MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

Annwyl Raddedigion,

Gyda balchder mawr hoffwn eich llongyfarch i gyd yn dwymgalon ar yr achlysur arbennig hwn. Wrth i ni agor tudalennau’r blwyddlyfr hwn, cawn ein hatgoffa o’r siwrnai anhygoel rydych wedi cychwyn arni dros ddwy flynedd yn ôl a’r llwyddiannau rhyfeddol rydych wedi’u cyflawni yn ystod eich amser ar y rhaglen MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch ym Mhrifysgol Abertawe. Wrth i chi droi’r tudalennau a myfyrio ar y cyfnodau a gofnodwyd yma, cofiwch yr heriau y gwnaethoch chi eu goresgyn, yr wybodaeth a gawsoch, a’r cyfeillgarwch a feithrinwyd gennych ar hyd y ffordd. Mae eich profiad wedi eich paratoi i arwain ac arloesi ym maes gofal iechyd sy’n esblygu’n barhaus ac i gael effaith barhaol ar les unigolion a chymunedau. Rwyf wedi cael y fraint o weld eich twf, eich brwdfrydedd, a’ch potensial di-ben-draw. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd pob un ohonoch yn parhau i ragori yn eich gyrfaoedd, gan ysgogi newid cadarnhaol a llywio dyfodol rheoli gofal iechyd. Wrth i chi barhau i ddatblygu, gwyddoch fod gennych ein cefnogaeth lawn a balchder cyfunol y gyfadran gyfan a’r staff y tu ôl i chi. Mae eich llwyddiant yn dyst i’ch gwaith caled a’ch penderfyniad. Llongyfarchiadau unwaith eto, raddedigion yr Msc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch. Boed i’ch taith barhau i fod yn llawn llwyddiant, boddhad, a’r wybodaeth eich bod yn gwneud gwahaniaeth mawr yn y byd.

Gyda chofion cynhesaf,

DR RODERICK THOMAS Cyfarwyddwr Rhaglen, MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch

Made with FlippingBook HTML5