonale zastąpią niewielkie głośniki w telewizorze lub urządzeniu projekcyjnym. Centralny głośnik Soundbar to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy przy oglądaniu materiałów filmowych, cenią sobie lepszą jakość dźwięku. Zakres częstotliwości dźwięku wynosi od 30Hz do 20kHz. Łączność bezprzewodową zapewnia moduł Bluetooth, który pozwoli na szybkie odsłuchanie plików zapisanych na innym sprzęcie oraz bezpośrednie połączenie ze smart fonem lub innym urządzeniem. Soundbar wyposażono w wejście AUX, a także złącze optyczne TOSLINK, odpowiadające za najwyższą, wolną od zakłóceń, jakość dźwięku. Wygodę obsługi gwarantuje dołączony do zestawu pilot. Głośnik jest w kolorze czarnym. W standardowy sposób można go ustawić na gumowych nóżkach lub przymocować do ściany, dzięki dwóm tylnym zaczepom. Do zestawu dołączono także zestaw kołków i podkładek, które pozwolą na jego prosty, intuicyjny montaż. Bluetooth; moc 2x20W; złącze optyczne TOSlink; pasmo przenoszenia 30Hz-20kHz; wejścia AUX; złącze optyczne Toslink; sterowanie za pomocą pilota; wymiary: 94 x 7,7 x 6,5 cm

19 258 zł

DA 2146 Kabel zasilający PremiumCord Schuko-C13 x 2

x 2

x 2

DA 0955 Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

DA 0782 Uchwyt ścienny do projektora

TN 0042 Kabel HDMI 10metrów

w zestawie za 1 zł:

patrz też na str. 5

Gra escape room. Historia PN 0127

Gra escape room. Biologia PN 0128

Już umiem! Matematyka PN 0070

Już Umiem! Język polski PN 0068

Gra escape room. Geografia PN 0150

lub inny produkt z pakietów ze strony 5 i 6 o wartości do 1 850 zł

3

sklep.nowaszkola.com

17 500 zł

19 977 zł

17 500 zł

wbudowana kamera

19 544 zł

AT 2003

x 2 Zestaw Aktywna Tablica 2021 SP3

AT 2004

x 2 Zestaw Aktywna Tablica 2021 SP4

i rejestrację przebiegu prezentacji, a aplikacja Informer tworzy środowisko do pracy z tablicą informacyjną (harmonogramy, plany spotkań); dla najmłodszych przygotowano zintegrowaną aplikację PixBlocks do nauki programowania; zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT pomoc dydaktyczną można kupić do szkoły, placówki oświatowej, ośrodka wychowawczego oraz uczelni wyższej ze stawką 0% VAT. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu. wym.: 154,8 x 95,4 x 10,1 cm; ekran: powierzchnia ze szkła hartowanego 4 mm z matową powłoką antyrefleksyjną; kontrast: 4000:1; jasność: 350cd / m 2 ; proporcje obrazu: 16:9; rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160 i odświeżanie 60 Hz ; głębia koloru: 10 bit, 1,07 mld kolorów; system audio 2x20W; system: Android 8; wejścia: HDMI 2.0 x2, HDMI 1.4 x 1, DisplayPortx1, VGAx1, Audio-In VGA x 1, YPBPR x 1, AVx1, USB 3.0 x 4, RS232 x 1, RJ45 x 1, czytnik kart x 1, Gniazdo Touch USB x 2; wyjścia: AV-Out x1, wyjście słuchawkowe, SPDIF x 1, DDMI x 1; certyfikaty produktu: CE, ROHS, ISO 9001, ISO 1400; gwarancja: 2 lata z możliwością rozszerzenia do 3 lat po rejestracji produktu."

DA 8357A Monitor interaktywnymyBoardGreyLED654K zAndroidem Monitor dotykowy z wbudowanym systemem operacyjnym Android i panelem LED o żywotności 50 tys. godzin. Urządzenie pełni rolę monitora LCD i tablicy interaktywnej; zintegrowana ramka Smar t Frame zapewnia stałą dostępność pisaków podczas pracy z monitorem. Funkcja pozwala również na rozpoznawanie koloru zgodnego z oznaczeniem, bez względu na to, gdzie znajduje się mazak; technologia Screen Share umożliwia bezprzewodowe dwukierunkowe przesyłanie materiałów z innych komputerów i urządzeń mobilnych; monitor obsługuje 32 punkty dotyku, pozwalając pracować kilku osobom jednocześnie; narzędzie eMarker umożliwia edycję treści, nadpisywanie

NS 9265A Monitor interaktywny65" zwbudowanąkamerą i akcesoriami

Coaxial; gniazdo OPS: 1XOPS Slot; czytnik kart: 1XSD Card Reader; plug & play: tak; wbudowana kamera: tak/8 Mpix; parametry systemu Android; wersja systemu: Android 8.0; procesor: ARM A53 Four Core; moduł graficzny: Mali G51; pamięć RAM: 4GB DDR4 2400MHz; wbudowana pamięć ROM: 32 GB; karta pamięci: Max 1T; rozdzielczość systemu operacyjnego: Full HD; wi -fi: IEEE802.11a/b/g/n Dual Band 2.4GHz/5GHz lub IEEE802.11an 2.4GHz; oprogramowanie: wbudowana aplikacja do notatek: tak; wbudowana przeglądarka internetowa: tak; obsługa menedżera plików: tak; funkcja multi -color (Windows): tak; funkcja udostępniania ekranu: tak/4 ekrany; odtwarzacz plików multimedialnych: tak; parametry użytkowe: waga: 47 kg; waga z opakowaniem: 61kg; wymiary:1506 x 911 x 106 mm; wymiary z opakowaniem: 166 x 106,5 x 22,5 cm; rozstaw otworów VESA: 400x300; mocowania ścienne: tak; przyciski na obudowie: 1(3in1) przycisk; warunki pracy: temp. 0°C ~ 40°C /wilgotność: 0% ~ 60%; warunki przechowywania: temp. -20°C ~ 60°C / wilgotność 0% ~ 90%; zasilanie: AC 220-240 V 50/60 Hz; moc: 320W; pozostałe informacje: certyfikaty: CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001; gwarancja: 12 miesięcy ; akcesoria: uchwyt ścienny, pilot zdalnego sterowania, przewód HDMI, przewód audio (3,5 mm), przewód USB Touch typu B, przewód VGA, przewód zasilający o dł. 5 m, 2 długopisy magnetyczne; aplikacje / oprogramowanie monitorów; Media Player (wideo, audio, zdjęcia); przeglądarka internetowa (Mozilla, Opera, Chrome); menedżer urządzeń; strona startowa Androida; przesyłanie ekranu / udostępnianie/ screan; komunikator wideo; oprogramowanie podobne do Note3; android z językiem polskim ; instrukcja obsługi - PDF; wyszukiwarka aplikacji takich jak Google Play

Wymiary: 167,5 x 108,5 x 22,5 cm; wyświetlacz/rozdzielczość: 4k 3840 x 2160 px; panel/przekątna: D-LED /65"; model: 65 DB-AL; rama: ultra cienka; kontrast: 5000:1; jasność: 350 cd/m2-20; proporcje obrazu: 16:9; czas reakcji panelu: 8 ms; głębia koloru: 10 Bit; 16:7M; rozmiar ekranu: 1428 mm x 804 mm; ekran: szkło matowe o gr. 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa; kąt widzenia: 178°; żywotność panelu: 50 000 h; parametry panelu dotykowego; technologia dotyku: podczerwień (IR); czas reakcji: 5 ms; ilość punktów dotyku: 20; precyzja: <1 mm; tryb pisania: nieprzezroczyste obiekty; prędkość kursora: 200 dot/s; system operacyjny: Android 8.0; Windows 10 po dodaniu OPS; wejścia/wyjścia; porty wejściowe HDMI: 3xHDMI; port wyjściowy HDMI: 1xHDMI; porty wejściowe DisplayPort: 1xVGA, 3XHDMI, 1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1); port wejściowy VGA: 1x AVG, 1x MIC; wejście AV: 1XAV(MINI 3in1); wyjście AV: 1 x AV Out; porty USB (z tyłu): 2XUSB2.0; porty USB (z przodu): 2XUSB2.0+1XUSB3.0; porty USB inter fejsu dotykowego: 2XUSB TYP-B DO ZEWNĘTRZNEGO WYJŚCIA DOTYKOWEGO PC/ HDMI; porty szeregowe: 1XRS232; porty LAN (RJ45): 1XRJ45; wbudowane głośniki: 2 x 15W; wyjście s łuchawkowe: 1 x minijack 3.5 mm; wyjście cyfrowe: 1xDigital

DA 0955 Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

w zestawie za 1 zł:

DA 0955 Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

w zestawie za 1 zł:

Śmiało do szkoły DP 0095

Professor Why Chemia. Zestaw Szkolny WH 0003

Professor Why. Zestaw Przyrodniczy WH 0004

lub inny produkt z pakietów ze strony 5 i 6 o wartości do 999 zł

lub inny produkt z pakietów ze strony 5 i 6 o wartości do 2 948 zł

4

programy multimedialne

Przy zakupie poszczególnych zestawów Aktywna Tablica oferujemy pakiety pomocy edukacyjnych. Na specjalne życzenieklienta skład tychpakietówmoże podlegaćmodyfikacjom.Wymianamożliwa jestwobrębie programówujętych w kategorii Szkoła Podstawowa po konsultacji z naszym przedstawicielem.

interaktywne plansze przyrodnicze

węzły matematyczne

IPP. Biologia klasy V–VIII LJ 0122 490 zł IPP Biologia zawiera 80 plansz na setkach interaktyw - nych ekranów w postaci symulacji, ilustracji w grafice trójwymiarowej oraz fotografii w technice mikro i makro. Pakiet dodatkowo zawiera filmy przyrodnicze, ukazują - ce zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowiskach. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowa - nych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni biologicznej. • 1. Biologia jakonauka; 2. Budowa i funkcjonowaniekomórki; 3. Chemizmżycia; 4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby; 5. Królestwo roślin; 6. Królestwo zwierząt; 7. Organizm człowieka; 8. Genetyka; 9. Ekologia; 10. Ochrona środowiska IPP. Chemia klasy VII–VIII LJ 0123 490 zł Na setkach interaktywnych ekranów uczniowie mogą ko - rzystać z pokazów ilustracji i fotografii przedstawiających chemięzżyciacodziennegoczyzasobówwpostaci układu okresowego pierwiastków chemicznych, schematów, trój - wymiarowych modeli i wzorów. Opracowane symulacje, pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowa - nychprocesów. Przygotowane filmyprzedstawiają reakcje chemiczneprzeprowadzone zarównow laboratorium, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni chemicznej. • Zagadnienia: 1.Materia; 2.Wewnętrznabudowamaterii; 3. Reakcje chemiczne; 4. Gazy; 5. Roztworywodne; 6.Wodorotlenki i kwasy; 7. Sole; 8.Węglowodory; 9. Pochodne węglowodorów; 10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze) Interaktywne Plansze Przyrodnicze to bogaty zbiór ma - teriałówprzedstawiającychwybrane zagadnieniawpo - staci animacji, filmów, obiektów 3D oraz pojedynczych plansz i symulacji inspirowanych tradycyjnymi szkolnymi planszami ściennymi. Przygotowane treści przeznaczone są do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć biologii, chemii, geografii i fizyki na poziomie szkoły pod - stawowej, przy użyciu tablic i monitorów interaktywnych. Zasoby przeznaczone do pracy w grupie, pozwalają uczniom na wspólne analizowanie tematu. Wykonane w technologii HTML5 i dostępne w przeglądarce inter - netowej są na bieżąco aktualizowane pod względem merytorycznym i technicznym. Korzystanie z plansz jest wygodne i intuicyjne, ponieważ nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Umożliwiają pracę online jak i offline. Licencja: 3 licencje beztermi - nowe (bieżące aktualizacje bez dodatkowych kosztów). Wopakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni.

