Life Skill Camp 2024

Your First Overnight Camp Challenge

ค่ายธรรมดาๆ ทีไม่ธรรมดา

ค่ายนี .. ถือเป นค่ายตัวเริ มต้นของ SMART-i เราจัดทีมงาน ผู้มากประสบการณ์ มาดูแลน้องๆ ที ออกค่าย ต่างจัดหวัดเป นครัง แรก ถือเป นก้าวแรกของพ่อแม่ ที กล้า ปล่อยลูกออกมาผจญภัยด้วยตนเองเป นครัง แรก ซึ งแน่นอน … จะไม่ใช่ครัง สุดท้าย เด็กๆยังต้องเติบโตอีกมาก อย่าขโมยโอกาสเรียนรู้ของลูก เพราะความกังวลของพ่อแม่ Life Skill Camp หลักคิดในการจัดค่าย Life Skill 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ : การเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริงและกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 2. การเรียนรู้ร่วมกัน : การส่งเสริมการทํางานเปน ทีมและการทํางานร่วมกันช่วยส่งเสริมทักษะการสื อสาร การแก้ป ญหา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที มี ประสิทธิภาพ 3. ความเกี ยวข้องในโลกแห่งความจริง : ค่ายฝ ก ทักษะชีวิตเน้นไปที ทักษะภาคปฏิบัติที ใช้กับสถานการณ์ ในชีวิตประจําวัน เพื อเตรียมผู้เข้าร่วมให้พร้อมสําหรับ ความท้าทายในชีวิตจริง

4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : แคมปมั กจะสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ สถานการณ์ ตัดสินใจ และแก้ป ญหาโดยใช้ทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5. การรู้จักเข้าใจผู้อื นและการสื อสาร : ค่ายเน้นยํ าถึงความสําคัญของการทํา ความเข้าใจมุมมองของผู้อื นและการสื อสารที มี ประสิทธิภาพ ซึงจําเปน สําหรับการสร้างความ สัมพันธ์ที มีความหมาย หลักการเหล่านี รวมกันเป นกรอบที มุ่งเน้น และมีผลกระทบสําหรับค่ายทักษะชีวิต เพื อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะที จําเป นเพื อ เริ มต้นการเดินทางสู่ความท้าทายใน โลกแห่งความเป นจริง

Made with FlippingBook flipbook maker