Nykøbing F. - Militær- og flygtningetransporter m.m. 1945

I N D E E E E T U I I G

, 1945 om ankomne, anmeldte eller afrejste

for Ug«n /

Transporter af tyske Flygtninge.

I» Ankomne Flygtninge.

Ankomst-

Antal Personers

Ialt Anbringelsessted

dato Mænd, Kvinder, Børn u* 15 Aar

d u

t 2 v £ u * J

f U - n . V " a u ■ i Z 't 1

y ?

i ' ’ A u ^ • i/ H f

/ l/ h itfU tA Å lC U & j

tf/ . / . g . f a . éCC <*

,

<^/

X > iX & C O t{

(

II» Anmeldte , men endnu ikke ankomne Transporter af

Antal Personer

Anbringelssted.

III« Afrejste transporter af Flygtninge. Afrejse- Antal Hvilke Anbringelsessteder Evt. foreliggende dato Personer er blevet frigjort

Oplysninger om næ­ ste og evt. senere Anbringelsessteder

IV. Særlige Bemærkninger, herunder 1) om der hos de paagældende er konstateret Tilfælde af a) Plettyfus, b) Tyfus, c) Difteri, d) Scarlatina, e) andre smitsomme Sygdomme, f) Personer befængt med Lus« 2) Antal Sygehusindlæggelser med Angivelse af Sygehuset og Indlæggel- sens Aarsag. • 3) Mulige Oplysninger om Flygtningenes Hjemsted (Provins).

Til

Lolland-Falsters Stiftamt,

2a/3_29Å%

Nykobing F. Sygehus

In sp ek tør^ iP 'n .'tOTQ 't

^

N r .

Borgmesterkontoret, Nykøbing F.

I Ugen 21/5 - 27/5 1945 har følgende Pa­ tienter (Tyske Flygtninge) været behandlet her paa Sygehuset for: Pt. Nr. 39, Tyfus,(Heitinburg) indl. d. 24/5 4o, Tyfus,(Ålkirch) indl. 24/5 21, Plettyfus, (Danzig) Udskr. 17/5.

P. S. V.

Nykøbing F. Sygehus

...2.2/5. 19.45,

Den

j»spefctø&©rrtore$.

Nr« ^^7

Borgmesterkontoret, Nykøbing F.

I Ugen 14/5 - 2o/5 1945 har følgende Pa­ tienter (Tyske Flygtninge) været behandlet her paa Sygehuset for: Pt. Nr. 29, Tyfus el.Plettyfus, indl. 17/5 - - 30 , - - - , - 17/5 35,Tyfus, indl. 2o/5 667, Graviditetsblødning, (Kønigsberg) indl. 2o/5. Pt. Nr. 33,Tyfus, (Riga) indl. 18/5 udskr. 19/5 P. S. V.

Nykobing F. Sygehus

.14/5..19.4.5 Nr. ?3 3

Den

/nspefctørferPn t o r e t

Borgmesterkontoret, Nykøbing F.

I Tiden 7/5 - 13/5 1945 bar følgende Pa­ tienter (Tyske Flygtninge) været behandlet her paa Sygehuset for: Pt. Nr. 17, Dysenteri, udskr. lo/5 1945 597( Danzig) Underlivslidelse,indl. 12/5. P. S. V

Nykøbing F. Sygehus

..7/5...19.4.5. Nr.

Den.

I n s p e k t ø r å i O X l ' t O T S " t .

Borgmesterkontoret, Nykøbing P.

I Tiden 1/5 - 6/5 1945 har følgende Pa­ tienter (Tyske Flygtninge) været behandlet her paa Sygehuset for: Pt. Nr. 5o9, Prenylau, Underlivslidelse, indl. 2/5 1945 - udskr. 4/5 1945. Pt. Nr. 4o5, Lanzig, Amp. af Ben, udskr. 4 / 5 - 45 . 21, Danzig, Plettyfus, indl. 2/5 1945. P. S. V.

G e n p a r t .

Inspektørkontoret. Nykøbing F. Sygehus.

Den 3o/4 1945.

Nr. 215.

Borgmesterkontoret, Nykøbing F.

I Tiden 24/4 - 3o/4 1945 har følgende Pa­ tienter (Tyske Flygtninge) været behandlet her paa Sygehuset for: Pt. Nr, 331, Rosen, udskr. 23/4 1945. Pt, Nr. 469, Indeklemt Brok, indl. den 25/4 1945. Pt. Nr. 17, Dysenteri, indl. den 29/4 1945. Af ovennævnte Patienter er Nr. 469 og Nr. 17, Børn, der ikke kan opgive Hjemsted. Vi vil forsøge at faa dette opgivet ved Udskrivningen. • P. S. V. E. B. £. Jensen Overassistent.

G e n p a r t

Nykøbing F. Sygehus Inspektøren.

Den 23/4 1945. Nr. 2o7.

