Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

problemy wychowawcze

Zestawkartonowychgier i zabaw, kart pracyoraz interaktywnychćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej do zajęćkorekcyjno-kompensacyjnych iwyrównawczych wklasach1–3orazdo zajęć ogólnychwklasach1. Przeznaczonedo uży - wania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz do samodzielnej pracy uczniów. GoSense

Problemy wychowawcze. Problemy emocjonalne PN 0109 490 zł Problemy emocjonalne objawiają się nadmierną nieśmiałością, wyco - faniem, autoagresją, wyuczoną bezradnością, a nawet zaburzeniami jedzenia. Pakiet „Problemy wychowawcze: problemy emocjonalne” pomoże określić: jakie reakcje emocjonalne mieszczą się w normie rozwojowej, a jakie wymagają już korekty; co to jest inteligencja emo - cjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak ją rozwijać u uczniów; jaka jest natura emocji i dlaczego trzeba uczyć dzieci radzenia sobie z emocja - mi, zamiast ich tłumienia; jakie mogą być negatywne skutki tłumienia emocji; jak rozpoznawać problemy emocjonalne u uczniów. Program opiera się na założeniu, że rozwój emocjonalny jest jednym z najważ - niejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia na tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie swojego potencjału w innych dziedzinach. W skrajnych przypadkach np.: autoagresji, prowadzą wręcz do destrukcji i śmierci. • zestaw zawiera: 1. płytę CD z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku; 2. poradnik metodyczny; 3. gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: 6 większych kół symbolizujących typowe reakcje na przemoc lub agresję wokół nas; 24 mniejszych kół służące do oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji

Problemy wychowawcze. Przemoc i agresja PN 0108 490 zł Przemoc ma dwie, indywidualne lub zbiorowe strony: sprawcę i ofiarę. Pakiet „Problemy wychowawcze: przemoc i agresja” pomoże: komuni - kować się z uczniem, tak by w sposób naturalny, w trakcie rozwiązy - wania bieżących problemów, wspierać i rozwijać u niego kompetencje niezbędne do budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami i doro - słymi; budować w szkole klimat sprzyjający rozwojowi postawprospo - łecznych; stawiać granicew sposób zdecydowany i konsekwentny, a za razem łagodny; doprowadzić do tego, aby wszyscy znali i stosowali te same reguły i normy; zrezygnować z zachowań agresywnych, dając wzamian nowe strategie niezbędne do budowania satysfakcjonujących związków międzyludzkich. Proponowany model pracy opiera się na behawioralnych metodach uczenia nowych strategii zachowania ta - kich jak: asertywność, trening zastępowania zachowań agresywnych, porozumienie bez przemocy. • zestaw zawiera: 1. płytę CD z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku; 2. poradnik metodyczny; 3. gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: 6 większych kół z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie uzewnętrznianych emocji (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), 24 mniejsze koła z symbolami twarzy reprezentujących warianty po - wyższych emocji. Kartonowe koła służąmłodszymdzieciomdo poznawania emocji, ich nazywania i kojarzenia, a dla starszych uczniów są doskonałymmateriałemwprowadzającymdo klasowej lub grupowej dyskusji o emocjach. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi wportalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów

Go Sense. Funkcje wzrokowe HO 0001 690 zł Do kształtowania percepcji wzrokowej oraz pamięci wzrokowej au - torzy proponują ćwiczenia interakcyjne, dostosowane do urządzeń dotykowych, w tym tablic multimedialnych, grupowe gry i zabawy planszowe oraz karty pracy. Zestaw obejmuje ćwiczone osobno lub łącznie obszary percepcji ze szczególnym uwzględnieniem analizy i syntezy wzrokowej: kolory, kształty, desenie, kierunki, wielkości, pro - porcje, rozmieszczenie na płaszczyźnie, rozmieszczenie wprzestrzeni. Materiał podzielono na warstwę tematyczną i warstwę abstrakcyjną (prowadzącą do znaków i liter) oraz warstwę pojęciową i językową.

