Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (original)

Hipomand taget i Kalby T iskeribetjent Christensen, Næstved, anholdt ved en Fejltagelse. Anholdelserne i Næstved af Folk der paa en eller anden Maade har væ­ ret i Kontakt med Tyskerne er nu stærkt aftagende, og- i de sidste Dage er kun anholdt nogle faa Personer Det samlede Antal Anholdelser er nu oppe paa 122, men heraf er dog 5— 6 Styk- hnl'ri tn ^ lgen' efter at deres Forhorn tn Værnemagten var helt afkla- Fiskeribetjent Christensen, Næstved var i Gaar ude for en ubehagelig Op­ levelse. Isogle Modstandsfolk, der var mpt«pa?T -en af Ty skernes nær- Medarbejdere, Kantinebestyrer Petersen, kendte ikke Fiskeri- i j e n t e n , men de fandt, at han lig­ nede den eftersøgte i saa bøj Grad at de tog Christensen med paa Politi­ g å r d e n . Her kendte man straks F i- derrfnMJw te:n’ som omS-aaende og un- n f Honnør forlod Politigaarden. P ° rde V agtvæm et 1 Toks- 8:0 5 angSt' idet de Paa Vejen 1 en HiPornand, som paa F lugt mod Korsør. Han blev omgaaende overgivet til Modstandsbe­ vægelsen og interneret i Næstved ' Paa Flugt for Lovens Arm. Toksværd Vagtyærn har anholdt en ung Mand fra Kongstedegnen. der -si­ den December har været efterlyst paa Grund af Bildæktyverier. Siden han forsvandt i December, har saavel Kongsted som Toksværd Vagtværn holdt Øje med, om han skulde dukke op, og man har da ogsaa flere Gange i de sidste to. Maaneder faaet Medde- leJ^^om , at den unge Mand snart er sJ^Prer og snart der. Det blev Toks­ værd Vagtværn, derftog ham. Han en kun 19 A ar og har siden December le- j vet i Skovene. Han har ernæret sig ! ved Roer og Kaalrabi, men nu havde han dog vovet sig frem for at købe noget spiseligt. Nætterne tilbragte han paa Høstænger og i Stalde. Toks- ' værd Vagværn overførte Arrestanten I til Haslev Arrest.

Vagtvæmet fandt Tyven. i denUl I aSftVæ-m e t 1 To!« v æ n l blev der'

retteudddrag og Skonsange,

Naar der optrædes uden for Ringen. Optøjerne, der 2. Paaskedag fandt Sted ved et Foreningsbal i Holme Ol­ strup Forsamlingshus, hvor Brødrene Zmuda fra Fensmark havde overfaldet nogle af Ballets Deltagere medSVimlds- ord og Slag, hvad der udartede sig til et almindeligt Slagsmaal, var i Dag for Retten i Haslev. Brødrene og en Del Vidner blev afhørt og forklarede, hvorledes Slagemaalet' var begyndt. En af de overfaldne forlangte 75 Kr. i tabt Arbejdsfortjeneste, idet h;*n hav­ de været uarbejdsdygtig i 5 D age; Desuden forlangte han 50 Kr. i E rstat­ ning for det ødelagte Tøj og 50 K r. for Svie og Smerte. En tredie Bokser, der var beskyldt for at have holdt Døren, saa ingen kunde komme ud, erklærede, at det havde et Medlem af Vagtværnet sagt, at han skulde. Sagen blev udsat til ny Vidneførsel. Næstveds Hold til Idrætsparken. '"'^'■''d ets Kam* uiC _• Dusør tU Toksværd Vagtværn. For Opklaring af Tyveriet den 24. April af tre Cykler hos Gdr. Aksel Christensen har Vagtværnet i Toks­ værd modtaget en Dusør; heraf har Vagtværnet tilsendt den ene Trediedel til Forvalter Smith Nielsen, Sparres- holm, som Tak for udvist Beslutsom­ hed ved omgaaende at tilkalde Vagt­ værnet.

S ™ ; andet

fandtes h e n g em t^ ? Skov

uet lømm er, der svarpr tii * i ■. ho<,Ghan h0S 611 ParceIlist i Ravnsb*érg hos hvem der ligeledes fandtes ca on rm stort Birketræ. Parcellisten har tfl t i lKv -’ °g ? 3° en er herefter overgivet til Kriminalpolitiet i Haslev.

Toksværd Vagtværn gør et godt Kup I S Cyldetyve, der var veludruste­ de med Indbrudsmateriale. I Gaar blev Vagtvæ rnet i Toksværd alarmeret til Sparresholm. hvor nogle mistænkelige Perioner havde taget en Halmstak i Besiddelse. Ved nærmere Undersøgelse viste de 3 Mænd sig at ■ være Arbmd. Svend A age Jensen, Braaby, Arbmd. Ebbe Henry Rasmus­ sen, Storehedinge, og Sømand Harry Gerhard Rasmussen, Storehedinge. De fandtes i Besiddelse af Borsving, op- brækket Laase, 8 forskellige Nøgler og hjemmelavede Dirke, Tobak og Ci­ garer sam t 2 lange Dolke. V agtvæm et fandt alt dette for mistænkeligt, hvor­ for alle tre Mænd blev anholdt og ført til Arresten i Haslev. Da deres Cykler var af særlig gode Kvaliteter, blev disse ogsaa undersøgt, og det viste sig, at de to af dem var stjaalet sidste N at fra Vognmand A xel Christensen, H a­ strup, ved Køge. De anholdte blev i D ag fremstillet i Grundlovsforhør i Haslev', og der reg­ nes med, at det er et større Kup, V a g t­ værnet her har gjort. De tre anholdte var i D ag fremstil­ let ved Retten i Haslev; den gifte Mand fra Skuderløse tilstod alle T yve­ rierne, medens de to andre nægtede. Alle blev fængslet, og Sagen udsattes. —;d

'C.

,m//a

: ( y f ø f f

/ f i f ø u t ø f W H L/ J a .t ^

a /

t

é &Z ^ c - £ ^ s t i - c ,

S 7 W , / & / $

^ ^ ^ V

. ^£2*_

? - & £ & S fécZt: t

j^ & f.* & '/ ' ; / * S s /^ eZ ' t f- j

X^i^é’

é b n

< jc l & i £ £ f Æ < ^ ^ z -Z / 9 / s

^ t^ ' « - ^ ^ v Y '

££-**■*- 1 t^ ^ C *- StstS/^yX^

j t

^ Z ^ + 't

f j l t H fc r~ ? -r> ^ & < ^ 1£ & ,

^ *& )C'(y )'C€ ^ ' Z^-% y f ^ h

A?C^y -i^ iz dd-^-*-4^><£>6 j{'i/&-7rj

» ?

/ £ %

t*(c t é < U Z *

j- J

*<

i,

*1/ a

<^'/ - ' / z - ,

S Å

'/£■

/ /

'

/

t '

f a ^ f a f f

1Z U .

>

y /

^ c r -

^ C^Z-j, * 7 —

(W t-^ -t >^V^tit, / * —, )

'

/

«*

n srL é -d t*

" ^ y

i T ^ Z l

/

f Z é \

/ e s '

S 4 * *Z ^

j f c / 3 /% y *

//i d f ^

w C

6 ^

/ .

4 a 4 %

s& O tn

/ Ø ^ v *

6 r

/ i^ l

.

*

Ø" nns p 4—r>n s i y t

s lh lA

/ v \ _ , 7 c /f-ty -rlL

9

r f o y y i f i v d / ^ j d v ,

<

.'

5^ '= *"*'*-^^^

4.

'i

'S'i^

^

1

< 7 s * J *="<^z_^__

■5y * ^ y jt-r t s ,

■\ 0 ^ v 4 f /

-i> n

l-

c '^ r

^ r z é L c ^

/ i m / * ? ? <

c c ^

* y - { / / f r £ < ?

^ T o -r o c t c ^ / ty & & £

‘^ / ^ m ^ ’/ ^

y f.^ ^ T d C ^ v *-

i / w

% -A ^ .y (U iL ^ 'Z *

. w y

,

/

,/ 6 / *

/

y n y / L

'

- r n ^ ^ a - T ^ C

^ r V ^ 4 /

^ > W

/ u ^ - l^

x / ^ f o / U ~ / ' H ^ fj^ r p jP \T n *y Y ~ *~ l~ sS H / { / d 'lA .

<^v / - * , et, / ^ ^ 3 # ^ ( ^ i4 ‘

^

^

" y^^C'/'p-^ y /^'7e-*y? ø/l; cÉ& /t*<+Ts t, £

4v'vv

é ^ /

fa x */

fy try j /^ fe-Æ -'

fø&-r-t~<7

' / - < T ^ 3 o * 4 - i ^

rn^ t -

/ ^ W ' .

- t o ™

/ x a r ^ j ^

^

A X tU d * - J ^ * 4 * + - S v * * t £ * -

^ v i ^ 2

,

/ * 4 ^

7 ( / T s W -t / / ^

^/, *h

$ 'V V /L^ A(is/2y)

u

J^ 7~ ^y søs?æ

Øjé/ZWK

J $ y^ / /y sy/ss** y /'y$/^

*“ & ~J 4*

/^ r^cp /y\j

/<+ yis

&Ct S 'ty? é s i * -£< ^ c

✓ A / 7 / v_/7 /W. ^ 2 2 O /y / 9 ? S.

v D

'/ r t> ■

/

f l L'/ ,J & £& Z r-> ^ / '

^

A- 7\.

y * 1

7 "S /

' V

y

y

^

-p

0

sr-z-O -i^ j f

/

,-S —gL-iT sv -z -c -L sir^ i /VVL-J& t^ C

& < ? £

t ^ n - 7

i

f v

/

//

'& r4-^-e„-t-~£K . _* . *

Ø -tZ ^ r?

*£ / *0 ,4 -^ '

/ y * , i^S^

sy^*-/7t r

^

^ O . ^ . r r -/;

< / ^

7 / K é

"

/

(C )

å l < f y f å t é f / t f V V j Z r f

Z ^ / y t C O ^ — -

A -& y ^ -^ / 'l^ C

7 /Z C 2 Jlé Z c i ^ k .' /

/f 'm j ifo t p id s f t t z / 'jé a . j 4 t / ^ /

^ -i£ /U&v

<& / i^ t'r& s z ts c

t y

3 - *

f ø 'Z 'S

( / l- ^ 'A i^ o ^ / & / '7 b L

l I j f

I 1 /

■ sj M l/ d U #

■TUT

^-/>v

/ ^ z ,

^

y é a ji o ^

f r r j \

u l / I r / ^ c ^ c ^

''T ^ / a ^ z o '

7

7

7 '/ é/ ‘*C

^

/7W - -—

,7 * -’

7 . £'*■'? 7 ^ -’i7 ^*9/??

é f/ iT fA - j/

*'s>yZ<^

i

7 7

(

J7&

\S ^7~yj? 7'Å * >7

O l^ Z ' ^* /

d t^T *

i , ii:

^ 7 ' < 0 ,

;c?-£

/ / ^

pe?) st. f 7 / ^ 7 'C

/^ -e^ ^ 7 J 7 ^ c

< 7 / 7 /& ~r-& Z é£C ± < ^ : c_->

Jv t < ^ 7 &

^ b * z s '? j& ? /

"-i

.£ * < 7

* 7 r

S y

f y é s S

7 - ? ^ -

/

f e k S

a ^ r / j f a f ø ^ Z u iT z iU , i fip * * - V i m Z f i / t y ^

■V*

t.

n fo t, * ja t u 7 f > J

y

/ $ U n / '

$ < * 7

'/ S r r - * S /

/ & & i7 s Z ^ f'/ T u T ^ ^ K

^ V / ’p t^ f~ r*T ^ W

^ é 7 7 /

^

^

^

'/ o

I vttJr

->•

Il i

< & y

> * y ^ <

v

Ø J

{?/& ->

/ /£ itL ^ L ^

_

é & s , J l 'Z , / ? i / Z / v i é 'i (/, //-tf /

.in,li, |fe

^ jW / ^ £ -c o / fa s jC Z ^ j

A'(? Jr '4'*^ sj'£ - Sés

^ st+ t*yC

Z * * }

I (

/ ^ ?f / s f ^ o ^ U r V

C & t'is /Z ’e ^ tc f/ / s r f f

/ f ! \

/ iu t^ u /% J/? j ,/< ? -? £

o ,//ta z /& i/ 1

/L p

Cx#

*

^ / y y y ^ / ,

/£L

^//iv\_£(/i> 4 /h^ui f 6

> < h i/ h y a^3 ii/ ø ^ s i

'* '/ ~^

t f't n o**, '^ y s

^ / / (Z a 7 j\jy ^ i * $ x ,& 6 / & n ^ £ - * j / lA ^ / y ±

. — s.

a < ^ o ^ o

i A< m U»«i^ »»>-‘W^a>t»i)»-i'-««>--v-«»^-<■• •^‘vr-w

/ / t y

r 4 ^ ^ _ j

ø j 4 ^ * ^ A ^ / - æ / Ø n c ø jd '

? v— * S i/ M W 7 Cl 4 4 ''] s / C k y/ ^ & £ y t t ø lf ø * V

- ji t r r f c ^

/ r t< £ ^ u -p t£ l, / t ^ i /^ u ^ . < i y ? Q H 'i'^ y ,

.< ? CT>rV

v-

/ju -^ ~ ^ < ->

(? / / . 'd / ^ t C C ^ j£ u 2 ^ l4

*&»•/■&. •iffjv*f>v<«V»-t•«■ .-

~&mmm

o ftj4 4 s >

J

$ / V y i^ b

< é & 7 't * t ? - / '9 ;

| Ø t d

/ '_ § > r > ^ iL- e ^ t ^ / < T j d < 2 ^

& < T 7 '> n 'y rU

| / / ? ^ ^ L^ e

a y Z n s ? ' * Y f A /

B|g^31^n55t*i$i9ISBSFi

V v <■

/ 6

7 ~ ^ U ^ -t -* C o ^ u c ^ V r

/%/^P-xt

ST -^-

Ø iA/t^,

Z a )

C2~Uc ^ ■£*^>C*. ø.-øC<^

*3 £ y " v ^ Q^aZ/Å.

(^ % /yf~A/Lø2^ -7^ cZ ~

sz^ z^ 7 ^ ~ Z ^ Z

^ Z W

y Z Z p fli

Y

$ < & /&

n ^ - z r

/ / $ y y %

<1~ /v~ < ^ L c ,

' ø C c^ vt, £ 0

jr' 'i'

------ ;vr'

. ;

^ ? -tV

f

'

s

j

S

y

/ f

■ f a é t ^ - o t s

ft/? * *

^ -O -éU .

— .

/fø r^ -y ^ 'l '^ -C c ^ l^ y

£s(^ -/£c>

* J ^ y s C z ^ t s - i ^ C ' z y r/-^ -& /> y f

/ fø -o

^ C ^ O C y ' £ ^ > X s *

faxy^'Z ' iy

^y

A y

>* 7^-0

v > a ^ »

5

øCe*£a^c>

y ^ -^ 2 .

N

s z L ^ J '^ £ c ~ ' j #“to. -éL*-^-ø^e-y&-y '^*-^&

,dyfø^-

tk '7 -'

p 3 ?

n, (fy -tS -4

é 'i'is X 't'Z ^ 0O ''Z ^^t^O

r / z J - ^

c fø b A s ts ^ L o ts O

^ o C O / it c ^ S & yA _ >

é & L

s Å & s ^ z £ < ^

v , C L sU U t^ ^U /W .

st £ £ a - ^ rt^ Z -C tO wC C ^ f /i

(4 y fø u 7 'L jC 4 ~ e £ '

Sl< -r2^ -6 "

^ 4H^t^ y^tce^uO

/ ^ j /yusisv ^

,4^yvi

7

( ffiD - ^ > ^ ^ r >

y y ^ 'ic tO

■C'T—ø£y*~

^ 6

y & r fr v t d s ’

'o o / y i^ p ? / f~ a y f

t f

/fft~4s f/.A s!,"-{(O ' l / f ■/'£ u t - n t / f £

,

^ L c-< -^ < -&£-<—■•

Jj/L&_A*

^

/. \ ; , '/ - f ,■ f s f /"& t>'~o > _ . . . .

y .

