Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Zajęcia logopedyczne I. Profilaktyka, diagnoza, terapia LJ 0006 1 590 zł Seria programów multimedialnych dla dzieci w wieku 4+ z wadami wy - mowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Służy do wykorzy - stania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innychmających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. Składa się z blisko 2000 ekranów interaktywnych i 400 kart pracy do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej walizce. Program Zajęcia logopedyczne to: najobszerniejszy interaktywny produkt logopedyczny na rynku, ponad 2000 interaktyw - nych ekranów; produkt stworzony przez osoby z najdłuższą historią projektowania pomocy technologicznych wspomagających logopedów w Polsce; ponad 26 tytułów obejmujących materiał z różnych zakre - sów terapii logopedycznej; jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami ze wszystkich etapów terapii głosek, a dodatkowo z zakresu etapów po - nadstandardowych; prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy; produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany; materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym; prawdopodobnie jedyny logopedyczny produkt interaktywny zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; Ilustracje do produktu wykonują pol - scy, nagradzani ilustratorzy dla dzieci. Program Zajęcia logopedyczne zawiera ćwiczenia multimedialne do terapii następujących głosek: sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, dź, ć, r, l. Różnicowanie głosek szeregów: szumią - cego, syczącego i ciszącego. Diagnoza logopedyczna.Grupowe zajęcia logopedyczne (cz. 1). Ćwiczeniamultimedialneuzupełnionezostały także ozestawdodatkowychmateriałów, publikacji autorskich rozszerzających spektrummożliwości zastosowania tegoproduktu (np. książkazautorskimi wyliczankami logopedycznymi, autorskiepomoce tradycyjne, drukowalne karty pracy, poradnik metodyczny, mikrofon, głośniki). • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline; licencja na czas nieokreślony

Percepcja wzrokowa LJ 0008

Trudności w pisaniu. Seria mTalent LJ 0011 1 350 zł Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i te - rapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej u dzieci i młodzieży. Służy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompen - sacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania liter. Składa się z ponad 1000 ekranów inte - raktywnych oraz zestawumateriałówdodatkowychw jednympudełku. Przeznaczony jest dla terapeutówpedagogicznych i nauczycieli zajmu - jących sięwspomaganiemsprawności wzakresiemotoryki i umiejętności pisania. Program Trudności w pisaniu to: ponad 1000 interaktywnych ćwiczeń dla czterech grup wiekowych; możliwość indywidualizacji pracy z dzieckiem i dobrania zadań, które najbardziej odpowiadają potrzebom (możliwość swobodnego kreowania własnych zestawów ćwiczeń); możliwość wszechstronnego wykorzystania ćwiczeń – za - równo do pracy na tablecie i komputerze z monitoremdotykowym, jak i na tablicy lub monitorze interaktywnym do ćwiczeń rozmachowych i ćwiczeńw kreśleniu dużychwzorów; kontrola prawidłowego kierunku kreślenia; sprawdzanie liczby pominiętych punktów i kontrola liczby przecięć konturu; kompleksowa kontrola poprawności kreślenia liter – kierunek, kształt, liczba segmentów znaku pisarskiego i ich kolejność kreślenia; inne parametry, któremogą być przydatnew treningu pisania. Pakiet Trudności w pisaniu jest przeznaczony do: wykonania diagnozy wstępnej (badanie poziomu sprawności grafomotorycznej - Kwestio - nariusz do wstępnej oceny przygotowania dziecka do pisania), wyko - nania diagnozy kontrolnej (kwestionariusze oceny osiągnięć dziecka w danym wieku w zakresie rozwoju motorycznego oraz umiejętności manualnych), zaplanowania działań o charakterze profilaktycznym lub terapeutycznymw odniesieniu do zaobserwowanych u dzieci trud - ności, prowadzenia ćwiczeń profilaktyczno-stymulujących z dziećmi, zapobiegających występowaniu trudności w nauce pisania, prowa - dzenia ćwiczeń przygotowujących dzieci do pisania, wdrażających do regularnej nauki pisania. Program uzupełniony został o zestaw dodatkowychmateriałów i publikacji autorskich rozszerzających spek - trum możliwości zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne, poradnik metodyczny, scenariusze zajęć, tradycyjne, drukowalne karty pracy wspierające poszczególne etapy rozwoju umiejętności pisania) • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline. Licencja na czas nieokreślony.

Zajęcia logopedyczne II. Seria mTalent LJ 0026 1 590 zł Program z serii mTalent to pomoc multimedialna dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Zawartość pro - gramu stanowi ponad 1400 ćwiczeń interaktywnych oraz blisko 400 kart pracy do wydruku. Zajęcia logopedyczne wproponowanej formie możnawykorzystać zarównowplacówkach szkolnych jak i gabinetach logopedycznych, terapeutycznych i innychmających na celu kształtowa - nie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tymzwiązanych. Przeznaczony jest dla dzieci wwieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie znajduje się materiał z następujących obszarów: głoski tylnojęzykowe (K, G, H); głoski przedniojęzykowo-zębowe: T, D, N; słuch fonemowy; mowa bezdźwięczna (w tym obszerne rozdziały z różni - cowania głosek bezdźwięcznych i ich dźwięcznych odpowiedników); tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne - profilaktyka logope - dyczna; moduł wspomagający diagnozę i ewidencję zajęć - kartoteka. Praca z programem możliwa jest także bez dostępu do interne - tu. Aplikacja współpracuje z większością urządzeń na systemach Windows, Android oraz iOS, typu: komputer stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitory dotykowe, tablet, smartfon. Licen - cja bezterminowa, 1 stanowisko online (wymagany dostęp do In - ternetu) + 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do internetu). Dodatkowewyposażenie zestawu: mikrofon, słuchawki, głośniki, ilustro - wana książka zwyliczankami logopedycznymi, instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu two - rzenia autorskichmateriałów interaktywnych, a także LOGOPEDYCZNIK - publikacja, w której znajdują się: materiał wyrazowy do każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradnik metodyczny. • wiek: 4+; bezpłatne certyfikowane szkolenie online z obsługi programu

1 950 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym. Program przeznaczony do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewa - lidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych. Składa się z ponad 600 ekranów interaktywnych i 200 kart pracy do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych. Program Percepcja wzrokowa to: pierwszy i jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku oparty o metodę M. Frostig. Odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form po - mocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej); produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany; produkt zgodny z wy - tycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zawartość programu została podzielona na trzy części: materiał tematyczny (ilustracje), matematyczny (symbole i figury), materiał językowy (litery i cyfry). W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń multimedial - nych z podobnych obszarów: 1. Stałość spostrzegania; 2. Spostrze - ganie figury i tła; 3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w prze - strzeni; 4. Spostrzeganie stosunków przestrzennych; 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa; 6. Pamięć wzrokowa; 7. Jarmark rozmaitości (zawiera ćwiczenia z różnych obszarów, niesklasyfikowane w in - nych działach, np. uwaga i koncentracja). Propozycja uzupełniona została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny). • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline; licencja na czas nieokreślony

17

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator