Sarkomen 3/2019

 Fra venstre: Hege Blegen (Fysioterapeut Aker), Jørn Evensen, Margrethe Myhre, Lotta Våde, Gunnstein Grøneng, Pål Nedrelid, Sissel Aanes, Martine Moen Evensen og Kaja Brunvoll.

få individuell oppfølging. Det gjelder både de som lever med og uten en kreftsykdom. Oppfølgingen kan bestå av samtaler med fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, sykepleier og lege. Selv om du får individuell oppfølging kan du delta i gruppetreningene på senteret. Oppfølgingstiden er som regel 2-6 måneder, og kan også foregå via telefon. I tillegg til disse tilbudene har senteret et psykologtilbud for tidligere pasienter og nære pårørende. Dette er et kortvarig behandlingstilbud, på 10-12 timer. Er behovet større vil man henvises videre til andre lokale tilbud. Også her er mestring og å klare å stå i arbeid i fokus. Vanlige problemstillinger som de som får behandling ved senteret har er trøtthet/ redusert energi, konsentrasjon og

hukommelsesproblemer, frykt for tilbakefall, nedstemthet, søvnplager, nevropati, nedsatt fysisk styrke og utholdenhet, vektoppgang og usikker på tilbakegang til jobb. Tilbakemeldinger fra de som tidligere har mottatt tilbudene er at nytteverdien er meget stor eller stor. De forteller også at undervisningen og treningen har vært viktig, men at størst utbytte har deltakerne av å møte andre i samme situasjon. Tips: hvis du har sykepengerettigheter kan du i samarbeid med arbeidsgiver, søke NAV om en behandlingsdag i uken under en rehabiliteringsprosess. Les mer: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Syk- meldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yr- kesskade/Sykmelding+-+ulike+former/sykmel- ding-for-enkeltstående-behandlingsdager

23

Sarkomen #3-2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online