V ,

^

/y/x_.

/ ) /-i't'Xs

y^-^/cs ; c & ~ vL/?C é'is-€^£-i^> 6 '^ / y ^ - ^ £*/& /& £■< j| & //Ls 1#

c^/&

^ - > - 1

'V ljU lL c r ^ y ^ t-

'~~ f~*sC Ji,

y * - c - c « - i £ « .

sy^ i/L^L ;

' " ' - ■ *t/~ fø 'i'~ y r.

ls\J

é>V *J

z ^ s y li

'

'

\ t y Z n

-

V , Å'i*' ,' É:' 4 ■J&A. ■

* -

rs tu v ø s ?

J /f a l d e ^ -

/Ø t f ^ A t S

n ^ r ^ f < f

P 'Å ^ '

0

y

* z u tic * æ < S

j /2^ u ^

- < W < f c

< U -J ^ a S d U S ^ r 7 ^ 5 *

S /jb c4U t_ \ / U u t s H , 'Å u k ,

?JL

/ ^ s

rf

s y

X -K Jis

*■ *+ +

l ^ o

/A ~ Z S

4 ^ M s

fa i/ ^ n / fc ’ c / ~ 'A / r f y

/ y u ø n s n s i* i^ a ^ n ^ 7 ~ %

i ^ é * / sftrt*y

m

a f 6 / o^h? /t^6 /å^^

* £ 0

i^ '^ p tC ' Å + o t f d 'f ^ > < ^ ,

é t i'? - '

øU s'L

'L -J& u T "

/ / ^

c i / f a

/) Jjf (/!^'/_^-rV^, {£

S

/C£h/£^-M. A/jC

^ /A v ^ u

/fø [/t-£ ,

A fi-tu

l^ y j

C L A /ld /t-C r j^<~A J>

4/V -xf-t

tf>. ■<^% >

< k u /W ) lÆ ; t s U ^ ^ .

^ r r - t A

f ? - 4 n *

7 1 -m M

9

1 ^ 4 . 7

H .

t V u u O ^ ^ ' ^ t r h . ' V & r J i '^ * ^ '# '- ^ - ^

Jhp*-(/tfd*-*~<-e,Anr~?~ /y

*± 4

s*

^ / t 6

-* * * "2"^4£:jr

/a -y -a ^ s U ^ 'j

^

^ (U L S . C y / l ^ v ^ u , u ^ f t r 3

A \

! /^ i ^/ A

l / f s /

c t jL ^ d 2 o d ft jM s '*

( b u T

'/

s Z l

J

^;/C-7^fJ^ -—

7 VA2>y

/p 'Z 'U t& é' O ^ c -'J .

/ f t .

^ '/ 'L & l

y r r fw

j f ø r - - ( C f

h

/V>^

-■/-^■C 'i*'

d -^ t£ ~ A je f ///^C^C ' s-rt-,sZ-^/~-C ~&£-&*/

Æ>t7*~

^<*''>''£-Æ --^ '^''^y /^ /^ -Æ -' t-L -SC k'-d.

y /7% 'y^ l^ C ^ t'

. ;V^d

-

! „ 2 W &

7 ^ - ^ 0 •^^ ,

^

J

j^ tr -rQ / h u X / ^ y

1 i

I S

yj (Udt074Av\; ^ 3

/ ^ Q, O.

i/y/s /

C~

Ø is i/i

/• <%/

/ ? /}ø tlH sV

/iz/ f^{^t'V-

i 7 i p .

\(?tsf~ S>~

SlsUsf~

Ocyf~ j/L t'i'iø tts

■ 'y y ifø 'y rø t-c su ij / f ( ^ /

/ ft£ & /e ^ £ c *>

a J / '

.ja ^ L s

s^ c

^ f /$ s& L /2 4 s3 'yz^t^ i^i^ j > (^ ^ ] /U y f f i z > /

/C //

-

L

/

v

' ^ c h ' .

J& C // / ' / * " 2 ' ' Z < ? /?S 'e £ ^ r—^ s

/ ) ^ P^ fø^y-tp -r-^C s

s t ^ s Å o

f f v -tO r fe o - yT s-fr^ r

Æ y~ p .* ^ / s tø é t ,

5 .

SltøcsY

^ f ( r f

sft&ypt-t^A — -

^ jtfc '

'ø s tj

j y ^ l/^ i

■7 a ^ T

l x-< 2 ^-*-'

d l£ £ o s V L t f / '{X ^ X tU fi-r^ u Z c

4 / / l /< L

$ S < ^

^ iS j

a f~

'A z s t-' /U ^ Z / ^ ^ i

] * U £ '{ *T^L-J

c ? 7 * + c - /

p r*

f^ yL q

/ / ø - ^ r

i f /tøziJf^>~' \A y

/ ^ / L L l 'f ø

ryrutr-tC i. y "~rt&0 fo^i/Cuii-yjWvcij

7^7

Ir r.

• / u , g

,2, i

J fø y -^ ( //c ^

%

$ W T t l l ' / ' f

r j o t u

a ’^ c - i

w.

/ é

I

/ & e ^ & < , z z 3- * y

' j j /

/

l ^ « ^ 4 .

*»~ t, , * ^ w W '* (’,\ „

W , j* t*4

| A W ' - /t y v s w /U r t * * , J k y r f f / l u t s

2 & & < ,

*- A ^ d / it -c

f^ rO t ^ & y ^ '^ 4 % J

/ 'y ^ S ^ y

|

J -' 1 ^ / >rLt ^ ^ < s -^ J

'i^ ir y -C

Z & ø ^ a -^ e JZ ø & / *

I

^

t e j r ^ j P P J

< fC ^ i^ C

-t^ u

a ^ r r -t

A ^ t

T / '^ 't & y / e s y { f t t 'i 'i - i s y A

Ø ~fj

/ & ~ u ^ -f s d

^ Æ cc .

P ^0*i£~(4tu

?. ^ T ^ x ’/^t^vi Ctn^i^si di'tsoo ' ~~/^i/!rf!l&^

£ «2

//^ ^ (f (f

j '

{ t

f

.

^ L d ^ - c ^ w ,

\ S it / k ) I;------ - f

få io & k ,

^

f i{ / ^

'p u ^ c i < /U \

It

/

/&&**&!, /o

d e s ' &sns*nes£a&' yfcA '

C ^ p /T a & S o

T a^oc^o*^

^ '

/féL

f f y jA f .

c/^A

3 c y& é. e ^ 'r ^ C ' $ -

d Z e jf 'lyL lsy /Z es

^ Ay’

s

— ->

- >_ * /l/'9-e~

'7 * r r y é ^ / L t ^ f j

^ /tL -a ^

£ ^ ~ a £ c f ~ s C s d é ';

£& &

? 3 * y

r 7 s 'r r z & 0

f e /

J0 4 1

V

.

1

" J 7 æ y c iU ,

^ j IZY -

^ r n ^ é C '

■ " #

/r

//

"A j

■ W

f a f U ^ j-y U ^ f ø w d t é ' / f y f / få $ £ r f /ø t/7 tf-'6 ttj c / fc T t'-eø tc s fe r £ f / ^ o * ^ J /)° ^ ØAot-nj ty

/ ''fe j/ u ,

/< jL r

a f / U ^ j £ r o ^

W f l t f y i f T ^ d M * , fa j£ é * * ~ v < 6 y

s t c S ^ a z ^ z ; / > 3 y ^ .

f a ø f < j/&.^

7 d P ^ o

jf & t t 9 iu y i

a S

J ^ r ø j

£

S / j / * > s t £ A + f

^ O ^ jja a s ^

h + fa t^ C L A -é tt^

ø t c f

’C ^ s Å * .

