Marvede - Rationeringsmærker for petroleum, 1940-1942

C *

Se den paa Bagsiden trykte Vejledning.

Perioden V i - 28/* 1942 .

A n søgn in g om Rationeringsmærker for PETROLEUM

til Be lysn ing i Erhvervsvirksomheder og til teknisk Brug m. v. (K a n ikke anvendes v ed A n s ø g n in g om R a tioneringsmæ rker til M o to r e r, T rak torer o. lig n .)

Undertegnede ansøger herved om Rationeringsmærker for Petroleum til Brug i Erhvervsvirksomhed. Til Brug ved Ansøgningens Behandling afgiver jeg paa Tro og Love følgende Oplysninger: Virksomhedens Navn:.......... ................................................................................

Virksomhedens Beliggenhed:

Virksomhedens Art:

6V

)

I Virksomheden beskæftiges Personer. I Virksomheden anvendes Petroleum til følgende Formaal (jfr. Vejledningen): '

For Landbrugsejendomme : Til Ejendommen hører ^ Stk. Malkekvæg. Til nævnte Formaal vil det i Perioden indtil 28. Februar 1942 være nødven# digt at anvende Liter Petroleum. Min nuværende Beholdning af Petroleum til Erhvervsvirksomheden udgør ialt Liter. ^ l ., d. L * > /1 i .......... 194 -) ^ ( p (Virksomhedens ansvarlige I.cder)

Postadresse:

Eventuelle supplerende Oplysninger anføres paa særskilt Bilag. Udfyldes af Kommunalbestyrelsen (Brændselsudvalget). Antal Liter Kommunalbestyrelsens (Brændselsudvalgets) Tildeling . . . Stempel, Dato og Signatur:

Fradrag . . . . Udleveret .. A/SOlafO. Barfod&Co.sForlag.

Made with FlippingBook - Online magazine maker