Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Pakiet mTalent. Percepcja słuchowa (cz.1+cz.2) LJ 0048

2 990 zł

Percepcja słuchowa 2. Zaburzenia przetwarzania słuchowego LJ 0047 1 950 zł mTalent Percepcja słuchowa cz.2 to bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój wyższych funkcji słuchowych, a także wspierających rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze słuchowym podczas zajęć korekcyjno-kompensacyj - nych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację wyższych funkcji słuchowych. Percepcja słuchowa cz.2 może stanowić uzupełnienie pierwszej części programu mTalent Percepcja słuchowa, ale także może być odrębnym programem służą - cymdo stymulacji wyższych funkcji słuchowych. Propozycja uzupełnio - na została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu. Proponuje 500 ekranów interaktywnych, kart pracy do wydruku, po - radnik metodyczny oraz zestawmateriałówdodatkowych (typumikro - fon, słuchawki, głośniki) w jednympudełku.Wspiera pracę terapeutów, w tym logopedów, pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami w zakre - sie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych, w wieku 5+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zestawy ćwiczeń zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały kryteria zawarte w definicji ośrodkowego zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) stworzo - nej przez Amerykańskie Towarzystwo Mowy i Słuchu (ASHA, 1996). Produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnospraw - nościami. Może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. • praca z programem możliwa jest zarówno online (z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do Internetu) jak i offline (wplacówce, gabinecie). Został przygotowanywnowoczesnej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. działy ćwiczeń multimedialnych: Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków, identyfikacja i dyskryminacja dźwięków, rozpozna - wanie cech dźwięków, czasowe aspekty słyszenia, rozumienie mowy w obecności dystraktorów, rozumienie mowy zniekształconej, rozmaitości, wyzwania słuchowe; licencja bezterminowa na 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu); zawartość pudełka: mikrofon, słuchawki, głośniki, karta dźwiękowa USB, poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć, książka z kursem samodzielnego tworzenia i udostępniania ekranów multimedialnych, pomoce dydaktyczne typu: pudełko akustyczne, trójkąt muzyczny; program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemachWindows, Android oraz iOS); przeglądarki: Google Chrome - od wersji 32, oraz wyższe wersje; Mozilla Firefox - od wersji 27, oraz wyższe wersje; Apple Safari od wersji 8 wzwyż; Microsoft Edge; systemy operacyjne: Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome, Firefox, Edge), Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe (Safari), Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari), Google Android 7.1.1, 8, 9, 10 (Chrome i Edge), Linux (Chrome i Firefox);

mTalent Potrafię. Zakres matematyczny (kl. 4-6) LJ 0061 1 350 zł Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania pod - czas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewali - dacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6. Program dedykowany jest terapeutom i nauczycielom, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia. Zestaw różnorodnych ćwiczeń wspomaga i rozwija umiejętności arytmetyczne, kształtuje umiejętności myślenia i jasnego formułowaniawniosków, przygotowuje uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego i doskonali wiele umiejętności z in - nych ważnych obszarów. Pozwala również wyrównać różnice edu - kacyjne uczniów z klas 4-6 w zakresie umiejętności matematycznych, a w szczególności: ćwiczenia sprawności rachunkowej, wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii. Program może być wykorzystany podczas za - jęć tradycyjnych oraz tych na odległość – oprogramowanie mTalent umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Został przygotowany wnowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. Przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywne - go (na systemach Windows, Android oraz iOS). Program proponuje: blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywi - zują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce; przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami zajęć; zestaw materia - łów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne); kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych 2 990 zł W skład pakietu wchodzą programy: Zajęcia logopedyczne I Seria mTalent; Zajęcia logopedyczne II Seria mTalent; program Logo-Za - bawki gratis • wiek: 4+; bezpłatne wsparcie techniczne producenta (szkolenie online); program Logozabawki gratis!; książka z drukowanymi kartami pracy do kserowania gratis! Pakiet Ekspert. Zajęcia logopedyczne. Seria mTalent LJ 0036

Percepcja wzrokowo-słuchowa. Pakiet LJ 0009 2 990 zł Pakiet dwóch programów: Percepcja wzrokowa (LJ 0008); Percepcja słuchowa (LJ 0007)

Percepcja słuchowa LJ 0007

1 950 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i roz - wój percepcji słuchowej i koncentrację uwagi opartą na analizatorze słuchowym. Program służy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno - -kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych. Pro - gram składa się z ponad 600 ekranów interaktywnych i 200 kart pracy do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej walizce. Przeznaczony jest dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i na - uczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie per - cepcji słuchowej. ProgramPercepcja słuchowa to: odpowiedź na jedno z najczęstszychwskazań formpomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej); zbiór ponad 600 interaktywnych ekranów; materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany. Produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wpro - gramie wydzielono następujące działy ćwiczeń multimedialnych: 1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków; 2. Zabawy dźwiękami; 3. Cechy dźwięku; 4. Sekwencje i rytmy; 5. Pamięć słuchowa i polecenia złożone; 6. Analiza słuchowa; 7. Synteza słuchowa; 8.Słuch fonemowy; 9. Rymy; 10. Zagadki; 11. Koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa. Propozycja uzupełniona została o zestawdodatkowychmateriałów i pu - blikacji autorskich rozszerzających spektrummożliwości zastosowania tego produktu np. pomoce tradycyjne, mikrofon, słuchawki, głośniki, drukowalne karty, poradnik metodyczny. • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline; licencja na czas nieokreślony

dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia lub zgodnych z jego bieżącymi zainteresowaniami); liczne zadania rozwijające i doskonalące obszary: percepcja słuchową, spostrzegawczość wzrokowa, logiczne myślenie, koncentracja uwagi, koncentracja wzrokowo-ruchowa • licencja bezterminowa: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu); praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i onlinewkażdymmiejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu; wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów; uwaga: program dostępny w sprzedaży od czerwca 2021

16

Made with FlippingBook Proposal Creator