Life Skill Camp 2024

SMART- i Signature Camp ...ของดีลพบุรี

พบกับ หนึ่งเดียวของเมืองไทย นั่งรถไฟลอยน้ำสุดประทับใจ กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 𝐮𝐧𝐬𝐞𝐞𝐧 เดินทางโดย ไปยังชุมชน บ้านโคกสลุง อันเป็นถิ่นที่พัก ของ ผู้รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ ให้ลูกหลาน รถไฟลอยน้ำ ชาวไทเบิ้ง

รับน้องๆอายุ 8-16 ปี 20

รับจำ นวนจำ กัดเพียง

คน เท่านั้น !!

ณ Sompa Learning Space ลพบุรี

Made with FlippingBook flipbook maker