Nykøbing F. - Plan for sikker forsyning af vand m.m. 1943

STADS- 0 6 HAVNEINGENIØREN

Træffes sikrest 10—12

Telefoner: 363 (Kontoret) 815 (Privat Bolig)

Nykøbing F., den

2. Marts 194-3.

SIL...

S.I. Dbg. Nr..

Hermed... 4 .Bilag

19 42 1 43

Under Henvisning til det ærede Byraads Skrivelse af 2. f.M.» hvori det med Hensyn til den til Godkendelse indsendte Plan for den tekniske Tjeneste under det civile Luftværn meddeltes, at Statens civile Luftværn havde ønsket denne Plan ændret paa forskellige Punk­ ter, ligesom man havde ønsket nærmere Oplysninger om de kommunale Værkers Placering og Størrelse(Kapacitet)m.v., skal jeg herved høfligst tillade mig at fremsende en ny Plan for den tekniske Tjeneste. Efter denne bliver Rydningstjenesten udvidet med yderligere et Hold, idet jeg hertil skal bemærke, at Politimesteren mener, at denne Udvidelse er tilstrækkelig. Samtidigt er der sket forskellige mindre Ændringer med Hensyn til det Personel, der har meldt sig til frivillig Tjeneste som Holdledere m.v. Endvidere vedlægges som særligt Bilag de af Statens civile Luftværn ønskede nærmere Oplysninger om de kommunale Værkers Kapacitet og Reservemuligheder, ligesom der ogsaa vedlægges et Kort over Byen, paa hvilket Beliggenheden af de forskellige Værker er angivet. Den tidligere til Godkendelse fremsendte Plan følger hoslagt tilbage. Ærbødigst O f L

Til

Nykøbing P. Byraad.

Made with FlippingBook - Online magazine maker