Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Go Sense. Koordynacja, motoryka i pisanie HO 0006 690 zł Dla dzieci z problemami w zakresie motoryki małej zaproponowano stopniowe zmniejszanie skali ruchu, od ruchówwwymiarze ciała przez początkowo proste, a potem bardziej skomplikowane linie i kształty w wymiarze kartki z zeszytu, aż do opanowania precyzyjnego ruchu w liniaturze.Wćwiczeniach interaktywnychwykorzystanomechanizmy typowe dla gier, gdzie wykonanie ciągłego ruchu, łączącego elementy gry na ekranie jest częścią dynamicznej fabuły.

Go Sense. Orientacja w przestrzeni HO 0003 690 zł Zestawobejmuje ćwiczenia rozpoznawania kierunkówwzględem swo - jego ciała, względem elementów otoczenia (np. okno, drzwi) oraz względem innych osób i fabularnych postaci. Dzieci uczą się rozpozna - wania tych samych kształtówniezależnie od ich położenia i odróżniania obiektówod ich lustrzanego odbicia.Wfabularnych ćwiczeniach uczą się sterowania postaciami przy pomocy komend kierunkowych oraz poznają namiastkę układuwspółrzędnych. Rozwijają też pamięć stosun - kówprzestrzennych oraz umiejętność opisywania relacji wprzestrzeni.

Go Sense. Koncentracja i samokontrola HO 0005 690 zł Autorzy zestawu uczą koncentracji i samokontroli w zabawach rucho - wych, traktując bezruch jako element dłuższych sekwencji. Fabuły gier multimedialnych oraz zespołowych zabaw stanowią doskonały bodziec do ćwiczenia i obejmują takie aspekty uwagi jak: utrzymanie uwagi w stanie gotowości, wyodrębnianie bodźcówz pola percepcji, tłumienie niepożądanych bodźców, analizę bodźca, umiejętność przenoszenia uwagi, podzielność uwagi. W ćwiczeniach zastosowano (rozdzielnie lub łącznie) bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe oraz bodźce wy - magające złożonej analizy.

Go Sense. Umiejętności matematyczne HO 0004 690 zł Zestawprzeznaczony jest do rozwijania umiejętności myślenia operacyj - nego, szczególniewkontekście rozwiązywania zadańmatematycznych. Ćwiczenia, gry i zabawy kształtują elementarną świadomość stałości (ilości, liczby, kształtu) oraz rozwijają umiejętności: odwracania proce - sów, abstrahowania, uogólniania, uściślania, kojarzenia, zapamiętywa - nia. Elementem zestawu są też ćwiczenia rozwiązywania problemów metodą wnioskowania, sprawdzania, dowodzenia i wyjaśniania oraz proste gry logiczne i strategiczne wpostaci multimedialnej i tradycyjnej.

Go Sense. Ortografia HO 0007

Go Sense. Dysleksja HO 0009

690 zł Do nauki poprawnego pisania autorzy przygotowali wyjątkowo szeroki wachlarz środków. Poza standardowymzapamiętywaniem reguł oraz stosowaną powszechnie ścieżkąwzrokową, zastosowanomnemotech - niki słuchowe. Ogromny nacisk położono na zapamiętywanie samego ruchu dłoni lub palców, odpowiednio w zakresie pisania odręcznego i pisania na fizycznej lub wirtualnej klawiaturze.Wymaganie systemo - we oraz licencja: urządzenie z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym, zaleca się stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym; do korzystania z dodatkowych zasobów online wymagane jest połą - czenie z internetemoraz aktualnawersja przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

1 490 zł Pakiet zawiera propozycje oddziaływań, które szczególnie wpływają na obszary ważne w pracy terapeutycznej z dziećmi z grupy ryzy - ka dysleksji rozwojowej: percepcja wzrokowa i słuchowa, orientacja w przestrzeni, uwaga i samokontrola, koordynacja i grafomotory - ka, ortografia. Zestaw obejmuje interakcyjne ćwiczenia dostosowane do pracy na urządzeniach dotykowych i tablicach multimedialnych, oraz kartonowe gry i zabawy. Całość uzupełniają poradniki oraz materiały do samodzielnego drukowania dla nauczycieli i rodziców, w tym karty pracy.Wymaganie systemowe oraz licencja: urządzenie z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym, zaleca się stoso - wanie urządzeń z ekranemdotykowym; do korzystania z dodatkowych zasobówonline wymagane jest połączenie z internetemoraz aktualna wersja przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

12

Made with FlippingBook Proposal Creator