Marvede - Rationeringsmærker for petroleum, 1940-1942

Vejledning for Udfyldning af omstaaende Ansøgning.

Ansøgning skal indgives af Erhvervsvirksomhedens ansvarlige Leder til Kommunalbestyrelsen (Brændselsudvalget) i den Kommune, hvor Virksom# heden (Afdelingen) er hjemmehørende. Rationeringsmærker til Køb af Petroleum til erhvervsmæssig Belysning kan alene tildeles Virksomheder, hvor elektrisk Lys eller Gasbelysning ikke er installeret. Virksomhedens Beliggenhed angives saa nøjagtigt som muligt. Virksomhedens Art angives ikke med almindelige Benævnelser, f. Eks. »Haandværk«, men specificeret, f. Eks. »Malerforretning«. Er f. Eks. et Sav# værk knyttet til Landbrug, men saaledes at Petroleum kun benyttes i Sav# værket, anføres kun »Savværk«. De Formaal, hvortil Petroleum anvendes i Virksomheden, angives med de bedst mulige Oplysninger. Virksomhedens Beholdning af Petroleum skal angives i hele Liter, idet der ses bort fra Brøkdele af en Liter.

NB. Petroleum, der udleveres til Brug i Erhvervsvirksomheder, maa ikke anvendes paa anden Maade, end den hvortil den er tildelt.

Made with FlippingBook - Online magazine maker