Borgmesterkontoret, Nykøbing F.

I Tiden U A - 23/4 1945 har følgende Pa­ tienter (Tyske Flygtninge) været behandlet her paa Sygehuset for: Pt. Nr. 331, Rosen, indl. den 14/4 1945 Pt. Nr. 4o5, Amp. af Ben, indl. den 2o/4 1945. P. S. V. N. Junker Jacobsen.

Nyk. F. Byr. D. K. 351.-862. 21.

for Dgen fra ^ / lf til ^ 7 / /f fcT om ankomne, anmeldte eller af­ rejste Transporter af tvske saarede Militærpersoner.

I, Ankomne Transporter af saarede.

Ankomstdato,

Antal Personer

Anbringeisessted (Stedets Art og Beliggenhed

2 C

o .

II. Anmeldte, men endnu ikke ankomne Transporter af saarede. Anbringeisesstedet, C

Antal Personer.

III. Afrejste Transporter af saarede. Afrejsedato. Antal Hvilke Anbringelsesste- Ev. foreliggende Oplys Personer der er blevet frigjort, ninger om næste og evt senere ånbringelses- steder.

IV. Særlige Bemærkninger, herunder 1) om der hos de paagældende er konstateret Tilfælde af a) Plettyfus, b) Tyfus, c) Difteri, d) Scarlatina, e) andre smitsomme Sygdomme, f) Personer befængt med Lus. 2) Antal Sygehusindlæggelser med Angivelse af Sygehuset og Indlæggel­ sens Dato.

Nykøbing F. Byraad, den/ & 194J P. B. V.

Til

Lolland Falsters Stiftamt.

I N D B g R £ 1 X 1 HG for Dgen / ? / ‘/-/i'til & ^/V - /•>' osa anko&ne, anmeldte eller af­ rejste Transporter af tyske saarede Milit^roersoner.

I. Ankonne Transporter af saarede.

Ankomstdato

Antal Personer

Anbringelsessted (Stedets Art og Beliggenhed)

II. Anmeldte, men endnu ikke ankomne Tr-ms,porter, af skarede.

Antal Personer

Anbring-rlsessted. Katedralskolen,Byskolen, Industrihotellet,Missions­ hotellet.

&cxs.

J £ a n sporter af..saarede..,. Afrejse Antal Per- Hvilke Anbringelsesste- Ev. foreliggende Op- dato. soner. der er blevet frigjort, lysninger ota naste cg evt. senere Anbringel- se^steder.

IV. S^rlifere R-m*rknir.?er. herunder 1) on der hos de paag^ldende er konstateret Tilfælde af a) Plettyfus, b) lyfus, c) Difteri, d) Scarlatina, e) andre smitsomme Sygdomme, f) Personer befængt med Lus.

2) Antal Sygohusindl^ggelser med Angivelse af Sygehus og Indlæggel­ ses Dato.

NYKØBING F. 3YRAAD, den 23. April 194- 5. P. B. V.

v

Til

Lolland Falsters

I N D B E R E T N I N G

for Dgen 'Vy-yf til

om ankomne, anmeldte eller af­

rejste Transporter af tvske saarede Militærpersoner.

I. Ankomne Transporter af saarede.

Ankomstdato

Antal Personer

Anbringelsessted (Stedets Art og Beliggenhed)

Ingen

II. Anmeldte, men endnu ikke ankomne Transporter. af saarede.

Antal Personer

Anbringelsessted. ri k n i Byskolen, Industrihotellet, Missionshotel-

ca. 5oo

let.

III. Afrejste Transporter af saarede. Afrejse Antal Per- Hvilke Anbrlngelsesste- Ev. foreliggende Op- dato. soner. der er blevet frigjort, lysninger om næste og evt. senere Anbringel sessteder. Ingen IV. Særlige Bemærkninger, herunder 1) om der hos de paagældende er konstateret Tilfælde af a) Plettyfus, b) Tyfus, c) Difteri, d) Scarlatina, e) andre smitsomme Sygdomme, f) Personer befængt med Lus. Ingen 2) Antal Sygehusindlæggelser med Angivelse af Sygehus og Indlæggel­ ses Dato. Ingen NYKØBING F. BYRAAD, den 16. April 194-5. P. B. V.

Til Lolland Falsters Stiftamt.

A f s k r i f t

I N D B E R E T N I N G for Ugen 1/4 til 8/4 1945 om ankomne, anmeldte eller af­ rejste Transporter af tyske saarede Militærpersoner.

I. Ankomne Transporter af saarede.

Ankomstdato

Antal Personer

Anbringelsessted (Stedets Art og Beliggenhed)

2o/4 45

c. loo

Vesterskovpavillonen.

II. Anmeldte, men endnu ikke ankomne Transporter af saarede.

Antal Personer

Anbringelsessted

Ingen.

