MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

Discover why our School of Management is the perfect place to study and explore our courses, facilities, careers support and student experiences

YR YSGOL REOLAETH MSc RHEOLI IECHYD

A GOFAL UWCH BLWYDDLYFR 2023

Annwyl Raddedigion,

Gyda balchder mawr hoffwn eich llongyfarch i gyd yn dwymgalon ar yr achlysur arbennig hwn. Wrth i ni agor tudalennau’r blwyddlyfr hwn, cawn ein hatgoffa o’r siwrnai anhygoel rydych wedi cychwyn arni dros ddwy flynedd yn ôl a’r llwyddiannau rhyfeddol rydych wedi’u cyflawni yn ystod eich amser ar y rhaglen MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch ym Mhrifysgol Abertawe. Wrth i chi droi’r tudalennau a myfyrio ar y cyfnodau a gofnodwyd yma, cofiwch yr heriau y gwnaethoch chi eu goresgyn, yr wybodaeth a gawsoch, a’r cyfeillgarwch a feithrinwyd gennych ar hyd y ffordd. Mae eich profiad wedi eich paratoi i arwain ac arloesi ym maes gofal iechyd sy’n esblygu’n barhaus ac i gael effaith barhaol ar les unigolion a chymunedau. Rwyf wedi cael y fraint o weld eich twf, eich brwdfrydedd, a’ch potensial di-ben-draw. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd pob un ohonoch yn parhau i ragori yn eich gyrfaoedd, gan ysgogi newid cadarnhaol a llywio dyfodol rheoli gofal iechyd. Wrth i chi barhau i ddatblygu, gwyddoch fod gennych ein cefnogaeth lawn a balchder cyfunol y gyfadran gyfan a’r staff y tu ôl i chi. Mae eich llwyddiant yn dyst i’ch gwaith caled a’ch penderfyniad. Llongyfarchiadau unwaith eto, raddedigion yr Msc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch. Boed i’ch taith barhau i fod yn llawn llwyddiant, boddhad, a’r wybodaeth eich bod yn gwneud gwahaniaeth mawr yn y byd.

Gyda chofion cynhesaf,

DR RODERICK THOMAS Cyfarwyddwr Rhaglen, MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch

Llongyfarchiadau enfawr ar fod y bobl gyntaf i gwblhau’r cwrs yma! Rwy’n disgwyl ymlaen i weld y newidiadau sy’n digwydd wrth ichi weithredu ar yr hyn ry’ch chi wedi’i ddysgu ac i weithio ar y cyd â sawl un ohonoch chi yn y dyfodol.

SIWAN MENEZ Pennaeth Gwerth mewn Iechyd Llywodraeth Cymru – Welsh Government

ABOUT THE SCHOOL OF MANAGEMENT

Mae’r Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe yn ddarparwr gorau yn y DU ym maes Rheolaeth, Cyfrifeg a Chyllid ac Addysg Economaidd. Gan ddarparu ystod o raddau israddedig ac ôl-raddedig, yn ogystal â chyfleoedd cydweithredol, mae ein cysylltiadau cryf â diwydiant a chyrff achredu proffesiynol yn cael eu hadlewyrchu yn ein haddysgu arloesol a’n hymchwil arloesol, gan sicrhau dechrau gwych i yrfa ein myfyrwyr, staff a phartneriaid yn y dyfodol. Yn eistedd o fewn Campws trawiadol y Bae, dafliad carreg i ffwrdd o’r traeth cyfagos a hanner milltir o goridor yr M4; mae’r Ysgol Reolaeth yn gartref i dros 150 o staff a dros 2000 o fyfyrwyr. Mae cyfleusterau o safon fyd-eang gydag Atriwm cymunedol trawiadol, ystafelloedd addysgu, ystafelloedd cyfarfod a Labordai Cyfrifiaduron Personol wedi golygu bod gan fyfyrwyr fynediad i amgylchedd dysgu rhagorol. Mae gennym hanes rhagorol o gynhyrchu rhai o raddedigion mwyaf llwyddiannus y wlad ac mae hynny, ynghyd â’i staff bywiog, blaengar, cyfleusterau o’r radd

flaenaf a chysylltiadau agos â diwydiant, yn ei wneud yn lle cwbl unigryw i astudio ynddo.

Mae’r Ysgol Reolaeth yn deall pwysigrwydd aros ar y blaen a dysgu’n barhaus. Maent yn cynnig ystod eang o gyfleoedd addysgol ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu yn eich gyrfa broffesiynol, gan gynnwys; datblygu rheolaeth, sgiliau arwain, a chymwysterau marchnata. Mae’r Ysgol yn y 1 40 Uchaf yn y byd ar gyfer Busnes a Rheolaeth (QS World Rankings 2023) ac mae’n 1 60 Uchaf yn y byd ar gyfer Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth (QS World Rankings 2023) . Rydym wedi ennill gwobr Siarter Athena SWAN Efydd am ei hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yn y rownd adolygu ddiweddaraf gan Advance HE ac yn y 25 Uchaf yn y DU am Ansawdd Ymchwil (Complete University Guide 2024).

I gael rhagor o wybodaeth am yr Ysgol Reolaeth, ewch i: swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth

AM Y ACADEMÏAU DYSGU DWYS

Mae’r Ysgol Reolaeth yn falch o fod yn gartref i ddwy o’r pedair Academi Dysgu Dwys (ILA): yr Academi Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Academi Iechyd a Gofal yn Seiliedig ar Werth. Mae’r Academi dysgu Dwys yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi gallu proffesiynol ac arweinyddiaeth systemau ledled Cymru, gan sicrhau parodrwydd i wynebu’r heriau ar gyfer systemau iechyd a gofal cymdeithasol heddiw ac yfory. Mae’r Academi Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cefnogi arweinwyr, uwch reolwyr ac arweinwyr y dyfodol, gan roi’r sgiliau iddynt ysgogi arloesedd ar draws iechyd, gofal cymdeithasol, a’r trydydd sector. Mae’r Academi Iechyd a Gofal yn Seiliedig ar Werth yn ganolbwynt addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf, sy’n datblygu gwybodaeth a mewnwelediad ar sut i ddatblygu ac ymgysylltu â systemau a gwasanaethau Iechyd a Gofal yn Seiliedig ar Werth (VBHC). Fe’i cynlluniwyd i hwyluso mabwysiadu egwyddorion VBHC yn llwyddiannus ar draws sefydliadau, gan gynnwys Systemau Iechyd, Gofal Cymdeithasol, y Trydydd Sector a’r Diwydiannau Gwyddorau Bywyd, ac i gefnogi drwy wasanaeth ymgynghori. MSc RHEOLI IECHYD A GOFAL UWCH Mae’r rhaglen MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch yn cynnig profiad addysgol unigryw a deinamig, sy’n cwmpasu dau lwybr gwahanol ond rhyng-gysylltiedig: Arloesi a Thrawsnewid, ac yn Seiliedig ar Werth. Gydag ymrwymiad i ragoriaeth mewn arweinyddiaeth gofal iechyd, mae’r MSc hwn yn rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r mewnwelediadau sydd eu hangen ar fyfyrwyr i lywio tirwedd gymhleth a chyfnewidiol rheoli a thrawsnewid gofal iechyd. P’un a wnaethoch ddewis y llwybr Arloesi a Thrawsnewid, sy’n canolbwyntio ar ysgogi newid ac arloesi mewn sefydliadau gofal iechyd, neu’r llwybr yn Seiliedig ar Werth, sy’n pwysleisio darparu gofal o ansawdd uchel sy’n cael ei fesur gan ganlyniadau, rydych bellach yn barod i fod yn arweinwyr ym maes gofal iechyd. Mae eich amser yn y rhaglen hon wedi meithrin meddwl beirniadol, arweinyddiaeth strategol, a dealltwriaeth ddofn o’r heriau a’r cyfleoedd ym maes iechyd a gofal modern a daw i ben gyda phrosiect ymchwil dylanwadol.

EIN DOSBARTH YN 2023 MYFYRWYR RHAN AMSER

GARETH DAVIES

TECHNOLEGYDD ARLOESEDD, SEFYDLIAD TRITECH BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA

BIO Mae fy rôl bresennol yn ymwneud â datblygu a gwerthuso technolegau newydd i’w defnyddio yn y GIG. Mae’r cwrs wedi rhoi’r offer i mi reoli prosiectau’n effeithiol, yn ogystal â fy helpu i ddeall pwysigrwydd arloesedd a gwerth mewn gofal iechyd, a sut i adeiladu’r rhain i mewn i brosiectau rwy’n gweithio arnynt. Rwyf wedi mwynhau fy amser yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe yn fawr. Mae wedi bod yn brofiad bywiogus i ddysgu ochr yn ochr â chydweithwyr o wahanol gefndiroedd a phrofiadau bywyd, a bu’n bleser cael fy addysgu gan academyddion o’r radd flaenaf gyda chyfoeth o wybodaeth a phrofiad i’w rhannu.

