Life Skill Camp 2024

The forest is alive,the trees are breathing.

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ศึกษา พืชพันธุ์ไม้ นานาชนิด เด็กทำ กิจกรรมมากมาย เช่น การปั้น Seed Ball และ ปลูกต้นไม้มีค่า ด้วยวิธี Sling Shot ขนาดยักษ์ “การตั้งเป้าหมาย” จะทำ ให้เราไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้น ในแต่ละภารกิจเด็กๆ จะได้ฝึกค้นหาเหตุผลให้ตัวเอง ก่อน (Know your WHY) เมื่อ "เหตุผล" ชัด " เป้าหมาย" จะชัดตาม กิจกรรมศิลปะจากธรรมชาติ Mandala ดอกไม้ โดยใช้สีสันจากธรรมชาติ เทคนิคฝึกการสร้าง สมาธิ การรับรู้ความรู้สึกตัวเอง กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับเพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป การเกษตร เป็นวิชาว่าด้วยการประยุกต์ใช้ “วิทยาศาสตร์” มุมมองที่แตกต่าง ย่อมสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ที่แตกต่าง การนำ กิจกรรม เกษตรอินทรีย์มาใช้สอน STEM สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ เหตุและปัจจัย มุ่งไปที่กระบวนการเพื่อให้เด็กๆได้สร้าง สมรรถนะ วิธีคิด และวิธีแก้ปัญหา

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

ศิลปะ จากธรรมชาติ

ปลูกนิสัยดี SMART Plan Field Trip ทัศนศึกษา

Memory of Tree

Made with FlippingBook flipbook maker