Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

PRO pakiet PODSTAWOWY jest wyrobem me - dycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytko - waniapotwierdzonezostaływocenachklinicznych. Logopedia PRO jest rekomendowana przez Polski Związek Logopedów. • LogopediaPROpakiet podstawowyzawiera:9specjalistycznychmul - timedialnych modułów logopedycznych wspierających profilaktykę, diagnozę i terapięnajczęściej występującychudzieci zaburzeńmowy ijęzykaorazprocesówkomunikacji:szeregciszący(głoski„ś”,„ź”,„ć”, „dź”);szeregsyczący(głoski„s”,„z”,„c”,„dz”);szeregszumiący(gło - ski „sz”, „ż”, „cz”, „dż”); różnicowaniegłosekszeregów; głoska„r”; zabawy logopedyczne; badaniemowy–artykulacja; badaniemowy –trudnegrupyspółgłoskowe; odbiór i nadawaniemowy; dodatkowo w programie: obszerny moduł Badanie Mowy do diagnozy logope - dycznej, zawiera700 interaktywnych ilustracji dobadania artykulacji wybranej głoski wewszystkich pozycjachwwyrazie; diagnozawza - kresieartykulacji, rozumieniamowyorazumiejętnościwypowiadania się; przesiewowe badanie mowy – słownictwo podzielone na grupy wiekowe, możliwość wydruku raportu. (NOWOŚĆ 2021!); aplikacja Terapeutydozarządzaniadanymi zprowadzonej terapii–możliwość śledzeniapostępówdziecka i dokumentowanieprzebiegu terapii; pro - fesjonalnyzestawlabiogramów. (nowość2021!); kreator komiksów dotworzeniakomiksówi rozwijaniamowyczynnej.(nowość2021!); dodatkowoponad2000dodatkowychpomocydydaktycznychwwersji elektronicznej:przesiewowebadaniemowy,multimedialneksiążkiedu - Sensus,dźwięki,melodieipiosenkieduSensus,kartypracydowydruku, obrazki igryeduSensus,aplikacjeorazprzewodnikpotychpomocach; e-Przewodnikmetodycznydopracyzprogramem+scenariuszezajęć; publikacjadrukowana:„Przesiewowebadaniemowy”-kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy. (nowość2021!); aplikacjamobilna i kartaSD zćwiczeniamimultimedialnymidopracynatablecie(nowość2021!); profesjonalny mikrofon; bezterminowa licencja na 3 urządzenia: 2 x komputer i 1 x tablet. (nowość 2021!); programwspółpracuje zmo - nitorami i tablicami interaktywnymi, programw pełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica2021-2024. W zestawie: Mikrofon DP 0639MIKROFON 1 zł

Logopedia Pro. Zabawy słowem v. 3.0 DP 0641 1 598 zł Program multimedialny stworzony z myślą o podnoszeniu sprawności językowej dzie - ci nabywających umiejętności mówienia, a zwłaszcza dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Część pierwsza jest oparta namateriale nieliterowym, część druga została stworzona z użyciem tekstu. zabawy słowem umożliwia - ją: kompleksowe oddziaływanie wprzestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności języ - kowej, indywidualizację procesu terapeutycz - nego, stopniowanie trudności ćwiczeń, powięk - szanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych, swobodny wybór materiału spo - śród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd., motywację ucznia dzięki syste - mowi wzmocnień pozytywnych, rozwój zasobu leksykalnego dziecka, rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego, rozwój umiejętności gra - matycznych, rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi, ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania), sa - modzielne wykonanie tradycyjnych gier wspo - magających rozwój językowy (np. domino, gry planszowe itp.), prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki, pracę indywidual - ną i grupową. Zabawy słowem to narzędzie

multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia wielu obszarów: koordynacji wzrokowej, ko - ordynacji słuchowej, koordynacji wzrokowo - -słuchowo-ruchowej, grafomotoryki, logicz - nego myślenia, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności klasyfikacji, umiejętności katego - ryzacji. Program przeznaczony jest dla logo - pedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagający - mi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrze - bami edukacyjnymi. Program jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały wocenach klinicznych. Program posiada rekomendację Polskiego Związku Logopedów. • 350 ćwiczeń multimedialnych i 650 zasobów do wydruku w programie; dodatkowo w zestawie: publikacja drukowana: „Podręczny zestawobrazkowy”. (nowość2021!); e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem; ponad2000dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; profesjonalnymikrofon.; bezterminowa licencjana2urządzenia: 2 komputer. (nowość 2021!); programwspółpracuje zmonito - rami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie technicz - ne producenta po zakupie.; gwarancja 2 lata.; produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica2021-2024. W zestawie: Mikrofon DP 0641MIKROFON 1 zł