EFFAITH YMCHWIL Ymchwiliodd fy mhrosiect ymchwil i’r diwylliant tuag at arloesi yn fy mwrdd iechyd lleol lle rwy’n gweithio. Mae diwylliant yn ffactor sefydliadol pwysig ac yn benderfynydd arloesi sy’n aml yn cael ei anwybyddu. Tynnodd y prosiect sylw at rai o’r meysydd allweddol lle gallai’r diwylliant yn y bwrdd iechyd fod yn llesteirio arloesi a gwnaeth sawl awgrym hefyd i helpu datblygu’r diwylliant yn y sefydliad i’w gyflwr dymunol yn y dyfodol.

GARETH REES

ARWEINYDD RHAGLEN ARLOESEDD STRATEGOL YN DELTA WELLBEING AC ARWEINYDD ARLOESEDD A BUSNES YM MHENTRE AWEL

BIO Ar ôl gyrfa mewn diwydiant yn arbenigo yn y sector iechyd gyda sawl cwmni rhyngwladol gan gynnwys Siemens a Samsung, ymunais â Delta Wellbeing yn 2020 ac rwy’n arwain ar arloesi a phrosiectau digidol. Mae’r cwrs wedi bod yn wych ar gyfer dysgu sgiliau a thechnegau newydd mewn arloesi, hefyd fel dysgu damcaniaethau rheoli iechyd a gofal a’u cymhwysiad. Mae’r MSc hefyd wedi bod yn lle gwych i gwrdd â phobl eraill sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ac mae cefnogaeth a chyfeillgarwch fy nghyd-fyfyrwyr wedi chwarae rhan enfawr wrth ei wneud yn brofiad pleserus.

EFFAITH YMCHWIL Astudiais alluogwyr ac atalyddion gweithrediad

llwyddiannus darpariaeth gwasanaeth iechyd a gofal digidol. Dewisais y pwnc ymchwil oherwydd ei fod yn her yr wyf yn dod yn ei hwynebu yn fy ngwaith bob dydd - mae technoleg newydd yn aml yn methu â chael ei gweithredu neu’n methu â symud y tu hwnt i’r cyfnod peilot ac roeddwn i eisiau deall pam. Roedd yr effaith ar fy ngwaith bron yn syth - roedd yr elfen adolygu llenyddiaeth yn darparu cyd-destun gwych o’r heriau yng Nghymru ac yn rhyngwladol a rhoddodd lawer mwy o werthfawrogiad i mi o lefel y gweithredu hyd yn hyn. Darparodd yr ymchwil fewnwelediad gwych i farn pobl sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, o ran derbyniad technoleg a sut y maent yn credu y gellir goresgyn heriau.

REBECCA JELLEY

UWCH REOLWR PROSIECT BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE

BIO Yn ddiweddar, ymunais â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe fel Uwch Reolwr Prosiect Rhagnodi a Gweinyddu Meddyginiaethau electronig (ePMA) mewn Gofal Eilaidd. Dechreuodd fy ngyrfa yn y GIG dair blynedd yn ôl, pan ymunais â thîm profi Covid-19 Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Achubais ar y cyfle i gwblhau’r cwrs MSc i ddatblygu fy sgiliau rheoli, arferion ac ehangu fy ngwybodaeth am yr amgylchedd iechyd a gofal. Mae fy mhrofiad o’r cwrs wedi bod yn heriol ond yn werth chweil, rwyf wedi meithrin perthynas â chysylltiadau allweddol ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac mae wedi arwain at amryw o gyfleoedd datblygu gyrfa llwyddiannus.

EFFAITH YMCHWIL Mae gwasanaethau iechyd a gofal digidol a darparu gofal iechyd yn amgylchedd cymhleth ac amlochrog. Daeth hyn yn fwyfwy amlwg yn ystod fy amser yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), fel Rheolwr Prosiect Cynorthwyol, yn gweithio ar y rhaglen Rhagnodi a Gweinyddu Meddyginiaethau electronig (ePMA) Cenedlaethol. Yno, cefais fy amlygu i’r prosesau presennol o gynllunio, gweithredu a mabwysiadu systemau digidol mewn lleoliadau Gofal Eilaidd ar draws y GIG, sy’n heriol ac yn aml yn araf i’w datblygu. Mae fy ymchwil wedi arwain at sefydlu fframwaith newydd o’r enw model DAFFS (Fframwaith Mabwysiadu Digidol ar gyfer gwasanaethau gofal Eilaidd). Dyma’r model cyfannol cyntaf o’i fath ym maes iechyd a gofal y gellir ei gyffredinoli i wledydd, sectorau a gwasanaethau eraill. Defnyddir y model i nodi a deall y ffactorau galluogi ac atal sy’n dylanwadu ar weithrediad llwyddiannus a mabwysiadu system neu wasanaethau digidol newydd.

JULIA WILKINSON

RHEOLWR CSG GWASANAETHAU SYLFAENOL A CHYMUNEDOL

BIO Gwnaeth y cwrs wedi fy nghefnogi i gymryd rhan yn fy rôl mewn ffordd wahanol. Rwy’n rheoli gwasanaethau cymunedol sydd hefyd yn cynnwys ysbytai cymunedol lle mae’r ffocws ar wasanaethau sy’n Seiliedig ar Werth yn hollbwysig. Mae llawer o’r gwasanaethau rwy’n eu rheoli’n canolbwyntio ar fregusrwydd sy’n gofyn am ddull arloesol sy’n mynnu ffocws cyson ar ‘beth sy’n bwysig’ i’r claf.

EFFAITH YMCHWIL Er bod pwnc fy ymchwil yn eithaf arbenigol, daeth â mewnwelediad aruthrol nid yn unig i’r sefydliad yr wyf yn gweithio ynddo ond hefyd yr amcan cenedlaethol o ddarparu llwybrau integredig gofal cymunedol. Dewisais fodelu gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau integredig trwy drosiad a defnyddio’r delweddau hyn i roi cipolwg ar gyd-destun presennol integreiddio a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Yr hyn a ddatgelodd fy ymchwil oedd cysondeb disgrifiadau trosiadol ac yna defnyddiodd fframwaith o ddealltwriaeth sy’n dadansoddi nodweddion sefydliadol trwy wyth model trosiadol.

CAROL HAAKE

RHEOLWR AILALLUOGI COFRESTREDIG, GWASANAETH ADNODDAU CYMUNEDOL Y FRO CYNGOR BRO MORGANNWG

BIO Fi yw Rheolwr Ailalluogi Cofrestredig Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol y Fro. Rwyf wedi gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ers dros 30 mlynedd ac mae gennyf angerdd dros ddarparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chanolbwyntio ar wella gwasanaethau. Rwyf wedi mwynhau’r cwrs yn fawr dros y 2 flynedd ddiwethaf. Mae’r profiad wedi bod yn heriol ac yn werth chweil ac wedi gwella fy ngwybodaeth, fy sgiliau academaidd, a darparu offer ymarferol i gefnogi arloesedd yn y sector. Rhoddodd y prosiect seiliedig ar waith y cyfle i mi roi popeth yr wyf wedi’i ddysgu ar waith drwy weithredu cynlluniau gofal digidol yn y gweithle i wella effeithlonrwydd y gwasanaeth a gwella canlyniadau i ddinasyddion.

EFFAITH YMCHWIL Edrychodd yr ymchwil ar alluogwyr ac atalyddion cyflwyno cynllunio gofal digidol mewn lleoliadau gofal cymdeithasol/integredig. Mae adnoddau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol dan bwysau cyson. Mae newid digidol yn cael ei archwilio a’i ddefnyddio i alluogi gwasanaethau i ddarparu gofal mwy effeithiol ac effeithlon. Mae ymchwil sy’n bodoli eisoes wedi helpu deall y rhwystrau a’r galluogwyr i roi newid digidol ar waith a’r rhesymau pam na chaiff arloesiadau eu mabwysiadu a’u lledaenu, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ofal eilaidd yn y GIG. Cynhaliwyd astudiaeth achos mewn gwasanaeth adnoddau cymunedol (integredig) yn Ne Cymru lle’r oedd cynllunio gofal digidol yn cael ei roi ar waith. Defnyddiwyd holiaduron canfyddiadol gan sampl gynrychioliadol o’r tîm i brofi model cysyniadol a ddatblygwyd o’r llenyddiaeth bresennol. Cynhaliwyd cyfweliadau lled- strwythuredig ag arbenigwyr pwnc o ddau sefydliad arall a oedd yn gweithredu cynllunio gofal digidol mewn gofal cymdeithasol/gofal integredig i archwilio a ellid cyffredinoli’r canfyddiadau. Mae canlyniad yr astudiaeth yn herio’r rhagdybiaethau mewn llenyddiaeth gyfredol ynghylch pobl yn gwrthwynebu newid digidol ac effaith llythrennedd digidol gan na chanfuwyd bod y rhain yn ffactorau arwyddocaol. Canfu’r ymchwil hwn bwysigrwydd arweinyddiaeth ac ymgysylltu cynnar â’r tîm i lunio’r weledigaeth, gweld y manteision canfyddedig a chreu tensiwn ar gyfer newid yn alluogwyr allweddol ynghyd â hyfforddiant amserol, cyflymu’r newid a sicrhau dolenni adborth da yn ystod y gweithredu. Y prif ganfyddiadau oedd bod rhoi sylw i ffactorau newid dynol wrth weithredu newid digidol yn allweddol i’w lwyddiant mewn gofal cymdeithasol/gofal integredig. Cyflawnodd y model cysyniadol yn dda o dan graffu ac mae wedi’i ddatblygu a’i addasu ymhellach o ganlyniad i’r astudiaeth hon. Y gobaith yw y bydd y model cysyniadol yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol, fel y gellir gwneud ymchwil pellach yn y maes hwn i gefnogi trawsnewidiad digidol llwyddiannus mewn gofal cymdeithasol/integredig.

LAURA LLOYD DAVIES

RHEOLWR DATBLYGU CLWSTWR BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA

BIO Rwyf wedi gweithio ym maes Gofal Sylfaenol ers sawl blwyddyn ac ar hyn o bryd rwy’n Rheolwr Datblygu Clwstwr yn Natblygiad Prifysgol Hywel Dda yn darparu’r rhaglen Datblygu Clwstwr Carlam. Fy niddordeb personol mewn datblygu newid yn ein systemau gofal iechyd ac yng nghyfeiriad strategol y Bwrdd Iechyd yw’r hyn sy’n fy ysgogi. Trwy fy rôl bresennol a’r cyfle hwn i astudio, rwy’n deall yr heriau allweddol sy’n wynebu Gofal Sylfaenol, yn lleol ac yn genedlaethol ac rwy’n awyddus i symud ymlaen. Mae’r MSc wedi bod yn gyfle amhrisiadwy i gwrdd â chydweithwyr o bob rhan o’r wlad, dysgu sgiliau newydd ac ehangu fy ngorwelion.

EFFAITH YMCHWIL Mae’r trefniant cytundebol a’r trefniadau gwaith presennol ar gyfer contractwyr Gofal Sylfaenol a Chlystyrau sy’n gweithio yng Nghymru wedi’u cynllunio a’u darparu i raddau helaeth iawn gan Lywodraeth Cymru. Lansiodd Llywodraeth Cymru raglen gyflawni strategol ym mis Chwefror 2010 yn benodol ar gyfer Gwasanaethau Cymunedol a Gofal Sylfaenol. Darparodd y strategaeth, o’r enw ‘Gosod y Cyfeiriad’, ganllaw i ffyrdd newydd o weithio’n lleol a dyma’r tro cyntaf yr oedd yn ofynnol i bob Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru gydweithio â nifer o randdeiliaid. Yn 2018, mabwysiadwyd y model sy’n dod i’r amlwg gan y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol fel y Model Gofal Sylfaenol i Gymru gyda’r diben o ymateb i Cymru Iachach drwy chwe ffrwd waith allweddol: Atal a Lles, Model 24/7, Data a Thechnoleg Ddigidol, Datblygu’r Gweithlu a Sefydliadol, Cyfathrebu ac Ymgysylltu a Thrawsnewid a’r Weledigaeth ar gyfer y Clystyrau. Mabwysiadwyd Datblygiad Clystyrau Carlam gan bob un o’r saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru yng ngwanwyn 2022 a dechreuodd gwaith yn lleol i gyflwyno’r newidiadau gofynnol. Edrychodd fy astudiaeth ar yr effaith yn dilyn gweithredu Datblygiad Clystyrau Carlam ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn 2022. Y nod oedd canfod yr effaith y mae wedi’i chael ar flaenoriaethau’r Cydweithrediadau Proffesiynol a’r Arweinwyr Clystyrau ac ymgysylltu â chymheiriaid ac aelodau’r Clwstwr.

CATHERINE LAMB

MEDDYG TEULU – MEDDYGFA BERLLAN BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR

BIO Rwy’n Feddyg Teulu GIG sy’n angerddol am ddyfodol gofal sylfaenol yn enwedig rôl gofal iechyd digidol er mwyn gwella mynediad at ofal yn y gymuned yng Nghymru. Mae’r cwrs hwn wedi bod yn amhrisiadwy i’m dysgu ac rwy’n obeithiol ar gyfer datblygu darpariaeth gofal digidol mwy cydlynol a buddiol ar gyfer y dyfodol.

EFFAITH YMCHWIL Ymgymerais ag ymchwil ar effeithiolrwydd presennol ymgynghori o bell ym maes gofal sylfaenol a sut y mae angen mwy o le i wella yn y maes hwn o ddarparu gofal er mwyn sicrhau bod pwrs y wlad yn cael ei ddefnyddio’n briodol.

KELLY WHITE

RHEOLWR CYFLENWI GWASANAETH AR GYFER ATAL A LLES BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA

BIO Ers ymuno â’r MSc, rydw i wedi newid rolau (ddwywaith!). Mae’r MSc wedi rhoi’r hyder i mi wybod beth rydw i eisiau o’r dyfodol ac i allu arddangos y sgiliau rydw i wedi’u hennill o’r cwrs i gael effaith gadarnhaol yn y rolau rydw i’n eu cyflawni. Roedd y gefnogaeth a gefais gan y staff a oedd yn ymwneud â’r cwrs yn eithriadol ac fe wnaethant fy helpu trwy rai adegau anodd. Yn ogystal, rwyf wedi cyfarfod â rhai cyd-fyfyrwyr anhygoel sy’n gwneud pethau anhygoel ar draws y GIG a thu hwnt ac a fydd yn ffrindiau oes ac yn gydweithwyr.

EFFAITH YMCHWIL Yn 2018, nododd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gethin, gynlluniau hirdymor uchelgeisiol ar gyfer sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru ac yn 2019, i gyrraedd targedau ‘Cymru Iachach’ cyhoeddwyd yr uchelgeisiau ar gyfer Fferylliaeth Gymunedol yn y dyfodol. Er mwyn cyd- fynd â’r weledigaeth, datblygwyd dull cytundebol newydd i fodloni disgwyliadau ac ariannu darparwyr cyfathrebiadau yn y dyfodol a amlinellwyd yn nogfen Llywodraeth Cymru (LlC) ‘Presgripsiwn Newydd: A New Prescription’. Mae Fferyllfeydd Cymunedol wedi mynd trwy newid sylweddol yn y 10 mlynedd diwethaf, gan symud o fodel a ariennir gan wasanaeth dosbarthu yn bennaf i fodel newydd sydd â mwy o wobr am ddarparu gwasanaeth a llai am ddosbarthu. Mae’r newid hwn mewn pwyslais yn sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at wasanaethau clinigol ac yn symud pwysau oddi wrth wasanaethau fel practisau meddygon teulu, 111 a thu allan i oriau. Aeth fy ymchwil i’r afael â’r hyn y mae’r newidiadau hyn yn ei olygu i Fferyllwyr Cymunedol , cleifion a’r systemau gofal iechyd ehangach ac edrychodd ar yr hyn oedd ei angen i ddatblygu’r model Fferylliaeth Gymunedol i gyflawni ei rôl yn y dyfodol.

DARREN NICHOLAS RUSH

HYFFORDDWR DADANSODDWR ARWEINIOL PROFION PATHOLEG CELLOG, IECHYD A GOFAL DIGIDOL CYMRU

BIO Rwyf ar hyn o bryd ar secondiad gyda DHCW o BIPAB, yn gweithio ar brosiect sy’n dod â’r System Rheoli Gwybodaeth Labordy newydd i bob labordy yng Nghymru. Dysgais lawer o ddeunyddiau’r cwrs a siaradwyr gwadd a gan fy nghyd-fyfyrwyr hefyd rwy’n teimlo wrth iddynt ddod â’u profiadau i’n trafodaethau. Arweiniodd fy nghefndir mewn Patholeg Gellog at olwg gul ar ofal iechyd y tu allan i’m proffesiwn; rhoddodd y cwrs hwn gyfle i mi edrych ar y dirwedd mewn cyd-destun llawer ehangach.

EFFAITH YMCHWIL Edrychodd fy ymchwil ar lenyddiaeth ynghylch Patholeg Cellog Ddigidol a chymhwyso cyd-destun iechyd a gofal yn seiliedig ar Werth iddo. Drwy wneud hyn roeddwn yn gobeithio darparu dealltwriaeth ehangach o’r manteision a gyflawnwyd/posibl y gall hyn eu cynnig i’r gwasanaethau Patholeg. Drwy wneud yr ymchwil hwn rwyf wedi gallu cymryd rhan weithredol mewn gweithdai gyda’r prosiect patholeg digidol ac rwyf hefyd yn cyfrannu at gyfarfodydd bwrdd y prosiect. Rwy’n gobeithio y bydd fy safbwyntiau Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth yn cael eu hadlewyrchu yn y prosiect wrth iddo symud ymlaen i ddarparu datrysiad cenedlaethol i GIG Cymru a fydd o fudd i bawb waeth ble y maent.

CHRISTIAN NEWMAN

DIRPRWY BENNAETH GOFAL IECHYD SEILIEDIG AR WERTH, BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA A CHYNGHORYDD CENEDLAETHOL PROFFESIYNAU PERTHYNOL I IECHYD AR GYFER GOFAL IECHYD SEILIEDIG AR WERTH, CANOLFAN GWERTH CYMRU MEWN IECHYD

BIO Ar ôl bod yn y GIG ers dros 20 mlynedd, roeddwn i eisiau dilyn cwrs a oedd yn mynd y tu hwnt i ddamcaniaeth reoli draddodiadol ac a fyddai’n rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i mi i arwain newid trawsnewidiol. Galluogodd y gweithdai cyfunol ar-lein ac wyneb yn wyneb i mi ffitio fy astudiaethau o amgylch fy rôl feichus ac mae’r cwrs wedi cynyddu fy ngwybodaeth ac wedi rhoi’r sgiliau a’r hyder i mi ysgogi newidiadau sy’n cael eu gyrru gan werthoedd y mae dirfawr eu hangen yn y system gofal iechyd heddiw. Diolch i’r cwrs, rwyf wedi sicrhau dwy rôl newydd gan gynnwys rôl genedlaethol sy’n gyfrifol am arwain y gwaith o fabwysiadu Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth gan Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru. Heb Ysgoloriaeth Academi Dysgu Dwys Llywodraeth Cymru, ni fyddwn wedi gallu fforddio’r cwrs hwn, felly rwy’n hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth.

EFFAITH YMCHWIL Mae strategaeth hirdymor Llywodraeth Cymru, Cymru Iachach (LlC, 2018) a Fframwaith Proffesiynau Perthynol i Iechyd Cymru (LlC, 2019) ill dau yn disgrifio’r angen am ymagwedd seiliedig ar werth at iechyd a gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, nid oes unrhyw lenyddiaeth gyhoeddedig sy’n archwilio canfyddiadau Gweithwyr Proffesiynol Perthynol o Ofal Iechyd Seiliedig ar Werth a sut y byddant yn effeithio ar ei fabwysiadu. Archwiliodd fy ymchwil; Beth yw canfyddiadau Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd o Ofal Iechyd Seiliedig ar Werth yng Nghymru? Mae fy ymchwil yn cyfrannu at faes cynyddol ymchwil VBHC, gan ddatgelu nad yw Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth yn cael ei ddeall yn gyffredinol gan Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru ac mae’n nodi sawl ffactor sy’n effeithio ar ganfyddiadau Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd o Ofal Iechyd Seiliedig ar Werth. Nododd fy ymchwil hefyd sawl argymhelliad i wella’r ffordd y caiff ei fabwysiadu.

JASON LINTERN

PENNAETH ARLOESEDD, TECHNOLEG A PHARTNERIAETHAU. LLYWODRAETH CYMRU (HSSG)

BIO Fi yw Pennaeth Arloesedd, Technoleg a Phartneriaethau (Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) yn Llywodraeth Cymru gyda mwy na 35 mlynedd o brofiad o droi polisi’r llywodraeth yn ddarpariaeth weithredol yng Nghymru. Ar hyn o bryd rwy’n arwain rhaglen weithredu a rhaglen gyflawni Llywodraeth Cymru ar gyfer arloesi ym maes iechyd a gofal a gwyddorau bywyd. Mae dilyn Cymhwyster Meistr trwy Brifysgol Abertawe a’i Hacademi Dysgu Dwys wedi bod yn brofiad heriol a gwerth chweil sydd wedi cynnig cymhwyster penodol yn fy newis llwybr gyrfa nad oedd yn bodoli o’r blaen ac wedi fy arfogi â ffocws cryfach ar arloesi a thrawsnewid sy’n cael ei yrru gan werth.

EFFAITH YMCHWIL Ar ôl Covid-19 bu ffocws cynyddol ar arloesi a gwyddorau bywyd fel cysyniadau allweddol ar gyfer gwella iechyd a chyfoeth cenedl. O ganlyniad, aeth fy ymchwil ati i ymchwilio i weld a yw arloesedd gofal iechyd a gwyddorau bywyd yn cael eu gwerthfawrogi’n wirioneddol gan Gymru a daeth i’r casgliad eu bod. Fodd bynnag, mae amrywiaeth sylweddol o ran sut y caiff y gwerth hwnnw ei asesu a’i flaenoriaethu yng Nghymru.

DAWN ALLAN

RHEOLWR GWYBODAETH DECHNEGOL (CANSER)

BIO Dechreuais weithio yng ngwasanaethau canser y GIG ym 1991 ac rwyf wedi aros o fewn y meysydd gwybodaeth a digidol gwasanaethau canser ers hynny. Fy rôl bresennol yn Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru (WCISU), Cofrestrfa Ganser Genedlaethol Cymru, yw arwain ar amrywiaeth o brosiectau arbenigol i gefnogi caffael data, safonau data cenedlaethol, newid busnes a gwelliannau i wasanaethau. Roedd dychwelyd i addysg ôl-raddedig yn frawychus i ddechrau ond rwyf wedi cael profiad dysgu cadarnhaol a phleserus iawn. Rwyf wedi dysgu modelau a thechnegau newydd a fydd yn helpu nodi meysydd o fewn systemau a gwasanaethau lle gellir gwireddu buddion i’r sefydliad ac i gleifion er mwyn datblygu a llywio gwelliannau i wasanaethau a chynorthwyo dysgu parhaus.

EFFAITH YMCHWIL Mae ymgorffori data genomig (somatig a germlinell) mewn cofrestrfa ganser sy’n seiliedig ar boblogaeth yn cynnig potensial mawr ar gyfer parhad a datblygiadau yn y dyfodol mewn ymchwil canser, trawsnewid gwasanaethau a chanlyniadau cleifion. Ymchwiliodd yr astudiaeth i fanteision a heriau ymgorffori’r data genomig hwn yn y cofnod cofrestru canser. Datblygwyd fframwaith, gan ddefnyddio model mewnbwn- proses-allbwn, y gellir ei ddefnyddio i ddeall prosesau cofrestrfa ar sail poblogaeth, gofynion rhanddeiliaid a lle gellid darparu gwerth ychwanegol i wasanaethau.

MARK CAHALANE

PENNAETH RHEOLI GWASANAETHAU DIGIDOL BWRDD IECHYD PRIFYSGOL CAERDYDD A’R FRO

BIO Canfyddais y cwrs hwn yn y dyddiau cynharaf o sefydlu trefniadau Rheoli Digidol Rhanbarthol yn rhanbarth Caerdydd a’r Fro. Fel uwch reolwr rhaglenni roeddwn yn awyddus i gofleidio athroniaeth Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth, fel ein dull o bennu a blaenoriaethu’r gwaith y byddem yn ei wneud i ddarparu gofal integredig a gwybodus gwell ar draws ein sefydliadau. Mae’r cwrs wedi bod yn heriol ar fy amser (yn enwedig ers i mi ymgymryd â thîm cyfarwyddiaeth), ond mae’r ddau yn hynod ddiddorol ac yn cael ei gyflwyno gan staff angerddol ac empathig.