/U L ^ v^C ^ -

^

0 < y

(& * -€ C ' s £ c /

f o j^ r O .

'T i. a e^ -i^ iA -r-C s

a

'’y'^+-dLs

p / n

/

A -fr tv

& * j sC oaC e^c/ o * -/ />~ c M ^ £ s A& -*

a

f < < /

’>m ^ j fø ru -v L / ffo * V //& -L c ^ o

fc * i/éU & ^ o a / ^ A / .- s y Å c ^ % l

y f*

^ y s t e r -y f /t i s ^ c^ ^ c

/ ^ r f

stf/A

s i'i? é £ ' ■'U c-^ts<<^te^^C .

'SYU

s t .

£ -

^

s72

Z

A

/ V

*sit v

/Z t s /é c *

>~yA

'7 / /r~>'Z£-^z^

<3 (7~-p /^ -y '

0

/ ? '?

C/ y * S j ? '2 *~ t^é C yZ '*

A < y

$ a £ >

Q S s C fy

•&

$ i-i/

!

$ L

O l^ T

y

/ ?

y / t f y '< t"

s / Z r

/

t-c .^ 1

/ é ^ / '^ ^ y j '

^ s / s * l& /

£r~y

27

- ^ O

z ^-vj-

/^ ! yf\4f&Zc^t-~é>&

^Y'^z

/

3 &

/s*-C>

a f

J - ■

■ ‘

0

< £ * £

'

J £ ø -

c / f 'i

^ æ.6 67

^ i^ v -

a f

^ { / fié Z y

K& a f

y

*

t

O S^s-

J f

Tt s u s d U j

a -c ^ s / * t < / 2 ~

l/ S *

f i o t f

i/ y $ o

^

æ U ^ c ^ ^ U ~ o / / f < f j / 4 ^ / c

@ ^

S?

y ^ f ø y ^ t L & f ' y / s & ^ s / z ^ v * - c ,

< ^ < y " .

^ y y ^ ^ r

s j^ ie ^ s

— * - ,

i ^ ;

' » * 4

£ . .

7 * s > ^ c ^

L / h

Z '

^ 9

f i -e v

i

s t y - .

< j / c fø a sJ 'b s t f ) * S S m C, c A '^ u a i ^

J> t f / h r ^

j /U -i s & S ' 7~ “y

/* >

~

-

‘s Z " '

/ * $ / ^ ? -*

*~T

2 3 / * --* / k *

"

f i f

l Y ' i %

y^& £^e-e*c<3 & ’2

^

S o A r T r z .- r .

.

^ r ~

^ «? ^

- (7 r& -^øc<^

a t ^ ^ o * 3 ø jb ^ - > / 3 */&

W % h

z*' V *^ i C< i i < ^ /~ ~ t £ /

^

1-9

& u * s v ~ a & 6 F T z r ^

lA 'r T ^ c A u

a f

^ U * Z i S

% , c Z t k - ^ a Z

^

æ c S

t / i ' ' / » /

«-

<*■* i t. <1*v^

- 2 / -X 2*o ,A '7 ^ 7 - f‘ '^<9 -^ -*n s£-i^>t^ o C -J7 ~ i, ^/r ^ A b—}/~*Tsls

'*^ xjlx £

v y ^

J? ^ - - x

/ t ^ ^

cj LS j

s

/z y

jZ fL-ry~ f^ < ?--t-T ^ a £^

é l f

/ZcZC~*^>

'^ Z ,

é^Zz—cL ---£-_r__<_«^' ;

^ éL^ -C ^T & i*

^ ^ c * 4 & 3 -^ é l-< r*~ v f

/ & —* •

/T S-ZZ -tf- <^L-e^—^ -^ -~ c^ r^

'^L^c^e

d £ * -^ l£ e *

/ Z S

< u ~< j

/Z L & J

/I n s -d h r ^ z f ]

/L ^ > 7

/ /

l s r

i>V$r

s f4 t é ~ * « ^ £ / ?

A '* e £ ( y 4 'a ^ ^

t& 0 7 ~ t7^>>V < ^ > -c-t^ -cV ^

/ y i ^ t £

(/ v -e e ^ d -< .

/< s^ < fS -»

{ fr ^ y f& - c f- 9 'll£ '/ /

~ f , , L

^

f

& y

^

'< -C *£ Z < S ' ^^JL-C-c^-c-t-t-.

fCV^

\¥ p - — cS ^ -tS f^ «. 7

^ y '(r^ t~ a cS£o<~ éJL c^ ^ e^ o< j

y

f '0 —J

’ /+VU

h

d l-

+ l A / 'l i '

r _

&■

..

_

_

/ 2 ^ - c ^ c - f

r '/^ * ' * /T sP * s £ d Z '^ * ~ ^ > v f K a L * t*4 £ T j/rt^ U -

‘^C 'ir^h rf.ø -'o

'i^-p-a a^ y/ p ^ ffr y - z t^ y ^ /L - ^ T ' fu å sT 't/L ^ ic s p t ^ s c f -^yts-* AS* J a - ju ^C - /'-*-* —

/(sPI&Hsj&L*+iS £ $

f —*~A —CV j^^L-

a f fa ^c* J

y^Cc? 2 2 7~<^PLz.

/ f c S

'A j—jf- ^_* -0

6-f ^lr^-D

*Jt)~6Jzf /t'ls td ' Sf

jff/~ -y* -^tJ

J Ø - 'f /f7 t-' if a-*-'

/H - f r ^ u f / i

/-7 & £, 'fLz^v*, ^'Q

/^c->^

.

w / _

_

^

^

..

S ( f

'isiu '^c ;(V -n ^ f /A m s i ^ i f» , * w

J ' *

y

-e^xlC'

yL/'-iL- **-<

^ - « /

/ —

/ /

1

yV

<*~S

f + - * S is '/ s

f '~7/ J s £ - h £

/ v ^

✓/

-/

" 4 + 0

f l ^ ^ c f f

/?

§ ! ,

fs & f^ p -€ r 1? c / fr o

0 jr j ØLØ-€ j L > ? / '^ A - é - 4 * ^ 4 ,

SO

of ^ c .

o 4 i \

^ * * V i

^ / < r

/ 3 3 * t fs ^ f* & 4 & - z ^

^ x ^ ,

52

fz ^ a -~ * s -7 £ £ .

'ii*iVi,f.', 'T;

mm m m

s ?

Ar-

rn ø t * C < f ~

.

^ / 7^ f ^ .

r ; ------—*

^ 7

J> * z ^ x ~ -* i £// / ^ f* -? C

^ L

4 ^ * J 't f 'a ^ c ^

**’

£ 4 ^ 2 ^ ^ ^ ? *

.

^

«/ -^2^ - '

/ > '/> * ?

s iu y

G

< l ^ u > v v

- ^ 2 l .

y^*~*

-^ u ,

4 ^ s t 'i/ ~

-cP&'fZLcj

. ' ^ > * » -

'

• '■i- ■' • >5,

: -''' ?■ ■ '

Wftø&S;

lw '1

;/;

.'

$ ' ■;

' .'-,

,'■V - ■ ’.:.

■■'• .V. ;' v .. V - ' ■'•'

i- ~lV?i »i.--& y v& •. j&Si'Æ

■•'•',

..

? * £ g ^

iV ^/. V v * .

^ . - c , y ? ; .

, - £ > - « , f c 4 c / , y

Jc * j£ é /-

s * S s t U S fH 'a t , / ^ > c ^ . / i ^

I • I

t 'ø ^ e ^ . '^ c

it u t

0-0^6

^ U jy * y > ^ y y ^ - < * æ zr

I

- f - /'W ? * £ v <

/ X J s r > 7 ^ n , ' 7 ^ 7 ^7 ?i-»

li

/£ -* > /

^ ^ - t S

| ^ /£ < ^ £

n ^ L c ^

'/ c s c ^ t ø

^

^ - * * r ~ ) y * .

^

;

^

s ju ^ t

y t c ^ u ^ ,

.s * 0 ^ + 1/

'^LÆ ^I

s fC t - t t

'Z ^ v '-z z Z c - y ^ Z f -

i /"; ^

^

.

-

s f -^ 'y f i f * - .- c U ^

- ~/~yf~

' ' j /£ t i lJ

^ A V s t^ -fi^ s . 'i u c * s f ~ £ .

- J ^ 1 * f w

*

/ w

r r ^ & L

< t ^ 4 C < ^ L

4 r

^

2 . y r * ^ i

/ / / y ,

"7

f c M a<

J> / / f S 2>

*

< itX

7

o Z s V .

W åm

wmm

w V

Ø L ^ C ^

‘'/ i . ....................

a S ~

Æ -4 ^ .

T té S c ^ s

s ^ L a - ^ ,

-< ^ 0 -0

/St

& -3sC e,

s ;

/

/**

&

r<7

'- r ':<~ /^ /.V

S T

J i

.

/ * -* >

• ■•*K«<5

.;

" .■ s .

, . :.:,: 'A-?.^

■ '. :■.<•-. ./V. ' .i ;..:•>•■w;'-i«:-,v,>

'

. ; , .

.-£..#fflElS 8 k',i£*Wrtfti* &S

V

/ ^ *7^=^ /V 3

/ *

\ A ' nJ %

Å ^ n ^ /3 /b y

" '^ ^ '* '2

A O -y /^ -tO ^ -*^ ,

S t^ d »

/C4stsC^*T£

/ ,c ^ £ ? / j / / # £ s

/^ € ^ '

y 7 >* y < ^

£ £ / 2 ~

a ^ y L > ^ c / ' ^

éC < ^ c^ / £

/ O '

/

^ f ~ n

s I«--<^7~

/ØS*

~?

s / 7<.

SUi*< /1*H <£

/*ys/+

j

t P '+ j/ v C c ^

A s f

(

/

/

/ C a ^ - ^ c . f

^

^ £ c ^ ~ / $ a ^ ^ i^ é ? s y /y i '

'/l < y /Uf .^ i , 7^7 -tZ />sh ,'

>

y^ x

[ r * j 't t s u v C

i

M m *

?■■ S”'i - - .•.»■S:;

fifcK i’;.?- UVV'

' ‘.7

,- •

.

’ .. . .-i.. • -.'»v. » •■•’>,• ■‘.‘Tt

,

'•••< •? . > ’,»•» "•

/ £ c /

/ ^ u

; r .

^ t 7 ^

* 4 * S

a Z ^ é e é A r

S / »

*^7*/*—*-c^j

d h

JUtAj

rf * J '

I

S

|| P " 6 > / * £ .

^ e , < * 5 ^ s t ^ r > *

:

«*l* r r-r <^r <^(* ft

I S ^ r t U S Y

f * ~ } ^

y

j / ^

3 < ^ - t t ^

^

. ^

i

/ V ^

r jU t 't t W f a

O t j/ A r ^ J

/ U r ^ U

< v X ^ i /UY

QjU~y

^

c T ^ j

'^ '" ‘T '

/jX ^ lS L ^ ,

'^ G ^ vx s

/L o ~ ^ y *^

é(*~ -t< yj^ £—~+

s ? ‘

-c J..

/ j ^ - i - ^ y

* y - &

£ * - ^

'P j

j /H

/

j ^ é ^ / « < c ^

/ p i 'S t 'i 'i

'I ' i ^ jc j C ' $ y s ie / s v ^ s * y & & .

a y ~

/ ^ - * - ? ^ u

/ c f /V -fi-e

& & k / s y S

CC*-^y

6 ^ * 0 ^

/ /

,^ 2 s ~ r-w '

j£ -y ~ C + * ? r a ^ < Z ^ e S * - p

|/2 —e—

/ / ^^-*-«-*>-^

>*-^p

y-S r '-y

* S ^ C t ^ /

« '

s t * < y s t ^ s

? '

y

j/ ~ *

J 3 ? '7 / 1 ^ 6 ^

? 0

< *L ^ S~ ~

& S

S&L-4U /&OC4^*- tsi ~7 yf

^ r 2 / # > £ »

< J^ t^ V > < ^ i/3 y b ^ T /

y

a y ^ K < ^ y < ^ c

d U ^ / / ( y y t i y L f a u

^ y u ^ .

^

* - —

S ^ iA / L ^ Q / y i Z J

S i^ « y

4 - ^ s

^ t t S

^ c ^ o

Vv-i' .

V

/^ -< yylc 6?

$faPKir*y'‘

« w

'

>

. ■ :

• .•.••'•sø

/ É m

a ^ t , a ^ > t> t> w -a Z c S ~

fb ^ t

^

^S,4^Z^/l£c? /

^ "

< fio< n .

_ O ^ / e jZ e s

& /

< /f s / £

y

-Z

/*^^^L«-«l-c-»X>

A ^ - o L ^ -S ^ z «_^ 0 -v -i^ e-e-i

^ U t^ u v -£ C j

/føs'?>~ ¥ S J si

y

1 i

^ - , „ L - - - ,

y L t& T H ^ ( Y * '

f / - ^ S ? 0 - 0 / l é y ^ U s

< 6 J <1.

£ p j

A s~ eu ^ y ? \

y ^ i^ c ^ O O U

S l£ < y y y - T f

tfO -4L,

V S

.

- i

x iC v

^ - r fv . -&

/e^ . ^

(/ , y

11

/Svt*-A*o ,^-to

øU ,

/i 4 .

-'£ .-f}-C -~

^ C X ^ C < /

*-o ^ -e ^ -é% ~ y , ci^£-c~& ^--& ^ 4- « v

/^ 2 ^ v * -^

>/

^

/ y ^ y >.

( /

c / * O ^ ,

■&,. . I •

'/ V - e - ^ c

^

£ L ft-ir< y ^ *7 K j

t ( s l/ 1/ 9 4 ^ Y \ j

tfb o w /

mm ■■;■..W sÆ' '

V■,,.v> v/ -*

li

/

< / < y r

;>'i

m m

w m w .

cÉésmdi'.

'( r ^ O d -

(W /

P / C C J tM ( 0 ^ 0

I

,i

i

~ « c /

s t

Ø c / f 6 t

[ s ^ £ v -t ø ? s r z * j f f i t l s c / £ '< w ^ >

/ u Z 'i ■-*&•

/ > r

h ~ tU P~ ^ lA r -r ^ - r r f n //z

S L S -Z **~

< X -< ^ , / £ * * £s>

yé j r ^ a

J

•'

‘ y y y y '/'y < ^ r f /4 ø -r T * ’ ^ ^

^ '

^ /

ju jT /C ^ ’& % £ -/-& .& ,ø £ *

a a ^ c ^ c ^ - c ^ e ^ ' /

- \

1

* f ^ 'i- 'L é t ',

/

- C ^ ( y -^ y ^ o n ^ c ^ c C ^

y z < z st^ c £ < ^

j

C X ^ 6 z ^ C c / tf/

/y ^ ~

/ f S t f y f /Ø -e J f f s < £

Z’/7 r r .

d s Y - t f,

V ^ /?-C O A U *slo Ø / y i/ 7 i

f- X

# '< ? '* < i ’, <1

"7

'C l'-T -C rt

/ j^r^

/ / 1> .

f

S 'f a

1

x

v

•\ å £.L ■ :•:-i

• *•5S>W:

i

' 7 j v‘- , • \V;.^*

-‘

r ^

f

.

__________

/ ' t * o

o 4 < S ^ l^ j c 6 ^ ^ ^

y t ø c u L r y

^ y ia ^ c c A m d C j

^ / / f 3 $ , K c Z L e s

■'£f£snZz> /c^o Jyæ* A a ^c

*-j 6 - 4 ^ 7 /L C ^ C "v y stx ^ t, ^ é i^ O '*< £ ^ L a ^ is iL 4 £

r ^

.

Cs-*j

x s fø jC c

sti-es?^

Å ^ o * * t

'^ - p - t r ^ ’-= -

Jkks^c,.

| C ( C x ^ * j> ^

. / / ^ /

p C Z ^ u t ^

U J‘ £ &

/ ] C^&sQ sC csV *' ,

/Z -

*

/

.