IPP. Fizyka klasy VII–VIII LJ 0124 490 zł Program zapewnia setki interaktywnych ekranów, któ - re ułatwiają przyswajanie wiedzy z fizyki. Wśród nich znajdują się ilustracje i fotografie przedstawiające za - gadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia co - dziennego. Wymagania programowe zaprezentowano czytelnie, łącząc definicje, wzory, schematy i wykresy. Proponowane pokazy, animacje i filmy obrazują zjawiska fizyczne oraz sposób przeprowadzenia doświadczeń. Pa - kiet wzbogaconowprzykładowe obliczenia prezentujące krok po kroku prawidłowe rozwiązania oraz symulacje zjawisk fizycznych.W opakowaniu umieszczono dodat - kowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawiesze - nia na ścianie pracowni fizycznej. • Zagadnienia: 1. Ruch; 2. Siły; 3. Energia, 4. Zjawiska cieplne, 5. Właściwości materii; 6. Hydrostatyka i aerostatyka; 7. Elektrostatyka; 8. Prąd elektryczny; 9. Magnetyzm; 10. Ruch drgający i fale; 11. Optyka; 12. Fale elektormagne - tyczne; 13. Świat fizyki IPP. Geografia dla klas V–VIII LJ 0135 490 zł Opracowane treści z zakresu geografii przygotowano w postaci filmów, animacji i prezentacji zdjęć. Obrazują one różnorodne krajobrazy Polski i świata w tym cha - rakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawiska pogodowe, wyjaśnia - jące przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami). Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, fizyczne i polityczne wzbogacono o przykłady oraz dane staty - styczne zwykresami i interaktywnymi mapami. Postrzega - nie zależności przestrzennych, np.: rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określaniewspółrzędnych geogra - ficznych, ruch Ziemi opracowanow formie interaktywnej trójwymiarowej grafiki. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni geograficznej. • Zagadnienia: 1.Mapa Polski; 2. Krajobrazy Polski; 3. Lądy i oceany na Ziemi; 4. Krajobrazy świata; 5. Ruchy Ziemi; 6.Współrzędne geograficzne; 7. Geografia Europy; 8. Sąsiedzi Polski; 9. Środowisko przyrodnicze Polski; 10. Społeczeń - stwo i gospodarka Polski; 11. Relacje między elementami środowiska geogra - ficznego; 12. Mój region i ,,mała ojczyzna”; 13. Azja; 14. Afryka; 15. Ameryka Północna i Południowa; 16. Australia i Oceania; 17. Obszary okołobiegunowe

Węzły matematyczne. Kąty, figury, bryły PN 0042 290 zł Zestawpomaga uczniomodkrywać geometrięwotacza - jącej nas przestrzeni. Podstawowe konstrukcje geome - tryczne wykonywane w plenerze przy pomocy samych uczniów i długich taśm w roli punktów, odcinków i cyrkli pozwalają zrozumieć, zapamiętać i skutecznie stoso - wać zasady geometrii na płaszczyźnie i w przestrzeni. Podobne ćwiczenia w mniejszej skali przygotowano do zajęć grupowych w klasie.W pakiecie znajdują się m.in. pomoce do budowania płaskich figur i przestrzennych brył w wielkiej i małej skali. Węzły matematyczne. Obwody, pola, objętości PN 0043 290 zł Jak pomóc uczniom zrozumieć obwód, powierzchnię i objętość? – Spróbujmy osadzić te pojęciawotaczającej nas przestrzeni i w rzeczywistych lub tylko potencjalnych ale za to emocjonujących sytuacjach. Ile wody zmieści się wakwarium?Na jak długo starczy nam tlenuw szczelnie zamkniętej klasie? Do zestawu dołączono bryły a także elementy do budowania brył w różnej formie i skali oraz narzędzia do ich mierzenia

Węzły matematyczne. Jednostki, skale, plany PN 0041 290 zł Pakiet pozwala uczniom wymyślać i odkrywać jednostki i miary w otaczającej nas przestrzeni, w przedmiotach, z którymi się stykamy i w nas samych. Dzięki temu młodzi matematycynie tylkodowiedząsię„jak?”, ale teżzrozumieją „poco?”używamy jednostek,pocomierzymy,pocoprzeno - simy rzeczywistąprzestrzeńdo innej skaliwformieplanów, pocoporównujemymiary liniowe lubmiarynapłaszczyźnie iwprzestrzeni. Zkolei samo„jak?”zyska innywymiar, kiedy spróbujemy w prosty sposób wykonywać z pozoru trudne zadania. W zestawie znajdują się m.in. taśmy, kołki i ryl - ce do konstrukcji plenerowych, długie taśmy do mierzenia

Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Pakiet EX 1000 2 950 zł Seria „Science-Lab. Fascynująca anatomia czło - wieka” to programmultimedialnywspierający na - ukę przedmiotów przyrodniczych na poziomie klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz nawyższym etapie edukacyjnym. Pozwala na realizację nie tylko założeń Podstawy Programowej, ale także wprowadzenie elementówwykraczających poza wymagania edukacyjne. Ponadto seria umożliwia korelację treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. Program zawiera zestaw plansz dy - daktycznych, dzięki którym nauczyciel szczegó - łowo zaprezentuje i omówi budowę i funkcjono - wanie poszczególnych narządów. Przygotowane filmy i opracowane symulacje umożliwiają pracę w szkole jak i wdomu. Program jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. „Science-Lab” przygo - towano w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, dzięki czemu nauczyciel wprowadzi elementy biologii chemii i fizyki w obcym języ - ku. Do programu multimedialnego dołączono obudowę dydaktyczną do pobrania i wydruku. W jej skład wchodzą: Testy podsumowujące dla każdej części oraz poświęcone całości materiału –wszystkimzmysłom. Przygotowano je dla dwóch grup, wwersji podstawowej i rozszerzonej, a także wwersji edytowalnej dla nauczyciela. Klucze od - powiedzi do testów. Cykl „Cowarto zapamiętać?”, zawierający najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych zmysłów. Materiały zostały przy - gotowane w formie plakatów, infografik oraz wklejek do zeszytu. Obserwacje i eksperymenty, które opracowano w oparciu o założenia Pod - stawy Programowej, a także wychodzące poza obowiązujący zakres. Karty pracy angażujące uczniów w omawiane tematy. Pakiet kart z po - mysłami na zajęcia.

MPP Pakiet przyrodniczy LJ 0028 1 950 zł W skład pakietu wchodzą programy: MPP Biologia dla klas V–VIII; MPP Chemia dla klas VII–VIII; MPP Fizyka dla klas VII–VIII.

5

sklep.nowaszkola.com

Matematyka bez reszty. Pakiet EX 2164 1 999 zł Czy matematyka występuje w zwykłych przedmiotach i znanych Ci miejscach?Na ulicy, lotnisku, czyw sklepie? Dzięki nowej serii produktów multimedialnych „Matematyka bez reszty”, z którychmożna skorzystać w klasie i w domu, na tablicy interaktywnej, czy tablecie, odkrywamy fascynujący świat liczb, figur, miar i wag oraz muzyki. Pakiet „Mate - matyka bez reszty” zawiera 4 500 zadań do 9 Przygód Tematycznych – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką: 54 filmy edukacyjne –wprowadzającewzagadnienia poruszanewpakiecie i łą - czące je z realnym światem; 27 interakcji – dającychmożliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie; 54 ćwiczenia – pozwalające na utrwalenie wiedzy z zakresumatematyki.

Matematyka bez reszty cz. 1 EX 2102 799 zł Pierwsza część programu „Matematyka bez reszty” zawiera 1 500 zadań do 3 Przygód Tematycznych – Podróże, Zakupy, Pasje – wpro - wadzających zagadnienia związane zmatematyką: 18 filmów eduka - cyjnych –wprowadzającychw zagadnienia poruszane w tej części i łą - czące je z realnym światem; 9 interakcji – dającychmożliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie; 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki

Matematyka bez reszty cz. 2 EX 2119 799 zł Druga część programu „Matematyka bez reszty” zawiera 1 500 za - dań do 3 Przygód Tematycznych – Dawne dzieje, Polska w świecie, Zawody – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką: 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia porusza - ne w tej części i łączące je z realnym światem; 9 interakcji – dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad ku - powaniaw sklepie; 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki

Matematyka bez reszty cz. 3 EX 2126 799 zł Trzecia część programu „Matematyka bez reszty” zawiera 1 500 zadań do 3 Przygód Tematycznych – Wynalazki, Zagadki anatomii, Mały przyrodnik – wprowadzających zagadnienia związane z mate - matyką: 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części i łączące je z realnym światem; 9 interakcji – dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowaniaw sklepie; 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki

Metoda Projektu. Pakiet EX 2171 1 799 zł „Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” zawiera opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy. Produkt zawiera 4 typy materiałów: Plansze interak - tywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.): 12 tematówwiodących; 60 interakcji – różnorodnych ćwi - czeńwspierających naukę i zapamiętywanie; 36 filmów edukacyjnych; 12 ćwiczeń do nauki angielskiego; Obudowa dydaktyczna: 100 kart pracy dla uczniów; 100 scenariuszy zajęć i zabaw. Programnauczania zawierający opis sposobówobserwacji dziecka pod kątemosiąganych przez nie umiejętności przewidzianych podstawą programową. Dia - gnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środo - wisku edukacyjnymbez sztucznegowyodrębniania procesu oceniania.

Metoda Projektu cz. 1 EX 2133

Metoda Projektu cz. 2 EX 2140

Metoda Projektu cz. 3 EX 2157

699 zł „Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” zawiera opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy. Pierwsza część produktu to 4 typymateriałów: Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, po - łącz w pary, itd.): 4 tematy wiodące: 20 interakcji – różnorodnych ćwi - czeń wspierających naukę i zapamiętywanie; 12 filmów edukacyjnych; 4 ćwiczenia do nauki angielskiego. Obudowa dydaktyczna: 33 karty pracy dla uczniów; 33 scenariusze zajęć i zabaw. Program nauczania zawierający opis sposobówobserwacji dziecka pod kątemosiąganych przez nie umiejętności przewidzianych podstawą programową. Dia - gnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środo - wisku edukacyjnymbez sztucznegowyodrębniania procesu oceniania.

