Life Skill Camp 2024

Signature Camp

This is where we stand for. ของดีลพบุรี

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับเพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน เมื่อมารวมกับแนวทาง จัดค่ายแบบ SMART-i ก่อให้เกิด Olympic ที่เน้น กระบวนการ Gamification ไฮไลท์ของค่ายนี้ คือการเดินทางด้วยรถไฟลอยน้ำ ไปบ้านโคกสลุง อันเป็นถิ่นพำ นักของชาวไทยเบิ้ง ผู้ รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ให้ลูกหลาน ขาดไม่ได้กับกิจกรรมรอบกองไฟ พร้อมเรืองเล่า พื้นบ้านอันแฝงไปด้วยปรัชญาการใชัชีวิตจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีลีลาการเล่าเรื่องราวไม่เหมือน ใคร

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Olympics พื้นบ้าน

Camp Fire

Field Trip ทัศนศึกษา

Made with FlippingBook flipbook maker