Marvede - Rationeringsmærker for petroleum, 1940-1942

A .

Vejledning for Udfyldning af omstaaende Ansøgning.

Som Helaarsbolig anses det Hus, den Lejlighed el. lign., der af

Ansøgeren bebos hele Aaret, eventuelt bortset fra Ferier o. lign.

Ansøgningen skal normalt indgives af Boligens Indehaver, d. v. s.

dens Ejer eller den, der har lejet den direkte af Ejeren.

Boligens Beliggenhed skal angives saa nøjagtigt som muligt. I Byer o. lign. skal anføres Gade, Husnummer og Etage; paa Landet skal anføres Matr. Nr. og Ejerlav. Findes der i Boligen almindeligt Komfur, Gas eller elektrisk Kogeindretning, kan omstaaende Erklæring ikke afgives, selv om den paa­ gældende Kogeindretning i sin nuværende Tilstand er ganske uanvendelig til daglig Madlavning o. lign. Der maa i saadanne Tilfælde indgives særlig An­ søgning til Kommunalbestyrelsen (Brændselsudvalget) med Redegørelse for Manglerne. Til Husstanden kan medregnes alle Personer, der normalt faar de­ res Kost tillavet sammen med Ansøgerens. Eventuelle Logerende med egen Husholdning maa indgive særlig Ansøgning til Kommunalbestyrelsen (Brænd­ selsudvalget). Til Opvarmning i privat Beboelse kan ikke udleveres Ratio­ neringsmærker. Eventuelle Ansøgere maa henvises til at gaa over til at be­ nytte fast Brændsel. Dog kan der i Sygdomstilfælde som en midlertidig Foranstaltning, indtil anden Opvarmningsmulighed er tilvejebragt, udleveres Ratione­ ringsmærker for et mindre Kvantum Petroleum, naar det ved Lægeerklæring godtgøres, at Opvarmning er nødvendig, og det ved særlig Erklæring godtgø­ res, at Ansøgeren ikke har Mulighed for at opholde sig i Rum, der kan op­ varmes paa anden Maade. Til Sommerhuse, Kolonihavehuse, Week-end Huse o. lign. samt Teltlejre kan i intet Tilfælde udleveres Rationeringsmærker.

Made with FlippingBook - Online magazine maker