Life Skill Camp 2024

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

2024

ราคาพิเศษ

ค่ายปด เทอมรูปแบบใหม่

Natural & Cultural Camp

วัน คืน

www.smart-icamp.com

Your First Overnight Camp Challenge

ค่ายธรรมดาๆ ทีไม่ธรรมดา

ค่ายนี .. ถือเป นค่ายตัวเริ มต้นของ SMART-i เราจัดทีมงาน ผู้มากประสบการณ์ มาดูแลน้องๆ ที ออกค่าย ต่างจัดหวัดเป นครัง แรก ถือเป นก้าวแรกของพ่อแม่ ที กล้า ปล่อยลูกออกมาผจญภัยด้วยตนเองเป นครัง แรก ซึ งแน่นอน … จะไม่ใช่ครัง สุดท้าย เด็กๆยังต้องเติบโตอีกมาก อย่าขโมยโอกาสเรียนรู้ของลูก เพราะความกังวลของพ่อแม่ Life Skill Camp หลักคิดในการจัดค่าย Life Skill 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ : การเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริงและกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 2. การเรียนรู้ร่วมกัน : การส่งเสริมการทํางานเปน ทีมและการทํางานร่วมกันช่วยส่งเสริมทักษะการสื อสาร การแก้ป ญหา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที มี ประสิทธิภาพ 3. ความเกี ยวข้องในโลกแห่งความจริง : ค่ายฝ ก ทักษะชีวิตเน้นไปที ทักษะภาคปฏิบัติที ใช้กับสถานการณ์ ในชีวิตประจําวัน เพื อเตรียมผู้เข้าร่วมให้พร้อมสําหรับ ความท้าทายในชีวิตจริง

4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : แคมปมั กจะสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ สถานการณ์ ตัดสินใจ และแก้ป ญหาโดยใช้ทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5. การรู้จักเข้าใจผู้อื นและการสื อสาร : ค่ายเน้นยํ าถึงความสําคัญของการทํา ความเข้าใจมุมมองของผู้อื นและการสื อสารที มี ประสิทธิภาพ ซึงจําเปน สําหรับการสร้างความ สัมพันธ์ที มีความหมาย หลักการเหล่านี รวมกันเป นกรอบที มุ่งเน้น และมีผลกระทบสําหรับค่ายทักษะชีวิต เพื อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะที จําเป นเพื อ เริ มต้นการเดินทางสู่ความท้าทายใน โลกแห่งความเป นจริง

12-14 ต.ค.66 Click 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี March-April-May Schedule ราคา รายละเอียด วันที หลักสูตร LifeSkill Signalture Camp ประเภท 5,500 14 -16 มี.ค.

LifeSkill Nature Camp LifeSkill Culture Camp LifeSkill Nature Camp Life Skill Future Camp LifeSkill Culture Camp

3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี

Click

21 -23 มี.ค.

5,500

Click Click Click Click

5,500

28-30 มี.ค.

5,500

4-6 เม.ย.

5,500

25 -27 เม.ย.

5,500

2-4 พ.ค.

July-August

หลักสูตร

ราคา

วันที

รายละเอียด Click

ประเภท

LifeSkill Nature Camp Life Skill Future Camp LifeSkill Culture Camp LifeSkill Nature Camp

3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี

5,500 5,500 5,500 5,500

4-6 ก.ค.

Click Click Click

11-13 ก.ค.

18-20 ก.ค.

25-27 ก.ค.

Nature Camp ªÕÇÔµÁÕ»†Ò »†ÒÁÕªÕÇÔµ life Skill

www.smart-icamp.com 094-879-9919 รับนองๆอายุ 8-16 ป รับจํานวนจํากัดเพียง คน เทานั้น !! 20

@smart-i-camp Line@ ID :

The forest is alive,the trees are breathing. Nature Camp

ªÕÇÔµÁÕ»†Ò »†ÒÁÕªÕÇÔµ

3 2

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3

Field Trip ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา เขาพระยาเดินธง Memory of Tree - การทําปุยไส้เดือน และปุยใบไม้ - การปลูกกต้นไม้

Lesson Learned

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Nature Ribbin รักปา .... รักเรา

ศิลปะจากธรรมชาติ -Mandala ดอกไม้ - สีสันของธรรมชาติ

ปลูกนิสัยดี SMART Plan

Farewel Party

The forest is alive,the trees are breathing.

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ศึกษา พืชพันธุ์ไม้ นานาชนิด เด็กทํากิจกรรมมากมาย เช่น การป น Seed Ball และ ปลูกต้นไม้มีค่า ด้วยวิธี Sling Shot ขนาดยักษ์ “การตั งเปาหมาย” จะทําให้เราไปถึงจุดนั นได้ง่ายขึ น ในแต่ละภารกิจเด็กๆ จะได้ฝ กค้นหาเหตุผลให้ตัวเอง ก่อน (Know your WHY) เมื อ "เหตุผล" ชัด " เปาหมาย" จะชัดตาม กิจกรรมศิลปะจากธรรมชาติ Mandala ดอกไม้ โดยใช้สีสันจากธรรมชาติ เทคนิคฝ กการสร้าง สมาธิ การรับรู้ความรู้สึกตัวเอง กิจกรรมเปดพื นที ปลอดภัย เพื อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที จะเปดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปดใจรับเพื อนใหม่ ความสัมพันธ์ที เริม ต้นที ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป การเกษตร เปน วิชาว่าด้วยการประยุกต์ใช้ “วิทยาศาสตร์” มุมมองที แตกต่าง ย่อมสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ที แตกต่าง การนํากิจกรรม เกษตรอินทรีย์มาใช้สอน STEM สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ เหตุและปจ จัย มุ่งไปที กระบวนการเพื อให้เด็กๆได้สร้าง สมรรถนะ วิธีคิด และวิธีแก้ปญ หา

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

ศิลปะ จากธรรมชาติ

ปลูกนิสัยดี SMART Plan Field Trip ทัศนศึกษา

Memory of Tree

The forest is alive,the trees are breathing.

การถอดบทเรียน การอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านผลงาน ศิลปะที ทุกคนในค่ายมีส่วนร่วม และมันจะกลายเปน ความทรงจําดีๆแก่ชาวค่ายทุกคนตลอดไป... "เพื อนกันตลอดไป" คงเปนนิยามของกิจกรรมนี แต่ น่าเสียดายที จะเปนคืนสุดท้ายที เด็กๆจะได้อยู่กันครบ ทีม กิจกรรมที จะมีทั งรอยยิมของความสุข และน าตา แห่งความทรงจําไปพร้อม ๆ กัน

Farewel Party

Lesson Learned

SMART- i

Signature Camp

ณ โสมาภา ปา สัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี

รับน้องๆอายุ 8-16 ป รับจํานวนจํากัดเพียง

คน เท่านัน !! 20

www.smart-icamp.com

094-879-9919

@smart-i-camp Line@ ID :

This is where we stand for. ของดี..ลพบุรี Signature Camp

3 2

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3

Field Trip ขึนรถไฟลอยน า

เปด พืนที ปลอดภัย

Olympics พืนบ้าน

Field Trip พิพิธภัณฑ์พื นบ้าน โคกสลุง ฐานการเรียนรู้ วิถีชุมชน " ไทยเบิง "

Field Trip ภูซับเหล็ก กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Ribbon

Lesson Learned

Signature Party

Camp Fire

Signature Camp

This is where we stand for. ของดีลพบุรี

กิจกรรมเปดพื นที ปลอดภัย เพื อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที จะเปดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปดใจรับเพื อนใหม่ ความสัมพันธ์ที เริม ต้นที ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป กีฬาและการละเล่นพื นบ้าน เมื อมารวมกับแนวทาง จัดค่ายแบบ SMART-i ก่อให้เกิด Olympic ที เน้น กระบวนการ Gamification ไฮไลท์ของค่ายนี คือการเดินทางด้วยรถไฟลอยน า ไปบ้านโคกสลุง อันเปนถิ นพํานักของชาวไทยเบิง ผู้ รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ให้ลูกหลาน ขาดไม่ได้กับกิจกรรมรอบกองไฟ พร้อมเรืองเล่า พืนบ้านอันแฝงไปด้วยปรัชญาการใชัชีวิตจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีลีลาการเล่าเรื องราวไม่เหมือน ใคร

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Olympics พืนบ้าน

Camp Fire

Field Trip ทัศนศึกษา

This is where we stand for. ของดีลพบุรี Signature Camp

กิจกรรมรา ลา ในแบบลพบุรี ได้รับประทาน อาหารพื นเมือง เด็กๆมีโอกาสร่วมกิจกรรม และ รับชมการแสดงจากศิลปน พืนบ้าน

Signature Party

"ขอบคุณ ขอโทษ ให้กําลังใจ อย่างจริงใจ" นิยาม การเรียนรู้จากค่ายนี เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จัก Empathy และการเปน สมาชิกที ดีในสังคม

Lesson Learned

Culture Camp ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี Life Skill

รับนองๆอายุ 8-16 ป รับจํานวนจํากัดเพียง คน เทานั้น !! 20

@smart-i-camp

www.smart-icamp.com

094-879-9919

Line@ ID :

Walk through the History ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี Culture Camp

SS.1

3 2

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 Field Trip ทัศนศึกษา ตามรอยออเจ้า ณ วังนารายณ์ จ . ลพบุรี กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ Reflection

- ทําข้าวต้มมัด - การทําขนมกล้วย - ทําข้าวจี Way of life

Friendship Ribbon

Art&Craft - ป นดินเหนียว

Identify My Feeling

Farewel Party

Walk through the History ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี

กิจกรรมเปดพื นที ปลอดภัย เพื อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที จะเปดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปดใจรับเพื อนใหม่ ความสัมพันธ์ที เริม ต้นที ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป 3 H คือ Head Hand Heart เปนหลักการในการจัด กิจกรรมนี เรานําดินที มีลักษณะเฉพาะพื นถิ นลพบุรี ให้ น้องๆได้ฝ กสร้างงานตามจินตนาการและผสมผสานกับ เรื องราวของค่าย การรับรู้ความรู้สึกของตนเอง เปนภาวะที ควรฝ กไว้ ตังแต่เยาว์วัย เปนการสร้างทักษะชีวิตที เกิดขึ นได้ ง่ายในบริบทที เด็กๆรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม ย้อนรอยอดีตการทํา ขนมไทย เช่น ข้าวต้มมัด ขนมกล้วย ข้าวจี ขนมครก เปนต้น เด็ก ๆ จะได้ฝ กการทํางานเปนทีม การสื อสาร ในการแก้ไขปญหา และได้ลิม ลองขนมไทยฝ มือตัว เองอีกด้วย พืนที ทีรุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 800 ป อย่างเช่น เมืองละโว้ เรามีเรื องราวมากมาย ทีชวนให้เด็กๆได้ค้นพบ

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Art&Craft

Identify My Feeling

Field Trip ทัศนศึกษา

Way of life

A Walk through the History ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี

"เพื อนกันตลอดไป" คงเปนนิยามของกิจกรรมนี แต่น่าเสียดายที จะเปนคืนสุดท้ายที เด็กๆจะได้อยู่กัน ครบทีม กิจกรรมที จะมีทั งรอยยิมของความสุข และ น าตาแห่งความทรงจําไปพร้อม ๆ กัน กิจกรรมนี เราจะเชิญชวนน้องๆ มารู้จักการสะท้อน อารมณ์ ความรู้สึก และกล้าเผชิญกับคําชมและคํา แนะนําอย่างมีสติ ล้วนเปนคุณสมบัติของผู้เจริญ แล้ว

Farewel Party

Reflection

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน Future C mp Life Skill

@smart-i-camp Line@ ID :

www.smart-icamp.com

094-879-9919

Mini Camp

SS.3

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน Learn valuable energy healing, sustainable

3 2

วัน

DAY 1 DAY 2 DAY 3

คืน

Field Trip ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา โรงไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย์

เสียงจาก ธรรมชาติ

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

โลกอนาคต

Nature Walk

รถพลังงานลม

Ribbon

Farewel Party

พลังงานชีวิต

Solar Energy for Sustainability. พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน

กิจกรรมเปด พืนที ปลอดภัย เพื อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วย กัน ให้พร้อมที จะเปด รับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปด ใจรับ เพื อนใหม่ ความสัมพันธ์ที เริม ต้นที ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Walk Rally ที ออกแบบให้เด็กๆได้สัมผัส การสร้าง กิจกรรมต่างจากพลังงานธรรมชาติ

Nature Walk

กิจกรรมสืบค้นความหมายของตัวตน เปน การนํากิจกรรมตั ง เปา หมาย มาร่วมกับการเรียนรู้กิจกรรมจิตปญ ญา เพื อให้ เด็กๆได้มีจิตสาธารณในการร่วมอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานชีวิต

ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ที เล่าเรื องราวได้ น่าสนใจ และทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ที จะตราตรึงความ ประทับในให้น้องๆได้เรียนรู้ พร้อมรับภาระกิจค้นหาปริศนา

Field Trip ทัศนศึกษา

กิจกรรม STEM Education ที สร้างความเข้าใจเรื องพลังงาน ศักย์-พลังงานจล พร้อมทั งการประกวดการออกแบบรถ พลังงานสะอาด ที กระตุ้นให้เด็กๆต้องแกัปญ หาด้วย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รถพลังงานลม

Learn valuable energy healing, sustainable พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน

เสียงที ออกมาจากใจ อาทิ "ขอบคุณ ขอโทษ ให้กําลังใจ อย่างจริงใจ" ก่อให้เกิด Mindset ที เปน บวก ทําให้เด็กๆ พร้อมเรียนรู้และเติบโตโดยไม่มีอะไรมาขวางกั น "เพื อนกันตลอดไป" คงเปน นิยามของกิจกรรมนี แต่น่า เสียดายที จะเปน คืนสุดท้ายที เด็กๆจะได้อยู่กันครบทีม กิจกรรมที จะมีทั งรอยยิม ของความสุข และน าตาแห่งความ ทรงจําไปพร้อม ๆ กัน

Farewel Party

เสียง จากธรรมชาติ

Contact Us

@smart-i-camp

SMART-i Academy

smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

สมัครค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker