Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Szanowni Państwo,

Zakupione u nas pomoce dydaktyczne w ramach Programu spełniają następujące warunki: 1. Posiadają deklarację CE lub certyfikat zgodności z normą; 2. Posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta; 3. Są fabrycznie nowe (wy - produkowane nie wcze - śniej niż 9 miesięcy przed dostawą) iwolneodobcią - żeńprawamiosóbtrzecich; 4. Posiadają dołączone nie - zbędne instrukcje i mate - riały dotyczące użytko - wania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te mate - riały i instrukcjeniemuszą być sporządzonew języku polskim; 5. Posiadają okres gwarancji udzielonej przez produ - centa lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

mamy przyjemność zaprezentować Państwu spójną i kompleksową ofertę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i multimedial - nych pomocy dydaktycznych. Asortyment znajdujący się w niniej - szej publikacji wpisuje się w wytyczne edycji rządowego progra - mu Aktywna Tablica 2020–2024, który umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Proponujemy idealne rozwiązania dla pracowni przyrodniczych, językowych i informatycznych oraz intuicyjne i proste w obsłu - dze programy multimedialne dostosowane do wieku, umiejętności i przede wszystkim potrzeb każdego ucznia.

Selekcji produktów dokonaliśmy w oparciu o aktualną podstawę programową, kryteria i rekomendacje dofinan - sowania w ramach niniejszego projektu Aktywna Tabli- ca oraz liczne konsultacje z metodykami i specjalistami w dziedzinie edukacji. W tym roku wsparcie finansowe w ramach Aktywnej Tablicy może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Maksymalne kwoty dofinansowania:

Wkład własny

(14 tys. zł + 3 500 zł wkładu własnego) Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finan - sowego w latach 2017–2019. Szkoły ponadpodstawowe.

Finansowy

Rzeczowy

przeznaczony na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w programie.

sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne.

(35 tys. zł + 8 750 zł wkładu własnego) Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.

wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie.

zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze spe - cjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiada - jący różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

W ramach wkładu finansowego katalog mozliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo. Będzie można kupić dowolnie wybrany sprzęt, pomoce dydaktyczne czy narzędzia, wykorzystujące TIK do 20% projektu.

Wkład własny może być rzeczowy lub finansowy.

(100 tys. zł + 25 tys. zł wkładu własnego) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)

Najważniejsze terminy:

złożenie wniosków przez szkoły do organów prowadzących w latach 2021–2024: DO DNIA 15 MAJA ; złożenie wniosków przez organy prowadzące w latach 2021–2024: DO DNIA 30 MAJA ; kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem finansowym na szczeblu wojewody w latach 2021–2024: DO DNIA 15 CZERWCA ; przekazanie środków finansowych w latach 2021–2024: DO DNIA 30 LIPCA ;

wykorzystanie wsparcia finansowanego: DO KOŃCA ROKU BUDŻETOWEGO .

Made with FlippingBook Proposal Creator