Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Eduterapeutica Dysleksja PN 0047 1 299 zł Multimedialny program do pracy z dziećmi wwieku 7-10 lat wykazującymi trudności wna - uce czytania i pisania. Bogata baza ćwiczeń, kart pracy i pomocy dydaktycznych zapewnia materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia, która obejmuje ćwiczenia: uzupełnie - nie wyrazów poprzez dopisywania liter i sy - lab, sylabizowanie, oddzielanie słówod siebie, budowanie zdań, ćwiczenia z pamięci i słuchu,

Eduterapeutica Dyskalkulia PN 0048 1 299 zł Multimedialny program do pracy z dziećmi w wieku 7–10 lat z problemami w rozwiązy - waniu zadań matematycznych. Dzięki temu uczniowie mają szansę w krótkim czasie opa - nować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację

w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentra - cję uwagi, kształty cyfr oraz znaków mate - matycznych. • zestaw zawiera: 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia filmowe, 11 interaktywnych gier i zabaw, 63 wydrukowanych kart pracy - dostępne też w programie, poradnik metodyczny, komplet kolorowych naklejek, karty z tabliczkąmnożenia, karty matematyczne oraz domino.

grafomotoryczne na kartach pracy z wyraza - mi podczas których dziecko uczy się wyróż - niać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczytywania i zapisywania wyrazów, ćwiczenia ze zdaniami polegają - ce na rozumieniu i zapamiętywaniu tekstu. • zestaw zawiera: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych, 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia filmowe, 15 interaktywnych gier i zabaw, 219wydrukowanych kart pracy dostępne też w programie, poradnik metodyczny, alfabet, bingo literowe, rozsypanki sylabowe

Zestaw Eduterapeutica Dyskalkulia+ Dysleksja (kl.1–3) PN 0136

1 590 zł

Zestaw Eduterapeutica Dyskalkulia+ Dysleksja (kl.1–3)+ SPE (kl.4–8) PN 0137

3 990 zł

Eduterapeutica Dysleksja Program terapeutyczny wykorzystuje metodę 18 struktur wyrazowych, która umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Jest to metoda przeznaczona do jed - noczesnego ćwiczenia czytania i pisania na tym samym materiale leksykalnym w oparciu o uaktywnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestyczno-ruchowego. Można ją stosować niezależnie od tego, które funkcje są najbardziej zaburzone. Terapia obejmuje następujące rodzaje ćwiczeń: uzupełnienie wyrazów poprzez dopisywania liter i sylab, sy - labizowanie, oddzielanie słów od siebie, budowanie zdań, ćwiczenia z pamięci i słuchu, ćwiczenia grafomotoryczne na kartach pracy, ćwiczenia z wyrazami podczas których dziecko uczy się wyróżniać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczy - tywania i zapisywania wyrazów o coraz dłuższej i bardziej skomplikowanej strukturze, ćwiczenia ze zdaniami polegające na rozumieniu i zapamiętywaniu tekstu. • Program zawiera: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych; 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych; 22 ćwiczenia filmowe; 15 interaktywnych gier i zabaw; 219 kart pracy; poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy; nośnik: pendrive. Eduterapeutica Dyskalkulia. Program dedykowany jest uczniom w wieku 7-10 lat z problemami w rozwiązywaniu za - dań matematycznych. Pozwala w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Wspiera również pracę z dziećmi w oddziałach terapeutycz - nych i oddziałach integracyjnychwwieku 8-12 lat, awypadku dzieci zwiększymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku. • Program zawiera: 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych; 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych; 22 ćwiczenia filmowe; 11 interaktywnych gier i zabaw; 163 karty pracy; poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy; pendrive.

Złapmy Lwa! Specjalne Potrzeby Edukacyjne PN 0114

klocki oraz poduszki, łagodne kolory i kształ - ty rysunków zwierząt idealnie odpowiadają oczekiwaniomwobec pomocy dydaktycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty - zmu. Ruchowa forma wielkowymiarowej gry oraz scenariusze ruchowych zabaw poma - gają kanalizować aktywność dzieci nadpo - budliwych ruchowo.Wytworzona w zabawie aktywność w zakresie myślenia operacyjnego rozwija dodatkowo umiejętność koncentracji, a interakcje z uczestnikami w sposób niewymu - szony uspołeczniają uczestnikówzajęć budując kompetencje niezbędne do funkcjonowania w grupie rówieśniczej. • dołączonedogrykartonoweelementy:6kartonowychkół zemo - tikonami, symbolizującymi m.in. szczęście, smutek czy złość i 24 kartonowych kół z symbolami twarzy, reprezentującymi warianty tych uczuć służą młodszym uczniom do poznawania i wyrażania emocji, mogą być też narzędziemdo pracy z dziećmi z problemami wsferzeemocji imówieniuonich; zestawzawiera: dywanową planszę do gry o wym.: 1,5 x 2 m z 8 poduszkami, uzupełniające kartonowe znaki do wykorzystania z planszą dy - wanową: 24 mniejsze koła i 6 większych kół z emotikonami (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), sześć zestawów gry planszowej z drewnianymi klockami-zwierzątkami, poradnik metodyczny, zabawy, wydrukowane karty pracy, zabawy mul - timedialne na tablicę interaktywną, nagrody - naklejki dla dzieci

1 290 zł Pomoc terapeutyczna dla osób pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami eduka - cyjnymi, a także problemami emocjonalnymi czy koncentracją uwagi. Gra, podobnie jak szachy, rozwija szereg umiejętności takich jak myślenie logiczne i strategiczne, koncentracje, cierpliwość, radzenie sobie z emocjami, umie - jętność analizowania i rozwiązywania pro - blemów, szacunek i zrozumienie dla kolegów i koleżanek. Uzupełniające scenariusze zabaw zostały dobrane w taki sposób by rozwijać ba - zowe funkcje poznawcze i umiejętności ważne dla dzieci z ryzykiem dysleksji lub dyskalkulii: percepcję wzrokową, pamięć stosunkówprze - strzennych i orientację w przestrzeni, myślenie operacyjne, przewidywanie, wnioskowanie, odwracanie, analogie, motorykę i koordyna - cjęwzrokowo-słuchowo-ruchową, umiejętności językowe, w tym również budowanie zdańwa - runkowo złożonych. Drewniane, zaokrąglone

opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów i z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale też mogły być stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciachwyrównawczych i rewalidacyjnych. Pakiet zawiera: poradnik. Multimedialny program do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, umożliwiający przeprowa - dzenie oceny gotowości szkolnej, oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii oraz diagnozy dysleksji. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapew - nia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. Klasy 1–3 PN 0112 2 890 zł Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspiera - jącym ich specjalistom radzić sobie z proble - mami uczniówprzejawiających ryzyko dyslek - sji lub dyskalkulii wśród uczniów w wieku 7-10 lat. Scenariusz i pomoce dydaktyczne zostały

10

Made with FlippingBook Proposal Creator