Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Go Edu

Go Sense. Dyskalkulia HO 0010

Go Edu. Mówię, czytam i piszę HO 0011 790 zł Zestawpozwala rozwijać umiejętności porozumiewania się przy pomo - cymowy i pismaw sposób całkowicie naturalny przy okazji codziennych kontraktów, gier i zabaw. Integralną częścią metody jest uczenie się w działaniu i przekraczanie granicy między częścią wirtualną i realną wykonywanych zadań oraz łączenie i przenikanie pracy indywidualnej i zespołowej z pracą w całej klasie. Nowością jest wprowadzenie ele - mentów komunikacji cyfrowej, traktowanych tu całkowicie praktycznie, a nie technologicznie. • 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne ele - menty gier: kości, kamienie, woreczki itp.; plansze do gier; 200ekranówćwiczeńmultimedialnych; 150 kart pracy do wydrukowania

Go Edu. Współpracuję i pomagam HO 0013 790 zł Zajęcia i ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne oraz metody pracy, polegające na współdziałaniu z uwzględnieniem różnych ról i kompetencji uczniów. • 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne ele - menty gier: karty, kości, sznurki, woreczki; plansze do gier; 50 ekranów ćwiczeńmultimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

1 490 zł Pakiet łączący obszary ważne w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dyskalkulii rozwojowej: funkcje wzrokowe, orientacja w przestrzeni, myślenie matematyczne, koncentracja i samokontrola, koordynacja i grafomotoryka. Propozycje interakcyjnych ćwiczeń są dostosowane do pracy na urządzeniach dotykowych i tablicach multimedialnych. Zestawobejmuje również tradycyjne kartonowe gry i zabawy. Cennym dodatkiemzestawu są poradniki, materiały i karty pracy do samodziel - nego wydrukowania dla nauczycieli i rodziców.

Go Edu. Obliczam i rozwiązuję HO 0012 790 zł Część serii „Obliczam i rozwiązuję” umożliwia rozwijanie umiejętności matematycznych. Przygotowane scenariusze uczą podstawmatematyki w grach i ćwiczeniach, w których myślenie matematyczne jest natural - ną, ale też niezbędną częścią dobrej zabawy. Proponowane zajęcia pozwalają przekroczyć granicę miedzy multimediami i tradycyjnymi pomocami. Indywidualna aktywność uczniów przeplata się z dzia - łalnością w zespołach i w całej klasie. • 36 formatek z grubego kartonu22x22 cmz elementami gier i zabawdo wyciśnięcia; inne elementy gier: karty, kości, kamienie, woreczki itp.; plansze do gier; 200 ekranów ćwiczeńmultimedialnych; 150 kart pracy do wydrukowania

Go Play. Rozumiem i mówię HO 0014 490 zł Zestaw rozwija umiejętności związane z mową i pismem wykorzy - stując do tego zabawy i gry przenikające świat wirtualny i realny. Przedszkolaki poznają słowa i zdania, ale też umowne dźwięki, gesty, znaki i symbole, które przygotowują do znacznie trudniejszego przy - swojenia pisma jako umownego i symbolicznego sposobu komunikacji wizualnej. Dzieci ćwiczą budowanie złożonych przekazów z prostych elementów o ustalonym znaczeniu, uczą się podstaw logiki i odróżnia - nia prawdy od fałszu. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

Go Play. Spostrzegam i rozpoznaję HO 0015 490 zł Zestaw rozwija percepcję wzrokową, spostrzegawczość i komunikację w zakresie wizualnym wykorzystując do tego zabawy rozgrywane w realnej przestrzeni sali przedszkolnej z udziałem interaktywnych multimediów. Dzieci uczą się rozróżniać, wyszukiwać, zapamiętywać układy, znajdować sekwencje: znaków, kolorów, rozmiarów, kierunków lub deseni zanurzonych w odpowiednich do wieku przedszkolaków fabułach. Większość działań rozgrywanych jest przy pomocy ele - mentów kartonowych, klocków, kamyków, którymi dzieci manipulują łącząc percepcję wzrokową z dotykiem oraz odczuwaniem pozycji ciała i jego ruchu. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

13

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator