Nykøbing F. - Plan for sikker forsyning af vand m.m. 1943

STADS- 0 6 HAVNEINGENIØREN

Træffes sikrest 10—12

Telefoner: 363 (Kontoret) 815 (Privat Bolig)

Nykøbing F., den

2. Marts 194-3.

SIL...

S.I. Dbg. Nr..

Hermed... 4 .Bilag

19 42 1 43

Under Henvisning til det ærede Byraads Skrivelse af 2. f.M.» hvori det med Hensyn til den til Godkendelse indsendte Plan for den tekniske Tjeneste under det civile Luftværn meddeltes, at Statens civile Luftværn havde ønsket denne Plan ændret paa forskellige Punk­ ter, ligesom man havde ønsket nærmere Oplysninger om de kommunale Værkers Placering og Størrelse(Kapacitet)m.v., skal jeg herved høfligst tillade mig at fremsende en ny Plan for den tekniske Tjeneste. Efter denne bliver Rydningstjenesten udvidet med yderligere et Hold, idet jeg hertil skal bemærke, at Politimesteren mener, at denne Udvidelse er tilstrækkelig. Samtidigt er der sket forskellige mindre Ændringer med Hensyn til det Personel, der har meldt sig til frivillig Tjeneste som Holdledere m.v. Endvidere vedlægges som særligt Bilag de af Statens civile Luftværn ønskede nærmere Oplysninger om de kommunale Værkers Kapacitet og Reservemuligheder, ligesom der ogsaa vedlægges et Kort over Byen, paa hvilket Beliggenheden af de forskellige Værker er angivet. Den tidligere til Godkendelse fremsendte Plan følger hoslagt tilbage. Ærbødigst O f L

Til

Nykøbing P. Byraad.

Særlige Oplysninger — — —i .«r ■<* m — 1 ^ —■ ■ m ■ II« ■ I« vedrørende

kommunale Værker i Nykøbing F. Luftværnaomraade

Værkernes Beliggenhed fremgaar af hoslagte Plan. I. Elektricitetsværket. Værket har 5 Dieselmotorer, henholdsvis 240, 375 » 400, 1000

og 1000 HK, ialt ca. 3000 HK.

Til Drift af disse Dieselmotorer findes et mindre Kvantum

Brændselsolie.

Værket køber Strøm fra Sydøstsjællands Elektricitets A/S

(SEAS)gennem 2 Stk. 50 kV Ledninger fra Masnedøcentralen.

Ved Nykøbings Bygrænse er etableret en 50/10 kV Transforma­ tor, 4.000 kVA; men denne Transformator er for Tiden til Reparation i Odense hos Firmaet Th. B. Thrige og ventes i Drift i Slutningen af April d.A. Midlertidigt faar Nykøbing nu Strøm fra Falsters Højspændings­ værks (F.H.)Transformator i Eskilstrup, der ligeledes forsynes gennem de nævnte Ledninger fra SEAS, og Strømmen sendes fra F.H. gennem en Luftledning fra Eskildstrup til Nykøbing F. Desuden har Nykøbing 2 Stk. Forbindelsesledninger til F.H.s 10 kV Ledningsnet, og herigennem kan der ogsaa leveres begrænset Strømmængde saavel fra F.H. til Nykøbing Elektricitetsværk som omvendt, idet denne Ledning er afhængig af Leveringen fra SEAS. Der findes en 24 kV Ledning mellem Nakskov og Nykøbing, gennem hvilken Nykøbing for Tiden leverer Strøm til Nakskov. Gennem denne Ledning kan der om fornødent sendes en Del Strøm fra Nakskov Elektri­ citetsværk til Nykøbing. II. Vandværket Af Maskinkraft findes paa selve Vandværket: 3 elektrisk drevne Raavandspumper å 15 HK 2 * M Rentvandspumper" 45 rt 1 n H 1 Raavandspumpe og 1 Rentvandspumpe, som drives ved en Dieselmotor paa ialt 6o HK. Desuden findes i en Pumpestation i Tingsted, ca. 5 km fra Vand-

værket, 2 Stk. elektrisk drevne Raavandspumper å 25 HK. I den daglige Drift anvendes kun den ene 15 HK Raavands- pumpe og den ene 45 HK Rentvandspumpe paa selve Vandværket, samt den ene 25 HK Raavandspumpe i Tingsted, medens alle de øvrige Pumper henstaar som Reserve. Til Dieselmotoren haves en Beholdning paa ca. 10 Tons Brændselsolie paa Lager. De i den daglige Drift benyttede Pumper drives automatisk, medens Pumperne i Tingsted fjernstyres fra Vandværket. Strømtilførselen til selve Vandværket sker fra Nykøbing Elektr citetsværk; men der findes en Reservetilførselsledning fra Falsters Højspændingsværk, som vil kunne benyttes for dét Tilfælde, at Tilfør­ selen fra Nykøbing skulde svigte. Pumpestationen i Tingsted forsynes med Strøm fra Falsters Højspændingsværk. Det paa Planen viste Vandtaarn ved Østergade anvendes i den daglige Drift; men desuden haves det gamle Vandtaarn ved Klosterstræde der er noget lavere og mindre. Skulde det store Taarn da koiame ud af Drift, vil det gamle kunne tjene som Reserve, dog med et noget for­ mindsket Vandtryk. III. Gasværket. Dettes Kapacitet er for Tiden 2.466.000 m 3 Gas pr. Aar; men den nuværende Produktion er kun 1.800.000 m 3 pr. Aar. Efter Opstillingen af en ny Ovn, der er bestilt og lovet færdig i den kommende Sommer, vil Kapaciteten stige til 5*930.000 m 3 Gas pr. Aar. Saafremt Ovnene ødelægges, haves ingen Reservemuligheder.

STADS- OG HAVNEINGENIØREN Nykøbing F., den 1. Marts 1943.

Nykøbing F. Købstad.

P o l i t i k r e d s N r . 1 9 .

Skematisk Plan for TEKNISK TJENESTE.

Tjenestegrenschef: Stads- og Havneingeniør Aug.S.Wille (Tlf. 363 og 8l5) M Stedfortræder: Landinspektør Gunnar Nielsen (Tlf. 1217) I. Elektricitetsvæ rke^r. (Samtlige til Elektricitetsforsyningen hø­ rende indenfor Omraadet beliggende Anlæg). a. Antal ialt: 1 b. Sikringsforanstaltninger: Hovedtransformatoren forsynet med en Beskyttelsesbygning af Tømmer, fyldt med Sand. Ellers ingen særlige Sikringsforanstaltninger. c. Personel: 18 faste Folk - 0 CB-pligtige - 0 friv. II.Vandværker. (Samtlige til Vandforsyningen hørende indenfor Om­ raadet beliggende Anlæg). a. Antal ialt: 1 b. Sikringsforanstaltninger: Ingen særlige Foranstaltninger. Værket ligger i en Nabokommune uden for Byen. c. Personel: 3 faste Folk - 0 CB-pligtige - 0 friv. III.Gasværker.(Samtlige til Gasforsyningen hørende indenfor Omraadet beliggende Anlæg). a. Antal ialt: 1 b. Sikringsforanstaltninger: Ingen særlige Foranstaltninger. c. Personel: 6 faste Folk - 1 CB-pligtig - 0 friv. Med Hensyn til de kommunale Værker henvises til medfølgende "Særlige Oplysninger1’ samt den ligeledes hoslagte Plan. Er der oprettet 1Fælles U drykningshold1 (se om disse i Retningslinie Nr. 11 og Plan for X-købing, Side 52-55) ? Ja * Hvor mange ? 3» Leder og Stedfortræder for de fælles Udrykningshold: Hold 1: Leder: Landinspektør G. Nielsen.

a. Hold 1: Stedfortræder; Undergruppefører 130 S. Sørensen. " 2* Leders Ingeniør P. Simonsgaard. " 2 t Stedfortræders Undergruppefører 113 P. Petersen. " 3* Leder* Civilingeniør K. Å. Hendriksen. " 3 * Stedfortræders Undergruppefører 102 K. Jensen.

Uden Hensyn til, om Reparations- og Rydningstjenesten er organiseret ved "Fælles Udrykningshold" eller ej, udfyldes nedenstaaende Skema: IV.ReparationstjeneBte for Elektricitetsforsyning. Antal Udrykningsholds 2 a. Stationering af Holdene. Hold 1 stationeretpaa Katedralskolen. " b. Personale pr. Holds Hold 1 s 1 Specialarbejder - 1 CB-pligtig - 0 frivillige. " 2 s 1 ■ - 1 « - 0 ■ «* 2 " " n » ^

3 s

«

"

-

ti

tt

c. Køretøjer pr. Hold (Antal og Art). Hold ls Intet Køretøj, idet begge Holdene stiller med egne Cykler.

2 s

«

"

"

H H

II

ti

H l

»

H

• 3: d. Er det i Bilag 32 til X-købing-Planen angivne Materiel til Stede, og hvor er det placeret ? Ja. Paa Katedralskolen findes 2 Par Gummihandsker, 4 Tænger, 1 RI. Isolerbaand, 1 Kniv, 2 Lygter, samt Nøgler til Transformatorhuse, Resten af Materiellet findes paa Byens Elektricitetsværk. V.Reparationstjeneste for Vandforsyning.

