Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

Matematyka bez reszty. Pakiet EX 2164 1 999 zł Czy matematyka występuje w zwykłych przedmiotach i znanych Ci miejscach?Na ulicy, lotnisku, czyw sklepie? Dzięki nowej serii produktów multimedialnych „Matematyka bez reszty”, z którychmożna skorzystać w klasie i w domu, na tablicy interaktywnej, czy tablecie, odkrywamy fascynujący świat liczb, figur, miar i wag oraz muzyki. Pakiet „Mate - matyka bez reszty” zawiera 4 500 zadań do 9 Przygód Tematycznych – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką: 54 filmy edukacyjne –wprowadzającewzagadnienia poruszanewpakiecie i łą - czące je z realnym światem; 27 interakcji – dającychmożliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie; 54 ćwiczenia – pozwalające na utrwalenie wiedzy z zakresumatematyki.

Matematyka bez reszty cz. 1 EX 2102 799 zł Pierwsza część programu „Matematyka bez reszty” zawiera 1 500 zadań do 3 Przygód Tematycznych – Podróże, Zakupy, Pasje – wpro - wadzających zagadnienia związane zmatematyką: 18 filmów eduka - cyjnych –wprowadzającychw zagadnienia poruszane w tej części i łą - czące je z realnym światem; 9 interakcji – dającychmożliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie; 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki

Matematyka bez reszty cz. 2 EX 2119 799 zł Druga część programu „Matematyka bez reszty” zawiera 1 500 za - dań do 3 Przygód Tematycznych – Dawne dzieje, Polska w świecie, Zawody – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką: 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia porusza - ne w tej części i łączące je z realnym światem; 9 interakcji – dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad ku - powaniaw sklepie; 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki

Matematyka bez reszty cz. 3 EX 2126 799 zł Trzecia część programu „Matematyka bez reszty” zawiera 1 500 zadań do 3 Przygód Tematycznych – Wynalazki, Zagadki anatomii, Mały przyrodnik – wprowadzających zagadnienia związane z mate - matyką: 18 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części i łączące je z realnym światem; 9 interakcji – dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowaniaw sklepie; 18 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki

Metoda Projektu. Pakiet EX 2171 1 799 zł „Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” zawiera opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy. Produkt zawiera 4 typy materiałów: Plansze interak - tywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.): 12 tematówwiodących; 60 interakcji – różnorodnych ćwi - czeńwspierających naukę i zapamiętywanie; 36 filmów edukacyjnych; 12 ćwiczeń do nauki angielskiego; Obudowa dydaktyczna: 100 kart pracy dla uczniów; 100 scenariuszy zajęć i zabaw. Programnauczania zawierający opis sposobówobserwacji dziecka pod kątemosiąganych przez nie umiejętności przewidzianych podstawą programową. Dia - gnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środo - wisku edukacyjnymbez sztucznegowyodrębniania procesu oceniania.

Metoda Projektu cz. 1 EX 2133

Metoda Projektu cz. 2 EX 2140

Metoda Projektu cz. 3 EX 2157

699 zł „Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” zawiera opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy. Pierwsza część produktu to 4 typymateriałów: Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, po - łącz w pary, itd.): 4 tematy wiodące: 20 interakcji – różnorodnych ćwi - czeń wspierających naukę i zapamiętywanie; 12 filmów edukacyjnych; 4 ćwiczenia do nauki angielskiego. Obudowa dydaktyczna: 33 karty pracy dla uczniów; 33 scenariusze zajęć i zabaw. Program nauczania zawierający opis sposobówobserwacji dziecka pod kątemosiąganych przez nie umiejętności przewidzianych podstawą programową. Dia - gnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środo - wisku edukacyjnymbez sztucznegowyodrębniania procesu oceniania.

699 zł Druga część produktu to 4 typy materiałów: Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.). Obudowa dydaktyczna: Program nauczania zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umie - jętności przewidzianych podstawą programową. Diagnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji uczniaw środowisku edukacyjnym bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

699 zł Trzecia część produktu to 4 typy materiałów: Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.). Obudowa dydaktyczna: Program nauczania zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umie - jętności przewidzianych podstawą programową. Diagnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji uczniaw środowisku edukacyjnym bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

6

Made with FlippingBook Proposal Creator