MSc Rheoli Iechyd A Gofal Uwch - Blwyddlyfr 2023

EIN DOSBARTH YN 2023 MYFYRWYR RHAN AMSER

GARETH DAVIES

TECHNOLEGYDD ARLOESEDD, SEFYDLIAD TRITECH BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA

BIO Mae fy rôl bresennol yn ymwneud â datblygu a gwerthuso technolegau newydd i’w defnyddio yn y GIG. Mae’r cwrs wedi rhoi’r offer i mi reoli prosiectau’n effeithiol, yn ogystal â fy helpu i ddeall pwysigrwydd arloesedd a gwerth mewn gofal iechyd, a sut i adeiladu’r rhain i mewn i brosiectau rwy’n gweithio arnynt. Rwyf wedi mwynhau fy amser yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe yn fawr. Mae wedi bod yn brofiad bywiogus i ddysgu ochr yn ochr â chydweithwyr o wahanol gefndiroedd a phrofiadau bywyd, a bu’n bleser cael fy addysgu gan academyddion o’r radd flaenaf gyda chyfoeth o wybodaeth a phrofiad i’w rhannu.

EFFAITH YMCHWIL Ymchwiliodd fy mhrosiect ymchwil i’r diwylliant tuag at arloesi yn fy mwrdd iechyd lleol lle rwy’n gweithio. Mae diwylliant yn ffactor sefydliadol pwysig ac yn benderfynydd arloesi sy’n aml yn cael ei anwybyddu. Tynnodd y prosiect sylw at rai o’r meysydd allweddol lle gallai’r diwylliant yn y bwrdd iechyd fod yn llesteirio arloesi a gwnaeth sawl awgrym hefyd i helpu datblygu’r diwylliant yn y sefydliad i’w gyflwr dymunol yn y dyfodol.

GARETH REES

ARWEINYDD RHAGLEN ARLOESEDD STRATEGOL YN DELTA WELLBEING AC ARWEINYDD ARLOESEDD A BUSNES YM MHENTRE AWEL

BIO Ar ôl gyrfa mewn diwydiant yn arbenigo yn y sector iechyd gyda sawl cwmni rhyngwladol gan gynnwys Siemens a Samsung, ymunais â Delta Wellbeing yn 2020 ac rwy’n arwain ar arloesi a phrosiectau digidol. Mae’r cwrs wedi bod yn wych ar gyfer dysgu sgiliau a thechnegau newydd mewn arloesi, hefyd fel dysgu damcaniaethau rheoli iechyd a gofal a’u cymhwysiad. Mae’r MSc hefyd wedi bod yn lle gwych i gwrdd â phobl eraill sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ac mae cefnogaeth a chyfeillgarwch fy nghyd-fyfyrwyr wedi chwarae rhan enfawr wrth ei wneud yn brofiad pleserus.

EFFAITH YMCHWIL Astudiais alluogwyr ac atalyddion gweithrediad

llwyddiannus darpariaeth gwasanaeth iechyd a gofal digidol. Dewisais y pwnc ymchwil oherwydd ei fod yn her yr wyf yn dod yn ei hwynebu yn fy ngwaith bob dydd - mae technoleg newydd yn aml yn methu â chael ei gweithredu neu’n methu â symud y tu hwnt i’r cyfnod peilot ac roeddwn i eisiau deall pam. Roedd yr effaith ar fy ngwaith bron yn syth - roedd yr elfen adolygu llenyddiaeth yn darparu cyd-destun gwych o’r heriau yng Nghymru ac yn rhyngwladol a rhoddodd lawer mwy o werthfawrogiad i mi o lefel y gweithredu hyd yn hyn. Darparodd yr ymchwil fewnwelediad gwych i farn pobl sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, o ran derbyniad technoleg a sut y maent yn credu y gellir goresgyn heriau.

Made with FlippingBook HTML5