Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

programy multimedialne

Przy zakupie poszczególnych zestawów Aktywna Tablica oferujemy pakiety pomocy edukacyjnych. Na specjalne życzenieklienta skład tychpakietówmoże podlegaćmodyfikacjom.Wymianamożliwa jestwobrębie programówujętych w kategorii Szkoła Podstawowa po konsultacji z naszym przedstawicielem.

interaktywne plansze przyrodnicze

węzły matematyczne

IPP. Biologia klasy V–VIII LJ 0122 490 zł IPP Biologia zawiera 80 plansz na setkach interaktyw - nych ekranów w postaci symulacji, ilustracji w grafice trójwymiarowej oraz fotografii w technice mikro i makro. Pakiet dodatkowo zawiera filmy przyrodnicze, ukazują - ce zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowiskach. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowa - nych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni biologicznej. • 1. Biologia jakonauka; 2. Budowa i funkcjonowaniekomórki; 3. Chemizmżycia; 4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby; 5. Królestwo roślin; 6. Królestwo zwierząt; 7. Organizm człowieka; 8. Genetyka; 9. Ekologia; 10. Ochrona środowiska IPP. Chemia klasy VII–VIII LJ 0123 490 zł Na setkach interaktywnych ekranów uczniowie mogą ko - rzystać z pokazów ilustracji i fotografii przedstawiających chemięzżyciacodziennegoczyzasobówwpostaci układu okresowego pierwiastków chemicznych, schematów, trój - wymiarowych modeli i wzorów. Opracowane symulacje, pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowa - nychprocesów. Przygotowane filmyprzedstawiają reakcje chemiczneprzeprowadzone zarównow laboratorium, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni chemicznej. • Zagadnienia: 1.Materia; 2.Wewnętrznabudowamaterii; 3. Reakcje chemiczne; 4. Gazy; 5. Roztworywodne; 6.Wodorotlenki i kwasy; 7. Sole; 8.Węglowodory; 9. Pochodne węglowodorów; 10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze) Interaktywne Plansze Przyrodnicze to bogaty zbiór ma - teriałówprzedstawiającychwybrane zagadnieniawpo - staci animacji, filmów, obiektów 3D oraz pojedynczych plansz i symulacji inspirowanych tradycyjnymi szkolnymi planszami ściennymi. Przygotowane treści przeznaczone są do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć biologii, chemii, geografii i fizyki na poziomie szkoły pod - stawowej, przy użyciu tablic i monitorów interaktywnych. Zasoby przeznaczone do pracy w grupie, pozwalają uczniom na wspólne analizowanie tematu. Wykonane w technologii HTML5 i dostępne w przeglądarce inter - netowej są na bieżąco aktualizowane pod względem merytorycznym i technicznym. Korzystanie z plansz jest wygodne i intuicyjne, ponieważ nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Umożliwiają pracę online jak i offline. Licencja: 3 licencje beztermi - nowe (bieżące aktualizacje bez dodatkowych kosztów). Wopakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni.

IPP. Fizyka klasy VII–VIII LJ 0124 490 zł Program zapewnia setki interaktywnych ekranów, któ - re ułatwiają przyswajanie wiedzy z fizyki. Wśród nich znajdują się ilustracje i fotografie przedstawiające za - gadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia co - dziennego. Wymagania programowe zaprezentowano czytelnie, łącząc definicje, wzory, schematy i wykresy. Proponowane pokazy, animacje i filmy obrazują zjawiska fizyczne oraz sposób przeprowadzenia doświadczeń. Pa - kiet wzbogaconowprzykładowe obliczenia prezentujące krok po kroku prawidłowe rozwiązania oraz symulacje zjawisk fizycznych.W opakowaniu umieszczono dodat - kowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawiesze - nia na ścianie pracowni fizycznej. • Zagadnienia: 1. Ruch; 2. Siły; 3. Energia, 4. Zjawiska cieplne, 5. Właściwości materii; 6. Hydrostatyka i aerostatyka; 7. Elektrostatyka; 8. Prąd elektryczny; 9. Magnetyzm; 10. Ruch drgający i fale; 11. Optyka; 12. Fale elektormagne - tyczne; 13. Świat fizyki IPP. Geografia dla klas V–VIII LJ 0135 490 zł Opracowane treści z zakresu geografii przygotowano w postaci filmów, animacji i prezentacji zdjęć. Obrazują one różnorodne krajobrazy Polski i świata w tym cha - rakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawiska pogodowe, wyjaśnia - jące przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami). Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, fizyczne i polityczne wzbogacono o przykłady oraz dane staty - styczne zwykresami i interaktywnymi mapami. Postrzega - nie zależności przestrzennych, np.: rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określaniewspółrzędnych geogra - ficznych, ruch Ziemi opracowanow formie interaktywnej trójwymiarowej grafiki. W opakowaniu umieszczono dodatkowo 5 drukowanych, edukacyjnych plansz do zawieszenia na ścianie pracowni geograficznej. • Zagadnienia: 1.Mapa Polski; 2. Krajobrazy Polski; 3. Lądy i oceany na Ziemi; 4. Krajobrazy świata; 5. Ruchy Ziemi; 6.Współrzędne geograficzne; 7. Geografia Europy; 8. Sąsiedzi Polski; 9. Środowisko przyrodnicze Polski; 10. Społeczeń - stwo i gospodarka Polski; 11. Relacje między elementami środowiska geogra - ficznego; 12. Mój region i ,,mała ojczyzna”; 13. Azja; 14. Afryka; 15. Ameryka Północna i Południowa; 16. Australia i Oceania; 17. Obszary okołobiegunowe