699 zł Druga część produktu to 4 typy materiałów: Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.). Obudowa dydaktyczna: Program nauczania zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umie - jętności przewidzianych podstawą programową. Diagnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji uczniaw środowisku edukacyjnym bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

699 zł Trzecia część produktu to 4 typy materiałów: Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.). Obudowa dydaktyczna: Program nauczania zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umie - jętności przewidzianych podstawą programową. Diagnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji uczniaw środowisku edukacyjnym bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

6

szkoła podstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zestaw Aktywna Tablica 2021 SPE AT 2010 w zestawie za 1 zł:

35 000 zł

x 2

RP 1002 Piaskownica interaktywnaSandbox

36 638 zł

Innowacyjne urządzenie, którewykorzystuje najnowocześniej - sze technologie projekcji interaktywnej wpołączeniu z trady - cyjną zabawą w piaskownicy. Przesypując piasek możemy zmieniać rzeźbę terenu, a za pomocą jezior, gór, wulkanów i dolin stworzyć wymarzonemiejsce na Ziemi. Oprogramowa - nie zestawu pozwala użytkownikowi „wylać” na piasek wirtu - alnąwodę, która przelewa się i wypełnia zagłębienia terenu. Niekończące sięmożliwości kształtowania piasku zapewniają świetną rozrywkę przy budowaniu boiska dla wirtualnej piłki lub zainicjowaniu poszukiwań skamielin dinozaurów. Ma - giczna piaskownica dostarcza niezapomniane doznania na wyciągnięcie ręki w czasie rzeczywistym. Zmiana położenia piasku jest rejestrowana przez kamerę 3D. Następnie rzutnik cyfrowywyświetla obraz na powierzchni piaskownicy. Grafika generowana jest przez specjalne oprogramowanie. Czujniki ruchu wykrywają zmiany w powierzchni piasku i wypełniają powstałe różnice kolorami. Interaktywna piaskownica jako pomoc edukacyjna pozwala przybliżyć pojęcia związane z geografią, geologią i hydrologią. Ułatwia czytaniemapy to - pograficznej, przybliża znaczenie linii konturu, działówwod - nych, a nawet topnienie pokrywy śnieżnej na szczytach gór. Wykorzystanywzestawie piasek jest doskonałymmateriałem, pozwalającym rozwijać wyobraźnię i twórczą aktywność, zapewniając jednocześnie wrażenia dotykowe, promujące zdolności motoryczne, percepcję dotykową i koordynację ręka-oko. System jest niezastąpionym rozwiązaniem do sesji szkoleniowych, a także prezentacji. Doskonały do terapii, edukacji i rozrywki dla dzieci, dorosłych i osób starszych. Mobilne urządzenie zawiera wbudowany komputer oraz jednostkę projekcyjną. • zawartość zestawu: ; biała ramkawstandardzie; rama stołu zmetalowymzbiornikiem na piasek, blat z płyty laminowanej (aby zmienić gowstół interaktywny), dodatkowe nogi (do regulacji wysokości) i ramię projektora; projektor z czujnikiem głębokości 3D, kablami USB i HDMI; 94 drewniane obiekty z czujnikami - do interaktywnych gier stołowych; klawiatura bezprzewodowa; pilot Epson + Monoblock; kabel zasilający; oprogramowanie obejmujące działania na piasku i stole; karta gwarancyjna; instruk - cja obsługi; wiek: 3+; piasek marmurowy zalecany przez terapeutów do rozwijania umiejętności motorycznych ; nogi teleskopowe dostępne osobno dla opcji Large dla użytkowników wózków inwalidzkich

Seria mTalent. Pakiet Ekspert. Zajęcia logopedyczne. LJ 0036

lub inny produkt z pakietów ze strony 8 i następnych o wartości do 2 999 zł

DA 0955 Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

7

sklep.nowaszkola.com

programy multimedialne

podłogi interaktywne

Przy zakupie poszczególnych zestawówAktywna Tablica oferujemy pakiety pomocy edukacyjnych. Na specjalne życzenie klienta skład tych pakietów może podlegać modyfikacjom. Wymiana możliwa jest w obrębie programów ujętych w kategorii SzkołaPodstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po konsultacji z naszym przedstawicielem.

Liczenie i porównywanie PN 0055 490 zł Gry interaktywne: „Dopasuj równoliczne” – ćwi - czenie umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych z przecho - dzeniem do liczenia abstrakcyjnego, współpraca w zespole dwuosobowym; „Ułóż po kolei” – ćwi - czenie umiejętności liczenia i porównywania liczb na obiektach konkretnych z przechodzeniem do abstrakcji, współpraca w zespole dwuosobowym; „Rachmistrze” – ćwiczenie umiejętności liczenia, koncentracja uwagi, współpraca w grupie. Karty pracy: „Połącz od najmniejszej liczby do najwięk - szej”; „Połącz równoliczne”, „Od najmniejszego owocu do największego”, „Od najkrótszej kred - ki do najdłuższej”, „Desenie na robaczku”, „Ciągi owoców”. Gra wielkoformatowa „Zbiory i liczby” – składa się z zestawu kartonów reprezentujących zbiory konkretnych przedmiotóww liczbie od 1 do 10, odpowiadające im abstrakcyjne zbiory kro - pek oraz liczby. Podstawowa zabawa polega na dopasowywaniu przez 3 grupy dzieci kartonów reprezentujących te same liczby w każdy z 3 opi - sanych sposobów. Inne zabawy to układanie liczb i zbiorów w kolejności rosnącej lub malejącej oraz porównywanie zbiorów. Gra przeznaczona jest do rozwijania umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych z przechodzeniemdo liczenia abstrakcyjnego oraz wprowadzania pojęcia liczby wyrażonej zapisem pojedynczej cyfry. Dołączone do gry kartony ze znakami dodawania, odejmowania i równości po - zwalają nawykorzystanie gry również wpierwszej klasie szkoły podstawowej do układania i uzupeł - niania działań. Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.

Smartfloor. Niezwykła podłoga interaktywna DA 3086 11 549 zł SmartFloor by Mentor to nowa technologia, dzięki któ - rej „podłoga” reaguje zarówno na ruch jak i na pisaki interaktywne. Innowacyjny Smartfloor to zbiór anga - żujących aplikacji do zabawy i nauki, gier logicznych, zadań z programowania i łamigłówek obsługiwanych

za pomocą pisaków interaktywnych. Do wyboru mamy kolorowanki dla najmłodszych, gry językowe, progra - mowanie robota, sudoku i wiele, wiele innych. Cowięcej: Smarfloorumożliwia wyświetlenie trzech planszy dla trzech graczy lub drużyn, ustawienie poziomu trudności i rywalizację na punkty lub czas. A w chwilach relaksu Smartfloor zapewni typowe dla takich rozwiązań za - bawy ruchowe dla młodszych i starszych, uruchamiane przez gesty. Po więcej informacji zapraszamy na stronę smartfloor.edu.pl oraz na fanpage SmartFloorEduPL.

Harmonijny Rozwój. Zestaw 8 pakietów PN 1072 3 399 zł • twórczość i konstrukcje, zmysły i ruch, poznawanie i rozumienie, przyroda i czas, ekologia i środowisko, słowa i znaki, liczenie i po - równywanie, święta i zwyczaje

Podłoga interaktywna. Projektor. Sandbox RP 1000 19 500 zł • wym. 36,4x52,4x11,5 cm;waga: 10kg; biała ramkawstandardzie; projek - tor z czujnikiemgłębokości 3D, kablami USB i HDMI; 94drewniane obiekty z czujnikami - do interaktywnych gier stołowych; klawiatura bezprzewodowa; pilot Epson + Monoblock; kabel zasilający; oprogramowanie obejmujące działania na piasku i stole; karta gwarancyjna; instrukcja obsługi; wiek: 3+

8

już umiem

harmonijny rozwój

Już Umiem! Zestaw PN 0067

769 zł

Twórczość i konstrukcje PN 0049 490 zł Gry interaktywne: „Rysujmy razem” – ćwiczenia swobody wyrazu plastycznego oraz sprawności grafomotorycznej, oswajanie z tablicą multimedialną.Współpracawgrupie; „Dopasuj do obrazka” – rozu - mienie podstawowych kategorii plastycznych: kształtu, koloru, wzoru; „Muzykanci” – ćwiczenie wyczucia rytmu i rytmicznej koordynacji ruchowej; koncentracja uwagi, współpraca w grupie. • karty pracy: wycinanka-układanka geometryczna, wyrażamy emocje: „Paluszek-pacynka”, „Co z tego wyjdzie?”, „Maska zwierzaczka”, „Robimy kotka”; gra wielkoformatowa „Miasto” – zawiera kartony przedstawiające ulice, zakręty, skrzyżowania oraz typowe budynki miejskie – mieszkania, szkołę, sklepy, warsztaty; dzieci wspólnie układają na podłodze miasto ucząc się współpracy i konstrukcji przy dopasowaniu przebiegu ulic i rozmieszczenie przy nich budynków, placów i parków. Dzięki dołączonym do gry kartonowym samochodom i innym środkom komu - nikacji zbudowane przez dzieci miasto staje się placem zabaw polegających na szukaniu drogi między określonymi punktami, wykonywaniu poleceń opartych na liczbie pól i kierunku ruchów i wielu innych, których scenariusze są dołączone do gry.

Zmysły i ruch PN 0050

Poznawanie i zrozumienie PN 0051 490 zł Gry interaktywne: „Sklep” –współzawodnictwoz rotacjąprzedstawicieli zespołów, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania, koncentracja uwagi, współpracawgrupie; opowiadania– ćwiczenia świadomości kolejności zdarzeń oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, współpraca w ze - spoledwuosobowym; „Detektywi” – ćwiczeniemyśleniaprzyczynowo - -skutkowego oraz dedukcji, koncentracja uwagi, współpracawgrupie • kartypracy:ćwiczenieklasyfikacji:owoceiwarzywa,zwierzętaleśneidomowe,kołaiwielokąty;ćwicze - niemyśleniaprzyczynowo-skutkowego(wycinanki-układanki),układaniehistoryjek:„Nasankach”,„Na łyżwach”,„Wlesie”;grawielkoformatowa„Sklep”–pozwalanaćwiczenieumiejętnościklasyfikowania na przykładzie typowej oferty sklepu spożywczego. Kartony przedstawiają nabiał, mięso i wędliny, warzywa i owoceoraz pieczywo, któredzieci umieszczająnaodpowiednichpółkach sklepu; gra rozwija koncentrację i umiejętnośćwspółpracywgrupie.Dołączonedogrykartonowemonetypozwalająnawy - korzystaniegrywpierwszejklasiedoćwiczeniapodstawowychdziałańmatematycznychnaprzykładzie wyliczania należności, wydawania reszty oraz układania zadanych liczb zmonet o różnych nominałach

490 zł Gry interaktywne: „Budowniczowie” – współzawodnictwo z rota - cją przedstawicieli zespołów, ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpraca wgrupie; „Łap i unikaj” – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordy - nacji wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpracawgrupie; „Piraci” – ćwiczenie koordynacji dźwiękowo-wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpraca w grupie • karty pracy: „Znajdź różnice”, „Znajdź gwiazdki”, „Znajdź trójkąty”, „Znajdź kółka”, „Połącz po - dobne filiżanki”, „Połącz podobne zwierzaki”; gra wielkoformatowa „Kierunki i kolory” – polega na znajdowaniu przez dzieci rozmieszczonych na podłodze kartonów z rysunkami prawych oraz le - wychdłoni i stópwróżnychkolorach; do grydołączonozestawscenariuszyzabawpozwalającyna jej wykorzystanie w wielu konfiguracjach opartych na wypróbowanych mechanizmach zabawy takich jak „Stary niedźwiedź”, „Brakujące krzesło”, „Twister”; gra rozwija percepcję wzrokową (w szcze - gólności rozpoznawaniekształtów, kolorów i strony lewej i prawej), reagowaniena bodźce słuchowe (aktywowanie i hamowanie) koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację i współpracę w grupie.