Logopedia PRO. Pakiet poszerzony v. 3.0 (2 stanowiska) DP 0640A 3 889 zł Program przeznaczony jest dla logopedów, te - rapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzą - cych zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artyku - lacją głosek, przyswajaniem języka i jego pra - widłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyj - nymi. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętność sprawnego porozumiewa - nia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jako pomoc dydaktycznamoże służyć w terapii procesów komunikacji. Programy mogą być sto - sowanewspomagającow terapii uczniówz nie - pełnosprawnością intelektualną. LogopediaPRO dajemożliwość profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznejwformiezabawy. Jedyny logope - dyczny produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek ( głoskaw izolacji, głoskawsylabach, głoskawlogatomach, głoska wwyrazie, głoskawzestawieniachwyrazowych, głoska w zdaniach, głoska w tekście). „Czystość fonetyczna”materiału językowegonawszystkich etapach terapii głosek.Możliwośćwielokrotnego wykorzystania jednegoćwiczenia–zmiennyma - teriał ilustracyjny i układodpowiedzi.Możliwość nagrywaniagłosudziecka.Atrakcyjneelementy motywacyjne – m.in. 8 postaci Mówtaków do wyboru. SeriaprogramóweduSensus Logopedia PROpakiet Poszerzony jestwyrobemmedycznym

Logopedia Pro. Pakiet Podstawowy v.3.0 DP 0639 1 989 zł Najnowszy produkt logopedyczny na rynku! Pro - gram przeznaczony jest dla logopedów, terapeu - tów,specjalistówinauczycieliprowadzącychzajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przy - swajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących zdziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera rozwój kom - petencjikluczowych,wtymumiejętnośćsprawnego porozumiewania sięwróżnych sytuacjachkomuni - kacyjnych. Jako pomoc dydaktyczna może służyć w terapii procesów komunikacji. Programy mogą być stosowane wspomagająco w terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Logope - dia PRO daje możliwość profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej w formie zabawy. Ponad 1200 ćwiczeń multimedialnych i ponad 230 kart pracy do wydruku w programie. Jedyny produkt multimedialnyz ćwiczeniami nawszystkieetapy te - rapii głosek ( głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logatomach, głoska w wyrazie, głoska wzestawieniachwyrazowych, głoskawzdaniach, głoskaw tekście). „Czystość fonetyczna”materiału językowego na wszystkich etapach terapii głosek. Możliwość wielokrotnego wykorzystania jednego ćwiczenia – zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi.Możliwośćnagrywaniagłosudziecka iwykonywaniazdjęć.Zgodnyzwybranymiwytycz - nymidostępnościdlaosóbzniepełnosprawnościami (WCAG).Atrakcyjneelementymotywacyjne–m.in. 10 postaci Mówtaków do wyboru, w tym 2 nowe awatary wybrane na podstawie zgłoszeń logope - dów z całej Polski (NOWOŚĆ 2021!). Logopedia

- skuteczność i bezpieczeństwoużytkowaniapo - twierdzonezostaływocenachklinicznych. Logo - pediaPROpakiet Poszerzony jest rekomendowa - na przez Polski Związek Logopedów. • Logopedia PRO pakiet Poszerzony zawiera: 12 specjalistycznych multimedialnychmodułówlogopedycznychwspierającychprofilak - tykę,diagnozęi terapięnajczęściejwystępującychudzieci zaburzeń mowyi językaorazprocesówkomunikacji:ponad2300interaktyw - nychćwiczeńiblisko900kartpracydowydrukuwprogramie;szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł podstawowy); różnicowanie szeregów; głoska r (moduł podstawowy); szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł profesjonalny); głoski r,l ( moduł profesjonalny); mowa bezdźwięczna; sfonem; echokorektor; dodatkowo w programie: obszerny moduł Badanie Mowy do diagnozy logopedycznej, zawiera 700 interaktywnych ilustracji do badania artykulacji wybranej głoski we wszystkich pozycjachwwyrazie. Diagnozawzakresie artykulacji, rozumienia mowyorazumiejętnościwypowiadaniasię;aplikacjaTerapeutydo zarządzania danymi z prowadzonej terapii –możliwość śledzenia postępówdzieckaidokumentowanieprzebieguterapii;ponad2000 dodatkowychpomocydydaktycznychwwersjielektronicznej:prze - siewowebadaniemowy,multimedialneksiążki eduSensus,dźwię - ki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy dowydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem + scenariusze zajęć; dwie publikacje drukowane w zestawie: „Przesiewowe ba - daniemowy”-kwestionariuszobrazkowo-wyrazowyi„Logorymy”. (nowość2021!);profesjonalnymikrofon;bezterminowalicencjana 2urządzenia:2komputer.(nowość2021!);programwspółpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program na pendrive w pełni działający bez dostępu do internetu; bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie tech - niczne producenta po zakupie; gwarancja 2 lata; produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024 W zestawie: Mikrofon DP 0640MIKROFON 1 zł

19

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator