Life Skill Camp 2024

m p

ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน กับกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ การสร้างฝายชะลอน้ำ การทำ Seed Ball เดินเทรลศึกษาระบบ นิเวศ ป่าเขาพระยาเดินธง ทำ ปุ๋ย EM สัมผัสความสวยงาม จากธรรมชาติและกิจกรรมรอบกองไฟ

รับน้องๆอายุ 8-16 ปี 20

รับเพียง

คน เท่านั้น !!

Sompa Learning Space ลพบุรี

Made with FlippingBook flipbook maker