TTT. Afrejste Transporter af saarede. Afrejsedato Antal Hvilke Anbringelsesste- Ev. foreliggende Oplys- Personer der er blevet frigjort ninger om næste og evt. senere Anbringelsessteder Ingen. Bemærkninger, herunder 1) om der hos de paagældende er k-onsta-teret Tilfælde af a) Plettyfus, b) Tyfus, c) Difteri_, d) Scarlatina, e) andre smitsomme Sygdomme, f) Personer befængt med Lus. vides ikke 2) Antal Sygehusindlæggelser med Angivelse af Sygehuset og Indlæggel sens Dato. Ingen Nykøbing F. Byraad, den 9/4 1945. P. 3. V. Til Lolland Falsters Stiftamt.

’i'« ' '> - i. f

% (g v- ,'y '

LOLLAND-FALSTERS STIFTAMT. Nykøbing F., den 12' April 1 94 5 .

J.Nr. loo/22-1945.

Fortroligt,

I Forbindelse med Amtets Skrivelser af 26* f. M. og 6* d. M. skal man herved indtrængende indsfosype. at der af Knmrmm^bestyrelserne hertil hver Mandag vil være at indberette.,* hvorvidt der til Kommunen i den forudgaaende Uge maatta være ankommet) eller afrejst Transporter af tyske Flygtninge eller tyske saarede Militærpersoner, idet Amtet i modsat Fald ikke er i Stand til at indsende den paabudte Indberetning til Inden­ rigsministeriet . Opmærksomheden henledes paa, at Oplysningerne danner Grundlaget for Ministerieta Forhandlinger med de tyske Myndigheder om Flygtninge- spørgsmaalet og at det derfor er nødvendigt, at Oplysningerne indsendes til Amtet som begært. Da det formentlig vil være forbundet med Vanskeligheder fra vedkommende lokale tyske Myndigheder at tilvejebringe de begærte Oplys­ ninger, skal man henstille, at Oplysningerne indhentes paa bedst mulig Maade f. Eks. ved Henvendelse til vedkommende Skolepedeller, Forsamlings- husværter og lignende, der antagelig vil kunne give Oplysningerne skøns­ mæssigt .

Til samtlige By-og Sogneraad i Maribo Amt.

LOLLAND-FALSTERS STIPTAMT

J.Nr* 100/22 1945.

Nykøbing F. »de1-* 6 f April 1945*

I Forbindelse med Amtets Skrivelse af 26 . fe M* skal man anmede Kommunalbestyrelsen om indtil videre hver Mandag hertil at indberette, hvorvidt der til Kommunen i den forudgaaende Uge maatte være ankommet Transporter af 1) tyske Flygtninge eller af 2) tyske saarede Militærpersoner, Saafremt ingen saadan Transport maatte være ankommet, anmeldt eller afrejst bedes Indberetning alligevel indsendt, men kun i en almindelig Skrivelse, Maatte der være ankommet, anmeldt eller afrejst saadanne Transporter, rnaa Indberetningerne affattes som angivet i de med Amtets fornævnte Skrivelse fulgte Udkast til Indberetninger, hvilke Udkast derfor maa forblive hos Kommunalbestyrelsen. ? < * 7 f '

Til Samtlige By- 9 g Sogneraad i Maribo Amt 0

LOLLAND—FALSTERS STIETAMT Nykøbing F,, den 26’ Marts 194-5*

J.Nr. 100/22 1945

Indenrigsministeriet har under 22. d» M, tilskrevet Amtet

saaledes s

« Af Hensyn til de Problemer, der opstaar i Forbindelse med de Transporter af tyske Flygtninge og af tyske saarede Militærper­ soner, der for Tiden føres her til Landet, og da det iøvrigt maa anses for rigtigst, at der centralt foreligger saa udførlige Oplys­ ninger som muligt om disse Forhold, anmoder man Amtet om, hvis der i Amtet er eller maatte blive anbragt saadanne Personer, indtil vi­ dere ugentlig, første Gang pr* 1* April 1945, at sende Indenrigsmi­ nisteriet særskilt Indberetning for hver af de nævnte 2 Kategorier. Indberetningen bedes foretaget i den Eorm, som er angivet i vedlagte Skemaet, og bedes indsendt i 3 Eksemplarer. Hvis Flygtninge - uanset det fra tysk Side afgivne Tilsagn - maatte være indkvarteret hos private, bedes der i Skemaets Rubrik om Anbringelsesstedet blot anført "privat".M I denne Anledning skal man til Brug ved Udarbejdelsen af den nævnte Indberetning anmode Kommunalbestyrelsen om hertil hver Uge, første Gang pr. 1* April d.A., at ville sende de fornødne Oplys­ ninger efter medfølgende Skemaer, 1 for hver Kategori.

Til

t Samtlige By- og Sogneraad i Maribo Amt.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14

Made with FlippingBook - Online magazine maker