somnus nr 3_2018

ter som har en bipolarlidelse, der en ser en økt hyppighet av et spesielt gen. Ca 30 % av KLS pasienter har hatt en eller annen form for fødsels- vanske og det kan være en genetisk kobling her. Samtidig med at det var brukerfore- lesninger, ble det også holdt møter mellom forskerne hvor det var mulig å sitte som tilhørere. Da fikk vi høre forskerne diskutere forskjellige funn og hvordan disse forskningsfunnene kunne gi hypoteser som forklarte KLS symptomer og følgetilstander. Narkolepsi Emmanuell Mignot er kjent for sitt arbeid med narkolepsi, og snakket om genforskningen og hypoteser som kunne forklare hvorfor noen kunne utvikle KLS, hypotese om behand- lingsmetode for å forebygge KLS. Men dette er teoretiske hypoteser som ikke er prøvd ut, men legene diskuterer. En av de som forsker på hypersomni- er, inkludert idiopatisk hypersomni, er prof. David Rye. Er hypersomni- ene helt klart forskjellige diagnoser eller er det forskjellige variasjoner av det samme? Hva er egentlig forskjel- len mellom narkolepsi type 2 og idio- patisk hypersomni? Er IH og KLS søvnsykdommer som skyldes vansker Forskerne tok så vevsprøver av underhudsfett og skjelettmuskulatur. De tok også blodprøver for å måle en rekke faktorer som er innblandet i kroppens stoffskifte. Kun én enkelt natt uten søvn ga tydelige negative resultater. Forskerne så blant annet at musklene starter en nedbygging og fettvevet bygges opp. Det blir også mer av stresshormonet kortisol. – Ikke overrasket Det har lenge vært klart at folk som har et stort søvnunderskudd og som jobber skiftarbeid har større risiko å bli overvektige og få diabetes 2. Søvnløshet kan også gi høyere risiko for slag og hjertesykdom, har forsk-

med å kontrollere søvnfremkallende forhold i kroppen, mens narkolepsi skyldes vansker med opprettholdelse av systemet for våkenhet. Kan dette forklare hvorfor det er vanskeligere å få effekt av sentralstimulantia ved IH og KLS ? Likheter Fra London kom dr. Guy Leschziner og han snakket om likheter mellom migrene og KLS, både symptomer og utløsende årsaker. Det er to forskjel- lige tilstander, men likhetene kan ha betydning i forståelsen av hva som fører til sykdom og dermed også hvilken behandling som kan gis. Dr Landtblom er kjent for de fleste med KLS i Norge. Hun ar møtt de fleste norske pasientene på samlinger og hatt norske pasienter. Hun og hen- nes team har sett på forskjellige for- hold som hvorledes væskesystemet i hjernen endres under KLS episoder, samt sanseendringer, nevrologiske forhold og nevro-psykologiske undersøkelser. Dr. Leu-Simenescu er en av medar- beiderne til Dr.Arnulf i Paris. Hun fortalte om hvordan en arbeidet med KLS pasienter i Frankrike. Her har de et sentralt senter i Paris, som sam- arbeider de regionale spesialistene som har behandlingsansvaret. ning.no skrevet om tidligere. Årsaken til at disse sammenhengene har ikke vært klar. – Denne studien bidrar til å forstå mekanismene for hvordan dette henger sammen i forhold til endring- er i døgnrytmen, som for eksempel skiftarbeid, sier Morten Engstrøm til forskning.no. Han forsker på søvn ved institutt for nevromedisin ved NTNU. Når forskerne nå har påvist at akutt søvnmangel gir masse endringer i kroppen, er ikke Engstrøm overrasket. – Hvis du tenker på hvor dårlig du kan føle seg etter en natt helt uten søvn, er det ikke så rart at det ligger noe bak denne følelsen. Men jeg er

Pasientene følges opp med faste kon- troller, samt epost og telefoner. Det legges stor vekt på at pasienten føl- ges av samme behandler. Hun snak- ket mye om viktigheten av tilretteleg- ging under episoder og det var stor likhet med de råd og tips som har vært gitt fra personell ved Nevsom En ser at hypersomnipasienter oftere har psykiatriske tilleggsvansker. Det er ikke vanskelig å forstå at det kan være deprimerende å ha en hyper- somni, men en ser også hyppig for- skjellige angst tilstander, ADHD symptomer osv. Dr. Guy Leschziner snakket om likheter mellom migrene og KLS. Det er to forskjellige tilstander, men likhetene kan ha betydning for hvilken behandling som kan gis. overrasket over at disse forskerne har klart å vise så tydelig hva som kon- kret skjer. Mye spiller sammen Engstrøm mener at studien legger brikker til et puslespill, men at resul- tatene ikke forklarer alle sammen- henger: – Dette er et samvirke av mange ting. Vi vet fra studier av folk som lever uten lys og ikke bruker vekkerklokke at de ikke sover så mye mer enn oss som bor i moderne samfunn. Likevel er de slankere og har mindre diabetes. Her er det altså ingen enkle forklaringer. Det er flere forklaringer som stress, kost og fysisk aktivitet, som spiller inn.

kroppen begynner å lagre fett

19

SOMNUS NR 3 – 2018

Made with FlippingBook HTML5