^

f j

Jt-6 -éU *-ø -

ø ~ o ^ \ j

& s i>

m

i

'r '''i ^ n

O C u t

d y / j£^yi_

Å ^ - f ~

7

øc*cst*^j j , q ot^x/'*

c -^ ^ 9

),

c^ tf-v-jiC ^ - j- é7Cc^c~~ Z / ^ T

tJz C c £ c & L c 6 * w t- f i f

4 > Z > t^ y s

4>cS '/-^c

r+^

yfc, '-

/ < f a * < y / a ,

n * ^

«^ ^ S » J y^

^ * v « ? > T - i - K ) /^C ^ -T .

f a

^/~^syt-M *y>-g'

* '

/ ^ « 2 *2

^ 4 £ é ~ x / -l£ c s

c £ * ~ * & -4r-l

é -t

<4 * > f "

•^*V

s + 14 ^ L A ^ + r y -c J

/7 ^

-C ^

/^ <~ ^ ^ *

s é a ^ e .

& z -~ r

i? / £ + —eC

'^ t z —r

1

vs^

z r

^

a ^ z z ^ - /U * ^ ~ c ~ / ^ c ^ y

K- t 7

-+ * -« £ j ^ ø ~ * y

ø - a

'V U t-'lC is -i> * ^ G C ^ y /

o -y /~ 4sC ^sC ££c~3r&

< 5 K ~ ~ / f ~ y > £~ »^ -øC

^ ø -p '& J S y& < 2^ -^ --£e-^ c^ jc^ ø y ^ ^ - 7 e -c ^ £ a ^ f

’>£-«-

l

t£ c ~ rC J

{ £ f>4y 'Å -^ £ -y ^ '

v ’

s?^2^L*&

t fA ?

/ ^ v r / ^ _ ^ < C t ^

^ z V ' y ? / j ‘

Iftf® ■-i * ,v. V jj.'/I*: -

. "/V.

i P 'i? •' : y

j / k _

S *

& JU >C- 6

£ y < ^ y

*/L /

, 1 ^ 1 / 1

1

/^VSt/>7

t A 4s7**V

7 ^ r

,t

Z ^ O (y '

&

/?

r/ f

^ v ' ^ V W ^

y V ^

/ 4

^ e -e -v

2 6

'

’<

r7 tf'é & 4 y ts c * * is t, -y^O -^yfe, l /f a s é -ø -e -r y Je x ^ o ^ P ø -a *

■ c jrc + v s r - f - t ^ * u '

f '& d c / y 'j,

®

^ fa tø A s ? A S tS ,^ ^ 4 * * * ^ * L £ Z *

Z csC ts s j

,flx-<*c-*o -tsøL c^O

*7*

&

^

i / r

'V rp -fS U jf c£--z^*u

'7 ø ’~> * " » ^ - * ‘'3

^ 7 J'fa c -c Æ s& c c f

4 u ? r -i£ S ^ e e ^

/Z st^ L s

Z ^ is

v a r / -& / ^

'£ c / a h f

' > / /" V ^ ts f'O s tr * / c / p * £ s £ f

f y s t ?

~

4 L &

t ø ,/ -

/ i

o S p fa ^ ^ ø -o ^ s

{& ? /< /& '&

z

d o

'7 l& 2 s £ ic i'

S

o < - t z f

’j^ T -t-^ O s^ cjs£-4C c*0& >&

t ø t y .isiststZ c^ j

%o^ <£Z—>''VV ^ 3 ^ -

O P T IC S

/ € * * - * *-

s7 -tx ~ + ~ p s <&&-

2 ^ G

)& -<*--*-^<-^Ls

fL c ø l^ e t o

< k

6 C ^ *~

'4^ 16

/ r z ^ / t ^ c * .

k S /

'2 m x -* c * o

T y j '

fV l- ) -1 -

^ É j£ *^z r

‘fi-^ C d / 't ' < lsf~ 'A ^ v^ f

?

^ s C c ^ £ c /C f'

/ j {s—a_^egjg^^ s

^ u z£-^ u *.

^ A ^ C ^ O - ^ ^ 4 7 rø C - ~ ~ * s > £ jU

W

£ 4 ^

I

/ t ^ A V -<^ø£o

r f £

A

£ i s f /(M J^ C

J p -T r jA ^ Z j ^

^ £ 7

A c ^ t ^

7 ^ s H

s

t/^> Z' ^ c ^ C < -

tC o w J X

/ / f / ^

^ y U v f

.

/

7^ ^

^^7

fa

( ? * - ^ £ o

/%

' T ^ v ^

r ? ^ > ^ 6 < £ < £ c £ '£ >

(& & ■

f a

< U ^ V 4 -Y

^ < * 0 ^

* D

& £ ~

■ 5 2

O d ^ r t ^ s

/ /

jk - t

f't C ^ ^ y -

c / ft t J ø -o c ^ S « -* » ^ ‘

/'^ * ~ ^

'T ^ t* c * é £ '

c ^ >

^ w

f o < y > ^ ' / f y * ~

s i

t h

Q >VTs9 tC ø ~ *

'■ y * ic é b & é &

» S g u f

< z ^

^

.

y ^ é - x ^ c S -

/ - u ; ^

< * 2 < / ^ _ 7 > * ~ w ^ ^ ~

/C * .

æ u S

* y l é y * 2 z ;

* S ~

£ U ^ r a ^ . 2Q > /< - I f r ? / .

'

0 > t* é l/i /£ * - r Å h

s

* ~ , * ■ ■ - &

j z ^ - z .

J

.

___________

, * £ > ’

4 % / *

^ 2 -

^

S

S

S

- e ^ i ^ / s T ~ - ^

r *

/$ p u j / / y ,-

t 'h ^ u '

‘^ - o

it u y r

r f - j i

$ /

y-

y^U -a

P -jf **

/^ * ^ x \> > x ^ »

^ 7

<:^ £c-^ p /t

dL*<—4—***.**-*^

/ ^ s

/ jt £ g J y ø ~ o

r^ ^ < rA -éh y -& L . —1>

^ *-e~ -r - < ^ i

/

C b& y^>

7

s+*}*£**

(& #&<£.

PI

/ o -c & s

^ L ^ i/

f y ^ *? ¥ 6

f e *

/*-»~v-

i

/

s fi/ s

% X A .

S 'i j

X ^ r -<

2

a ~

_

li

4 ''V vt /

/^£sC<^ts\l

s4d& C *fs£-C *j^

^L€--esls4£*

& ^

^ - « s

Æ ~1cs

i t Z L S ^ L r

sécsV sy~& -t

/ ^ é é C c ^ o

'6 - y

^

« ^ i _

/ : / ^ > 2 w - / ^ / j '

'* '

/

£ * s v i ^ 4 /J *

/

i

7 ^

S d

< r

i

f

-^> c-

'C c~ *< ^ r

'~ * t

/ //^ /

s ^ t S '

'7^t— ta -£ s lc >

r^Z~

C_fc»

O- —

<7

/ v ^ X ,

'T h & ^ 0 -&~+^

;2 L ^

n é fr r t ^ Z r

^ - w

/c

■ v > t ^

/?*-c£K -c

■**■«>

y is is r r iC ^ ø C e -

* f -

‘V ^ f

'iZS jC f

^ a ^ -, ié^ zji^C c^ z,

* *t/r---

yV-&y' dtfj\c<*

Z * ^ '

,

< r

^2-Æ^C-C - i

y ^

Q * x j z , / Z C é S + T f

J t -

I /Z, 13 L

sZ '& tL

o ^ c t

S V

7 .

//7 /7 /? 4 s + 0

$A /t/>

^ f I A ig * *

&s M m

t iis

’. 'V>0‘iK|,'V5-^,'i'•^-'';‘.'.!-V;'r .•'’ '‘'•

y.'-'-f^Wi

% /

,7*

£id j£>

-------- ---------_

«—

r $ c~ *

r s i

'

/

>wC* £ f O & ,

, (;> f *

j

. . . .

^ ~ y ^ _ ^ -

^ ^

/ m ^ v - ,

r = _

v i - ------------------

-

J*

1 1 1 ,:i

'* *> £ * *

& ■

-

4 ^ ts C / £ < s /f r

a f ~

r^ _e^ 7 <*^*-«

/:2 **-7

■ > n j w 6

*£“»

/5f-^w^L

s t Z o ^ t n ^ t L y c

a <_ ^

i

< = > 7

■ ' ^ " • ; ■•-■ ' ;:i ; ' ; : <

-

,

>

/

'

:

■ ■ ■ - « ■

- i v ^ - - - V

mm

ø m ' v ;

:

s i 6 * ^ -

\

/

.

/

-• '^ f e s É a

'^ ^ ~ & --r -f~ ' y f/ t * * » » • » « ^ '

~ rS ^ '

'^P -& *>-

o ^ " ^ » * - y

'A - s ''

'

2 - r

/ m ■«i^6

/ ^ / . ' ' /^ »*-»*-t>

^ ''■ *'a- * — —»

5^-

s y -z ^ f

-'l^ 't^ j

{' f / '

s C s f^ L *

s is t s 'j -S^-#-^ ,4

' 'f f

/^€^>-y~

J Z / f s / ^ - f j_>*

S - S 3

.^ /

~ ':/ - 4

^

7 . -

. t i p J t M s M ^ Z ,

%o

/ % * Y / £ .^ / a f

/ jr-y-zs< ss't^ i^ o ^ y ^ t^iSM -c.

æ z/

- ' • "

y '

/ /

/ s /

, /

, — ~m. *

/ '' £ -r ~ ljx / >

A > r e ^ é - ^ o

. £ /

^ L C '

/ K > o d > ^

S U k f r Z '* * S i 4 y ' S ,

l '

y 'f 'i p / - < ^

ø L t ^ ?

0

%

( / 6 3

■@ ~ m t ^ y -

y P t * }

( ^ 't< ^ »

Q /u i^ -e t* ^

^ é T d U ^ Z

< Z * ^

'/ 9 ¥ 6 '

tZ * > c * s * c t * £ * £ l£

y ^ y l

V^g

""H

<&

/

£ a ^ ^ c C .

/ c ^ 't ^ t ,

^ - ^ W '

/

^

% ^ t

,

/ /^VØ (?~ j

ij ~ * ^ l+ -i < £ * - |— 'C/t ^ y

c~ *~ c^

e - ^ v

/ ^ » - ^

^

» . ~ o

fy t ^ L

-> ■

y

^

,

7 * * ^ u

/ T ^ iX ^ C

s f c / '

^ ^ ^ - « _ « - « - e = »

/O"

oC *-<^>£>~ / / i

^ z < p

*7

/ ] t - » v

Æ t*

4 O s ^ > t* -~ < £ c s

/ * u £ j

s 'ls U ? ^ / ? f-ø -y ^ > J r

J r ^ * ~ £ c ~ y

a f d U *

s* ~ * -l£ 4 C .

" f

i ) O -cg^f ^ 5 — is-tL *^ *

< « ■ *«<>< ^

^ L - t o o

< < C ^ / *

V ^ -i -i

-C t-^ O - 6 z ^ * - * - * —

. 4 . J *

O ^ v ? 7 ^ - > c V ^ -

V 6 o '

s f ø

ø Z / * ,/ * c ) / ^ * c - < ^

s/~<^S

f i ' ^

/ f^ )< fs £ -+ -K ^ 4

* ^ < * -t-C -Z > t,

___

^ *+ a Z i _

f

^

^ C

£ f~ ^

/ 'j f ø t '* *

/ # & 2

i

d ø -< 6

< ?^ i^ o /^J t

4 < y

c / f r

< £ ^ ,

* * < ,

^

Ø C a - s T '

( ^ V Z ^ ^ r v u

X ^ V - i - C -

~£** x -€ £ < } / ^ - —U _ - / "

& £ * -*

< _ v ^ ^ ^ - Z f c - < 5 > ^ £ > 7

fi> & Y

J * < / c * /

'< ? 'é * s o /Å s & ,

a C * ^

ø fe -i-z tje _ t£ ^

^ f~ r ^ £ s

ø C t^ i

*■

jf l * - *

r7 'S < & e -~ c -^

/ ^ * - z

/ i

^ _ _

*

\

*

X

*

^

/ ^ M f■ V -+ r -> ^ &

^

A ^

^ Ø * r * ~ * /% r

^

& -e ~ -e >

/* * *

V

/ W r r x ^ J

f i s U + i U + t ,

t 4 v 'f o ^ ( c ~

L ,

■ K O * O t ^ T ^ u ^ r

t ^ t i i .

/ i-c? >

/ ! 7 * r t 0 t t - 4 . 0 < v ts 3 ø 6 * ~ j a U ~ t,/ ^ >

f t y y n / t ^ / jL ^ 'Æ k

S & U c * / 3 ^ c ^ Z / i P^ J I s a Z ø U - -

y< H ^ a te Z ^ r

r r u ^ i jU - 'k e t c /

c 9 % £ & 4 -, a f a £ r / V - t z ^

4 ^ y n o y jc u L - s w r ^ ' a

^ * /

J f c v / u c ^ ^ y ^ r / 3 A > cJ C tS ?i^ J t

s i* s i* s t£

/ * * / fV ^ b 6 o e ~ ~ ^ a Z e Z Z Z '

Æ a ^ c , & * ^ & - c A Z e ^

O n ^ U ^ 'u a u ^ > ^

s 7 - a ^ £ € l s L ^ e t 4 ^ / >

^

* / S le ^

J u / t> U '* J ’ +*^K . iC ^

m m

-4 > * 1 / £ lc . / I^ j

'^ I s ts is lZ & c ^ o

j f ø r / (^ f ^ r y u

2

o j * / £ & A * 4

^

^w" -

& & e * s *

y U c ^ t j^ r ^

* * *

U

^

f ~ /å

(r ø ~ r få 't C o c ^ /i u y o t e ^ u z ;

$

< 4 -**^ £ -e£ s (y-y~ *~ f~ a C cJ L 6 + -

s 4 æ s £ /0 — ø L t _

^

~ t ^ -2C

^ c ^ / ø ~ t

£ O u

ø £ t ^

1 *

^

-

‘g -----------r- ' ~

~

S!®® ?v ," t?Ki-i

%

* I

.

. .

. m m

m m

S Z * &

a f

73

t f .

cJr-gk

& T

( r « t - 7 7 ^ C * ^ & ^ ftS jp S L ^

a S

f r j

<_/ tic—z^ L ^ g

/

e ^ ts { /2 "l_ ^ j G ^ Z S t^ lJ g ,

<=^ -C -tw

- ^ £ r

*^7

^Z^,aut /alLf~r7>*-CL'^ ;

|

| j d c S & f A r ^

/ l< ^ > ^

, r

fø r y t-T , r

.

j _

/ 7 x ^

f

2 ? Ø £ j> ^ u

4 f c

/

æ /

f

i

>*•>7

< 9 'C a ^ e ^ ,

a ^

'C4st/£^cS ^2r*S*3>

£ / ^ < S s ^ f^ s r

- 2

IH

"■■■;'.tf,, 'Æ£

m

V"

c / t v G

i/ L 'Y -tfø

/ t c ^ 2 f

% C é Z f-'

~

* z

^

XV

'^ £ c d y '

J -

—« = : - / 4 « > k l

L‘<—> L-?

/ ir\

/ j/ Z

-4/ f~

/ Z '-c,~ -^ ‘

(Lr-r-

. Q

- .

. -A'

ri/ ^ > Y *

y *'"*/■*

..

f t

v

...

/ V -

• /

ø- n (tø-*-' • r r , ^ < y / / * ^ - * o / / i — . / /C* é L ' ';J\ // y

'H 'V -fz ?

'V L .^ t^ .a U ^ . ''/ < ^ < ‘-C

, _ / , T -O 't-'i.

o ^ l. U -

ø '*

. - V K ^ I

/£-> ,7 j > - ^

^ t'C 'y J

/U .

^ A l V

^ a ^ c / "

t f ( / ks '' s -c^ c -e

f * .

Æ . U ,

'

fy. Y~

£C £*t^ / -

(

L ^ / < J f ^ * " *

v

i ' 6 -jj /£^~-cf

CC^^^y^T,

t£^ ~ c

/ O

(y't/'i 2 -^ x --n

.■/'A-^

£-^>C -

^ ^ > 2 4 .

4 jb z ^ v ~ £ c - y k '^ '/ -C s£ / ’

(JC -A^C . '2 / % -

c y ^ c - < x - ^

'" l^ r -

t t o . / i r .

* s f

« ^ t - / ^

^ | A - ^

i ! / f

^ —u

—■— ^ 3 /7

titt®

/• / ; Y > /

,x ,

l^ c^ U -..

f 3^

7

/?s"a <7 x^o4u^c^ y sf-To-n

" -

, r ? ,

y ^ T t c ,

j ^ c -e -c .

~7.T7~'ru /

^ ir p - ^ ’^ 2 -

-

- * -* is

----------

7 U * jrJ .^ l

fo - p

s j '

y 7? ^

■ v it .

sTtejsrzes ,A

^ Z C S J Ø ^Z^-

O '£ a -* -T ^ + .

^ ^ ■ -^ ø C ^ '

/ ^ C i - i - Z .

U - ~ - ^ * — v-

T'^oÅ^o ( f &>~x /3

\^ o Zr-*/ so&^f ø^ /£ fls -v —6 ,s

^ ^if~

r '& +

/Lci/4-cS^

s£-ts&^Cc,

'Z U ^ L

^~\sd £ - 0 vm,,^

y/^ -t—*<.

'^-tf-^yp y j “f

|

4 f-u ^ v < Z c s iJ ^

£ < V 'C s f^

fy,

'H il

£ o

^

£&■'

y 7 /

JP .O

J^ -^ 2 S

r * v

U ^-e — <",.

y ^ /^ r T E ;

6 ?S t ■'A f ^ ^ c v

/

i ~ ^ \ c is O

c^S -^v-'

/

r'

v - ^ - T /

iA * ? /

'A a -

/ >

< 5 ^ 3 ^ ^-C -V^* ,2^£ l

. / '7/C~frr /C^ S fy~d K * • s t-J S 't'V o 'ty '3 o i * / ~ - t t e . y i! ,, /

(■

t°C -< --éj!*~ '"''''T-'T^t-'J---- i £-£-^i-'*_-ft

-Z L -,^ ^ .^ A —^ y

, •~'«

/ t

J S) *^y7 /- » 7 -a^U^T'L^,J

//*-** » ''‘■ '^ j

fZ 'i--'i,

t ■'''A -i-l—<=-< T^J,

1

^

/ r — t/ V

( '

/ / -

> . .

3 -

.

<<_y (/ c ' f '1 ~Z ^f / j C T

/X-Ct^ >n

/ O '? / j

< l~ ip -rt, f'* -^ '*T s^ T ^ < ~ ^ -~ < sC '

J -Y (C ^ A

/ i - Æ A T ^ "

d y r

2 / y - 6 "

/ ? - 7 ^ ^ ^ Ly

? V

^

A

.

s

' ^ *—C--t' ■

O —c _r ~

S t?

■%.

v

- -

2

t ^ o / Z ^ t'-i,~ c .*7*~

s 'A < -.

n ^ -c r

æ / ^ - t / J^L s^>x. / ’

/ Z ~

( A '^ o 1fi^ -iU h r

^

t X '

/ 2 'C j C ^ jZ j^ ,

*—£ > £ < _ - / '

s?

t^ c

r ^ - l ' 'T Y ^ y .

- i- l

^ V > - c . .

-

i-Æ '-/-r 5— J {

£r

/

( f ^ -

-*-£.y {-'"j

’ j s C 6 - xs

/ > > ' ,

/ / —

a . C£ -

.* / A ':? ,- .

r A > / -

y ^ c .-j - t r i s t .

-

%^t^O j /ty 'Z(T

i/?>v

£ C c * * s

9 . K ir .

i

f a

/

Å -< ^ /

A s f

/ ^ f^ O / L f'éL s^ u '

*

^ jy

________ <-*£—

4

c >^ jl ^ z -^ 4 L c S

, / a ^ <

^ ryU^} tZ

t i/ f' T—* ~ i < S

^u—ti — B“ta ^ -i^ v

/t ^Z— £<- *

z

•J^tsrSZL a-^/

A ^ / ~ / ts £ s ts ]

* * -* -» ^ ,

u - 2 ^ ^

^?"2^ jf? u _.

__—CJ

— , , /

<> 7

%^ ^ ^ p U ^ c s

/v^, -<^-

'ft lo S l^ - ^ rrld ^ c^ j

^

y & L

(X -C -Y ^

1 '" '^ ^ j C c - /

M ^ ,— ^

' • ^ t - < - * - c ^ t -

æ

A

/ / J

/A

^ s~ 2 s< -* 0 —

& s/~

CU^X

/ " ' * ’ ^ . c *

y ’/ ^ L i^ -rT -4*-cf

4 , l Æ t

/iL A ^ S ■ ' t i ' / S '

( t o - ^ L o

< C o ^

/ J

ft »& *?,;

.51—

,

/ 7 ?

- ^ g—-__ - 0 © O ~ ------------------------- ----------------

- h .

f

f

/ £ ' 0 - ^ £ , O t ^ 2 b j L ~

_________ ^

^

/

9 3

/■ s ~

X

_ $ ■ & 0

# S < s & s t ,

~ 9

5 7 -

^ ^

" - "

%

£

>

/

^

>

^">7 <74^r

*

y

^ 7

& •

Jt&få^ c£e/^

jfø < i,■■$.*jT Å*^u

su i, c Z -tc s ^ C é / 'f ø Z - t * '

f u i / z

Y )? ^

//'> > 7

o ^ A e r is S d lS

W te Z s € i^ y # * c

4

C l

- V K ^ ^ / & / i

1/ ^ ' (~ J < 1 s P L a A ^ £ < ,

^

S ^ f

^ ^

l / 'l - £ £ C ^ é - * lr ^ - t- - tS

«?-t-C-

i l / * 4

/U-^ O / “ S s

-

^ / / ^ € j^

J / L n

^ / / '

^

1 &**■

^ / £ ) -?

'& > *-£ i. < -c Y

(7 *7 é& z? /& £ ,

'/4 ^£ 2 *^C ~

^2i<£_— t —

/ Z y

'^ \ ? —tz-%

s ^ / 'L ' * )

S ? ✓'*■*'»'-7

4^-C /

t f Li/i*j

f ø r - r l / s -r

SUVUC~f^L'

/

"

.'tø. rl/LcS&ZC. J i ^t-t, <2-^

/:y

» A a e ^ f

fe& 'T -c

^

fy /t-ry *- /■*-$ »v^JL X<./

/

, -vC/ ’ 7^ ;

- - 7

^

£& '> n*cC ~ (,

j ^>j

' / * *

a

^ n

^

^

f y £& S~ y

<&-'*>■ 'i't^ i

( j f lU 'l 'X ^ -^ y C ^ y s?' X ^ r ^ y / a ^ t C f

/ t t S s

sø/flc , ^ ^y x/"'£'/’ /<£

^v

^ y fi

& { 4 4 h ~7 4* '2-J/ f t u H ^ -0^1 '& < ? £ '/ ' r ? ^ y i y t n - < & é c ^ se*-**-

4 f r * O * * *

'£ * & »

^V^/>7>7 f LA'*) 'P c-&'tc-c f ^ l y / C # ' /& * Q -n y ? * y

y£>c*n ’? -* -tZ y

'tf'7 'i'C 4 7 't j'

Æ s ^ /A ^ i o , / / >

/%■£ £& ' s

c£L

y^>'

^*^ 5

?

7

fø s T ^ js U

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95

Made with FlippingBook - Online magazine maker