EFFAITH YMCHWIL Ymchwiliais i’r heriau a’r cyfleoedd i’r patrwm iechyd a gofal Seiliedig ar Werth gael ei ddefnyddio fel ffordd o flaenoriaethu dyraniad cyllid y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh). Efallai oherwydd y berthynas golegol oedd yn bodoli eisoes ag aelodau’r BPRh, roeddwn i’n gallu tynnu cynnwys hynod agored a dadlennol o gyfweliadau gan ddwsin o aelodau’r BPRh. Ategodd yr ymchwiliad rywfaint o ddysgu diweddar o gronfa’r Brenin i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro, ond hefyd yn ystyried y pwysau a’r dynameg hynny yn erbyn Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth i dynnu ar naws penodol a dysgu oddi wrth dystiolaeth aelodau’r Bwrdd. Bydd y dysgu hwn yn cael ei gyflwyno i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro ddiwedd 2023/24 wrth iddo ailystyried ei fodel gweithredu (gan gynnwys cyfle i ddefnyddio technegau ac offer Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth) yng ngoleuni’r argyfwng ariannu presennol yn Iechyd a Gofal Cymru.

SARA ROBERTS

PENNAETH ARLOESEDD, GIG ARDEN A CHYMORTH SYSTEM IECHYD GEM GIG ARDEN A GEM

BIO Cefais fy magu yng Ngogledd Cymru ond rwyf bellach yn byw yn Llundain, gan gyflawni newid strategol trawsnewidiol ar draws y GIG yn Lloegr. Mae’r cwrs hwn yn darparu’r unig radd Meistr mewn gofal iechyd yn Seiliedig ar Werth yn y DU. Er gwaethaf fy rôl heriol yn y GIG a byw yn Llundain, fe wnaeth y gweithdai cyfunol ar-lein ac wyneb yn wyneb fy ngalluogi i gymryd rhan lawn. Mae’r addysgu wedi bod yn ardderchog, gan roi i mi arbenigedd academaidd a sgiliau ymarferol. Tra ar y cwrs hwn, cefais ddyrchafiad i swydd uwch yn arwain ar arloesi gwasanaethau’r GIG. Yn ogystal, rwyf wedi gwneud cysylltiadau gwerthfawr â myfyrwyr eraill, aelodau cyfadran, a siaradwyr gwadd.

EFFAITH YMCHWIL Roedd fy mhrosiect ymchwil yn archwilio sut y gall y GIG yn Lloegr weithredu ymagweddau Seiliedig ar Werth at iechyd a gofal trwy arloesi yn ei wasanaethau neu - sut mae’n “Arloesi er Gwerth”. Bydd effaith yr ymchwil yn llywio sut y dylai swyddogaethau arloesi sefydliadau cymorth systemau iechyd fel AGEM weithredu i sicrhau gwerth. Y prif ganfyddiadau oedd: - Dylai arloesiadau Seiliedig ar Werth fod yn seiliedig ar ddealltwriaeth ddofn o anghenion blaenoriaeth y farchnad, a bod yr anghenion blaenoriaeth presennol mewn data, dadansoddeg a deallusrwydd i gefnogi gwneud penderfyniadau, yn ogystal â sefydlu modelau gweithredu, arweinyddiaeth a llywodraethu sydd eu hangen ar gyfer integreiddio - Mae cydweithio, gyda sefydliadau partner ac yn fewnol mewn sefydliad i ddod â thimau amlarbenigedd ynghyd, yn allweddol i arloesi er mwyn sicrhau gwerth - Mae angen i arloesiadau gwasanaeth fod â mantais glir y ceir tystiolaeth ohoni trwy fetrigau priodol, ac wrth arloesi am werth, rhaid i’r rhain bob amser gynnwys mesur canlyniadau ac ansawdd a’u cysylltiad â chost.

SUSAN KOTRZUBA

RHEOLWR ADRANNOL CYNORTHWYOL, IS-ADRAN PLANT A PHOBL IFANC BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE

BIO Mae cwblhau fy ngradd Meistr yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe wedi bod yn brofiad gwerth chweil a chyfoethog i mi. Cefais wybodaeth a sgiliau gwerthfawr, a alluogodd fi i gymhwyso dulliau ac offer dadansoddol i ddatrys problemau cymhleth a gwneud penderfyniadau gwybodus mewn cyd-destunau amrywiol. Fe wnes i hefyd fwynhau gweithio ar brosiectau byd go iawn gyda phartneriaid yn y diwydiant a chydweithio â chymheiriaid. Gan weithio i’r GIG, rwyf wedi ymrwymo i wella ansawdd ac effeithlonrwydd gwasanaethau gofal iechyd. Credaf fod fy rhaglen Meistr wedi gwella fy ngyrfa a’i bod yn cyd-fynd â gweledigaeth a gwerthoedd y GIG.

EFFAITH YMCHWIL Un o’r meysydd allweddol a astudiwyd oedd gofal iechyd yn Seiliedig ar Werth, sy’n fframwaith ar gyfer sicrhau canlyniadau gwell i gleifion. Rwy’n bwriadu defnyddio’r fframwaith hwn yn fy ngwaith i fesur a gwella gwerth y gofal a ddarperir, gan ymgysylltu â chleifion a rhanddeiliaid i ddeall eu hanghenion a’u dewisiadau. Roedd fy ymchwil yn canolbwyntio ar wella llif cleifion o fewn gwasanaethau fflebotomi pediatrig, gan fod amseroedd aros hir ar gyfer hyd yn oed profion gwaed brys. Yn dilyn fy ymchwil, mae amseroedd aros wedi’u lleihau o wythnosau i ddyddiau. Rwy’n ddiolchgar i’m darlithwyr, fy nghyd-ddisgyblion a’m teulu am eu cefnogaeth a’u harweiniad trwy gydol fy astudiaethau. Edrychaf ymlaen at gymhwyso fy ngwybodaeth a sgiliau i gael effaith gadarnhaol yn y sector gofal iechyd a thu hwnt.

MARIE MORTON KATHRENS

RHEOLWR RHAGLEN – ARLOESEDD BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA

BIO Rheolwr Prosiect hynod brofiadol yn gweithio o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn ymgymryd â rôl secondiad deuddeg mis fel Rheolwr Rhaglen o fewn yr ecosystem arloesi. Gan weithio ochr yn ochr â Tritech, ARCH a Chomisiwn Bevan, mae’r rôl yn cefnogi’r Arweinwyr Arloesedd o fewn Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau ledled Cymru, gan ddarparu trosolwg, cydgysylltu a chydweithio i gyflawni arloesedd yn effeithlon. Mae’r cwrs ILA wedi cefnogi datblygiad fframwaith i helpu lledaenu prosiectau arloesi gofal iechyd profedig ledled Cymru.

EFFAITH YMCHWIL Mae mabwysiadu arferion a thechnoleg gofal iechyd arloesol yn hollbwysig o ran hyrwyddo ansawdd darpariaeth gofal iechyd. Mae arloesiadau mewn gofal iechyd yn wynebu heriau sy’n ymwneud â gwrthwynebiad i newid, cyfyngiadau adnoddau, ac amrywiadau mewn cyfraddau mabwysiadu ymhlith darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol. Edrychodd fy mhrosiect ymchwil ar ymlediad arloesedd o fewn cyd-destun y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Gall arloesi fod yn wasgaredig ac yn hanesyddol bu ymdrechion yng Nghymru i wneud hyn yn benodol ym maes iechyd a gofal. Mae corff o waith a diddordeb yng Nghymru wedi’i ddangos gan brosiectau a ariennir gan Lywodraeth Cymru gan gynnwys yr Academi Lledaeniad a Graddfa a redir gan Sefydliad y Galon y Dreigiau a Chomisiwn Bevan a ddatblygodd ac a arweiniodd y rhaglen Fabwysiadu a Lledaenu Genedlaethol a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru o 2019 i 2021. Fodd bynnag, mae yna lawer o rwystrau o hyd. Edrychodd fy ymchwil ar yr hyn oedd ei angen i gefnogi prosiectau arloesi gofal iechyd profedig sydd wedi’u lledaenu’n briodol ledled Cymru. Nod y prosiect oedd safoni’r ffordd i arloesi a galluogi lledaeniad Cymru gyfan, a thrwy hynny sicrhau bod syniadau a phrosiectau da yn cael eu datblygu’n gyfannol, a bod ymarferwyr yn gweithredu’n well. Trwy archwilio’r llenyddiaeth gyfredol a gweithio gyda’r Arweinwyr Arloesi sydd wedi’u lleoli mewn byrddau iechyd ledled Cymru i nodi proses arloesi, i alluogi’r defnydd gorau o adnoddau presennol sydd eisoes yn ecosystem arloesi Cymru. Mae hyn yn mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau y mae cleifion yn eu profi ar hyn o bryd, a allai fod yn elwa o wybodaeth am well syniadau ac arferion sy’n aml yn aros o fewn seilos. Bydd yn rhoi manteision i randdeiliaid, ond dim ond pan fydd wedi’i ddylunio’n dda. Roedd y gwaith ymchwil yn adeiladu theori ac mae iddo oblygiadau mawr i’r ffordd y mae arloesedd yn cael ei gyflwyno’n deg yng Nghymru.

