Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

uwaga słuchowa

Innowacyjny system do treningu uwagi słucho - wej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa. To kompleksowe rozwiązanie, które poprzez oddziaływanie na strefę motoryczną, językową i emocjonalną pozwala prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną. Zawiera ponad 400 gotowych programów te - rapeutycznych opracowanych pod kątem kon - kretnych typów zaburzeń. Beneficjentami są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, do - rośli, słuchacze szkół językowych (wspomaga naukę 7 językówobcych: angielskiego, niemiec - kiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego, arabskiego, rosyjskiego). Produkt ma na celu poprawę funkcjonowania osób z autyzmem, zespołemAspergera, zespołemDowna, ADHD, ADD i innymi zaburzeniami; wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności matematycznych, motorycznych, językowych i społecznych; doskonalenie umiejętności słu - chania i wymowy języków obcych; stymulo - wanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-moto - rycznych; doskonalenie umiejętności mówienia i czytania; wzbudzanie i kształcenie świadomo - ści oraz wrażliwości ortograficznej; rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka; mobilizacja do pokonywania trudności; wzbudzeniewdziecku poczuciawia - ry we własne siły i możliwości; dostarczanie pozytywnych emocji orazwspieranie aktywno - ści do osiągnięcia sukcesu; nawiązanie przyja - znych kontaktów w relacji terapeuta–dziecko. Proponowane ćwiczenia są ułożone zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej. Program pozwala na spersonalizowanie ścieżek tera - peutycznych. • wymagania techniczne: Windows 8/10; procesor: Intel Core i5 lub porównywalny; pamięć: 4 GB RAM; port USB 2.0/3.0; miejsce na dysku: 50 GB

diagnoza + terapia

terapia

DP 8903 Zestaw medyczny Uwaga Słuchowa PRO zawiera:

DP 8090 Zestaw medyczny Uwaga Słuchowa PRO zawiera:

Matświat. Terapia pedagogiczna PRO v. 3.0 (2 stanowiska) DP 0252A 2 699 zł Najobszerniejszy na rynku programmultimedialny wspomagający diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matematycznych. Jako program rozwijający kompetencje matematyczne w klasach 1-6 i zgodny z podstawą programową, „Matświat” znajduje szerokie zastosowanie w szkole podstawowej. Zestaw polecany jest przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z za - burzeniami procesów uczenia się (dyskalkulia). Może być nie tylko wsparciem dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, ale też źródłem wysokiej jakości zasobów multimedialnych do pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym matematycznie. Pro - gram przeznaczony dla nauczycieli klas 1-6 szkoły podstawowej i terapeutów prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, profilaktyczne, zapo - biegające trudnościommatematycznym, dydaktyczne z całą klasą

Dedykowany notebook wraz z instalacją DP 8903 NOTEBOOK 1 zł Listwa zasilająca DP 8903 LISTWA 1 zł Opaski frotte 4 szt DP 8903 OPASKI 1 zł Audiometr medyczny DP 8903 AUDIOMETR 1 zł

Dedykowany notebook wraz z instalacją DP 8090 NOTEBOOK 1 zł Listwa zasilająca DP 8090 LISTWA 1 zł Opaski frotte 4 szt DP 8090 OPASKI 1 zł

oraz w klasach terapeutycznych. MATŚWIAT Terapia Pedagogicz - na PRO jest wyrobemmedycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostaływocenach klinicznych. Program składa się z 5 części, z których każda może zostać przypisana do określonej grupy wiekowej: 1. działania na liczbach 1-20; 2. działania na liczbach do 100; 3. działania na liczbach do 1000; 4. działania na liczbach wielocyfrowych ułamki dziesiętne; 5. działania na liczbachwielocyfrowych procenty, czas, miary i wagi • ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych i 1300 kart pracy do wydruku w programie; pogram opracowany przez europejskich specjalistów; programzgodny z nową podstawą programową; inteligentna aplikacjawprogramie-materiał treningowy dobranywedle umiejętności dziecka; materiał realizuje jednocześnie zagadnienia z edukacji przyrodniczej; publikacja drukowana: „MatŚwiat PRO-karty pracy”. (nowość 2021!); e-Przewodnikmetodyczny do pracy z progra - mem; dodatkowo ponad2000dodatkowych pomocy dydaktycznychwwersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 x komputer.

43 787 zł

54 986 zł

22

Made with FlippingBook Proposal Creator