Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

szkoła podstawowa

sprzęt multimedialny

17 500 zł

22 091 zł

AT 2001

Zestaw Aktywna Tablica 2021 SP1

Techno l og i a poz yc j onowan i a w podczerwi en i (dot ykowa), można obs ł ug iwać t ab l i cę p i sak iem, w ł asnym pal cem bądź dowolnym, innym pr zedmiot em; mode l : DTO - i78C; obszar i nt er ak t ywny [szer./wys . cm]: 159,0 x 118,0; p r zeką t na wymi ar u i nt er akt ywnego [cm, (ca l e)]: 201,50cm (79,3"); wym. zewnęt r zny [sze r./wy s . cm]: 169,20 x 128,40; p r zeką t na wym. zewnę t r znego [cm, (ca l e)]: 212,40cm (83,6"); format 4:3; gr uboś ć [cm]: 3; waga [kg]: 22,5; powier zchni a t ab l i cy: cerami czna, matowa, magnet yczna o wysok iej odpornośc i na zar ysowania, uszkodzenia mechani czne25 lat gwaranc j i na powierzchnię ł atwa do czyszczeni a, dos t osowana do uż ywani a p i saków suchoś c i era lnych; f unkc j a myszy; f unkc j a 10 - t ouch - j ednoczesna praca dz i es i ęc i u osób bez koni ecznoś c i dz i e l eni a obszar u roboczego na 10 s t ref ; t echno l og i a rozpoznawani a ges t ów mul t i ges t ure; nie wymaga używania spec jalnych pi saków – obs ł ugiwana pal cem; powier zchni a umoż l iwi a j ąca s tosowanie pi saków suchośc ieralnych; rozwi ązanie P l ug&P l ay - bez pot r zeby i ns t a l ac j i s t erowni ków; czu ł oś ć na nac i sk - czu j ni k i IR odb i era j ą ni e t y l ko l ekk i dot yk, a l e t eż zb l i żeni e p i saka/pa l ca mni e j ni ż 2 mm od powi er zchni t ab l i c y; prec yz j a: ± 1mm; t empo ś l edzeni a sygna ł u: 6ms - 12 ms; zas i l an i e: ener g i a j es t pob i er ana z kompu t er a za poś redn i c t wem kab l a USB. ; pobór moc y : < 250 mA ; wymagany sys t em oper ac y j ny Wi ndows XP/ V i s t a/7/8/10, Mac, L i nux; bogat e, f unkc jona lne i i nt u i c y j ne oprogramowani e pozwa l a na rea l i zac j ę wi e l u pr zydat nych, k reat ywnych f unkc j i : rozpoznawani e p i sma od r ę c znego,od t wa r zan i e v i deo z moż l iwo ś c i ą „p i s an i a” na f i lmi e, z r zu t y v i deo, sz ybk i e t wo r zen i e f i gu r geome t r yc znych. P r og r am pos i ada bogat ą b i b l iot ekę za ł ączni ków zwi ązanych z pr zedmiot ami szko lnymi , a t ak że wspó ł pracu j e z wi ęk szoś c i ą format ów gra f i cznych. Int egr u j e s i ę z programami pak i et u MS Of f i ce pozwa l a j ąc na ręczne dop i sywani e not at ek do dokument ów (w formi e gr a f i c zne j ). ; wyposażen i e: pó ł ka na p i sak i , kabe l USB, 2 p i sak i , zes t aw mont ażowy;; wymagani a atmos fer yczne - t emperat ura podczas prac y: od 0 C do 60 C, wi l got noś ć : od 10% do 90%; cer t y f i kat y produkt u: CE, ROHS; gwaranc j a: 5 l at na t ab l i cę, 1 rok na pozos t a ł e komponent y DA 0423 Tablica interaktywnadotykowamyBOARD84C x 2

x 2

DA 2083 Głośniki myBoard

Idealnie kompatybilne z tablicą interaktywną myBoard głośniki o mocy 40W!; do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie audio).; gniazda w HUB: mini USB do podłączenia półki interaktywnej, USB do podłączenia tablicy, HDMI do podłączenia tablicy, USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia, micro USB – wyjście na komputer, wejście uniwersalne, np.: MP3, telefon, gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack), ; zasilanie: 2x chinch do podłączenia głośników; przyciski + i – do regulacji głośności (również regulować można suwakiem w systemie operacyjnym); zestaw współpracuje wyłącznie z tablicami myBoard! Silver; gwarancja 12 miesiące DA 3073 Projektor krótkoogniskowy Epson EB-530 x 2 Przekątna ekranu: 50” – 108”; jasność: 3200 lm; rozdzielczość: XGA, 1024 x 768; moc lampy: 215 W; wymiary: 34,4 x 31,5 x 9,4 cm; format obrazu: 4:3; złącza: wejście audio t ypu cinch, wejście mikrofonu, stereofoniczne wejście audio mini - jack (2x), stereofoniczne wyjście audio mini - jack, wejście S-Video, wejście sygnału komponentowego (2x), wejście sygnału kompozytowego, wejście HDMI, wyjście VGA, wejście VGA (2x), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), inter fejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, złącze USB 2.0 typu B, złącze USB 2.0 typu A Łączność bezprzewodowa: WiFi Ready; głośniki: tak;

w zestawie za 1 zł:

x 2

DA 2146 Kabel zasilający PremiumCord Schuko-C13 x 2

DA 0782 Uchwyt ścienny do projektora

MPP Chemia dla klas VII–VIII LJ 0023

MPP. Biologia dla klas V–VIII LJ 0022

x 2

TN 0042 Kabel HDMI 10metrów

DA 0955 Montaż sprzętu interaktywnego i szkolenie

lub inny produkt z pakietów ze strony 5 i 6 o wartości do 1 599 zł

2

Made with FlippingBook Proposal Creator