somnus nr 3_2018

ventetid? Hva betyr I tabellen på helsenorge.no finner du: informasjon om behandlingsstedet forventede vente- tider lenker til kvalitets- indikatorer

antall utførte behandlinger (kun for enkelte behandlinger)

Tabellen kan sorteres alfabetisk eller etter ventetid, og du kan velge hvilke regioner og fylker du vil se behandlingssteder fra. Ventetid Ventetidene som oppgis i tabellen er estimert ventetid og ikke nødvendigvis nøyaktig hvor lenge du må vente. Tallet angir hvor mange uker behandlingsst- edet antar du maksi- malt må vente på utredning eller behandling der. Alle henvisninger vurderes individuelt, og pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider.

Hvor lenge du må vente er blant annet avhengig av: hvor alvorlig sykdommen din er din helsetilstand din medisinbruk om du behandles for flere diag- noser samtidig Hvis du først skal til utredning og deretter til dagbehandling eller innleggelse, må du legge sammen ventetidene for å finne den totale ventetiden. Les mer om ventetid. Kvalitet og antall utførte behan-

dlinger: Nasjonale kvalitetsindika- torer er statistikk som kan gi en pekepinn på kvaliteten på helset- jenestene og oppholdet ved et behandlingssted. I Kvalitet-fanen finner du lenker til slik statistikk, men husk at det kan være vanskelig å tolke den, og at opplysningene ikke nødvendigvis gjelder akkurat din behandling. De kan imidlertid gi deg et generelt inntrykk av hvor god behandling hvert sted kan tilby.

22

SOMNUS NR 3– 2018

Made with FlippingBook HTML5