MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

CHRISTIAN NEWMAN

DIRPRWY BENNAETH GOFAL IECHYD SEILIEDIG AR WERTH, BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA A CHYNGHORYDD CENEDLAETHOL PROFFESIYNAU PERTHYNOL I IECHYD AR GYFER GOFAL IECHYD SEILIEDIG AR WERTH, CANOLFAN GWERTH CYMRU MEWN IECHYD

BIO Ar ôl bod yn y GIG ers dros 20 mlynedd, roeddwn i eisiau dilyn cwrs a oedd yn mynd y tu hwnt i ddamcaniaeth reoli draddodiadol ac a fyddai’n rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i mi i arwain newid trawsnewidiol. Galluogodd y gweithdai cyfunol ar-lein ac wyneb yn wyneb i mi ffitio fy astudiaethau o amgylch fy rôl feichus ac mae’r cwrs wedi cynyddu fy ngwybodaeth ac wedi rhoi’r sgiliau a’r hyder i mi ysgogi newidiadau sy’n cael eu gyrru gan werthoedd y mae dirfawr eu hangen yn y system gofal iechyd heddiw. Diolch i’r cwrs, rwyf wedi sicrhau dwy rôl newydd gan gynnwys rôl genedlaethol sy’n gyfrifol am arwain y gwaith o fabwysiadu Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth gan Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru. Heb Ysgoloriaeth Academi Dysgu Dwys Llywodraeth Cymru, ni fyddwn wedi gallu fforddio’r cwrs hwn, felly rwy’n hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth.

EFFAITH YMCHWIL Mae strategaeth hirdymor Llywodraeth Cymru, Cymru Iachach (LlC, 2018) a Fframwaith Proffesiynau Perthynol i Iechyd Cymru (LlC, 2019) ill dau yn disgrifio’r angen am ymagwedd seiliedig ar werth at iechyd a gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, nid oes unrhyw lenyddiaeth gyhoeddedig sy’n archwilio canfyddiadau Gweithwyr Proffesiynol Perthynol o Ofal Iechyd Seiliedig ar Werth a sut y byddant yn effeithio ar ei fabwysiadu. Archwiliodd fy ymchwil; Beth yw canfyddiadau Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd o Ofal Iechyd Seiliedig ar Werth yng Nghymru? Mae fy ymchwil yn cyfrannu at faes cynyddol ymchwil VBHC, gan ddatgelu nad yw Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth yn cael ei ddeall yn gyffredinol gan Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru ac mae’n nodi sawl ffactor sy’n effeithio ar ganfyddiadau Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd o Ofal Iechyd Seiliedig ar Werth. Nododd fy ymchwil hefyd sawl argymhelliad i wella’r ffordd y caiff ei fabwysiadu.

JASON LINTERN

PENNAETH ARLOESEDD, TECHNOLEG A PHARTNERIAETHAU. LLYWODRAETH CYMRU (HSSG)

BIO Fi yw Pennaeth Arloesedd, Technoleg a Phartneriaethau (Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) yn Llywodraeth Cymru gyda mwy na 35 mlynedd o brofiad o droi polisi’r llywodraeth yn ddarpariaeth weithredol yng Nghymru. Ar hyn o bryd rwy’n arwain rhaglen weithredu a rhaglen gyflawni Llywodraeth Cymru ar gyfer arloesi ym maes iechyd a gofal a gwyddorau bywyd. Mae dilyn Cymhwyster Meistr trwy Brifysgol Abertawe a’i Hacademi Dysgu Dwys wedi bod yn brofiad heriol a gwerth chweil sydd wedi cynnig cymhwyster penodol yn fy newis llwybr gyrfa nad oedd yn bodoli o’r blaen ac wedi fy arfogi â ffocws cryfach ar arloesi a thrawsnewid sy’n cael ei yrru gan werth.

EFFAITH YMCHWIL Ar ôl Covid-19 bu ffocws cynyddol ar arloesi a gwyddorau bywyd fel cysyniadau allweddol ar gyfer gwella iechyd a chyfoeth cenedl. O ganlyniad, aeth fy ymchwil ati i ymchwilio i weld a yw arloesedd gofal iechyd a gwyddorau bywyd yn cael eu gwerthfawrogi’n wirioneddol gan Gymru a daeth i’r casgliad eu bod. Fodd bynnag, mae amrywiaeth sylweddol o ran sut y caiff y gwerth hwnnw ei asesu a’i flaenoriaethu yng Nghymru.

Made with FlippingBook HTML5