Umiem czytać PN 0038

190 zł Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze: koncentracja uwagi, pamięć wzrokowa i słuchowa, rozwijanie funkcji wzrokowych. • zestaw zawiera: 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 70 kart pracy do kopiowania lub druku

Umiem liczyć PN 0040

390 zł Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych: syntezę i analizę wzroko - wą, myślenie przyczyno-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrze - gawczość i koncentrację uwagi, rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znakówmatematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć, umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań matematycznych. • zestaw zawiera: 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 150 kart pracy do kopiowania lub druku

Przyroda i czas PN 0052

Ekologia i środowisko PN 0053

Słowa i znaki PN 0054

490 zł Gry interaktywne: „Pory roku” – Rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzę - cym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie; „Środowiska” – rozumienie różnorodności środowisk oraz związanych z nimi zagrożeń, koncentracja uwagi, analiza wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, współpraca wgrupie; „Kontynenty i oceany” – rozumienie różnorodności geogra - ficznej świata przyrody, percepcja wzrokowa, współpraca wgrupie. • Karty pracy: kolorowanki – jezioro, las, łąka, liście i owoce, zwierzęta i ich dzieci, zwierzęta i gniazda. Gra wielkoformatowa „Pory roku” – pozwala w gronie klasy ułożyć na podłodze ka - lendarz roczny zawierający podział na cztery pory roku oraz 12 przyrodniczych cech lub zjawisk po 3 na każda porę roku, które dla starszych grup mogą symbolizować miesiące. Gracz rozwija rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów

490 zł Gry interaktywne: „Segregacja śmieci” – rozwijanie świadomości ekologicznej: segregacja odpadów, koncentracja uwagi, współpraca w grupie; „Ekosystem” – rozwijanie świadomości ekologicznej: rozu - mienie złożoności i różnorodności ekosystemów, percepcjawzrokowa, współpraca w grupie, percepcja wzrokowa, współpraca w grupie; „Ekoskrzaty” – rozwijanie świadomości ekologicznej: oszczędzanie zasobów, koncentracja uwagi, współpraca w grupie. • Karty pracy: „Mapa pogody”: jesień, zima, lato; „Co jest roślince potrzebne do życia?”, „Karmimy zwierzęta zimą”, „Ekologia w lesie”, „Ekologia w domu”. Wielkowymiarowa gra ekologiczna „Segregacja śmieci” – uczy poprzez wspólne działanie, przeżywanie i aktywność dzieci. Polem zabawy staje się podłoga–dzieci budują czterymakiety pojemnikówz załączonych kolorowych pokrywek oraz tasiemek symbolizujących objętość pojemnika. Następnie każde z dzieci losuje kartę z rysunkiem odpadu np. gazet, szklanych butelek, odpadów kuchennych, plastikowych nakrętek i wybiera pojemnik, do którego należy go wrzucić. Nauczyciel może dodatkowo wprowadzić do zabawy uzasadnienie każdego wyboru.

490 zł Gry interaktywne: „Dopasuj przeciwne” – rozumienie relacji zna - czeniowych między słowami i znakami, współpraca w zespole dwu - osobowym; „Ułóż zdania” – rozumienie budowy zdania oraz języka symbolicznego, współpracawzespole dwuosobowym; „Poeci” – ćwi - czenie oddechowe w zakresie wpływającym na sprawność mowy, koncentracja uwagi, współpraca w grupie. • Karty pracy: „Żółw w labiryncie”, „Myszki w labiryncie”; „Skacząca żabka”, „Literki”, „Znajdź takie same misie”, „Znajdź takie same pranie”. Gra wielkoformatowa „Słowa, litery, wyrazy” – zawiera zestawkartonówz charakterystycznymi rysunkami, pasującymi do nich literami oraz całymi wyrazami. Podstawowa zabawa polega na łączeniu przez grupy 3 dzieci właściwych obrazów, pierwszych liter i wyrazów poprzez ich pokazywanie i układanie na podłodze. Gra pozwala ćwiczyć rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne. Uczy też dzieci współdziałania w grupach, koncentracji i spostrzegawczości. Dołączone do gry litery z polskimi znakami diak - trytycznymi oraz dodatkowe częstowystępujące litery pozwalają na dodatkowewykorzystanie gry w pierwszej klasie do nauki czytania i pisania oraz rozpoznawania samogłosek i spółgłosek. Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.

Umiem pisać PN 0039

290 zł Ćwiczeniawspierają koncentrację uwagi, pamięćwzrokową i słuchową, rozwijanie funkcji językowych, umiejętności grafomotoryczne, reguły ortograficzne. Przeznaczone do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz do samodzielnej pracy uczniów. • zestaw zawiera: 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 120 kart pracy do kopiowania

9

sklep.nowaszkola.com

Eduterapeutica Dysleksja PN 0047 1 299 zł Multimedialny program do pracy z dziećmi wwieku 7-10 lat wykazującymi trudności wna - uce czytania i pisania. Bogata baza ćwiczeń, kart pracy i pomocy dydaktycznych zapewnia materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia, która obejmuje ćwiczenia: uzupełnie - nie wyrazów poprzez dopisywania liter i sy - lab, sylabizowanie, oddzielanie słówod siebie, budowanie zdań, ćwiczenia z pamięci i słuchu,

Eduterapeutica Dyskalkulia PN 0048 1 299 zł Multimedialny program do pracy z dziećmi w wieku 7–10 lat z problemami w rozwiązy - waniu zadań matematycznych. Dzięki temu uczniowie mają szansę w krótkim czasie opa - nować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację

w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentra - cję uwagi, kształty cyfr oraz znaków mate - matycznych. • zestaw zawiera: 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia filmowe, 11 interaktywnych gier i zabaw, 63 wydrukowanych kart pracy - dostępne też w programie, poradnik metodyczny, komplet kolorowych naklejek, karty z tabliczkąmnożenia, karty matematyczne oraz domino.