Eduterapeutica. Problemy wychowawcze. Szkoła Podstawowa 1–8 PN 0106 1 990 zł Wspiera pracę pedagoga i nauczyciela. Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocydydaktycznychwwersji elektronicznej, który kompleksowowspiera szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów) oraz rodziców w obszarach problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym ucznióww roż - nym wieku. Dokumenty, ze względu na swoją obszerność oraz łatwość dostępudla całej kadry pedagogicznej, zostały zamieszczonewprogra - mie komputerowymgwarantującwygodęw ichużytkowaniu. Dokumenty możnawydrukować iwłatwy sposób przeszukiwać. Kompleksowemate - riały, któreprzygotowaliśmypomogąnauczycielomrealizowaćdziałania wychowawcze a zajęcia z uczniami staną się atrakcyjne i wartościowe. Materiały dla nauczycieli: poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupywiekoweuczniów; scenariuszezajęćwychowawczych oraz materiały do ich prowadzenia; prezentacje tematyczne (w tym na wywiadówki dla rodziców) oraz poradniki; ulotki informacyjne dla ro - dziców (wydrukowane z możliwość ich dodruku z programu). Programy z serii „Problemy wychowawcze” pozwalają przygotować szkołę pod - stawowądo skutecznegoprzeciwdziałaniaprzemocy, agresji i uzależnie - niom, a takżewspierania rodziców i dzieci zproblemami emocjonalnymi.

Przygotowaliśmywsparciewradzeniu sobiezproblemamiwystępującymi powszechnie w szkole podstawowej. Eduterapeutica. Problemy wycho - wawcze: przemoc, agresja, problemy emocjonalne, uzależnienia. Szkoła podstawowa–klasy1-8. Zestaw„Problemwychowawcze”pozwalaprzy - gotować szkołępodstawowądo skutecznegoprzeciwdziałaniaprzemocy, agresji i uzależnieniom, a takżewspierania rodzicówi dzieci zproblemami emocjonalnymi. Zestawobejmuje szkolenia, propozycjedziałań i gotowe materiały dla psychologów i pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i dzieci. Materiały podzielono na trzy gru - py wiekowe odpowiadające klasom 1-8 szkoły podstawowej. Zestaw zawiera scenariusze szkoleń i szkoleń dla nauczycieli, scenariusze lekcji wychowawczych, spotkańz rodzicami, gier społecznychdladzieci i kom - pletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne. Zawiera zebranemateriały trzech osobnych publikacji (Przemoc i agresja, Proble - my emocjonalne oraz Uzależnienia) oraz dodatkowo bardzo obszerny moduł terapeutyczny oparty na rozwijaniu 6 kompetencji niezbędnych doprawidłowegowypełniania ról społecznych. Do tych kompetencji zali - czono: funkcjonowaniewgrupie społecznej; komunikację interpersonalną; empatię; radzenie sobie z emocjami; samoocenę; samoregulację. Scena - riusze zajęć uzupełnione sąmateriałami szkoleniowymi i informacyjnymi dla nauczycieli i rodziców w tym szkoleniami online przeznaczone dla użytkowników programu.

Go Sense. Słuch i mowa HO 0002 690 zł Pakiet obejmuje ćwiczenia analizy i syntezy oraz pamięci słuchowej, które obejmują: rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków (wysokość, siła, kierunek, brzmienie lub elementy tematyczne takie jak odgłosy zwie - rząt, odgłosy sytuacyjne, intonacje), rozpoznawanie sekwencji i rytmów, zapamiętywanie sekwencji dźwięków. Ćwiczenia obejmują dźwięki tematyczne i abstrakcyjne oraz fonemy w izolacji, w sylabach, słowach i zdaniach. Zestawzawiera też ćwiczenia koordynacji słuchowo-rucho - wej oraz uwagi skoncentrowanej na bodźcach słuchowych i umiejęt - ności ich selekcjonowania, a także ćwiczenia myślenia operacyjnego w zakresie opartym na języku. • Wymaganie systemoweoraz licencja: urządzenie z systememoperacyjnymWindows7 lubnowszym, zaleca się stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym; do korzystania z dodatkowych zasobów onlinewymagane jest połączenie z internetemoraz aktualnawersjaprzeglądarekChrome, Firefox lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

11

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator