Life Skill Camp 2024

Solar Energy for Sustainability. พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วย กัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับ เพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Walk Rally ที่ออกแบบให้เด็กๆได้สัมผัส การสร้าง กิจกรรมต่างจากพลังงานธรรมชาติ

Nature Walk

กิจกรรมสืบค้นความหมายของตัวตน เป็นการนำ กิจกรรมตั้ง เป้าหมาย มาร่วมกับการเรียนรู้กิจกรรมจิตปัญญา เพื่อให้ เด็กๆได้มีจิตสาธารณในการร่วมอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานชีวิต

ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ที่เล่าเรื่องราวได้ น่าสนใจ และทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ที่จะตราตรึงความ ประทับในให้น้องๆได้เรียนรู้ พร้อมรับภาระกิจค้นหาปริศนา

Field Trip ทัศนศึกษา

กิจกรรม STEM Education ที่สร้างความเข้าใจเรื่องพลังงาน ศักย์-พลังงานจล พร้อมทั้งการประกวดการออกแบบรถ พลังงานสะอาด ที่กระตุ้นให้เด็กๆต้องแกัปัญหาด้วย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รถพลังงานลม

Made with FlippingBook flipbook maker