SARAH VAUGHAN

ARWEINYDD THERAPI, GWASANAETHAU INTEGREDIG GOGLEDD SIR FYNWY CYNGOR SIR FYNWY

BIO Fel therapydd galwedigaethol gyda 29 mlynedd o brofiad, mae cwblhau MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch, gyda ffocws ar egwyddorion Seiliedig ar Werth, wedi gwella fy rôl fel arweinydd therapi yng Ngwasanaethau Integredig Sir Fynwy yn fawr. Mae wedi hogi fy sgiliau wrth ddangos tystiolaeth o ymarfer, gan fy ngalluogi i gyfleu gwerth defnyddio ymyriadau ataliol a therapi yn glir i wella gwerth personol a chymdeithasol. Cryfhaodd fy meddwl beirniadol, gan fy ngrymuso i ddadansoddi sefyllfaoedd cymhleth, a bod yn arloesol wrth weithredu datblygiad gwasanaeth. Mae’r ffocws ar egwyddorion gofal iechyd Seiliedig ar Werth yn tanlinellu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan alinio’n berffaith â nod therapi galwedigaethol o wella ansawdd bywyd. Mae’r set sgiliau gynhwysfawr hon wedi dyrchafu fy effeithiolrwydd fel arweinydd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r profiad nid yn unig wedi bod yn addysgiadol gyfoethog ond hefyd yn brofiad cymdeithasol pleserus.

EFFAITH YMCHWIL “Mae dull ailalluogi seiliedig ar le yn cefnogi darparu Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth” Nod y prosiect oedd llywio ailgynllunio gwasanaethau a dangos sut y gellir defnyddio Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth (VBHC) i wella llesiant yr unigolyn a’r boblogaeth: “Mae dull ailalluogi seiliedig ar le yn cefnogi darparu Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth”. Rhoddodd y prosiect ddull ailalluogi seiliedig ar le ar waith yn Ysbyty Nevill Hall ar gyfer cleifion Sir Fynwy. Fe wnaeth wella’r berthynas rhwng Gwasanaethau Integredig Sir Fynwy a’r Uned Feddygol Acíwt (AMU) a staff ward yn yr ysbyty a chefnogi cymryd risgiau cadarnhaol a hwyluso rhyddhau amserol llwyddiannus yn ôl i’r gymuned. Gyda chefnogaeth rheolwyr llif cleifion, mae trigolion Sir Fynwy, lle bo hynny’n briodol yn feddygol, yn cael eu cydleoli i ward bwrpasol o fewn Ysbyty Nevill Hall fel uned gyflenwi integredig. Roedd y dull hwn yn gwella profiad y claf, yn gwella lles yr unigolyn, ac yn cyfrannu at ddarparu gofal a chymorth mwy cynaliadwy ac effeithlon, trwy weithio mewn perthnasoedd. Mae’r prosiect wedi cael cefnogaeth Cydweithredfa Gofal Diogel y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI). Mae cyflwyno’r dull ailalluogi seiliedig ar le o fewn Ysbyty Nevill Hall wedi cael effeithiau sylweddol ar wella’r cydweithredu a’r gallu i’r staff gydweithio er budd y cleifion unigol a thrwy hynny’r boblogaeth, gan leihau hyd arhosiad yn sylweddol.

EIN DOSBARTH YN 2023 MYFYRWYR AMSER LLAWN

ENIOLA OJO

MYFYRIWR MSc AMSER LLAWN

BIO Cychwynnodd Eniola Ojo, sydd â chefndir cyfoethog yn y sectorau preifat a chyhoeddus yn Nigeria, ar daith i’r Deyrnas Unedig i ddilyn gradd Meistr mewn MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch gyda ffocws ar yn Seiliedig ar Werth. Rwyf ar hyn o bryd yn gwasanaethu fel Cymhorthydd Gweinyddol Gofal Iechyd yn Seiliedig ar Werth ymroddedig ym Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, gan ddefnyddio fy mhrofiad amrywiol i gyfrannu at roi strategaethau gofal iechyd blaengar ar waith yn llwyddiannus. Fy ymrwymiad yw gwneud y gorau o ddarpariaeth gofal iechyd, gan alinio â’m harbenigedd academaidd a’m mewnwelediadau ymarferol a gafwyd trwy fy nhaith broffesiynol yn Nigeria ac ymdrechion parhaus yn y Deyrnas Unedig. Yn ystod fy nghyfnod yn astudio’r MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (yn Seiliedig ar Werth) yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, fe wnes i fireinio sgiliau hanfodol wrth weithredu a gwneud y gorau o fodelau darparu gofal iechyd. Fe wnaeth y cwricwlwm roi’r ddealltwriaeth ddofn o egwyddorion VBHC yr oeddwn eu hangen, gan roi pwyslais ar ofal sy’n canolbwyntio ar y claf a rheolaeth gofal iechyd effeithlon. Gan gymryd rhan mewn astudiaethau achos a chymwysiadau ymarferol, datblygais arbenigedd mewn trosoledd data, meithrin diwylliant o welliant parhaus, ac alinio arferion gofal iechyd â thirwedd esblygol strategaethau’n Seiliedig ar Werth. Mae’r profiad Addysgol hwn wedi fy ngrymuso i gyfrannu’n effeithiol at weithredu egwyddorion sy’n Seiliedig ar Werth yn fy rôl bresennol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

EFFAITH YMCHWIL Asesu Ymwybyddiaeth, Derbynioldeb a Dichonoldeb Gweithredu Gofal Iechyd yn Seiliedig ar Werth yn Lagos, Nigeria. Mae Lagos, Nigeria yn wynebu heriau gofal iechyd sylweddol megis diffyg adnoddau, isadeiledd annigonol, mynediad annheg i ofal iechyd o safon, lefel uchel o farwolaethau a morbidrwydd a gwerth isel. Yn ôl yr arolwg, nid oedd gan lawer o’r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a gweinyddwyr ddealltwriaeth o’r hyn y mae gofal iechyd yn Seiliedig ar Werth yn ei olygu. Yn ogystal, gall rhwystrau diwylliannol a systematig rwystro derbyniad ac ymarferoldeb trosglwyddo i ddull yn Seiliedig ar Werth. Heb fynd i’r afael â’r materion hyn, efallai y bydd y system gofal iechyd yn Lagos yn cael trafferth gwella canlyniadau cleifion a rheoli costau’n effeithiol. Cynigir astudiaeth beilot sy’n canolbwyntio ar asesu ymwybyddiaeth, derbynioldeb ac ymarferoldeb gweithredu VBHC yn Lagos er mwyn mynd i’r afael â’r heriau hyn. Roedd yr astudiaeth hon yn cynnwys rhaglenni addysgol wedi’u targedu ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a’r cyhoedd i wella dealltwriaeth o VHBC a’i egwyddorion. Defnyddiwyd arddangosiad ac astudiaethau achos o weithredu llwyddiannus yn fyd-eang i arddangos dichonoldeb a manteision mabwysiadu dull o’r fath yn Lagos, Nigeria. Mae effaith yr astudiaeth hon yn drawsnewidiol i’r dirwedd gofal iechyd yn Lagos. Byddai mwy o ymwybyddiaeth yn arwain at weithlu gofal iechyd mwy gwybodus ac ymgysylltiol a diwylliant maethu’r cyhoedd sy’n barod i dderbyn egwyddorion sy’n Seiliedig ar Werth. Trwy fynd i’r afael â rhwystrau diwylliannol a systematig, fe wnaeth yr astudiaeth wella derbynioldeb ac ymarferoldeb VBHC, gan baratoi’r ffordd ar gyfer gweithredu ehangach o bosibl. Yn y pen draw, byddai’r effaith i’w gweld mewn gwell canlyniadau i gleifion, gwell ansawdd gofal iechyd, a gwneud y defnydd gorau o adnoddau, gan gyfrannu at system gofal iechyd fwy cynaliadwy ac effeithiol yn Lagos, Nigeria.

PRINCE CHIBUEZE UCHEAGWU IBE

MYFYRIWR MSc AMSER LLAWN

BIO Roedd fy ngradd gyntaf mewn Optometreg a tra fy mod yn y broses o ymarfer fe es i mewn i’r maes rheoli. Penderfynais astudio’r MSc Rheoli Iechyd a Gofal uwch i wella fy set sgiliau a chynyddu’r gwerth y gallaf ei ychwanegu at unrhyw sefydliad. Ni wnaeth y cwrs siomi, ac roedd yn brofiad rhyfeddol o ryngweithio a dysgu gan rai o’r goreuon sydd gan y byd rheoli, arloesi a gofal iechyd i’w gynnig.

EFFAITH YMCHWIL Roedd yna fwlch o ran gwybodaeth ynghylch sut mae’r Academïau Dysgu Dwys (ILA) yn effeithio ar fywydau dysgwyr proffesiynol yn y GIG. Roedd yn rhaid i mi gyfyngu fy ymchwil i’r Academi Dysgu Dwys a oedd yn bresennol ym Mhrifysgol Abertawe a’r cyrsiau a gynigiwyd ganddynt. Roedd yn ddiddorol darganfod eu bod wedi bod yn eithaf llwyddiannus nid yn unig yn addysgu gweithwyr proffesiynol mewn gwahanol adrannau’r GIG a’r trydydd sector, ond mae’r rhaglenni hefyd wedi dysgu sgiliau newydd i’r cyfranogwyr, cynyddu eu hyder yn y swydd a’u hannog i dderbyn mwy o gyfrifoldeb. Mae rhai hyd yn oed wedi mynd ymlaen i sicrhau dyrchafiadau neu ailddechrau mewn rolau uwch nag yr oeddent oherwydd y broses dwf y maent wedi’i chael wrth astudio o dan yr Academi Dysgu Dwys.

TAIWO ENOCH AYODELE

MYFYRIWR MSc AMSER LLAWN

BIO Fy enw i yw Taiwo, ac mae gen i lawer o ddiddordebau gydol oes. Mae gen i ddiddordeb brwd mewn dysgu pethau newydd a chael gwybodaeth werthfawr, boed hynny drwy ddarllen, mynd i weithdai, neu fynd i’r coleg. Mae fy nghymeriad wedi ei lywio gan fy nghariad at ddysgu, sydd wedi fy ngalluogi i dderbyn newid a dilyn twf personol wrth addasu at heriau newydd. Hefyd, rwy’n hoffi archwilio lleoedd newydd a gwerthfawrogi ysblander byd natur. Mae’r brwdfrydedd hwn wedi effeithio ar fy mywyd personol a hefyd fy mhenderfyniad gyrfaol i helpu i wella amodau ansawdd iechyd pobl wrth i mi anelu at weithio mewn meysydd sy’n gysylltiedig â rheoli gofal iechyd. Y peth gorau i mi ei wneud erioed yw dod i Brifysgol Abertawe ar gyfer fy ngradd Meistr.

EFFAITH YMCHWIL Mae’r astudiaeth yn canolbwyntio ar y dulliau therapiwtig newydd sy’n ofynnol i wella gwasanaethau iechyd meddwl i famau newydd ac i wella iechyd y fam a’r plentyn. Cynigir ffonau symudol fel ateb i gefnogi gwasanaethau iechyd meddwl yn Affrica. Yn Nigeria, rhoddir ffonau symudol i fenywod beichiog a staff nyrsio â’r nod penodol eu bod yn gwerthuso meddygon a nyrsys gan ddefnyddio’r ffôn er mwyn lleihau faint o amser y maent yn ei dreulio yn teithio i ofal sylfaenol ac ysbytai i ymgynghori â meddygon a nyrsys.

EVERTON DE SILVA

MYFYRIWR MSc AMSER LLAWN

BIO Mae’r man geni yn Sri Lanka. Rwy’n dri deg pedwar mlwydd oed. Mae gen i ddeng mlynedd o brofiad yn y diwydiant dyfeisiau meddygol, gyda ffocws ar farchnata. Mae gen i arbenigedd yn defnyddio technoleg abladiad tiwmor microdon i drin tiwmorau anfalaen a malaen a ddarganfuwyd yn gynnar. Mae gen i brofiad hefyd mewn ffyrdd o drin clwyfau acíwt a chronig. Yn 2017, gorffennais fy astudiaethau israddedig mewn Rheoli Busnes Rhyngwladol ac fe es ymlaen i Brifysgol Abertawe i ennill MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Gofal Iechyd yn Seiliedig ar Werth). Fel cyn-fyfyriwr y rhaglen Meistr Gofal Iechyd yn Seiliedig ar Werth, mae gennyf ddealltwriaeth gynhwysfawr o systemau gofal iechyd, gan ganolbwyntio ar wneud y gorau o werth i gleifion. Fy arbenigedd yw rhoi strategaethau i wella canlyniadau i gleifion, lleihau costau, a gwella ansawdd gofal iechyd cyffredinol ar waith. Gydag ymrwymiad i feithrin dulliau cynaliadwy sy’n canolbwyntio ar y claf, rwy’n dod â chyfuniad unigryw o wybodaeth a sgiliau ymarferol i faes gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth sy’n datblygu’n barhaus.

EFFAITH YMCHWIL Fabwysiadu Abladiad Tiwmor Microdon ar gyfer Rheoli Canser yn Sri Lanka Mae gweithredu abladiad tiwmor microdon wrth reoli canser yn golygu defnyddio ynni microdon i wresogi a dinistrio celloedd canser. Defnyddir y driniaeth leiaf ymwthiol hon yn aml ar gyfer trin rhai mathau o diwmor. O safbwynt gofal iechyd yn Seiliedig ar Werth (VBHC), gall abladiad tiwmor microdon effeithio ar ofal iechyd mewn sawl ffordd: 1. Gwell Canlyniadau: Trwy ddarparu dewis arall yn lle llawdriniaeth draddodiadol neu therapi ymbelydredd, gall abladiad microdon gyfrannu at well canlyniadau i gleifion. Mae hyn yn cyd-fynd â ffocws VBHC ar ddarparu gofal o ansawdd uchel a phrofiadau cadarnhaol i gleifion. 2. Costau Llai: Yn gyffredinol, mae gweithdrefnau lleiaf ymledol yn arwain at arosiadau ysbyty byrrach ac amseroedd adferiad cyflymach. Gall hyn arwain at arbedion cost, gan alinio â nod VBHC o wneud y gorau o werth gofal iechyd trwy gydbwyso canlyniadau â chostau. 3. Profiad Gwell i Gleifion: Gall abladiad microdon gynnig opsiwn triniaeth llai ymledol a mwy cyfforddus i gleifion o gymharu â therapïau traddodiadol. Gall hyn ddylanwadu’n gadarnhaol ar foddhad cleifion ac mae’n cyd-fynd ag agwedd gofal sy’n canolbwyntio ar y claf ar VBHC. 4. Canlyniadau Mesuradwy: Mae VBHC yn pwysleisio mesur canlyniadau sydd o bwys i gleifion. Gellir asesu effeithiolrwydd abladiad tiwmor microdon trwy fesurau fel cyfraddau ymateb y tiwmor, cyfraddau ail-ddigwydd, a goroesiad hirdymor, gan ddarparu data gwerthfawr ar gyfer gwerthuso gwerth yr ymyriad hwn. 5. Dyrannu Adnoddau: Mae VBHC yn annog dyrannu adnoddau yn seiliedig ar effeithiolrwydd ymyriadau a’u heffaith ar ganlyniadau cleifion. Os profir bod abladiad tiwmor microdon yn driniaeth gost-effeithiol a buddiol, gall systemau gofal iechyd ddyrannu adnoddau yn unol â hynny. I grynhoi, mae gweithredu abladiad tiwmor microdon wrth reoli canser yn cyd-fynd ag egwyddorion gofal iechyd yn Seiliedig ar Werth trwy anelu at wella canlyniadau cleifion, lleihau costau, gwella profiad y claf, a darparu sylfaen ar gyfer dyrannu adnoddau gwybodus

NEGESEUON I EICH CYD-DDISGYBLION

MESSAGES FROM OUR ACADEMIC TEAM

Rydym yn hynod ddiolchgar am gyfraniadau amhrisiadwy ein holl siaradwyr gwadd, yr unigolion sy’n cynnal y gweithdai, a hwyluswyr dosbarthiadau meistr sydd wedi helpu i gyflwyno’r MSc dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae eich mewnwelediadau wedi cael effaith barhaol ar ein myfyrwyr MSc. Diolch!

YR ATHRO GARETH DAVIES Llongyfarchiadau ar oroesi a ffynnu trwy ddwyster y rhaglen. O ymsefydlu nerfus hyd at raddio a thu hwnt, mae wedi bod yn fraint ac yn bleser aruthrol gweithio gyda chi i gyd, ac mae eich ysbryd wedi bod yn sail i’ch teithiau unigol a chyfunol i’r garreg filltir hon. Rydych chi’n argoeli’n dda ar gyfer dyfodol iechyd a gofal yng Nghymru! Gan ddymuno’r gorau i chi i gyd ar gyfer eich ymdrechion arloesi yn y dyfodol – gan gynnwys y rhai sydd yn ôl yma gyda ni yn yr Academi Arloesedd Dysgu Dwys – ‘y rhai gwreiddiol’ am byth.

YR ATHRO HAMISH LAING Diolch am ein dewis ni ac am fod yn arloeswyr ar gyfer ein rhaglen MSc newydd.

Diolch am eich awgrymiadau adeiladol ac am beidio â rhannu popeth ar eich grŵp WhatsApp gyda ni! Diolch am ei gwneud yn bleser eich dysgu, gweld eich gwybodaeth a’ch hyder yn tyfu ac am nosweithiau allan gwych. Cadwch mewn cysylltiad a gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r holl feddylfryd newydd hwnnw ar waith.

DR PAUL G. DAVIES Llongyfarchiadau pawb. Mae wedi bod yn bleser pur cael bod yn rhan o’ch dysgu a mwynheais yn fawr ein trafodaethau yn ystod y modiwlau strategaeth. Rydych chi wedi fy nharo fel grŵp hwyliog deallus, diddorol, direidus ac mae’r ymdeimlad amlwg o gymuned yn adlewyrchiad o’ch personoliaethau. Edrychaf ymlaen at ddal i fyny â chi ymhell i lawr y ffordd a gobeithio y byddwch yn parhau i fwynhau’r cyfeillgarwch a wnaethoch wrth i chi gymhwyso’r syniadau a gyflwynwyd gennym fel rhan o’ch gwaith cenhadol. Pob lwc Paul G. DR HELEN YU Llongyfarchiadau i chi gyd. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda chi i gyd a bod yn rhan o’ch taith MSc. Dymuniadau gorau ar gyfer eich llwyddiannau yn y dyfodol a’r holl anturiaethau cyffrous sydd o’ch blaenau! Dathlwch eich cyflawniad ac yna ewch i herio’r byd. Cofion gorau, Helen DR DAN REES Llongyfarchiadau i bob un o’n graddedigion MSc! Mae eich ymroddiad a’ch dyfalbarhad wedi talu ar ei ganfed. Cofleidiwch yr heriau sydd o’ch blaen, a gadewch i’ch angerdd dros arloesi ysgogi eich llwyddiant. Mae’r dyfodol yn llawn cyfleoedd, ac nid oes gennym unrhyw amheuaeth y byddwch yn cael effaith sylweddol yn eich gweithle – lle bynnag y bo hynny. Da iawn, peidiwch â bod yn ddieithriaid a dymuniadau gorau ar gyfer eich dyfodol disglair! NICOLE BARKER Llongyfarchiadau pawb! Mae wedi bod yn bleser cwrdd â chi i gyd a bod yn rhan o’ch taith MSc anhygoel. Diolch am eich amynedd gyda systemau’r Brifysgol (!) ac am eich ymroddiad a’ch ymrwymiad i’r rhaglen MSc. Cofiwch gadw mewn cysylltiad â ni, ac edrychwn ymlaen at glywed am eich ymdrechion yn y dyfodol!

DR ALAN WILLSON Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonoch arloeswyr. Fel rhan o dîm y brifysgol, rwyf wedi mwynhau’r prawf o weithio gydag arweinwyr yn ein gwasanaethau iechyd a gofal. Mae wedi bod yn bleser cyfarfod a gweithio gyda chi. Mae eich egni a’ch penderfyniad wedi cynhyrchu rhai buddion syfrdanol i bobl Cymru a thu hwnt. Bydd hynny’n parhau. Nid yw slogan yr IHI “all teach, all learn” erioed wedi bod mor addas. Llongyfarchiadau i raddedigion hynod y rhaglen MSc Uwch Reolaeth Iechyd a Gofal! Mae eich ymroddiad, eich gwaith caled a’ch angerdd wedi eich arwain at y llwyddiant haeddiannol hwn. Wrth i chi barhau ar eich taith i gael effaith gadarnhaol ym myd gofal iechyd, gwyddoch fod eich cyflawniadau yn ein hysbrydoli ni i gyd. Mae angen mwy o arweinwyr fel chi ar y byd. Da iawn! Llongyfarchiadau a da iawn chi! DR SIMON BROOKS Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Am griw hyfryd o bobl i fod wedi cael y pleser o fod yn y dosbarth gyda nhw. Rwy’n teimlo y dylwn ymddiheuro am yr holl ddamcaniaeth ddofn yn eich modiwl cyntaf gyda mi, ond mae’n debyg bod rhai ohonoch yn ddiolchgar amdano (masocistiaid, yn amlwg)! Fy nymuniadau gorau o galon i chi gyd, gobeithio y byddwch yn cadw mewn cysylltiad ac wrth gwrs rwyf bob amser yma i drafod doethuriaeth ar y DBA pan fyddwch yn barod! Cofion gorau, Simon. DR SIAN RODERICK Llongyfarchiadau enfawr ar gyflawni eich gradd Meistr, mae eich gwydnwch a’ch ymrwymiad i hyrwyddo nid yn unig eich addysg ond eich datblygiad proffesiynol yn ysbrydoledig. Wrth i chi symud ymlaen yn eich gyrfaoedd, rydym yn gobeithio bod gennych y profiad, y wybodaeth a’r sgiliau y gwnaeth yr MSc eich amlygu iddynt. Rydych chi wedi bod yn bleser i’ch dysgu ac allwn i ddim meddwl am grŵp gwell i gychwyn pethau ar y rhaglen ILA. Cymeradwyaf eich gwaith caled a’ch dyfalbarhad i ennill dyfarniad Meistr a dymuno’r gorau i chi ar gyfer y dyfodol. O.N. os hoffech chi wneud PhD neu DBA rydych chi’n gwybod ble rydw i!Llongyfarchiadau, Sian ALAN PRICE YR ATHRO NICK RICH Mae wedi bod yn fraint ac yn bleser pur eich dysgu a’ch mentora trwy eich astudiaethau a’ch prosiectau. Gallaf ddweud yn onest ac yn ddiffuant fy mod wedi mwynhau pob munud rhithwir a “wyneb yn wyneb” o’n hamser gyda’n gilydd. Rydych chi’n grŵp aruthrol ac mor dalentog yn unigol hefyd! Rydych chi (a’ch anwyliaid) wedi rhoi cymaint ac wedi gweithio mor galed i wneud y cohort hwn yn llwyddiant gwirioneddol. Mae gen i atgofion hapus iawn. Yn bendant cawsom dipyn o chwerthin ar hyd y ffordd. Diolch yn fawr. Dymunaf yn dda i chi ar gyfer eich gyrfaoedd yn y dyfodol, gobeithio y byddwn yn cadw mewn cysylltiad ac yn dal i fyny yn rheolaidd. Byddwn wrth fy modd yn clywed am eich anturiaethau newydd a’ch cyflawniadau parhaus. Rydyn ni i gyd mor falch ohonoch chi! Cofiwch efallai fod y cwrs wedi gorffen ond rydym yma i chi bob amser. Dymuniadau gorau a chymerwch ofal! DR EMILY BACON Llongyfarchiadau mawr ar gwblhau eich MScs! A phob clod i chi gyd am gydbwyso eich astudiaethau a beichiau gwaith heriol. Pleser pur oedd cefnogi eich astudiaethau a dymunaf bob llwyddiant i chi i’r dyfodol!

LISA RINALDI Mae wedi bod yn fraint cael bod yn rhan o’ch taith anhygoel dros y 2 flynedd ddiwethaf. Da iawn i chi gyd. Rwy’n llawn edmygedd i chi i gyd am ddod o hyd i’r cydbwysedd hwnnw rhwng gwaith, teulu ac astudiaethau. Yn profi bod unrhyw beth yn bosibl. Da iawn. Mwynhewch Raddio (yn enwedig os mai dyma’ch un cyntaf!)

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24

www.swansea.ac.uk

Made with FlippingBook HTML5