Antal Udrykningsholds 2. a. Stationering af Holdene. Hold 1 stationeretpaa Katedralskolen,

2

ti

"

"

"

" 3 w b. Personale pr. Holds HoJd Is 1 Specialarbejder - 2 CB-pligtige - 0 frivillige. " 2s 1 " - 2 ■ - o M " 3 1 " - 11 n

c. Køretøjer pr. Hold (Antal og Art). Hold 1: 1 Trækvogn. « 2 * 1 w i 3 . d. Sr det i Bilag 32 til X-købing-Planen angivne Materiel til Stede, og hvor er det placeret ? Ja, paa Katedralskolen. VI.Reparationshold for Gasforsyning. Antal Udrykningsholdt 2. a. Stationering af Holdene. Hold 1 stationeretpaa Katedralskolen. 11 2 H h I » 3 H b. Personale pr. Hold* Hold 1* 1 Specialarbejder - 4 CB-pligtige - 0 frivillige. » 2* 1" - 4* - 0« » 3 1 « - « - » c. Køretøjer pr. Hold (Antal og Art). Hold li 1 Lastautomobil. « 2 * 1 " „ 3 j d. Er det i Bilag 3 2 til X-Købing-Planen angivne Materiel til Stede, og hvor er det placeret? Ja; man raader dog kun over 2 Kuliltemasker. Materiellet er placeret paa Katedralskolen.

VII.Rydningstjenesten.

Antal Udrykningshold* 3 . a. Stationering af Holdene. Hold 1 stationeret paa Katedralskolen. m 2 H " H

3

«

'*

Kf

y

b. Personale pr. Hold* Hold 1* 2 Specialarbejdere - 8 CB-pligtige - 0 frivillige.

*

"

2 i

2

M

- 8

«

o

I 3 . 2

- 8

"

«

- o

"

c. Køretøjer pr. Hold (Antal og Art). Hold 1* 1 Lastautomobil.

Hold 2s 1 Lastautomobil. « 3 : i « d. Er det i Bilag 33 til X-Købing-Planen angivne Materiel til Stede, og hvor er det placeret? Ja, paa Katedralskolen. V 1 1 1 . 0 rdo nnans er i Indgaar i Rydningsholdene. 4. Personlig Udrustning. Det samlede Mandskab skal udstyres med sædvanlig personlig Udtustning. Der skal herefter indenfor Teknisk Tjeneste raades over følgende Udrustningsgenstande: CB-pligtigej faste Eolk: frivillig'e: H jelme 39 1 15 Gasmasker 39 1 15 Skraahuer 0 0 0 Uniformer 39 1 2 Kapper 39 1 2 Emailleskilte 39 0 0 Armbind 0 0 13 Livremme 39 1 2 Gummistøvler 39 0 0

Rekvisition paa evt. manglende Materiel indsendes til Statens civile Luftværn samtidig med Planens Indsendelse til Godkendelse.

Stads- »t: Hsivrteingeniørøn, ^

j ' Æ > ,

/

^

ftyKøbmg F.

j

7 j j n ^ s t j £ 0 £ £ o v e j T Nykøbing F.

S t a d s - o g H a v n e i n g e n l ø r k o n t o r e t M a r t s

1 3 3 9

d ^ y m c ^

o

C>

0 >

*

f a L o t * « ” 01

/

A/ør r e S k o /e

2. 3 4 5 é 7 S

K a ff) e c/r a / s k o/ e *7 L a n a/’A o *r / err? o/ert s

tf/Da r e k a s s e

S/o a r e ka-s^en / AAyk&b /n g p a a Fot /s / e r

L & k e a/>o f e k e f

J n c / i / s f r t k o f e f / e f

f. o f/a n c/ -Fa t/ s/e r s I n c / u s f r / - og L a n d b r tsgs b ctn A

S v a n e a p o f e k e f

? / o // / 2 /3 / 4 /S

D e n D a n s k e L a nc/m a n c/s Jba n A

A/o/c/ „ S for o/ A/gk ø b / n g

A/gk ø b / n g A/osp /f a /

B r o t n c/s f a f /° n E / e k f r / c / f e f s v æ r k^

A/ ce /A e k on c / e n s e r f / 7g s fc t b r /k

A / a n c / e f s s k o / e

/ 6

( t a s v ce. r k

17

\Su k k e r f a b r / k

& s /r e S k o / e f & s f e r é r o s 4 /o o f e k

/S /9

l o 2 / 22 2.3 2 4 25 26 27 2 9 30 3/ 32 33 3 4

A / o t e l S at f f / c

F o f Aee b a n k e r? /

AAg k ø b *n g F .

A/o f e / „ Va /c/e rry cr r

F a b r i k e r ? G t / f c f b o r g

D e n S f a f s a n e r k e n a / f e S y g e k a s s e

D o m rn e r -kon f o r

H o f e f PA?ø n / x

B y s k o f e n

Ac/try / r i / S fr~ a f / on s b y y n i n g

2 S

D a t n m a r k s A A c r f / o n a f b a n k

4 / c / e r^ a fom s f jyem

/i /e / e r s r e s? t e b o//gr e r

T e k n i s k S Ao f e

B o r g e r s f/ f f e / s e r ?

F r / m h r e r / o

F r i m u r e r s f / f / e /s e

3 5

m/oo 36 37 3f 39

S v/rt e s f a g f e r /

O f f S / a rg fe A iu s

R e a f s k o f e

A/o f e / R o {/a f B ø r n e h j e m m e f

4 0 4 /

T o b a k s f a b r / A c

42. X 3 .4 3

F a b r / A f e n „ B r u u n s / t a a b V a n c f y c s r A .

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook - Online magazine maker