Węzły matematyczne. Kąty, figury, bryły PN 0042 290 zł Zestawpomaga uczniomodkrywać geometrięwotacza - jącej nas przestrzeni. Podstawowe konstrukcje geome - tryczne wykonywane w plenerze przy pomocy samych uczniów i długich taśm w roli punktów, odcinków i cyrkli pozwalają zrozumieć, zapamiętać i skutecznie stoso - wać zasady geometrii na płaszczyźnie i w przestrzeni. Podobne ćwiczenia w mniejszej skali przygotowano do zajęć grupowych w klasie.W pakiecie znajdują się m.in. pomoce do budowania płaskich figur i przestrzennych brył w wielkiej i małej skali. Węzły matematyczne. Obwody, pola, objętości PN 0043 290 zł Jak pomóc uczniom zrozumieć obwód, powierzchnię i objętość? – Spróbujmy osadzić te pojęciawotaczającej nas przestrzeni i w rzeczywistych lub tylko potencjalnych ale za to emocjonujących sytuacjach. Ile wody zmieści się wakwarium?Na jak długo starczy nam tlenuw szczelnie zamkniętej klasie? Do zestawu dołączono bryły a także elementy do budowania brył w różnej formie i skali oraz narzędzia do ich mierzenia

Węzły matematyczne. Jednostki, skale, plany PN 0041 290 zł Pakiet pozwala uczniom wymyślać i odkrywać jednostki i miary w otaczającej nas przestrzeni, w przedmiotach, z którymi się stykamy i w nas samych. Dzięki temu młodzi matematycynie tylkodowiedząsię„jak?”, ale teżzrozumieją „poco?”używamy jednostek,pocomierzymy,pocoprzeno - simy rzeczywistąprzestrzeńdo innej skaliwformieplanów, pocoporównujemymiary liniowe lubmiarynapłaszczyźnie iwprzestrzeni. Zkolei samo„jak?”zyska innywymiar, kiedy spróbujemy w prosty sposób wykonywać z pozoru trudne zadania. W zestawie znajdują się m.in. taśmy, kołki i ryl - ce do konstrukcji plenerowych, długie taśmy do mierzenia

Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Pakiet EX 1000 2 950 zł Seria „Science-Lab. Fascynująca anatomia czło - wieka” to programmultimedialnywspierający na - ukę przedmiotów przyrodniczych na poziomie klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz nawyższym etapie edukacyjnym. Pozwala na realizację nie tylko założeń Podstawy Programowej, ale także wprowadzenie elementówwykraczających poza wymagania edukacyjne. Ponadto seria umożliwia korelację treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. Program zawiera zestaw plansz dy - daktycznych, dzięki którym nauczyciel szczegó - łowo zaprezentuje i omówi budowę i funkcjono - wanie poszczególnych narządów. Przygotowane filmy i opracowane symulacje umożliwiają pracę w szkole jak i wdomu. Program jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. „Science-Lab” przygo - towano w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, dzięki czemu nauczyciel wprowadzi elementy biologii chemii i fizyki w obcym języ - ku. Do programu multimedialnego dołączono obudowę dydaktyczną do pobrania i wydruku. W jej skład wchodzą: Testy podsumowujące dla każdej części oraz poświęcone całości materiału –wszystkimzmysłom. Przygotowano je dla dwóch grup, wwersji podstawowej i rozszerzonej, a także wwersji edytowalnej dla nauczyciela. Klucze od - powiedzi do testów. Cykl „Cowarto zapamiętać?”, zawierający najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych zmysłów. Materiały zostały przy - gotowane w formie plakatów, infografik oraz wklejek do zeszytu. Obserwacje i eksperymenty, które opracowano w oparciu o założenia Pod - stawy Programowej, a także wychodzące poza obowiązujący zakres. Karty pracy angażujące uczniów w omawiane tematy. Pakiet kart z po - mysłami na zajęcia.

MPP Pakiet przyrodniczy LJ 0028 1 950 zł W skład pakietu wchodzą programy: MPP Biologia dla klas V–VIII; MPP Chemia dla klas VII–VIII; MPP Fizyka dla klas VII–VIII.

5

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator