Sarkomen 3/2019

Medikamentell behandling av bløtvevssarkom i armer, bein og på kroppen Tilleggsbehandling etter kirurgi (adjuvant cellegiftbehandling) er ikke standard behandling ved bløtvevssarkom, men gis ofte internasjonalt ved høygradig maligne bløtvevssarkom. Vi i Skandinavia har valgt ut en høyrisikogruppe blant de høygradig maligne bløtvevssarkomene som vi tilbyr tilleggsbehandling med kjemoterapi og strålebehandling da vi tidligere har påvist bedre overlevelse ved slik behandling.

av disse eventuelt kombinert med cellegift og strålebehandling, gi pasienten en sjanse for varig tumorkontroll.

Behandling av utbredte metastaser hvor kirurgi ikke er aktuelt

Verdien av cellegiftbehandling når pasienten ikke lenger kan bli frisk, er usikker. Det finnes imidlertid flere virksomme stoffer som enten brukes alene eller i kombinasjon. Type bløtvevssarkom bør tillegges vekt i valg av regime fordi det er ulike respons ved enkelte undergrupper. Individuelle hensyn bør legges til grunn ved behandling av sykdom med spredning. Annen palliativ behandling (smertelindrende medikamenter, strålebehandling) er også viktig å tilby i denne fasen. REFERANSE: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/ Nasjonal%20kompetansetjeneste%20 for%20sarkomer/Documents/IS-2697- Handlingsprogram-sarkom.pdf

Medikamentell behandling av bløtvevssarkomer i magen

Cellegift gis i begrenset grad ved sarkom i magen, og nytten er så langt ikke klart dokumentert. Det foreligger ingen studier som til nå har vist bedring av overlevelsen med adjuvant (tilleggsbehandling) kjemoterapi ved gynekologiske sarkomer.

Behandling av metastaserende sykdom

/ livsforlengende og palliativ behandling

Kirurgi, behandling av lokalresidiv ved bløtvevssarkom

Lokalresidiv betyr tilbakefall der svulsten opprinnelig satt. Grundig utredning er viktig, og den kirurgiske behandlingen vil styres av lokalresidivets utbredelse, malignitetsgraden (hissighet), og eventuell spredning. Hvis man har virksom cellegift eller at pasienten ikke har fått strålebehandling, kan disse metodene være aktuelle. Å fjerne tilbakefallet med operasjon eller amputasjon, kan være aktuell behandling. Behandling av lungemetastaser Dersom man oppdager lungemetastaser på kontrollene må pasientene utredes for operasjon. Ved et begrenset antall metastaser kan fjerning

Mer om kirurgisk behandling av bløtvevssarkom

7

Sarkomen #3-2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online