grafomotoryczne na kartach pracy z wyraza - mi podczas których dziecko uczy się wyróż - niać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczytywania i zapisywania wyrazów, ćwiczenia ze zdaniami polegają - ce na rozumieniu i zapamiętywaniu tekstu. • zestaw zawiera: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych, 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia filmowe, 15 interaktywnych gier i zabaw, 219wydrukowanych kart pracy dostępne też w programie, poradnik metodyczny, alfabet, bingo literowe, rozsypanki sylabowe

Zestaw Eduterapeutica Dyskalkulia+ Dysleksja (kl.1–3) PN 0136

1 590 zł

Zestaw Eduterapeutica Dyskalkulia+ Dysleksja (kl.1–3)+ SPE (kl.4–8) PN 0137

3 990 zł

Eduterapeutica Dysleksja Program terapeutyczny wykorzystuje metodę 18 struktur wyrazowych, która umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Jest to metoda przeznaczona do jed - noczesnego ćwiczenia czytania i pisania na tym samym materiale leksykalnym w oparciu o uaktywnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestyczno-ruchowego. Można ją stosować niezależnie od tego, które funkcje są najbardziej zaburzone. Terapia obejmuje następujące rodzaje ćwiczeń: uzupełnienie wyrazów poprzez dopisywania liter i sylab, sy - labizowanie, oddzielanie słów od siebie, budowanie zdań, ćwiczenia z pamięci i słuchu, ćwiczenia grafomotoryczne na kartach pracy, ćwiczenia z wyrazami podczas których dziecko uczy się wyróżniać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczy - tywania i zapisywania wyrazów o coraz dłuższej i bardziej skomplikowanej strukturze, ćwiczenia ze zdaniami polegające na rozumieniu i zapamiętywaniu tekstu. • Program zawiera: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych; 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych; 22 ćwiczenia filmowe; 15 interaktywnych gier i zabaw; 219 kart pracy; poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy; nośnik: pendrive. Eduterapeutica Dyskalkulia. Program dedykowany jest uczniom w wieku 7-10 lat z problemami w rozwiązywaniu za - dań matematycznych. Pozwala w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Wspiera również pracę z dziećmi w oddziałach terapeutycz - nych i oddziałach integracyjnychwwieku 8-12 lat, awypadku dzieci zwiększymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku. • Program zawiera: 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych; 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych; 22 ćwiczenia filmowe; 11 interaktywnych gier i zabaw; 163 karty pracy; poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy; pendrive.

Złapmy Lwa! Specjalne Potrzeby Edukacyjne PN 0114

klocki oraz poduszki, łagodne kolory i kształ - ty rysunków zwierząt idealnie odpowiadają oczekiwaniomwobec pomocy dydaktycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty - zmu. Ruchowa forma wielkowymiarowej gry oraz scenariusze ruchowych zabaw poma - gają kanalizować aktywność dzieci nadpo - budliwych ruchowo.Wytworzona w zabawie aktywność w zakresie myślenia operacyjnego rozwija dodatkowo umiejętność koncentracji, a interakcje z uczestnikami w sposób niewymu - szony uspołeczniają uczestnikówzajęć budując kompetencje niezbędne do funkcjonowania w grupie rówieśniczej. • dołączonedogrykartonoweelementy:6kartonowychkół zemo - tikonami, symbolizującymi m.in. szczęście, smutek czy złość i 24 kartonowych kół z symbolami twarzy, reprezentującymi warianty tych uczuć służą młodszym uczniom do poznawania i wyrażania emocji, mogą być też narzędziemdo pracy z dziećmi z problemami wsferzeemocji imówieniuonich; zestawzawiera: dywanową planszę do gry o wym.: 1,5 x 2 m z 8 poduszkami, uzupełniające kartonowe znaki do wykorzystania z planszą dy - wanową: 24 mniejsze koła i 6 większych kół z emotikonami (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), sześć zestawów gry planszowej z drewnianymi klockami-zwierzątkami, poradnik metodyczny, zabawy, wydrukowane karty pracy, zabawy mul - timedialne na tablicę interaktywną, nagrody - naklejki dla dzieci

1 290 zł Pomoc terapeutyczna dla osób pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami eduka - cyjnymi, a także problemami emocjonalnymi czy koncentracją uwagi. Gra, podobnie jak szachy, rozwija szereg umiejętności takich jak myślenie logiczne i strategiczne, koncentracje, cierpliwość, radzenie sobie z emocjami, umie - jętność analizowania i rozwiązywania pro - blemów, szacunek i zrozumienie dla kolegów i koleżanek. Uzupełniające scenariusze zabaw zostały dobrane w taki sposób by rozwijać ba - zowe funkcje poznawcze i umiejętności ważne dla dzieci z ryzykiem dysleksji lub dyskalkulii: percepcję wzrokową, pamięć stosunkówprze - strzennych i orientację w przestrzeni, myślenie operacyjne, przewidywanie, wnioskowanie, odwracanie, analogie, motorykę i koordyna - cjęwzrokowo-słuchowo-ruchową, umiejętności językowe, w tym również budowanie zdańwa - runkowo złożonych. Drewniane, zaokrąglone

opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów i z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale też mogły być stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciachwyrównawczych i rewalidacyjnych. Pakiet zawiera: poradnik. Multimedialny program do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, umożliwiający przeprowa - dzenie oceny gotowości szkolnej, oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii oraz diagnozy dysleksji. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapew - nia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. Klasy 1–3 PN 0112 2 890 zł Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspiera - jącym ich specjalistom radzić sobie z proble - mami uczniówprzejawiających ryzyko dyslek - sji lub dyskalkulii wśród uczniów w wieku 7-10 lat. Scenariusz i pomoce dydaktyczne zostały

10

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55

Made with FlippingBook Proposal Creator